Przejście do zawartości

Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows 8

 • DrukujDrukuj
Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8.
W niniejszym dokumencie wyjaśniono, jak przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne komputera. Został on podzielony na podrozdziały odpowiadające poszczególnym sposobom odzyskiwania systemu.
NOTA:Czynności w systemie Windows 8 niezbędne do przywrócenia ustawień fabrycznych komputera stacjonarnego różnią się od przywracania ustawień fabrycznych komputera przenośnego. Wykonaj czynności odpowiednie dla rodzaju swojego komputera.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
UWAGA: Jeżeli komputer został oryginalnie dostarczony z systemem Windows Vista lub Windows 7, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 8, w wyniku procesu odzyskiwania zostanie ponownie zainstalowany oryginalny system operacyjny. Po ukończeniu odzyskiwania systemu należy (ponownie) uaktualnić system do Windows 8. Jeżeli komputer został zakupiony z zainstalowanym systemem Windows Vista, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 8, zobacz dokument Wykonywanie przywracania systemu HP w systemie Windows Vista .Jeżeli komputer został zakupiony z zainstalowanym systemem Windows 7, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 8, zobacz dokument Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows 7 .
Cały proces odzyskiwania systemu może potrwać od 4 do ponad 6 godzin. Aby zapewnić najlepsze rezultaty, upewnij się, że komputer nie jest podłączony do Internetu. Podczas tego procesu komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Nie należy wyłączać zasilania ani przerywać operacji odzyskiwania do momentu wyświetlenia monitu logowania do systemu Windows.
NOTA:Istnieją dwie wersje oprogramowania do odzyskiwania systemu. Wybierz wersję dla posiadanego komputera w zależności od typu (stacjonarny lub przenośny) i daty produkcji komputera. Jeśli nie wiesz, kiedy komputer został wyprodukowany, możesz wybrać wersję w oparciu o kolor tła okna przywracania systemu:
 • W przypadku komputerów wyprodukowanych w roku 2013 i wcześniej, kolor tła okna odzyskiwania systemu jest czarny.
 • W przypadku komputerów wyprodukowanych w roku 2014 i później, kolor tła okna odzyskiwania systemu jest biały.
NOTA: Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.

Typy odzyskiwania systemu (Windows 8)

Na komputerze mogą być dostępne trzy lub tylko dwa typy procedur odzyskiwania systemu. Użyj tej procedury odzyskiwania systemu, która rozwiązuje problem bez wprowadzenia większej ilości zmian, niż jest to konieczne.
 • Odzyskiwanie systemu: Ta opcja odzyskiwania formatuje dysk systemowy (zwykle C:), na nowo instaluje system operacyjny oraz wszystkie oryginalne sterowniki sprzętu i oprogramowanie.
  OSTRZEŻENIE:Jeżeli rozmiar partycji systemu operacyjnