Przejście do zawartości

Na komputerze wyświetlany jest komunikat „Drukarka jest w trybie offline", a drukarka nie drukuje

 • DrukujDrukuj

Problem

Na komputerze wyświetlany jest komunikat o błędzie „Drukarka jest w trybie offline ”, a drukarka nie drukuje. Mogą występować również następujące symptomy opisane w niniejszym dokumencie:
 • Drukarka nie drukuje
 • Zadania drukowania zostały zatrzymane w kolejce wydruku
  Zadania drukowania utknęły w kolejce wydruku
 • Brak reakcji drukarki
Kliknij znak plus () obok nazwy posiadanego systemu operacyjnego, aby uzyskać więcej informacji.
Wykonaj poniższe czynności, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows XP.
Ważne : Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności .
NOTA:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Przed rozpoczęciem: Sprawdź sprzęt

Jeżeli w drukarce HP występują jakiekolwiek problemy ze sprzętem, jak np. zacięcie papieru lub zablokowanie karetki, nieprawidłowo zainstalowane bądź nawet prawie puste wkłady atramentowe, zadania drukowania mogą pozornie zostać zatrzymane w kolejce wydruku. Poniżej wymieniono kilka przykładów problemów dotyczących sprzętu:
 W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych problemów HP zaleca wyszukanie dokumentu dotyczącego konkretnego problemu. Jeżeli na przykład kontrolki drukarki zaczną migać lub na komputerze pojawi się komunikat o błędzie, na stronie internetowej HP wyszukaj dokument dotyczący tego konkretnego komunikatu lub migających kontrolek.

W przeciwnym razie skorzystaj z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie.

Rozwiązanie 1: Pobierz narzędzie, które automatycznie rozwiąże problem

Firma HP stworzyła szybkie i proste w obsłudze narzędzie, które diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów związanych z drukowaniem, skanowaniem i łącznością: HP zaleca pobranie i zainstalowanie narzędzia za każdym razem, gdy chcesz rozwiązać problem z drukarką HP.
  Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorNarzędzie HP Print and Scan Doctor diagnozuje i pomaga rozwiązywać typowe problemy związane z drukowaniem, skanowaniem i łącznością, w tym:
  Łączność :

  • USB: Sprawdza, czy połączenie USB między komputerem a urządzeniem HP działa prawidłowo.
  • Sieć: Sprawdza, czy połączenie sieciowe między komputerem a siecią działa prawidłowo.


  Sprawdzenie sterownika : Sprawdza, czy w systemie nie brakuje plików sterownika lub nie są one uszkodzone.

  Menedżer urządzeń : Sprawdza, czy w Menedżerze urządzeń nie występują problemy, które uniemożliwiają drukowanie.

  Urządzenie w trybie online : Sprawdza, czy urządzenie nie zostało wstrzymane lub ustawione w trybie offline i w razie konieczności przywraca je do trybu online.

  Kolejka wydruku : Sprawdza i usuwa oczekujące zadania drukowania znajdujące się w kolejce wydruku, czyli dzienniku zadań drukowania oczekujących na realizację.

  Ustawienia portu : Sprawdza ustawienia portu dla urządzenia HP.

  Konflikty urządzeń : Sprawdza, czy nie występują konflikty z innymi sterownikami, np. sterownikami drukarek innych marek.

Krok 1: Pobierz narzędzie

NOTA:Aplikacja HP Print and Scan Doctor może nie być dostępna dla wszystkich urządzeń HP, a w szczególności dla starszych urządzeń. Jest jednak dostępna dla większości produktów i w wielu wersjach językowych. Narzędzie to jest dostępne tylko dla systemów operacyjnych Windows. Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X.
 1. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać aplikację HP Print and Scan Doctor.
  Łącze do narzędziaRozmiar pliku
  HP Print and Scan Doctor 3,5 MB
 2. Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe, a następnie kliknij Pobierz .
 3. Gdy otworzy się okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach , wybierz jeden z poniższych sposobów pobierania narzędzia.
   1. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Uruchom .
   2. Po otwarciu okna dialogowego Pobieranie ukończone kliknij przycisk Uruchom oraz ponownie przycisk Uruchom w oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach .
   1. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Zapisz .
   2. Po wyświetleniu okna Zapisz jako przejdź do pulpitu, a następnie kliknij polecenie Zapisz .
   3. Po zakończeniu pobierania przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić narzędzie.
 4. Aplikacja HP Print and Scan Doctor wyszuka zainstalowane drukarki i wyświetli ich listę.
  Figure 1: Przykładowe okno programu z listą zainstalowanych urządzeń HP
  Ilustracja: HP Print and Scan Doctor

Krok 2: Uruchom narzędzie

 1. Jeśli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby ją włączyć.
 2. Z kolumny Produkt w oknie narzędzia Print and Scan Doctor wybierz drukarkę HP.
   Jeżeli urządzenia nie ma na liście, wyłącz je i włącz ponownie, a następnie kliknij polecenie Spróbuj ponownie .
 3. Kliknij Dalej . Narzędzie Print and Scan Doctor sprawdzi stan łączności urządzenia, a w przypadku błędów z łącznością wyświetli opcje pomocy.
  Figure 2: Przykładowy komunikat o braku połączenia
  Ilustracja: Przykładowy komunikat o braku połączenia
 4. Gdy narzędzie Print and Scan Doctor wykryje, że drukarka jest zainstalowana i podłączona, możesz wybrać żądaną czynność.
  • Kliknij Napraw drukowanie , aby rozpocząć diagnozowanie drukowania.
  • Kliknij opcję Napraw skanowanie , aby rozpocząć diagnozowanie skanowania.
   NOTA:Opcja Napraw skanowanie dostępna jest jedynie w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych.
  Figure 3: Wybierz czynność
  Ilustracja: Wybierz Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie

Krok 3: Rozwiąż zdiagnozowane problemy z drukowaniem

 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeżeli wyświetlone zostaną tylko zielone symbole ( ), narzędzie nie wykryło żadnych problemów.
  • Jeżeli wyświetlone zostaną symbole zielonego klucza ( ), narzędzie wykryło i automatycznie rozwiązało problemy.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki ( ), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X ( ), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po rozwiązaniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij polecenie Drukuj stronę testową w oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Urządzenie wydrukuje stronę testową.
  • Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana prawidłowo , można zakończyć rozwiązywanie problemów. Problem został rozwiązany.
  • Jeśli strona testowa nie zostanie wydrukowana , kliknij polecenie Uruchom ponownie komputer w oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Po ponownym uruchomieniu komputera spróbuj jeszcze raz uruchomić narzędzie do diagnostyki.
  • Jeśli problemy nadal występują , kliknij łącze Wsparcia technicznego i rozwiązywania problemów , które jest wyświetlane w ostatnim oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Nastąpi przekierowanie do opcji wsparcia dostosowanych do posiadanej drukarki. Kliknij łącze Forum wsparcia technicznego HP , aby uzyskać pomoc od innych użytkowników drukarek HP.
   Figure 4: Przykładowe okno zawierające dodatkowe opcje wsparcia
   Ilustracja: Dodatkowe opcje wsparcia
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie komputer i sprawdź kolejkę wydruku

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić komputer i sprawdzić kolejkę wydruku.

Film przedstawiający sprawdzanie kolejki wydruku

Poniższy film wideo przedstawia sposób sprawdzania kolejki wydruku w systemie operacyjnym Windows XP.
W przypadku problemu z odtworzeniem tego filmu lub celem wyświetlenia go w innym formacie kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube .
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij Start ( ), a następnie Wyłącz komputer ( ).
 2. Z listy rozwijanej Opcje zamykania systemu wybierz pozycję Uruchom ponownie , a następnie kliknij OK .
 3. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij dwukrotnie ikonę drukarki ( ) w prawym dolnym rogu (obszar powiadomień) komputera. Zostanie otwarta kolejka wydruku.
  Figure 5: Ikona drukarki w obszarze powiadomień
  Zdjęcie ikony drukarki w obszarze powiadomień
  Ikona drukarki nie pojawia się w obszarze powiadomień?

  Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, kliknij kolejno Start ( ), Panel sterowania , następnie kliknij dwukrotnie pozycję Drukarki i faksy , a potem ponownie kliknij dwukrotnie ikonę swojego urządzenia ( ).
 • Jeśli w kolejce wydruku nie ma zadań drukowania i nie jest już wyświetlany żaden komunikat o błędzie oznacza to, że problem został rozwiązany i można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli zadania drukowania nadal znajdują się w kolejce wydruku i nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie , przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem a drukarką HP (łączność)

Częstą przyczyną tego problemu jest komunikacja pomiędzy komputerem a drukarką HP (tzn. łączność). Najpierw wybierz rodzaj połączenia, którego używa drukarka HP, a następnie wykonaj odpowiednie czynności.

Film przedstawiający sposób sprawdzania połączenia sieciowego

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można sprawdzić połączenie sieciowe komputera w systemie operacyjnym Windows XP.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
   Połączenie USB
   Uniwersalna magistrala szeregowa
   jest powszechnie wykorzystywane w drukarkach używanych w domu. Umożliwia ono bezpośrednie połączenie między drukarką a komputerem.
   Figure 6: Przykład połączenia USB
   Połączenie w sieci przewodowej (Ethernet) to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci za pomocą kabla Ethernet.
   Figure 7: Przykład połączenia Ethernet
   Ilustracja konfiguracji sieci przewodowej
   Połączenie bezprzewodowe to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka nie jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci.
   Figure 8: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową
   Ilustracja konfiguracji sieci bezprzewodowej
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB.
Film przedstawiający sposób odłączenia, a następnie ponownego podłączenia kabla USB
Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB do/od komputera i produktu.
W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu lub aby odtworzyć go w innym rozmiarze, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB między drukarką HP a komputerem.
Krok 1: Odłącz i ponownie podłącz kabel USB
 1. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu drukarki HP.
  Figure 9: Wyjmij kabel USB z tyłu urządzenia HP
  Rysunek przedstawiający odłączenie kabla USB
 2. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu komputera.
 3. Odczekaj 5 sekund.
 4. Ponownie podłącz kabel USB do drukarki i do komputera. Dociśnij wtyczki, aby mieć pewność, że są należycie podłączone.
 5. Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. Po podłączeniu kabla USB do tabletu ikona na wtyczce kabla ( ) powinna być skierowana w górę.
  Figure 10: Podłącz węższą końcówkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki HP
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do drukarki
  Figure 11: Podłącz szerszą końcówkę kabla USB do gniazda w komputerze
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do komputera
Krok 2: Przetestuj połączenie USB
Aby przetestować połączenie USB, najpierw wybierz rodzaj używanego połączenia USB.
  1. Umieść kabel USB w innym dostępnym porcie USB. Na przykład, jeżeli kabel USB jest podłączony do portu z przodu komputera, podłącz go do portu z tyłu komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
   Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
Krok 3: Użyj innego kabla USB
 1. Wymień kabel USB. HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
 2. Ponów próbę drukowania.
Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera
Jeżeli do portów USB podłączono kilka urządzeń, np. jeszcze jedną drukarkę, porty te mogą być niewystarczająco zasilane i komputer może nie rozpoznać podłączonych urządzeń.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki HP.
 2. Ponów próbę drukowania
  Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie sieciowe pomiędzy komputerem i drukarką HP.
 1. Na pasku zadań Windows kliknij przycisk Start ( ), Panel sterowania , a następnie kliknij dwukrotnie Drukarki i faksy . Zostanie otwarty folder Drukarki i faksy .
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy model drukarki HP, a następnie kliknij pozycję menu kontekstowego Właściwości . Otworzy się okno Właściwości .
 3. Kliknij kartę Porty .
 4. Po wybraniu drukarki (zaznaczonej symbolem ) kliknij Konfiguruj port . Zostanie otwarte okno Konfiguruj standardowy port TCP/IP .
 5. Znajdź pole Nazwa lub adres IP drukarki , a następnie zapisz lub skopiuj nazwę lub adres IP drukarki.
  Figure 12: Przykładowa nazwa drukarki w oknie właściwości drukarki (w języku angielskim)
  Adres IP w oknie Właściwości drukarki
 6. Otwórz nowe okno przeglądarki internetowej.
 7. W pasku adresu przeglądarki wklej lub wpisz adres IP lub nazwę z właściwości drukarki i naciśnij klawisz Enter .
  Figure 13: Przykładowa nazwa drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej
  Ilustracja przedstawiająca przykładową nazwę drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej
 8. Ustal, czy połączenie jest dostępne:
  • Jeśli połączenie pomiędzy drukarką HP i komputerem jest prawidłowe (występuje łączność) , zostanie wyświetlony wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki.
   Figure 14: Przykładowy wbudowany serwer internetowy (wersja angielska)
   Przykładowy wbudowany serwer internetowy
  • Jeśli połączenie pomiędzy urządzeniem HP i komputerem jest nieprawidłowe (brak połączenia) , to zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
   Figure 15: Przykład braku połączenia (wersja angielska)
   Brak połączenia z wbudowanym serwerem internetowym
W przypadku braku połączenia przerwij wykonywanie czynności opisanych w tym dokumencie i odszukaj dokument pomocy technicznej dotyczący rozwiązywania problemów z siecią.

Jeżeli połączenie jest aktywne , kontynuuj wykonywanie czynności opisanych poniżej.

Rozwiązanie 4: Sprawdź sterownik i port drukarki

Jeżeli na komputerze została zainstalowana więcej niż jedna drukarka HP, ta drukarka może nie być domyślną drukarką lub mógł zostać skonfigurowany niewłaściwy sterownik drukarki. Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić konfigurację sterownika drukarki.
 1. Na pasku zadań Windows kliknij przycisk Start ( ), Panel sterowania , a następnie kliknij dwukrotnie Drukarki i faksy . Zostanie otwarty folder Drukarki i faksy .
 2. Znajdź czarny symbol zaznaczenia ( ) obok ikony drukarki. Wskazuje on drukarkę ustawioną jako drukarka domyślna.
  Figure 16: Przykład ikony drukarki domyślnej
  Ikona drukarki domyślnej w systemie operacyjnym Windows XP
  • Jeśli domyślna drukarka nie jest ustawiona prawidłowo , kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę prawidłowej drukarki, a następnie kliknij opcję Ustaw jako drukarkę domyślną .
  • Jeśli drukarka jest zaznaczona prawidłowo , przejdź do następnej czynności.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki ( ) i wybierz Właściwości . Otworzy się okno Właściwości .
 4. Kliknij kartę Porty .
 5. Odszukaj drukarkę w kolumnie Opis , a następnie wyświetl kolumnę Porty po lewej stronie.
 6. Wybierz rodzaj połączenia, aby ustalić, z którego portu korzystać.
   Obok portu DOT4 lub USB00X (X oznacza numer portu) powinien znajdować się znacznik wyboru ( ).
   Figure 17: Porty USB00X i DOT4 (w języku angielskim)
   Zaznaczenie portów USB00X i DOT4
   Obok portu Standardowy port TCP/IP z nazwą drukarki powinien znajdować się znacznik wyboru ( ).
   Figure 18: Przykład standardowego portu TCP/IP (wersja angielska)
   Standardowy port TCP/IP
 7. Upewnij się, że drukarka wyszczególniona w kolumnie Drukarka jest zgodna z Twoją drukarką. Oznacza to, że sterownik drukarki jest prawidłowy.
  Jeśli ustawienie portu lub sterownika wydruku nie jest prawidłowe, konieczna jest ponowna instalacja oprogramowania HP. Zapoznaj się z instrukcjami przedstawionymi w tym dokumencie , aby usunąć i ponownie zainstalować oprogramowanie HP.
 8. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz wydrukować stronę.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Sprawdź, czy drukarka nie znajduje się w trybie wstrzymania lub nie jest rozłączona

Aby ustalić, czy drukarka nie znajduje się w trybie wstrzymania lub w trybie offline, wykonaj poniższe czynności.
 1. Wróć do folderu Drukarki i faksy , który został otwarty przy okazji wykonywania poprzednich czynności opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia, a następnie wybierz polecenie Otwórz .
 3. Kliknij pozycję Drukarka .
 4. Kliknij Drukarka na pasku menu kolejki drukowania, a następnie sprawdź, czy w menu nie są zaznaczone pozycje Wstrzymaj drukowanie oraz Użyj drukarki w trybie Offline .
 5. Żadna z tych pozycji nie powinna być zaznaczona. Jeśli dana pozycja jest zaznaczona, kliknij pole wyboru, aby usunąć zaznaczenie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 6: Wyczyść ręcznie kolejkę wydruku

 1. Wróć do folderu Drukarki i faksy , który został otwarty przy okazji wykonywania poprzednich czynności opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia, a następnie wybierz polecenie Otwórz .
 3. Kliknij pozycję Drukarka , a następnie kliknij polecenie Anuluj wszystkie dokumenty .
 4. Kliknij Tak , żeby potwierdzić czynność.
 5. Jeżeli dokumenty nadal znajdują się w kolejce wydruku, uruchom ponownie komputer.
 6. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 7: Uruchom ponownie bufor wydruku

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie uruchomić bufor wydruku.
 1. Na pasku zadań Windows kliknij kolejno Start ( ), Panel sterowania , a następnie kliknij dwukrotnie Narzędzia administracyjne .
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi .
 3. Na liście Usługi , kliknij dwukrotnie pozycję Bufor wydruku . Otworzy się okno Bufor wydruku - Waściwości .
 4. Kliknij przycisk Zatrzymaj , żeby zatrzymać usługę bufora wydruku.
 5. Kliknij przycisk Uruchom , żeby ponownie uruchomić usługę bufora wydruku.
 6. Kliknij OK .
 7. Uruchom ponownie komputer.
 8. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 8: Sprawdź oprogramowanie

Jeżeli w kolejce wydruku zatrzymywane są zadania drukowania z programu komputerowego, problem może być spowodowany przez ten program lub przez sterownik druku.
 1. Zamknij program, z którego próbujesz wydrukować dokument, a następnie otwórz go ponownie.
 2. Wydrukuj dokument z tego programu.
 3. Jeżeli zadanie drukowania ponownie zablokuje się w kolejce drukowania, spróbuj wydrukować dokument z Notatnika w celu ustalenia, czy problem jest związany z programem czy ze sterownikiem:
  Powtórz kroki opisane we wcześniejszej części niniejszego dokumentu, aby ręcznie wyczyścić kolejkę wydruku.
  Na pasku zadań Windows kliknij kolejno Start ( ), Wszystkie programy , Akcesoria , a następnie Notatnik .
  Wpisz dowolny tekst w Notatniku.
  Kliknij menu Plik , a następnie Drukuj .
  Wybierz urządzenie HP i kliknij OK , aby rozpocząć drukowanie.
  Jeśli możesz wydrukować dokument z Notatnika, a nie możesz go wydrukować z danego programu, skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania pomocy.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 9: Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie oprogramowania HP

Jeżeli poprzednie rozwiązania nie usunęły problemu, należy wykonać opisane poniżej czynności w celu odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania drukarki.

Krok 1: Usuń oprogramowanie

 1. Odłącz kabel USB od drukarki HP.
 2. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start ( ), a następnie polecenie Panel sterowania . Zostanie otwarte okno Panel sterowania systemu Windows.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy . Wyświetlona zostanie lista programów zainstalowanych na komputerze.
 4. Na liście zainstalowanych programów kliknij posiadaną drukarkę HP, a następnie przycisk Zmień/Usuń . Uruchomiony zostanie program HP Uninstaller.
 5. Wybierz opcję Odinstaluj wszystkie produkty HP , a następnie kliknij przycisk Dalej .
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  UWAGA:Po wyświetleniu monitu o usunięcie plików współdzielonych kliknij przycisk Nie . Inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać po usunięciu tych plików.
 7. Odłącz drukarkę od źródła zasilania i ponownie uruchom komputer.

Krok 2: Ponownie zainstaluj oprogramowanie

Po wykonaniu wcześniejszych czynności ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki i sterownik, korzystając z jednej z poniższych metod:
 • Pobierz z Internetu : Kliknij lub dotknij łącza Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP. Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest zwykle bardziej aktualne niż oprogramowanie na dysku CD.
 • Płyta CD z oprogramowaniem : Włóż dysk CD z oprogramowaniem dostarczony wraz z drukarką do napędu komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 10: Przeprowadź resetowanie zasilania

Wyłączenie i włączenie zasilania usuwa energię elektryczną z drukarki i przywraca te same ustawienia po ponownym uruchomieniu. Reset zasilania to czynność stosowana często do rozwiązywania problemów między innymi w takich sytuacjach.
 1. Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone , odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby je włączyć.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj poniższe czynności w przypadku systemu operacyjnego Windows Vista.
Ważne : Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności .
NOTA:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Przed rozpoczęciem: Sprawdź sprzęt

Jeżeli w drukarce HP występują jakiekolwiek problemy ze sprzętem, jak np. zacięcie papieru lub zablokowanie karetki, nieprawidłowo zainstalowane bądź nawet prawie puste wkłady atramentowe, zadania drukowania mogą pozornie zostać zatrzymane w kolejce wydruku. Poniżej wymieniono kilka przykładów problemów dotyczących sprzętu:
 W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych problemów HP zaleca wyszukanie dokumentu dotyczącego konkretnego problemu. Jeżeli na przykład kontrolki drukarki zaczną migać lub na komputerze pojawi się komunikat o błędzie, na stronie internetowej HP wyszukaj dokument dotyczący tego konkretnego komunikatu lub migających kontrolek.

W przeciwnym razie skorzystaj z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie.

Rozwiązanie 1: Pobierz narzędzie, które automatycznie rozwiąże problem

Firma HP stworzyła szybkie i proste w obsłudze narzędzie, które diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów związanych z drukowaniem, skanowaniem i łącznością: HP zaleca pobranie i zainstalowanie narzędzia za każdym razem, gdy chcesz rozwiązać problem z drukarką HP.
  Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorNarzędzie HP Print and Scan Doctor diagnozuje i pomaga rozwiązywać typowe problemy związane z drukowaniem, skanowaniem i łącznością, w tym:
  Łączność :

  • USB: Sprawdza, czy połączenie USB między komputerem a urządzeniem HP działa prawidłowo.
  • Sieć: Sprawdza, czy połączenie sieciowe między komputerem a siecią działa prawidłowo.


  Sprawdzenie sterownika : Sprawdza, czy w systemie nie brakuje plików sterownika lub nie są one uszkodzone.

  Menedżer urządzeń : Sprawdza, czy w Menedżerze urządzeń nie występują problemy, które uniemożliwiają drukowanie.

  Urządzenie w trybie online : Sprawdza, czy urządzenie nie zostało wstrzymane lub ustawione w trybie offline i w razie konieczności przywraca je do trybu online.

  Kolejka wydruku : Sprawdza i usuwa oczekujące zadania drukowania znajdujące się w kolejce wydruku, czyli dzienniku zadań drukowania oczekujących na realizację.

  Ustawienia portu : Sprawdza ustawienia portu dla urządzenia HP.

  Konflikty urządzeń : Sprawdza, czy nie występują konflikty z innymi sterownikami, np. sterownikami drukarek innych marek.

Krok 1: Pobierz narzędzie

NOTA:Aplikacja HP Print and Scan Doctor może nie być dostępna dla wszystkich urządzeń HP, a w szczególności dla starszych urządzeń. Jest jednak dostępna dla większości produktów i w wielu wersjach językowych. Narzędzie to jest dostępne tylko dla systemów operacyjnych Windows. Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X.
 1. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać aplikację HP Print and Scan Doctor.
  Łącze do narzędziaRozmiar pliku
  HP Print and Scan Doctor 3,5 MB
 2. Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe, a następnie kliknij Pobierz .
 3. Gdy otworzy się okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach , wybierz jeden z poniższych sposobów pobierania narzędzia.
   1. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Uruchom .
   2. Po otwarciu okna dialogowego Pobieranie ukończone kliknij przycisk Uruchom oraz ponownie przycisk Uruchom w oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach .
   1. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Zapisz .
   2. Po wyświetleniu okna Zapisz jako przejdź do pulpitu, a następnie kliknij polecenie Zapisz .
   3. Po zakończeniu pobierania przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić narzędzie.
 4. Aplikacja HP Print and Scan Doctor wyszuka zainstalowane drukarki i wyświetli ich listę.
  Figure 19: Przykładowe okno programu z listą zainstalowanych urządzeń HP
  Ilustracja: HP Print and Scan Doctor

Krok 2: Uruchom narzędzie

 1. Jeśli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby ją włączyć.
 2. Z kolumny Produkt w oknie narzędzia Print and Scan Doctor wybierz drukarkę HP.
   Jeżeli urządzenia nie ma na liście, wyłącz je i włącz ponownie, a następnie kliknij polecenie Spróbuj ponownie .
 3. Kliknij Dalej . Narzędzie Print and Scan Doctor sprawdzi stan łączności urządzenia, a w przypadku błędów z łącznością wyświetli opcje pomocy.
  Figure 20: Przykładowy komunikat o braku połączenia
  Ilustracja: Przykładowy komunikat o braku połączenia
 4. Gdy narzędzie Print and Scan Doctor wykryje, że drukarka jest zainstalowana i podłączona, możesz wybrać żądaną czynność.
  • Kliknij Napraw drukowanie , aby rozpocząć diagnozowanie drukowania.
  • Kliknij opcję Napraw skanowanie , aby rozpocząć diagnozowanie skanowania.
   NOTA:Opcja Napraw skanowanie dostępna jest jedynie w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych.
  Figure 21: Wybierz czynność
  Ilustracja: Wybierz Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie

Krok 3: Rozwiąż zdiagnozowane problemy z drukowaniem

 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeżeli wyświetlone zostaną tylko zielone symbole ( ), narzędzie nie wykryło żadnych problemów.
  • Jeżeli wyświetlone zostaną symbole zielonego klucza ( ), narzędzie wykryło i automatycznie rozwiązało problemy.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki ( ), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X ( ), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po rozwiązaniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij polecenie Drukuj stronę testową w oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Urządzenie wydrukuje stronę testową.
  • Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana prawidłowo , można zakończyć rozwiązywanie problemów. Problem został rozwiązany.
  • Jeśli strona testowa nie zostanie wydrukowana , kliknij polecenie Uruchom ponownie komputer w oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Po ponownym uruchomieniu komputera spróbuj jeszcze raz uruchomić narzędzie do diagnostyki.
  • Jeśli problemy nadal występują , kliknij łącze Wsparcia technicznego i rozwiązywania problemów , które jest wyświetlane w ostatnim oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Nastąpi przekierowanie do opcji wsparcia dostosowanych do posiadanej drukarki. Kliknij łącze Forum wsparcia technicznego HP , aby uzyskać pomoc od innych użytkowników drukarek HP.
   Figure 22: Przykładowe okno zawierające dodatkowe opcje wsparcia
   Ilustracja: Dodatkowe opcje wsparcia
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie komputer i sprawdź kolejkę wydruku

Postępuj zgodnie z tymi procedurami, aby manualnie rozwiązać problem, jeśli narzędzie nie zdołało go rozwiązać.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows ( ), przycisk strzałki w prawo ( ), a następnie Uruchom ponownie .
 2. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij dwukrotnie ikonę drukarki ( ) w prawym dolnym rogu (obszar powiadomień) komputera. Zostanie otwarta kolejka wydruku.
  Figure 23: Ikona drukarki w obszarze powiadomień
  Zdjęcie ikony drukarki w obszarze powiadomień
  Ikona drukarki nie pojawia się w obszarze powiadomień?

  Jeśli ikona drukarki jest niewidoczna, kliknij kolejno ikonę Windows ( ), Panel sterowania , Drukarki , a następnie dwukrotnie kliknij ikonę swojego urządzenia ( ).
 • Jeśli w kolejce wydruku nie ma zadań drukowania i nie jest już wyświetlany żaden komunikat o błędzie oznacza to, że problem został rozwiązany i można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli zadania drukowania nadal znajdują się w kolejce wydruku i nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie , przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem a drukarką HP (łączność)

Częstą przyczyną tego problemu jest komunikacja pomiędzy komputerem a drukarką HP (tzn. łączność). Najpierw wybierz rodzaj połączenia, którego używa drukarka HP, a następnie wykonaj odpowiednie czynności.

Film przedstawiający sposób sprawdzania połączenia sieciowego

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można sprawdzić połączenie sieciowe w systemie operacyjnym Windows 7.
.
Jeżeli masz problem z odtworzeniem tego klipu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
   Połączenie USB
   Uniwersalna magistrala szeregowa
   jest powszechnie wykorzystywane w drukarkach używanych w domu. Umożliwia ono bezpośrednie połączenie między drukarką a komputerem.
   Figure 24: Przykład połączenia USB
   Połączenie w sieci przewodowej (Ethernet) to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci za pomocą kabla Ethernet.
   Figure 25: Przykład połączenia Ethernet
   Ilustracja konfiguracji sieci przewodowej
   Połączenie bezprzewodowe to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka nie jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci.
   Figure 26: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową
   Ilustracja konfiguracji sieci bezprzewodowej
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB.
Film przedstawiający sposób odłączenia, a następnie ponownego podłączenia kabla USB
Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB do/od komputera i produktu.
W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu lub aby odtworzyć go w innym rozmiarze, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB między drukarką HP a komputerem.
Krok 1: Odłącz i ponownie podłącz kabel USB
 1. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu drukarki HP.
  Figure 27: Wyjmij kabel USB z tyłu urządzenia HP
  Rysunek przedstawiający odłączenie kabla USB
 2. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu komputera.
 3. Odczekaj 5 sekund.
 4. Ponownie podłącz kabel USB do drukarki i do komputera. Dociśnij wtyczki, aby mieć pewność, że są należycie podłączone.
 5. Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. Po podłączeniu kabla USB do tabletu ikona na wtyczce kabla ( ) powinna być skierowana w górę.
  Figure 28: Podłącz węższą końcówkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki HP
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do drukarki
  Figure 29: Podłącz szerszą końcówkę kabla USB do gniazda w komputerze
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do komputera
Krok 2: Przetestuj połączenie USB
Aby przetestować połączenie USB, najpierw wybierz rodzaj używanego połączenia USB.
  1. Umieść kabel USB w innym dostępnym porcie USB. Na przykład, jeżeli kabel USB jest podłączony do portu z przodu komputera, podłącz go do portu z tyłu komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
   Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
Krok 3: Użyj innego kabla USB
 1. Wymień kabel USB. HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
 2. Ponów próbę drukowania.
Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera
Jeżeli do portów USB podłączono kilka urządzeń, np. jeszcze jedną drukarkę, porty te mogą być niewystarczająco zasilane i komputer może nie rozpoznać podłączonych urządzeń.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki HP.
 2. Ponów próbę drukowania
  Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.
 1. Na pasku zadań Windows kliknij kolejno ikonę Windows ( ), pozycję Panel sterowania , a następnie Drukarki . Otworzy się folder Drukarki .
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy model drukarki HP, a następnie kliknij pozycję menu kontekstowego Właściwości . Otworzy się okno Właściwości .
 3. Na karcie Ogólne znajdź pole Lokalizacja i skopiuj lub zapisz adres IP.
  Figure 30: Przykład adresu IP w oknie Właściwości drukarki (wersja angielska)
  Adres IP w oknie Właściwości drukarki
 4. Otwórz nowe okno przeglądarki internetowej.
 5. W polu adresy przeglądarki wklej lub wpisz adres IP z właściwości drukarki i naciśnij Enter.
  Figure 31: Przykładowy adres IP w pasku adresu przeglądarki internetowej
  Adres IP w przeglądarce internetowej
 6. Ustal, czy połączenie jest dostępne:
  • Jeśli połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem HP i komputerem jest prawidłowe (występuje łączność) , zostanie wyświetlony wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki.
   Figure 32: Przykładowy wbudowany serwer internetowy (wersja angielska)
   Wbudowany serwer internetowy
  • Jeśli połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem HP i komputerem jest nieprawidłowe (brak połączenia) , to zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
   Figure 33: Przykład braku połączenia (wersja angielska)
   Brak połączenia z wbudowanym serwerem internetowym
 W przypadku braku połączenia przerwij wykonywanie czynności opisanych w tym dokumencie i odszukaj dokument pomocy technicznej dotyczący rozwiązywania problemów z siecią.

Jeżeli połączenie jest aktywne , kontynuuj wykonywanie czynności opisanych poniżej.

Rozwiązanie 4: Sprawdź sterownik i port drukarki

Jeżeli na komputerze została zainstalowana więcej niż jedna drukarka HP, ta drukarka może nie być domyślną drukarką lub mógł zostać skonfigurowany niewłaściwy sterownik drukarki. Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić konfigurację sterownika drukarki.

Film przedstawiający sposób sprawdzania sterownika i portu

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można sprawdzić sterownik drukarki i skonfigurować porty w celu umożliwienia komunikacji z produktem.
W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu lub aby odtworzyć go w innym rozmiarze, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
 1. Na pasku zadań Windows kliknij kolejno ikonę Windows ( ), pozycję Panel sterowania , a następnie Drukarki . Otworzy się folder Drukarki .
 2. Znajdź zielony symbol zaznaczenia ( ) obok ikony drukarki. Znacznik wyboru wskazuje, która drukarka ustawiona jest jako domyślna drukarka w systemie Windows.
  Figure 34: Przykład ikony drukarki domyślnej
  Ikona drukarki domyślnej w systemie operacyjnym Windows Vista
  • Jeśli domyślna drukarka nie jest ustawiona prawidłowo , kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę prawidłowej drukarki, a następnie kliknij opcję Ustaw jako drukarkę domyślną i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.
  • Jeśli drukarka jest zaznaczona prawidłowo , przejdź do następnej czynności.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki i wybierz Właściwości . Otworzy się okno Właściwości .
 4. Kliknij kartę Porty .
 5. Odszukaj drukarkę w kolumnie Opis , a następnie wyświetl kolumnę Porty po lewej stronie.
 6. Wybierz rodzaj połączenia, aby ustalić, z którego portu korzystać.
   Obok portu DOT4 lub USB00X (X oznacza numer portu) powinien znajdować się znacznik wyboru.
   Figure 35: Przykład: porty USB00X i DOT4 (w języku angielskim)
   Zaznaczenie portów USB00X i DOT4
   Obok portu Standardowy port TCP/IP z nazwą drukarki powinien znajdować się znacznik wyboru ( ).
   Figure 36: Przykład standardowego portu TCP/IP (wersja angielska)
   Standardowy port TCP/IP
 7. Upewnij się, że drukarka wyszczególniona w kolumnie Drukarka jest zgodna z Twoją drukarką. Oznacza to, że sterownik drukarki jest prawidłowy.
  Jeśli ustawienie portu lub sterownika wydruku nie jest prawidłowe, konieczna jest ponowna instalacja oprogramowania HP. Zapoznaj się z instrukcjami przedstawionymi w tym dokumencie , aby usunąć i ponownie zainstalować oprogramowanie HP.
 8. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz wydrukować stronę.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Sprawdź, czy drukarka nie znajduje się w trybie wstrzymania lub nie jest rozłączona

Aby ustalić, czy drukarka nie znajduje się w trybie wstrzymania lub w trybie offline, wykonaj poniższe czynności.
 1. Wróć do folderu Drukarki , który został otwarty wcześniej.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia, a następnie wybierz polecenie Otwórz .
 3. Kliknij pozycję Drukarka .
 4. Na pasku menu kolejki drukowania kliknij Drukarka , a następnie sprawdź, czy w menu nie są zaznaczone pozycje Wstrzymaj drukowanie oraz Użyj drukarki w trybie Offline .
 5. Żadna z tych pozycji nie może być zaznaczona. Jeśli dana pozycja jest zaznaczona, kliknij pole wyboru, aby usunąć zaznaczenie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 6: Wyczyść ręcznie kolejkę wydruku

 1. Wróć do folderu Drukarki , który został otwarty wcześniej.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę urządzenia, a następnie wybierz polecenie Otwórz .
 3. Kliknij pozycję Drukarka , a następnie kliknij polecenie Anuluj wszystkie dokumenty .
 4. Kliknij Tak , żeby potwierdzić czynność.
 5. Jeżeli dokumenty nadal znajdują się w kolejce wydruku, ponownie uruchom komputer.
 6. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 7: Uruchom ponownie bufor wydruku

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie uruchomić bufor wydruku.
 1. Na pasku zadań Windows kliknij kolejno ikonę Windows ( ), polecenie Panel sterowania , a następnie pozycję Narzędzia administracyjne .
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi .
 3. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Kontynuuj .
 4. Kliknij element Bufor wydruku .
 5. Kliknij przycisk Zatrzymaj , żeby zatrzymać usługę bufora wydruku.
 6. Kliknij przycisk Uruchom , żeby ponownie uruchomić usługę bufora wydruku.
 7. Kliknij przycisk OK .
 8. Ponownie uruchom komputer.
 9. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 8: Sprawdź oprogramowanie

Jeśli nie drukują się zadania drukowania z jednego konkretnego programu, problem może być spowodowany przez ten program lub sterownik drukarki.
 1. Zamknij program, z którego próbujesz wydrukować dokument, a następnie otwórz go ponownie.
 2. Wydrukuj dokument z tego programu.
 3. Jeżeli zadanie drukowania ponownie zablokuje się w kolejce drukowania, spróbuj wydrukować dokument z Notatnika w celu ustalenia, czy problem jest związany z programem, czy ze sterownikiem:
  Powtórz kroki opisane we wcześniejszej części niniejszego dokumentu, aby ręcznie wyczyścić kolejkę wydruku.
  Na pasku zadań Windows kliknij ikonę Windows ( ), a następnie kliknij kolejno Wszystkie programy , Akcesoria i Notatnik .
  Wpisz dowolny tekst w Notatniku.
  Kliknij menu Plik , a następnie polecenie Drukuj .
  Wybierz odpowiednie urządzenie HP i kliknij przycisk OK , aby wydrukować dokument.
  Jeśli możesz wydrukować dokument z Notatnika, a nie możesz go wydrukować z danego programu, skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania pomocy.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 9: Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie oprogramowania HP

Jeżeli poprzednie rozwiązania nie usunęły problemu, należy wykonać opisane poniżej czynności w celu odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania drukarki.

Krok 1: Usuń oprogramowanie

 1. Odłącz kabel USB od drukarki HP.
 2. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows ( ), a następnie wybierz polecenie Panel sterowania . Zostanie otwarte okno Panel sterowania systemu Windows.
 3. W sekcji Programy kliknij opcję Odinstaluj program . Wyświetlona zostanie lista programów zainstalowanych na komputerze.
 4. Na liście zainstalowanych programów kliknij drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień . Uruchomiony zostanie program HP Uninstaller.
 5. Wybierz opcję Odinstaluj wszystkie produkty HP , a następnie kliknij przycisk Dalej .
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  UWAGA:Po wyświetleniu monitu o usunięcie plików współdzielonych kliknij przycisk Nie . Inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać po usunięciu tych plików.
 7. Odłącz drukarkę od źródła zasilania i ponownie uruchom komputer.

Krok 2: Ponownie zainstaluj oprogramowanie

Po wykonaniu wcześniejszych czynności ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki i sterownik, korzystając z jednej z poniższych metod:
 • Pobierz z Internetu : Kliknij lub dotknij łącza Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP. Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest zwykle bardziej aktualne niż oprogramowanie na dysku CD.
 • Płyta CD z oprogramowaniem : Włóż dysk CD z oprogramowaniem dostarczony wraz z drukarką do napędu komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 10: Przeprowadź resetowanie zasilania

Wyłączenie i włączenie zasilania usuwa energię elektryczną z drukarki i przywraca te same ustawienia po ponownym uruchomieniu. Reset zasilania to czynność stosowana często do rozwiązywania problemów między innymi w takich sytuacjach.
 1. Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone , odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby je włączyć.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 wykonaj poniższe czynności.
Ważne : Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności .
NOTA:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Przed rozpoczęciem: Sprawdź sprzęt

Jeżeli w drukarce HP występują jakiekolwiek problemy ze sprzętem, jak np. zacięcie papieru lub zablokowanie karetki, nieprawidłowo zainstalowane bądź nawet prawie puste wkłady atramentowe, zadania drukowania mogą pozornie zostać zatrzymane w kolejce wydruku. Poniżej wymieniono kilka przykładów problemów dotyczących sprzętu:
 W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych problemów HP zaleca wyszukanie dokumentu dotyczącego konkretnego problemu. Jeżeli na przykład kontrolki drukarki zaczną migać lub na komputerze pojawi się komunikat o błędzie, na stronie internetowej HP wyszukaj dokument dotyczący tego konkretnego komunikatu lub migających kontrolek.

W przeciwnym razie skorzystaj z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie.

Rozwiązanie 1: Pobierz narzędzie, które automatycznie rozwiąże problem

Firma HP stworzyła szybkie i proste w obsłudze narzędzie, które diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów związanych z drukowaniem, skanowaniem i łącznością: HP zaleca pobranie i zainstalowanie narzędzia za każdym razem, gdy chcesz rozwiązać problem z drukarką HP.
  Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorNarzędzie HP Print and Scan Doctor diagnozuje i pomaga rozwiązywać typowe problemy związane z drukowaniem, skanowaniem i łącznością, w tym:
  Łączność :

  • USB: Sprawdza, czy połączenie USB między komputerem a urządzeniem HP działa prawidłowo.
  • Sieć: Sprawdza, czy połączenie sieciowe między komputerem a siecią działa prawidłowo.


  Sprawdzenie sterownika : Sprawdza, czy w systemie nie brakuje plików sterownika lub nie są one uszkodzone.

  Menedżer urządzeń : Sprawdza, czy w Menedżerze urządzeń nie występują problemy, które uniemożliwiają drukowanie.

  Urządzenie w trybie online : Sprawdza, czy urządzenie nie zostało wstrzymane lub ustawione w trybie offline i w razie konieczności przywraca je do trybu online.

  Kolejka wydruku : Sprawdza i usuwa oczekujące zadania drukowania znajdujące się w kolejce wydruku, czyli dzienniku zadań drukowania oczekujących na realizację.

  Ustawienia portu : Sprawdza ustawienia portu dla urządzenia HP.

  Konflikty urządzeń : Sprawdza, czy nie występują konflikty z innymi sterownikami, np. sterownikami drukarek innych marek.

Krok 1: Pobierz narzędzie

NOTA:Aplikacja HP Print and Scan Doctor może nie być dostępna dla wszystkich urządzeń HP, a w szczególności dla starszych urządzeń. Jest jednak dostępna dla większości produktów i w wielu wersjach językowych. Narzędzie to jest dostępne tylko dla systemów operacyjnych Windows. Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X.
 1. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać aplikację HP Print and Scan Doctor.
  Łącze do narzędziaRozmiar pliku
  HP Print and Scan Doctor 3,5 MB
 2. Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe, a następnie kliknij Pobierz .
 3. Gdy otworzy się okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach , wybierz jeden z poniższych sposobów pobierania narzędzia.
   1. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Uruchom .
   2. Po otwarciu okna dialogowego Pobieranie ukończone kliknij przycisk Uruchom oraz ponownie przycisk Uruchom w oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach .
   1. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Zapisz .
   2. Po wyświetleniu okna Zapisz jako przejdź do pulpitu, a następnie kliknij polecenie Zapisz .
   3. Po zakończeniu pobierania przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić narzędzie.
 4. Aplikacja HP Print and Scan Doctor wyszuka zainstalowane drukarki i wyświetli ich listę.
  Figure 37: Przykładowe okno programu z listą zainstalowanych urządzeń HP
  Ilustracja: HP Print and Scan Doctor

Krok 2: Uruchom narzędzie

 1. Jeśli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby ją włączyć.
 2. Z kolumny Produkt w oknie narzędzia Print and Scan Doctor wybierz drukarkę HP.
   Jeżeli urządzenia nie ma na liście, wyłącz je i włącz ponownie, a następnie kliknij polecenie Spróbuj ponownie .
 3. Kliknij Dalej . Narzędzie Print and Scan Doctor sprawdzi stan łączności urządzenia, a w przypadku błędów z łącznością wyświetli opcje pomocy.
  Figure 38: Przykładowy komunikat o braku połączenia
  Ilustracja: Przykładowy komunikat o braku połączenia
 4. Gdy narzędzie Print and Scan Doctor wykryje, że drukarka jest zainstalowana i podłączona, możesz wybrać żądaną czynność.
  • Kliknij Napraw drukowanie , aby rozpocząć diagnozowanie drukowania.
  • Kliknij opcję Napraw skanowanie , aby rozpocząć diagnozowanie skanowania.
   NOTA:Opcja Napraw skanowanie dostępna jest jedynie w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych.
  Figure 39: Wybierz czynność
  Ilustracja: Wybierz Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie

Krok 3: Rozwiąż zdiagnozowane problemy z drukowaniem

 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeżeli wyświetlone zostaną tylko zielone symbole ( ), narzędzie nie wykryło żadnych problemów.
  • Jeżeli wyświetlone zostaną symbole zielonego klucza ( ), narzędzie wykryło i automatycznie rozwiązało problemy.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki ( ), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X ( ), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po rozwiązaniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij polecenie Drukuj stronę testową w oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Urządzenie wydrukuje stronę testową.
  • Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana prawidłowo , można zakończyć rozwiązywanie problemów. Problem został rozwiązany.
  • Jeśli strona testowa nie zostanie wydrukowana , kliknij polecenie Uruchom ponownie komputer w oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Po ponownym uruchomieniu komputera spróbuj jeszcze raz uruchomić narzędzie do diagnostyki.
  • Jeśli problemy nadal występują , kliknij łącze Wsparcia technicznego i rozwiązywania problemów , które jest wyświetlane w ostatnim oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Nastąpi przekierowanie do opcji wsparcia dostosowanych do posiadanej drukarki. Kliknij łącze Forum wsparcia technicznego HP , aby uzyskać pomoc od innych użytkowników drukarek HP.
   Figure 40: Przykładowe okno zawierające dodatkowe opcje wsparcia
   Ilustracja: Dodatkowe opcje wsparcia
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie komputer i sprawdź kolejkę wydruku

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows ( ), przycisk strzałki w prawo ( ), a następnie Uruchom ponownie .
 2. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij dwukrotnie ikonę drukarki ( ) w prawym dolnym rogu (obszar powiadomień) komputera. Zostanie otwarta kolejka wydruku.
  Figure 41: Ikona drukarki w obszarze powiadomień
  Zdjęcie ikony drukarki w obszarze powiadomień
  Ikona drukarki nie pojawia się w obszarze powiadomień?

  Jeśli ikona drukarki jest niewidoczna, kliknij ikonę Windows ( ), kliknij Urządzenia i drukarki , a następnie dwukrotnie kliknij ikonę swojego urządzenia ( ).
 • Jeśli w kolejce wydruku nie ma zadań drukowania i nie jest już wyświetlany żaden komunikat o błędzie oznacza to, że problem został rozwiązany i można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli zadania drukowania nadal znajdują się w kolejce wydruku i nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie , przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem a drukarką HP (łączność)

Częstą przyczyną tego problemu jest komunikacja pomiędzy komputerem a drukarką HP (tzn. łączność). Najpierw wybierz rodzaj połączenia, którego używa drukarka HP, a następnie wykonaj odpowiednie czynności.

Film przedstawiający sposób sprawdzania połączenia sieciowego

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można sprawdzić połączenie sieciowe w systemie operacyjnym Windows 7.
.
Jeżeli masz problem z odtworzeniem tego klipu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
   Połączenie USB
   Uniwersalna magistrala szeregowa
   jest powszechnie wykorzystywane w drukarkach używanych w domu. Umożliwia ono bezpośrednie połączenie między drukarką a komputerem.
   Figure 42: Przykład połączenia USB
   Połączenie w sieci przewodowej (Ethernet) to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci za pomocą kabla Ethernet.
   Figure 43: Przykład połączenia Ethernet
   Ilustracja konfiguracji sieci przewodowej
   Połączenie bezprzewodowe to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka nie jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci.
   Figure 44: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową
   Ilustracja konfiguracji sieci bezprzewodowej
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB.
Film przedstawiający sposób odłączenia, a następnie ponownego podłączenia kabla USB
Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB do/od komputera i produktu.
W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu lub aby odtworzyć go w innym rozmiarze, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB między drukarką HP a komputerem.
Krok 1: Odłącz i ponownie podłącz kabel USB
 1. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu drukarki HP.
  Figure 45: Wyjmij kabel USB z tyłu urządzenia HP
  Rysunek przedstawiający odłączenie kabla USB
 2. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu komputera.
 3. Odczekaj 5 sekund.
 4. Ponownie podłącz kabel USB do drukarki i do komputera. Dociśnij wtyczki, aby mieć pewność, że są należycie podłączone.
 5. Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. Po podłączeniu kabla USB do tabletu ikona na wtyczce kabla ( ) powinna być skierowana w górę.
  Figure 46: Podłącz węższą końcówkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki HP
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do drukarki
  Figure 47: Podłącz szerszą końcówkę kabla USB do gniazda w komputerze
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do komputera
Krok 2: Przetestuj połączenie USB
Aby przetestować połączenie USB, najpierw wybierz rodzaj używanego połączenia USB.
  1. Umieść kabel USB w innym dostępnym porcie USB. Na przykład, jeżeli kabel USB jest podłączony do portu z przodu komputera, podłącz go do portu z tyłu komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
   Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
Krok 3: Użyj innego kabla USB
 1. Wymień kabel USB. HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
 2. Ponów próbę drukowania.
Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera
Jeżeli do portów USB podłączono kilka urządzeń, np. jeszcze jedną drukarkę, porty te mogą być niewystarczająco zasilane i komputer może nie rozpoznać podłączonych urządzeń.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki HP.
 2. Ponów próbę drukowania
  Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie sieciowe pomiędzy komputerem i drukarką HP.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows ( ), a następnie kliknij pozycję Urządzenia i drukarki . Otworzy się folder Urządzenia i drukarki .
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę HP, a następnie kliknij Właściwości drukarki . Otworzy się okno Właściwości .
 3. Na karcie Ogólne znajdź pole Lokalizacja i skopiuj lub zapisz adres IP.
  Figure 48: Przykład adresu IP w oknie Właściwości drukarki (wersja angielska)
  Adres IP w oknie Właściwości drukarki
 4. Otwórz nowe okno przeglądarki internetowej.
 5. W polu adresy przeglądarki wklej lub wpisz adres IP z właściwości drukarki i naciśnij Enter.
  Figure 49: Przykładowy adres IP w pasku adresu przeglądarki internetowej
  Adres IP w przeglądarce internetowej
 6. Ustal, czy połączenie jest dostępne:
  • Jeśli połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem HP i komputerem jest prawidłowe (występuje łączność) , zostanie wyświetlony wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki.
   Figure 50: Przykładowy wbudowany serwer internetowy (wersja angielska)
   Wbudowany serwer internetowy
  • Jeśli połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem HP i komputerem jest nieprawidłowe (brak połączenia) , to zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
   Figure 51: Przykład braku połączenia (wersja angielska)
   Brak połączenia z wbudowanym serwerem internetowym
 W przypadku braku połączenia przerwij wykonywanie czynności opisanych w tym dokumencie i odszukaj dokument pomocy technicznej dotyczący rozwiązywania problemów z siecią.

Jeżeli połączenie jest aktywne , kontynuuj wykonywanie czynności opisanych poniżej.

Rozwiązanie 4: Sprawdź sterownik i port drukarki

Jeżeli na komputerze została zainstalowana więcej niż jedna drukarka HP, ta drukarka może nie być domyślną drukarką lub mógł zostać skonfigurowany niewłaściwy sterownik drukarki. Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić konfigurację sterownika drukarki.

Film przedstawiający sposób sprawdzania sterownika i portu

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można sprawdzić sterownik drukarki i skonfigurować porty w celu umożliwienia komunikacji z produktem.
W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu lub aby odtworzyć go w innym rozmiarze, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows ( ), a następnie kliknij pozycję Urządzenia i drukarki . Otworzy się folder Urządzenia i drukarki .
 2. Znajdź zielony symbol zaznaczenia ( ) obok ikony drukarki. Znacznik wyboru wskazuje, która drukarka ustawiona jest jako domyślna drukarka w systemie Windows.
  Figure 52: Przykład ikony drukarki domyślnej
  Ikona drukarki domyślnej w systemie operacyjnym Windows 7
  • Jeśli posiadane urządzenie nie jest ustawione jako domyślne , kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę prawidłowego urządzenia, a następnie kliknij opcję Ustaw jako drukarkę domyślną i przejdź do następnego kroku opisanego.
  • Jeśli drukarka jest zaznaczona prawidłowo , przejdź do następnej czynności.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Twojej drukarki, a następnie kliknij Właściwości drukarki . Otworzy się okno Właściwości .
 4. Kliknij kartę Porty .
 5. Odszukaj drukarkę w kolumnie Opis , a następnie wyświetl kolumnę Porty po lewej stronie.
 6. Wybierz rodzaj połączenia, aby ustalić, z którego portu korzystać.
   Obok portu DOT4 lub USB00X (X oznacza numer portu) powinien znajdować się znacznik wyboru.
   Figure 53: Przykład: porty USB00X i DOT4 (w języku angielskim)
   Zaznaczenie portów USB00X i DOT4
   Obok portu Standardowy port TCP/IP z nazwą drukarki powinien znajdować się znacznik wyboru ( ).
   Figure 54: Przykład standardowego portu TCP/IP (wersja angielska)
   Standardowy port TCP/IP
 7. Upewnij się, że drukarka wyszczególniona w kolumnie Drukarka jest zgodna z Twoją drukarką. Oznacza to, że sterownik drukarki jest prawidłowy.
  Jeśli ustawienie portu lub sterownika wydruku nie jest prawidłowe, konieczna jest ponowna instalacja oprogramowania HP. Zapoznaj się z instrukcjami przedstawionymi w tym dokumencie , aby usunąć i ponownie zainstalować oprogramowanie HP.
 8. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz wydrukować stronę.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Sprawdź, czy drukarka nie znajduje się w trybie wstrzymania lub nie jest rozłączona

Aby ustalić, czy drukarka nie znajduje się w trybie wstrzymania lub w trybie offline, wykonaj poniższe czynności.

Film przedstawiający sposób ustalenia, czy drukarka nie jest wstrzymana lub w trybie offline

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można sprawdzić czy drukarka znajduje się w trybie wstrzymania lub w trybie offline w systemie operacyjnym Windows 7.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
 1. Wróć do folderu Urządzenia i drukarki , który został otwarty wcześniej.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia, a następnie kliknij Sprawdź, co jest drukowane .
 3. Kliknij Drukarka .
 4. Kliknij Drukarka na pasku menu kolejki drukowania, a następnie sprawdź, czy w menu nie ma pozycji Wstrzymaj drukowanie oraz Użyj drukarki w trybie Offline .
 5. Żadna z tych pozycji nie może być zaznaczona. Jeśli dana pozycja jest zaznaczone, kliknij pole wyboru, aby ją usunąć zaznaczenie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 6: Wyczyść ręcznie kolejkę wydruku

Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie wyczyścić kolejkę wydruku.

Film przedstawiający sposób czyszczenia kolejki wydruku

Poniższy film przedstawia sposób czyszczenia kolejki wydruku.
W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu lub aby odtworzyć go w innym rozmiarze, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
 1. Wróć do folderu Urządzenia i drukarki , który został otwarty wcześniej.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia, a następnie kliknij Sprawdź, co jest drukowane .
 3. Kliknij pozycję Drukarka , a następnie kliknij polecenie Anuluj wszystkie dokumenty .
 4. Kliknij Tak , aby potwierdzić czynność.
 5. Jeśli dokumentu nadal znajdują się w kolejce drukowania, uruchom ponownie komputer.
 6. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 7: Uruchom ponownie bufor wydruku

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie uruchomić bufor wydruku.

Film przedstawiający sposób ponownego uruchomienia bufora wydruku

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można ponownie uruchomić bufor wydruku w systemie operacyjnym Windows 7.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
 1. Na pasku zadań Windows kliknij ikonę Windows ( ), wpisz admin w polu Wyszukaj programy i pliki , a następnie kliknij pozycję Narzędzia administracyjne .
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi .
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Bufor wydruku .
 4. Kliknij przycisk Zatrzymaj , żeby zatrzymać usługę bufora wydruku.
 5. Kliknij przycisk Uruchom , żeby ponownie uruchomić usługę bufora wydruku.
 6. Ponownie uruchom komputer.
 7. Uruchom ponownie zadanie drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 8: Sprawdź oprogramowanie

Jeżeli w kolejce wydruku zatrzymywane są zadania drukowania z programu komputerowego, problem może być spowodowany przez ten program lub przez sterownik druku.
 1. Zamknij program, z którego próbujesz wydrukować dokument, a następnie otwórz go ponownie.
 2. Wydrukuj dokument z tego programu.
 3. Jeżeli zadanie drukowania ponownie zablokuje się w kolejce drukowania, spróbuj wydrukować dokument z Notatnika w celu ustalenia, czy problem jest związany z programem, czy ze sterownikiem:
  Powtórz kroki opisane we wcześniejszej części niniejszego dokumentu, aby ręcznie wyczyścić kolejkę wydruku.
  Na pasku zadań Windows kliknij ikonę Windows ( ), a następnie kliknij kolejno Wszystkie programy , Akcesoria i Notatnik .
  Wpisz dowolny tekst w Notatniku.
  Kliknij menu Plik , a następnie polecenie Drukuj .
  Wybierz odpowiednie urządzenie HP i kliknij przycisk OK , aby wydrukować dokument.
  Jeśli możesz wydrukować dokument z Notatnika, a nie możesz go wydrukować z danego programu, skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania pomocy.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 9: Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie oprogramowania HP

Jeżeli poprzednie rozwiązania nie usunęły problemu, należy wykonać opisane poniżej czynności w celu odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania drukarki.

Krok 1: Usuń oprogramowanie

 1. Odłącz kabel USB od drukarki HP.
 2. Na pasku zadań Windows kliknij ikonę Windows ( ) i wpisz odinstaluj w polu Wyszukaj programy i pliki .
 3. Kliknij polecenie Odinstaluj program .
 4. Na liście zainstalowanych programów kliknij drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień . Uruchomiony zostanie program HP Uninstaller.
 5. Wybierz opcję Odinstaluj wszystkie produkty HP , a następnie kliknij przycisk Dalej .
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  UWAGA:Po wyświetleniu monitu o usunięcie plików współdzielonych kliknij przycisk Nie . Inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać po usunięciu tych plików.
 7. Odłącz drukarkę od źródła zasilania i ponownie uruchom komputer.

Krok 2: Ponownie zainstaluj oprogramowanie

Po wykonaniu wcześniejszych czynności ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki i sterownik, korzystając z jednej z poniższych metod:
 • Pobierz z Internetu : Kliknij lub dotknij łącza Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP. Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest zwykle bardziej aktualne niż oprogramowanie na dysku CD.
 • Płyta CD z oprogramowaniem : Włóż dysk CD z oprogramowaniem dostarczony wraz z drukarką do napędu komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 10: Przeprowadź resetowanie zasilania

Wyłączenie i włączenie zasilania usuwa energię elektryczną z drukarki i przywraca te same ustawienia po ponownym uruchomieniu. Reset zasilania to czynność stosowana często do rozwiązywania problemów między innymi w takich sytuacjach.
 1. Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone , odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby je włączyć.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
W przypadku systemu operacyjnego Windows 8 wykonaj poniższe czynności.
Ważne : Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności .
NOTA:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Przed rozpoczęciem: Sprawdź sprzęt

Jeżeli w drukarce HP występują jakiekolwiek problemy ze sprzętem, jak np. zacięcie papieru lub zablokowanie karetki, nieprawidłowo zainstalowane bądź nawet prawie puste wkłady atramentowe, zadania drukowania mogą pozornie zostać zatrzymane w kolejce wydruku. Poniżej wymieniono kilka przykładów problemów dotyczących sprzętu:
 W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych problemów HP zaleca wyszukanie dokumentu dotyczącego konkretnego problemu. Jeżeli na przykład kontrolki drukarki zaczną migać lub na komputerze pojawi się komunikat o błędzie, na stronie internetowej HP wyszukaj dokument dotyczący tego konkretnego komunikatu lub migających kontrolek.

W przeciwnym razie skorzystaj z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie.

Rozwiązanie 1: Pobierz narzędzie, które automatycznie rozwiąże problem

NOTA:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.
Firma HP stworzyła szybkie i proste w obsłudze narzędzie, które diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów związanych z drukowaniem, skanowaniem i łącznością: HP zaleca pobranie i zainstalowanie narzędzia za każdym razem, gdy chcesz rozwiązać problem z drukarką HP.
  Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorNarzędzie HP Print and Scan Doctor diagnozuje i pomaga rozwiązywać typowe problemy związane z drukowaniem, skanowaniem i łącznością, w tym:
  Łączność :

  • USB: Sprawdza, czy połączenie USB między komputerem a urządzeniem HP działa prawidłowo.
  • Sieć: Sprawdza, czy połączenie sieciowe między komputerem a siecią działa prawidłowo.


  Sprawdzenie sterownika : Sprawdza, czy w systemie nie brakuje plików sterownika lub nie są one uszkodzone.

  Menedżer urządzeń : Sprawdza, czy w Menedżerze urządzeń nie występują problemy, które uniemożliwiają drukowanie.

  Urządzenie w trybie online : Sprawdza, czy urządzenie nie zostało wstrzymane lub ustawione w trybie offline i w razie konieczności przywraca je do trybu online.

  Kolejka wydruku : Sprawdza i usuwa oczekujące zadania drukowania znajdujące się w kolejce wydruku, czyli dzienniku zadań drukowania oczekujących na realizację.

  Ustawienia portu : Sprawdza ustawienia portu dla urządzenia HP.

  Konflikty urządzeń : Sprawdza, czy nie występują konflikty z innymi sterownikami, np. sterownikami drukarek innych marek.

Krok 1: Pobierz narzędzie

NOTA:Narzędzie HP Print and Scan Doctor jest dostępne dla większości produktów firmy HP. Jest ponadto dostępne w większości języków. Może być jednak niedostępne w przypadku starszych modeli produktów firmy HP.Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X.
 1. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać narzędzie HP Print and Scan Doctor.
  Łącze do narzędziaRozmiar pliku
  HP Print and Scan Doctor 5,9 MB
 2. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 3. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Krok 2: Uruchom narzędzie

 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć.
 2. Z kolumny Produkt w oknie aplikacji Print and Scan Doctor wybierz urządzenie HP.
  Jeżeli urządzenia nie ma na liście, wyłącz je i włącz ponownie, a następnie kliknij polecenie Spróbuj ponownie .
 3. Kliknij przycisk Dalej . Aplikacja Print and Scan Doctor sprawdzi stan łączności urządzenia, a w przypadku problemów z łącznością wyświetli opcje pomocy.
 4. W zależności od problemu kliknij Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie , aby rozpocząć diagnozowanie przyczyny problemu.

Krok 3: Rozwiąż zdiagnozowane problemy z drukowaniem

 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki ( ), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X ( ), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po rozwiązaniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij polecenie Drukuj stronę testową w oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Drukarka wydrukuje stronę testową.
  • Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana prawidłowo , można zakończyć rozwiązywanie problemów. Problem został rozwiązany.
  • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana , wykonaj instrukcje podawane przez narzędzie Print and Scan Doctor, aby zresetować drukarkę. Po zresetowaniu drukarki ponownie spróbuj wydrukować stronę testową.
  • Jeżeli problemy z drukowaniem utrzymują się , kliknij opcję Inne opcje wsparcia , aby uzyskać pomoc odpowiednią dla drukarki. Możesz też kliknij opcję Dalej , aby wyświetlić pełną listę opcji, takich jak Forum wsparcia HP , co umożliwi uzyskanie pomocy od innych klientów HP.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie komputer i sprawdź kolejkę wydruku

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić komputer i sprawdzić kolejkę wydruku.

Film przedstawiający sprawdzanie kolejki wydruku

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można sprawdzić kolejkę wydruku w systemie operacyjnym Windows 8.
NOTA:Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart 7510, lecz czynności dla posiadanej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpił błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj, aby obejrzeć go w serwisie YouTube .
 1. W celu ponownego uruchomienia komputera należy wykonać opisane poniżej czynności:
  1. Przenieś wskaźnik myszy lub dotknij i przytrzymaj prawy górny lub prawy dolny róg ekranu, aby aktywować Panele funkcji.
  2. Kliknij lub dotknij opcji Ustawienia .
  3. Kliknij lub dotknij opcji Zasilanie .
  4. Kliknij lub dotknij opcję Uruchom ponownie .
 2. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij dwukrotnie lub dotknij i przytrzymaj ikonę drukarki ( ) w prawym dolnym rogu (obszar powiadomień) komputera. Zostanie otwarta kolejka wydruku.
  Figure 55: Ikona drukarki w obszarze powiadomień
  Ilustracja: Ikona drukarki w obszarze powiadomień
  Ikona drukarki nie pojawia się w obszarze powiadomień?

  Jeśli na pulpicie nie widać ikony drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy lub dotknij i przytrzymaj lewy dolny róg ekranu, aby otworzyć menu. Kliknij lub dotknij opcję Panel sterowania , a następnie kliknij lub dotknij opcję Urządzenia i drukarki , a następnie kliknij dwukrotnie lub dotknij dwukrotnie ikonę drukarki ( ).
 • Jeśli w kolejce wydruku nie ma zadań drukowania i nie jest już wyświetlany żaden komunikat o błędzie oznacza to, że problem został rozwiązany i można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli zadania drukowania nadal znajdują się w kolejce wydruku i nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie , przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem a drukarką HP (łączność)

Częstą przyczyną tego problemu jest komunikacja pomiędzy komputerem a drukarką HP (tzn. łączność). Najpierw wybierz rodzaj połączenia, którego używa drukarka HP, a następnie wykonaj odpowiednie czynności.

Film przedstawiający sposób sprawdzania połączenia sieciowego

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można sprawdzić połączenie sieciowe pomiędzy komputerem a drukarką.
NOTA:Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart 7510, lecz czynności dla posiadanej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB.
Film przedstawiający sposób odłączenia, a następnie ponownego podłączenia kabla USB
Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB do/od komputera i produktu.
W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu lub aby odtworzyć go w innym rozmiarze, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB między drukarką HP a komputerem.
Krok 1: Odłącz i ponownie podłącz kabel USB
 1. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu drukarki HP.
  Figure 56: Wyjmij kabel USB z tyłu urządzenia HP
  Rysunek przedstawiający odłączenie kabla USB
 2. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu komputera.
 3. Odczekaj 5 sekund.
 4. Ponownie podłącz kabel USB do drukarki i do komputera. Dociśnij wtyczki, aby mieć pewność, że są należycie podłączone.
 5. Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. Po podłączeniu kabla USB do tabletu ikona na wtyczce kabla ( ) powinna być skierowana w górę.
  Figure 57: Podłącz węższą końcówkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki HP
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do drukarki
  Figure 58: Podłącz szerszą końcówkę kabla USB do gniazda w komputerze
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do komputera
Krok 2: Przetestuj połączenie USB
Aby przetestować połączenie USB, najpierw wybierz rodzaj używanego połączenia USB.
  1. Umieść kabel USB w innym dostępnym porcie USB. Na przykład, jeżeli kabel USB jest podłączony do portu z przodu komputera, podłącz go do portu z tyłu komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
   Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
Krok 3: Użyj innego kabla USB
 1. Wymień kabel USB. HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
 2. Ponów próbę drukowania.
Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera
Jeżeli do portów USB podłączono kilka urządzeń, np. jeszcze jedną drukarkę, porty te mogą być niewystarczająco zasilane i komputer może nie rozpoznać podłączonych urządzeń.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki HP.
 2. Ponów próbę drukowania
  Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie sieciowe pomiędzy komputerem i drukarką HP.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start ( ) w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij opcję Szukaj , a następnie wpisz Urządzenia i drukarki .
 2. Kliknij Urządzenia i drukarki .
 3. Kliknij Dodaj drukarkę . Wyświetlona zostanie lista drukarek z adresami IP
  Kod numeryczny jednoznacznie identyfikujący w sieci urządzenie takie jak komputer lub drukarka.
  po prawej stronie.
 4. Znajdź nazwę drukarki i zanotuj jej adres IP.
  NOTA:Jeśli adres IP drukarki nie jest dostępny, przejdź do następnego rozwiązania.
 5. Kliknij polecenieAnuluj , aby zamknąć okno Dodaj drukarkę .
 6. Na pulpicie otwórz nowe okno przeglądarki.
 7. W polu adresy przeglądarki wklej lub wpisz adres IP z właściwości drukarki i naciśnij Enter .
  Figure 59: Przykładowy adres IP w pasku adresów przeglądarki internetowej.
  Ilustracja: Przykładowy adres IP w pasku adresów przeglądarki internetowej.
 8. Sprawdź łączność między drukarką a komputerem.
  • Jeśli bezprzewodowe połączenie pomiędzy drukarką HP i komputerem jest prawidłowe (występuje łączność) , zostanie wyświetlony wbudowany serwer internetowy (EWS)
   Oprogramowanie umożliwia uzyskanie dostępu do drukarki przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej.
   drukarki.
  • Jeśli bezprzewodowe połączenie pomiędzy drukarką HP i komputerem jest nieprawidłowe (brak połączenia) , to zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
 W przypadku braku połączenia przerwij wykonywanie czynności opisanych w tym dokumencie i odszukaj dokument pomocy technicznej dotyczący rozwiązywania problemów z siecią.

Jeżeli połączenie jest aktywne , kontynuuj wykonywanie czynności opisanych poniżej.

Rozwiązanie 4: Sprawdź sterownik i port drukarki

Jeżeli na komputerze została zainstalowana więcej niż jedna drukarka HP, ta drukarka może nie być domyślną drukarką lub mógł zostać skonfigurowany niewłaściwy sterownik drukarki. Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić konfigurację sterownika drukarki.

Film przedstawiający sprawdzanie sterownika i portu druku

Poniższy film przedstawia sposób sprawdzania sterownika i portu druku w systemie operacyjnym WIndows 8.
NOTA:Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart 7510 (C311a) e-All-in-One, lecz czynności dla posiadanej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start ( ) w lewym dolnym rogu ekranu i kliknij opcję Szukaj .
 2. Wpisz Urządzenia i drukarki w polu wyszukiwania, a następnie kliknij opcję Urządzenia i drukarki .
 3. Znajdź zielony symbol zaznaczenia ( ) obok ikony drukarki. Znacznik wyboru wskazuje, która drukarka ustawiona jest jako domyślna drukarka w systemie Windows.
  Figure 60: Przykład ikony drukarki domyślnej
  Ilustracja: Ikona drukarki domyślnej w systemie operacyjnym Windows 8
  • Jeśli posiadana drukarka nie jest ustawiona jako domyślna , kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę prawidłowej drukarki, a następnie kliknij opcję Ustaw jako drukarkę domyślną i przejdź do następnego kroku.
  • Jeśli drukarka jest zaznaczona prawidłowo , przejdź do następnej czynności.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Twojej drukarki, a następnie kliknij Właściwości drukarki . Otworzy się okno Właściwości .
 5. Kliknij kartę Porty .
 6. Odszukaj drukarkę w kolumnie Drukarki , a następnie wyświetl kolumnę Porty po lewej stronie.
 7. Kliknij rodzaj połączenia, aby ustalić, z którego portu korzystać.
   Obok portu DOT4 lub USB00X (X oznacza numer portu) powinien znajdować się znacznik wyboru.
   Figure 61: Przykład portów USB00X i DOT4 (w języku angielskim)
   Ilustracja: Porty USB00X i DOT4
   Obok Standardowego portu TCP/IP lub Monitora portu ponownego wykrywania sieci HP z nazwą drukarki powinien znajdować się znacznik wyboru ( ).
 8. Upewnij się, że drukarka wyszczególniona w kolumnie Drukarka jest zgodna z Twoją drukarką. Oznacza to, że sterownik drukarki jest prawidłowy.
  Jeśli ustawienie portu lub sterownika wydruku nie jest prawidłowe, konieczna jest ponowna instalacja oprogramowania HP. Zapoznaj się z instrukcjami przedstawionymi w tym dokumencie , aby usunąć i ponownie zainstalować oprogramowanie HP.
 9. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz wydrukować stronę.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Sprawdź, czy drukarka nie znajduje się w trybie wstrzymania lub nie jest rozłączona

Aby ustalić, czy drukarka nie znajduje się w trybie wstrzymania lub w trybie offline, wykonaj poniższe czynności.

Film przedstawiający sposób ustalenia, czy drukarka nie jest wstrzymana lub w trybie offline

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można sprawdzić, czy drukarka znajduje się w trybie wstrzymania lub w trybie offline.
NOTA:Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart 7510, lecz czynności dla posiadanej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Wróć do folderu Urządzenia i drukarki , który został otwarty wcześniej.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki, a następnie kliknij Sprawdź, co jest drukowane .
 3. Kliknij pozycję Drukarka .
 4. Na pasku menu kolejki drukowania kliknij Drukarka , a następnie sprawdź, czy w menu nie są zaznaczone pozycje Wstrzymaj drukowanie oraz Użyj drukarki w trybie offline .
 5. Żadna z tych pozycji nie może być zaznaczona. Jeśli dana pozycja jest zaznaczona, kliknij pole wyboru, aby usunąć zaznaczenie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 6: Wyczyść ręcznie kolejkę wydruku

Film przedstawiający sposób czyszczenia kolejki wydruku

Poniższy film przedstawia sposób ręcznego czyszczenia kolejki wydruku w systemie Windows 8.
NOTA:Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart 7510 e-All-in-One, lecz czynności dla posiadanej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Wróć do folderu Urządzenia i drukarki , który został otwarty wcześniej.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki, a następnie kliknij Sprawdź, co jest drukowane .
 3. Kliknij pozycję Drukarka , a następnie kliknij polecenie Anuluj wszystkie dokumenty .
 4. Kliknij Tak , żeby potwierdzić czynność.
 5. Jeżeli dokumenty nadal znajdują się w kolejce wydruku, ponownie uruchom komputer.
 6. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 7: Uruchom ponownie bufor wydruku

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie uruchomić bufor wydruku.

Film przedstawiający sposób ponownego uruchomienia bufora wydruku

Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można ponownie uruchomić bufor wydruku.
NOTA:Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart 7510, lecz czynności dla posiadanej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start ( ) w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij opcję Szukaj , a następnie wpisz Usługi .
 2. Kliknij opcję Wyświetl lokalne usługi .
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Bufor wydruku .
 4. Kliknij przycisk Zatrzymaj , żeby zatrzymać usługę bufora wydruku.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy Bufor wydruku .
 6. Kliknij przycisk Uruchom , żeby ponownie uruchomić usługę bufora wydruku.
 7. Ponownie uruchom komputer.
 8. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 8: Sprawdź oprogramowanie

Jeżeli w kolejce wydruku zatrzymywane są zadania drukowania z programu komputerowego, problem może być spowodowany przez ten program lub przez sterownik druku.
 1. Zamknij program, z którego próbujesz wydrukować dokument, a następnie otwórz go ponownie.
 2. Wydrukuj dokument z tego programu.
 3. Jeżeli zadanie drukowania ponownie zablokuje się w kolejce drukowania, spróbuj wydrukować dokument z Notatnika w celu ustalenia, czy problem jest związany z programem, czy ze sterownikiem:
  Powtórz kroki opisane we wcześniejszej części niniejszego dokumentu, aby ręcznie wyczyścić kolejkę wydruku.
  Przesuń kursor myszy w prawy górny róg ekranu, aby otworzyć Pasek paneli funkcji.
  Kliknij polecenie Szukaj .
  W polu wyszukiwania wpisz Notatnik .
  Kliknij przycisk Notatnik .
  Wpisz dowolny tekst w Notatniku.
  Kliknij menu Plik , a następnie polecenie Drukuj .
  Wybierz drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk OK , aby drukować.
  Jeśli możesz wydrukować dokument z Notatnika, a nie możesz go wydrukować z danego programu, skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania pomocy.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 9: Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie oprogramowania HP

Jeżeli poprzednie rozwiązania nie usunęły problemu, należy wykonać opisane poniżej czynności w celu odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania drukarki.

Krok 1: Usuń oprogramowanie

Wybierz rodzaj używanego połączenia, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby usunąć oprogramowanie drukarki.
NOTA:Nie odłączaj drukarki od sieci, aby odinstalować oprogramowanie.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start ( ) w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie opcję Programy i funkcje .
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę swojej drukarki HP, a następnie kliknij Usuń .
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować oprogramowanie.
 1. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start ( ) w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie opcję Programy i funkcje .
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę swojej drukarki, a następnie kliknij Usuń .
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować oprogramowanie.
 6. Wykonaj te czynności dla każdej pozycji na liście, która zawiera nazwę Twojej drukarki.
  Jeśli podczas usuwania programu wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, wykonaj następujące czynności.
  1. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć komunikat o błędzie.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start ( ) w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie kliknij opcję Szukaj i wpisz narzędzia administracyjne .
  3. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Narzędzia administracyjne .
  4. Kliknj dwukrotnie opcję Zarządzanie drukiem , a następnie dwukrotnie kliknij opcję Wszystkie sterowniki .
  5. Wyszukaj każde wystąpienie nazwy usuwanej drukarki i kliknij taką pozycję prawym przyciskiem, następnie wybierz opcję Usuń .
  6. Zamknij okno Zarządzanie drukiem , wróć do opcji Programy i funkcje , a następnie kontynuuj odinstalowywanie pozostałego oprogramowania drukarki.

Krok 2: Ponownie zainstaluj oprogramowanie

Po wykonaniu wcześniejszych czynności ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki i sterownik, korzystając z jednej z poniższych metod:
 • Pobierz z Internetu : Kliknij lub dotknij łącza Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP. Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest zwykle bardziej aktualne niż oprogramowanie na dysku CD.
 • Płyta CD z oprogramowaniem : Włóż dysk CD z oprogramowaniem dostarczony wraz z drukarką do napędu komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 10: Przeprowadź resetowanie zasilania

Wyłączenie i włączenie zasilania usuwa energię elektryczną z drukarki i przywraca te same ustawienia po ponownym uruchomieniu. Reset zasilania to czynność stosowana często do rozwiązywania problemów między innymi w takich sytuacjach.
 1. Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone , odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby je włączyć.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj poniższe czynności w przypadku systemu operacyjnego Mac OS X w wersjach 10.4 i 10.5.
Ważne : Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności .

Przed rozpoczęciem: Sprawdź sprzęt

Jeżeli w drukarce HP występują jakiekolwiek problemy ze sprzętem, jak np. zacięcie papieru lub zablokowanie karetki, nieprawidłowo zainstalowane bądź nawet prawie puste wkłady atramentowe, zadania drukowania mogą pozornie zostać zatrzymane w kolejce wydruku. Poniżej wymieniono kilka przykładów problemów dotyczących sprzętu:
 W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych problemów HP zaleca wyszukanie dokumentu dotyczącego konkretnego problemu. Jeżeli na przykład kontrolki drukarki zaczną migać lub na komputerze pojawi się komunikat o błędzie, na stronie internetowej HP wyszukaj dokument dotyczący tego konkretnego komunikatu lub migających kontrolek.

W przeciwnym razie skorzystaj z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie.

Rozwiązanie 1: Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem a drukarką HP (łączność)

Częstą przyczyną tego problemu jest komunikacja pomiędzy komputerem a drukarką HP (tzn. łączność). Najpierw wybierz rodzaj połączenia, którego używa drukarka HP, a następnie wykonaj odpowiednie czynności.
   Połączenie USB
   Uniwersalna magistrala szeregowa
   jest powszechnie wykorzystywane w drukarkach używanych w domu. Umożliwia ono bezpośrednie połączenie między drukarką a komputerem.
   Figure 62: Przykład połączenia USB
   Połączenie w sieci przewodowej (Ethernet) to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci za pomocą kabla Ethernet.
   Figure 63: Przykład połączenia Ethernet
   Ilustracja konfiguracji sieci przewodowej
   Połączenie bezprzewodowe to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka nie jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci.
   Figure 64: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową
   Ilustracja konfiguracji sieci bezprzewodowej
Film przedstawiający sposób odłączenia, a następnie ponownego podłączenia kabla USB
Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB do/od komputera i produktu.
W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu lub aby odtworzyć go w innym rozmiarze, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB między drukarką HP a komputerem.
Krok 1: Odłącz i ponownie podłącz kabel USB
 1. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu drukarki HP.
  Figure 65: Wyjmij kabel USB z tyłu urządzenia HP
  Rysunek przedstawiający odłączenie kabla USB
 2. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu komputera.
 3. Odczekaj 5 sekund.
 4. Ponownie podłącz kabel USB do drukarki i do komputera. Dociśnij wtyczki, aby mieć pewność, że są należycie podłączone.
 5. Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. Po podłączeniu kabla USB do tabletu ikona na wtyczce kabla ( ) powinna być skierowana w górę.
  Figure 66: Podłącz węższą końcówkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki HP
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do drukarki
  Figure 67: Podłącz szerszą końcówkę kabla USB do gniazda w komputerze
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do komputera
Krok 2: Przetestuj połączenie USB
Aby przetestować połączenie USB, najpierw wybierz rodzaj używanego połączenia USB.
  1. Umieść kabel USB w innym dostępnym porcie USB. Na przykład, jeżeli kabel USB jest podłączony do portu z przodu komputera, podłącz go do portu z tyłu komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
   Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
Krok 3: Użyj innego kabla USB
 1. Wymień kabel USB. HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
 2. Ponów próbę drukowania.
Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera
Jeżeli do portów USB podłączono kilka urządzeń, np. jeszcze jedną drukarkę, porty te mogą być niewystarczająco zasilane i komputer może nie rozpoznać podłączonych urządzeń.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki HP.
 2. Ponów próbę drukowania
  Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.
 1. Kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij Drukarka i faks , wybierz swoją drukarkę HP z listy Drukarki , a następnie kliknij Otwórz kolejkę drukowania . Zostanie otwarta kolejka wydruku.
 3. W kolejce wydruku kliknij pozycję Narzędzie ( ). Zostanie wyświetlony Monitor stanu .
  W przypadku braku połączenia sieciowego Monitor stanu wyświetli informację, że drukarka nie jest podłączona.
 W przypadku braku połączenia przerwij wykonywanie czynności opisanych w tym dokumencie i odszukaj dokument pomocy technicznej dotyczący rozwiązywania problemów z siecią.

Jeżeli połączenie jest aktywne , kontynuuj wykonywanie czynności opisanych poniżej.

Rozwiązanie 2: Ponowne uruchomienie zadań drukowania w kolejce wydruku

Zadania drukowania mogły zostać przypadkowo wstrzymane w kolejce wydruku. W celu ich ponownego uruchomienia należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij Drukarka i faks , wybierz swoją drukarkę HP z listy Drukarki , a następnie kliknij Otwórz kolejkę drukowania . Zostanie otwarta kolejka wydruku.
  • Jeśli widoczny jest przycisk Wstrzymaj drukarkę ( ), pomiń ten krok i przejdź do kolejnego rozwiązania zawartego w niniejszym dokumencie.
  • Jeśli widoczny jest przycisk Wznów pracę drukarki ( ), kliknij go. Spowoduje to ponowne uruchomienie wstrzymanych zadań drukowania. Jeśli zadania drukowania nie zostały wznowione, przejdź do go rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Usunięcie i ponowne dodanie drukarki HP do listy drukarek

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć urządzenie z listy drukarek, a następnie dodać je ponownie. Najpierw wybierz rodzaj połączenia.
   Połączenie USB
   Uniwersalna magistrala szeregowa
   jest powszechnie wykorzystywane w drukarkach używanych w domu. Umożliwia ono bezpośrednie połączenie między drukarką a komputerem.
   Figure 68: Przykład połączenia USB
   Połączenie w sieci przewodowej (Ethernet) to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci za pomocą kabla Ethernet.
   Figure 69: Przykład połączenia Ethernet
   Ilustracja konfiguracji sieci przewodowej
   Połączenie bezprzewodowe to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka nie jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci.
   Figure 70: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową
   Ilustracja konfiguracji sieci bezprzewodowej
 1. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij Drukarka i faks , aby otworzyć listę Drukarki .
  Figure 71: Przykładowa lista drukarek w folderze Drukarka i faks
  Ilustracja przedstawiająca listę Drukarki na komputerze Mac
 3. Na liście Drukarki kliknij drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus ( ), aby ją usunąć.
 4. Odłącz kabel USB od drukarki.
  Figure 72: Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu urządzenia HP
  Rysunek przedstawiający odłączenie kabla USB
 5. Zamknij wszystkie otwarte okna i programy, a następnie ponownie uruchom komputer.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 7. Kliknij Drukarka i faks , aby otworzyć listę Drukarki .
 8. Podłącz ponownie kabel USB do drukarki.
 9. Jeżeli drukarka nie zostanie automatycznie dodana do listy Drukarki , kliknij przycisk Dodaj ( ).
 10. Wybierz drukarkę HP z listy i kliknij przycisk Dodaj . Po kilku sekundach urządzenie pojawi się na liście Drukarki .
 11. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.
 1. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij Drukarka i faks , aby otworzyć listę Drukarki .
  Figure 73: Przykładowa lista drukarek w folderze Drukarka i faks
  Ilustracja przedstawiająca listę Drukarki na komputerze Mac
 3. Na liście Drukarki wybierz drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus ( ), aby ją usunąć.
 4. Zamknij wszystkie otwarte okna i programy, a następnie ponownie uruchom komputer.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 6. Kliknij Drukarka i faks , aby otworzyć listę Drukarki .
 7. Jeżeli drukarka nie zostanie automatycznie dodana do listy Drukarki , kliknij przycisk Dodaj ( ).
 8. Wybierz drukarkę HP z listy i kliknij przycisk Dodaj . Po kilku sekundach urządzenie pojawi się na liście Drukarki .
 9. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Wyłącz i włącz zasilanie drukarki

Wyłączenie i włączenie zasilania usuwa energię elektryczną z drukarki i przywraca te same ustawienia po ponownym uruchomieniu. Reset zasilania to czynność stosowana często do rozwiązywania problemów między innymi w takich sytuacjach.
 1. Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone , odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby je włączyć.
Po ponownym włączeniu drukarki drukowanie zadań powinno rozpocząć się automatycznie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Usuń zadania drukowania z kolejki wydruku

 1. Kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij Drukarka i faks , wybierz swoją drukarkę HP z listy Drukarki , a następnie kliknij Otwórz kolejkę drukowania . Zostanie otwarta kolejka wydruku.
 3. W kolejce wydruku kliknij zadanie wydruku, a następnie kliknij Usuń ( ).
 4. W podobny sposób usuń pozostałe zadania wydruku z kolejki wydruku.
 5. Spróbuj ponownie wykonać zadanie wydruku.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj poniższe czynności w przypadku systemu operacyjnego Mac OS X w wersjach 10.6 i 10.7.
Ważne : Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności .

Przed rozpoczęciem: Sprawdź sprzęt

Jeżeli w drukarce HP występują jakiekolwiek problemy ze sprzętem, jak np. zacięcie papieru lub zablokowanie karetki, nieprawidłowo zainstalowane bądź nawet prawie puste wkłady atramentowe, zadania drukowania mogą pozornie zostać zatrzymane w kolejce wydruku. Poniżej wymieniono kilka przykładów problemów dotyczących sprzętu:
 W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych problemów HP zaleca wyszukanie dokumentu dotyczącego konkretnego problemu. Jeżeli na przykład kontrolki drukarki zaczną migać lub na komputerze pojawi się komunikat o błędzie, na stronie internetowej HP wyszukaj dokument dotyczący tego konkretnego komunikatu lub migających kontrolek.

W przeciwnym razie skorzystaj z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie.

Rozwiązanie 1: Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem a drukarką HP (łączność)

Częstą przyczyną blokowania się zadań drukowania w kolejce wydruku są błędy komunikacji pomiędzy komputerem a drukarką HP (łączność). Najpierw wybierz rodzaj połączenia, którego używa drukarka HP, a następnie wykonaj odpowiednie czynności.
   Połączenie USB
   Uniwersalna magistrala szeregowa
   jest powszechnie wykorzystywane w drukarkach używanych w domu. Umożliwia ono bezpośrednie połączenie między drukarką a komputerem.
   Figure 74: Przykład połączenia USB
   Połączenie w sieci przewodowej (Ethernet) to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci za pomocą kabla Ethernet.
   Figure 75: Przykład połączenia Ethernet
   Ilustracja konfiguracji sieci przewodowej
   Połączenie bezprzewodowe to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka nie jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci.
   Figure 76: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową
   Ilustracja konfiguracji sieci bezprzewodowej
Film przedstawiający sposób odłączenia, a następnie ponownego podłączenia kabla USB
Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB do/od komputera i produktu.
W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu lub aby odtworzyć go w innym rozmiarze, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB między drukarką HP a komputerem.
Krok 1: Odłącz i ponownie podłącz kabel USB
 1. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu drukarki HP.
  Figure 77: Wyjmij kabel USB z tyłu urządzenia HP
  Rysunek przedstawiający odłączenie kabla USB
 2. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu komputera.
 3. Odczekaj 5 sekund.
 4. Ponownie podłącz kabel USB do drukarki i do komputera. Dociśnij wtyczki, aby mieć pewność, że są należycie podłączone.
 5. Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. Po podłączeniu kabla USB do tabletu ikona na wtyczce kabla ( ) powinna być skierowana w górę.
  Figure 78: Podłącz węższą końcówkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki HP
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do drukarki
  Figure 79: Podłącz szerszą końcówkę kabla USB do gniazda w komputerze
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do komputera
Krok 2: Przetestuj połączenie USB
Aby przetestować połączenie USB, najpierw wybierz rodzaj używanego połączenia USB.
  1. Umieść kabel USB w innym dostępnym porcie USB. Na przykład, jeżeli kabel USB jest podłączony do portu z przodu komputera, podłącz go do portu z tyłu komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
   Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
Krok 3: Użyj innego kabla USB
 1. Wymień kabel USB. HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
 2. Ponów próbę drukowania.
Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera
Jeżeli do portów USB podłączono kilka urządzeń, np. jeszcze jedną drukarkę, porty te mogą być niewystarczająco zasilane i komputer może nie rozpoznać podłączonych urządzeń.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki HP.
 2. Ponów próbę drukowania
  Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.
 1. Kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij Drukarka i faks w systemie Mac OS X 10.6 lub kliknij Drukarka i skaner w systemie OS X 10.7, aby otworzyć listę Drukarki .
 3. Kliknij drukarkę HP na liście Drukarki , a następnie kliknij pozycję Otwórz kolejkę drukowania . Zostanie otwarta kolejka wydruku.
 4. W kolejce wydruku kliknij pozycję Konfiguracja drukarki ( ).
 5. Kliknij kartę Narzędzie , a następnie kliknij Otwórz narzędzie drukarki . Zostanie wyświetlone okno narzędzia drukarki.
  • Jeśli drukarka nie zostanie wyświetlona na liście urządzeń i brak jest opcji dla urządzenia, oznacza to brak połączenia sieciowego . Przerwij wykonywanie czynności opisanych w tym dokumencie i odszukaj dokument pomocy technicznej dotyczący rozwiązywania problemów z połączeniem.
  • Jeśli drukarka zostanie wyświetlona na liście urządzeń i dostępne są opcje dla urządzenia, urządzenie jest podłączone do sieci . Przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Ponowne uruchomienie zadań drukowania w kolejce wydruku

Zadania drukowania mogły zostać przypadkowo wstrzymane w kolejce wydruku. W celu ich ponownego uruchomienia należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij Drukarka i faks w systemie Mac OS X 10.6 lub kliknij Drukarka i skaner w systemie OS X 10.7, aby otworzyć listę Drukarki .
 3. Kliknij drukarkę HP na liście Drukarki , a następnie kliknij pozycję Otwórz kolejkę drukowania . Zostanie otwarta kolejka wydruku.
  • Jeśli widoczny jest przycisk Wstrzymaj drukarkę ( ), pomiń ten krok i przejdź do kolejnego rozwiązania zawartego w niniejszym dokumencie.
  • Jeśli widoczny jest przycisk Wznów pracę drukarki ( ), kliknij go. Spowoduje to ponowne uruchomienie wstrzymanych zadań drukowania. Jeśli zadania drukowania nie zostały wznowione, przejdź do go rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Usunięcie i ponowne dodanie drukarki HP do listy drukarek

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć urządzenie z listy drukarek, a następnie dodać je ponownie. Najpierw wybierz rodzaj połączenia.
   Połączenie USB
   Uniwersalna magistrala szeregowa
   jest powszechnie wykorzystywane w drukarkach używanych w domu. Umożliwia ono bezpośrednie połączenie między drukarką a komputerem.
   Figure 80: Przykład połączenia USB
   Połączenie w sieci przewodowej (Ethernet) to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci za pomocą kabla Ethernet.
   Figure 81: Przykład połączenia Ethernet
   Ilustracja konfiguracji sieci przewodowej
   Połączenie bezprzewodowe to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka nie jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci.
   Figure 82: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową
   Ilustracja konfiguracji sieci bezprzewodowej
 1. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij Drukarka i faks w systemie Mac OS X 10.6 lub kliknij Drukarka i skaner w systemie OS X 10.7, aby otworzyć listę Drukarki .
 3. Na liście Drukarki kliknij drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus ( ), aby ją usunąć.
 4. Odłącz kabel USB z gniazda z tyłu drukarki.
  Figure 83: Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu urządzenia HP
  Ilustracja odłączania kabla USB
 5. Zamknij wszystkie otwarte okna i programy, a następnie ponownie uruchom komputer.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 7. Kliknij Drukarka i faks w systemie Mac OS X 10.6 lub kliknij Drukarka i skaner w systemie OS X 10.7, aby otworzyć listę Drukarki .
 8. Ponownie podłącz kabel USB do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 9. Jeżeli drukarka nie zostanie automatycznie dodana do listy Drukarki , kliknij przycisk Dodaj ( ).
 10. Wybierz drukarkę HP z listy i kliknij przycisk Dodaj . Po kilku sekundach urządzenie pojawi się na liście Drukarki .
 11. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.
 1. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij Drukarka i faks w systemie Mac OS X 10.6 lub kliknij Drukarka i skaner w systemie OS X 10.7, aby otworzyć listę Drukarki .
 3. Na liście Drukarki wybierz drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus ( ), aby ją usunąć.
 4. Zamknij wszystkie otwarte okna i programy, a następnie ponownie uruchom komputer.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 6. Kliknij Drukarka i faks , aby otworzyć listę Drukarki .
 7. Jeżeli drukarka nie zostanie automatycznie dodana do listy Drukarki , kliknij przycisk Dodaj ( ).
 8. Wybierz drukarkę HP z listy i kliknij przycisk Dodaj . Po kilku sekundach urządzenie pojawi się na liście Drukarki .
 9. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Wyłącz i włącz zasilanie drukarki

Wyłączenie i włączenie zasilania usuwa energię elektryczną z drukarki i przywraca te same ustawienia po ponownym uruchomieniu. Wyłączenie i włączenie zasilania jest czynnością często stosowaną podczas rozwiązywania problemów. Można ją wykorzystać w sytuacji takiej jak zablokowanie zadań drukowania w kolejce.
 1. Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone , odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby je włączyć.
Po ponownym włączeniu drukarki drukowanie zadań powinno rozpocząć się automatycznie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Usuń zadania drukowania z kolejki wydruku

 1. Kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij Drukarka i faks w systemie Mac OS X 10.6 lub kliknij Drukarka i skaner w systemie OS X 10.7, aby otworzyć listę Drukarki .
 3. Kliknij drukarkę HP na liście Drukarki , a następnie kliknij pozycję Otwórz kolejkę drukowania . Zostanie otwarta kolejka wydruku.
 4. W kolejce wydruku kliknij zadanie wydruku, a następnie kliknij Usuń ( ).
 5. W podobny sposób usuń pozostałe zadania wydruku z kolejki wydruku.
 6. Spróbuj ponownie wykonać zadanie wydruku.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj poniższe czynności w przypadku systemu operacyjnego Mountain Lion i Mavericks.
Ważne : Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności .

Przed rozpoczęciem: Sprawdź sprzęt

Jeżeli w drukarce HP występują jakiekolwiek problemy ze sprzętem, jak np. zacięcie papieru lub zablokowanie karetki, nieprawidłowo zainstalowane bądź nawet prawie puste wkłady atramentowe, zadania drukowania mogą pozornie zostać zatrzymane w kolejce wydruku. Poniżej wymieniono kilka przykładów problemów dotyczących sprzętu:
 W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych problemów HP zaleca wyszukanie dokumentu dotyczącego konkretnego problemu. Jeżeli na przykład kontrolki drukarki zaczną migać lub na komputerze pojawi się komunikat o błędzie, na stronie internetowej HP wyszukaj dokument dotyczący tego konkretnego komunikatu lub migających kontrolek.

W przeciwnym razie skorzystaj z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie.

Rozwiązanie 1: Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem a drukarką HP (łączność)

Częstą przyczyną blokowania się zadań drukowania w kolejce wydruku są błędy komunikacji pomiędzy komputerem a drukarką HP (łączność). Najpierw wybierz rodzaj połączenia, którego używa drukarka HP, a następnie wykonaj odpowiednie czynności.
   Połączenie USB
   Uniwersalna magistrala szeregowa
   jest powszechnie wykorzystywane w drukarkach używanych w domu. Umożliwia ono bezpośrednie połączenie między drukarką a komputerem.
   Figure 84: Przykład połączenia USB
   Połączenie w sieci przewodowej (Ethernet) to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci za pomocą kabla Ethernet.
   Figure 85: Przykład połączenia Ethernet
   Ilustracja konfiguracji sieci przewodowej
   Połączenie bezprzewodowe to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka nie jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci.
   Figure 86: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową
   Ilustracja konfiguracji sieci bezprzewodowej
Film przedstawiający sposób odłączenia, a następnie ponownego podłączenia kabla USB
Poniższy film wideo przedstawia sposób, w jaki można odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB do/od komputera i produktu.
W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu lub aby odtworzyć go w innym rozmiarze, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB między drukarką HP a komputerem.
Krok 1: Odłącz i ponownie podłącz kabel USB
 1. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu drukarki HP.
  Figure 87: Wyjmij kabel USB z tyłu urządzenia HP
  Rysunek przedstawiający odłączenie kabla USB
 2. Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu komputera.
 3. Odczekaj 5 sekund.
 4. Ponownie podłącz kabel USB do drukarki i do komputera. Dociśnij wtyczki, aby mieć pewność, że są należycie podłączone.
 5. Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. Po podłączeniu kabla USB do tabletu ikona na wtyczce kabla ( ) powinna być skierowana w górę.
  Figure 88: Podłącz węższą końcówkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki HP
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do drukarki
  Figure 89: Podłącz szerszą końcówkę kabla USB do gniazda w komputerze
  Ilustracja: Podłącz kabel USB do komputera
Krok 2: Przetestuj połączenie USB
Aby przetestować połączenie USB, najpierw wybierz rodzaj używanego połączenia USB.
  1. Umieść kabel USB w innym dostępnym porcie USB. Na przykład, jeżeli kabel USB jest podłączony do portu z przodu komputera, podłącz go do portu z tyłu komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Ponownie uruchom komputer i drukarkę HP.
  3. Ponów próbę drukowania.
   Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
Krok 3: Użyj innego kabla USB
 1. Wymień kabel USB. HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
 2. Ponów próbę drukowania.
Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera
Jeżeli do portów USB podłączono kilka urządzeń, np. jeszcze jedną drukarkę, porty te mogą być niewystarczająco zasilane i komputer może nie rozpoznać podłączonych urządzeń.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki HP.
 2. Ponów próbę drukowania
  Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.
 1. Kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij opcję Drukarka i skaner , aby otworzyć listę Drukarki .
 3. Kliknij drukarkę HP na liście Drukarki , a następnie kliknij pozycję Otwórz kolejkę drukowania . Zostanie otwarta kolejka wydruku.
 4. W kolejce wydruku kliknij pozycję Konfiguracja drukarki ( ).
 5. Kliknij kartę Narzędzie , a następnie kliknij Otwórz narzędzie drukarki . Zostanie wyświetlone okno narzędzia drukarki.
  • Jeśli drukarka nie zostanie wyświetlona na liście urządzeń i brak jest opcji dla urządzenia, oznacza to brak połączenia sieciowego . Przerwij wykonywanie czynności opisanych w tym dokumencie i odszukaj dokument pomocy technicznej dotyczący rozwiązywania problemów z połączeniem.
  • Jeśli drukarka zostanie wyświetlona na liście urządzeń i dostępne są opcje dla urządzenia, urządzenie jest podłączone do sieci . Przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Ponowne uruchomienie zadań drukowania w kolejce wydruku

Zadania drukowania mogły zostać przypadkowo wstrzymane w kolejce wydruku. W celu ich ponownego uruchomienia należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij opcję Drukarka i skaner , aby otworzyć listę Drukarki .
 3. Kliknij drukarkę HP na liście Drukarki , a następnie kliknij pozycję Otwórz kolejkę drukowania . Zostanie otwarta kolejka wydruku.
  • Jeśli widoczny jest przycisk Wstrzymaj drukarkę ( ), pomiń ten krok i przejdź do kolejnego rozwiązania zawartego w niniejszym dokumencie.
  • Jeśli widoczny jest przycisk Wznów pracę drukarki ( ), kliknij go. Spowoduje to ponowne uruchomienie wstrzymanych zadań drukowania. Jeśli zadania drukowania nie zostały wznowione, przejdź do go rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Usunięcie i ponowne dodanie drukarki HP do listy drukarek

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć urządzenie z listy drukarek, a następnie dodać je ponownie. Najpierw wybierz rodzaj połączenia.
   Połączenie USB
   Uniwersalna magistrala szeregowa
   jest powszechnie wykorzystywane w drukarkach używanych w domu. Umożliwia ono bezpośrednie połączenie między drukarką a komputerem.
   Figure 90: Przykład połączenia USB
   Połączenie w sieci przewodowej (Ethernet) to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci za pomocą kabla Ethernet.
   Figure 91: Przykład połączenia Ethernet
   Ilustracja konfiguracji sieci przewodowej
   Połączenie bezprzewodowe to rodzaj połączenia sieciowego, w którym drukarka nie jest fizycznie podłączona do komputerów w sieci.
   Figure 92: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową
   Ilustracja konfiguracji sieci bezprzewodowej
 1. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij opcję Drukarka i skaner , aby otworzyć listę Drukarki .
 3. Na liście Drukarki kliknij drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus ( ), aby ją usunąć.
 4. Odłącz kabel USB z gniazda z tyłu drukarki.
  Figure 93: Wyjmij kabel USB z gniazda z tyłu urządzenia HP
  Ilustracja odłączania kabla USB
 5. Zamknij wszystkie otwarte okna i programy, a następnie ponownie uruchom komputer.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 7. Kliknij opcję Drukarka i skaner , aby otworzyć listę Drukarki .
 8. Ponownie podłącz kabel USB do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 9. Jeżeli drukarka nie zostanie automatycznie dodana do listy Drukarki , kliknij przycisk Dodaj ( ).
 10. Wybierz drukarkę HP z listy i kliknij przycisk Dodaj . Po kilku sekundach urządzenie pojawi się na liście Drukarki .
 11. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.
 1. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij opcję Drukarka i skaner , aby otworzyć listę Drukarki .
 3. Na liście Drukarki wybierz drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus ( ), aby ją usunąć.
 4. Zamknij wszystkie otwarte okna i programy, a następnie ponownie uruchom komputer.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 6. Kliknij opcję Drukarka i skaner , aby otworzyć listę Drukarki .
 7. Jeżeli drukarka nie zostanie automatycznie dodana do listy Drukarki , kliknij przycisk Dodaj ( ).
 8. Wybierz drukarkę HP z listy i kliknij przycisk Dodaj . Po kilku sekundach urządzenie pojawi się na liście Drukarki .
 9. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Wyłącz i włącz zasilanie drukarki

Wyłączenie i włączenie zasilania usuwa energię elektryczną z drukarki i przywraca te same ustawienia po ponownym uruchomieniu. Wyłączenie i włączenie zasilania jest czynnością często stosowaną podczas rozwiązywania problemów. Można ją wykorzystać w sytuacji takiej jak zablokowanie zadań drukowania w kolejce.
 1. Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone , odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby je włączyć.
Po ponownym włączeniu drukarki drukowanie zadań powinno rozpocząć się automatycznie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Usuń zadania drukowania z kolejki wydruku

 1. Kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie wybierz pozycję Preferencje systemowe z menu rozwijanego.
 2. Kliknij opcję Drukarka i skaner , aby otworzyć listę Drukarki .
 3. Kliknij drukarkę HP na liście Drukarki , a następnie kliknij pozycję Otwórz kolejkę drukowania . Zostanie otwarta kolejka wydruku.
 4. W kolejce wydruku kliknij zadanie wydruku, a następnie kliknij Usuń ( ).
 5. W podobny sposób usuń pozostałe zadania wydruku z kolejki wydruku.
 6. Spróbuj ponownie wykonać zadanie wydruku.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube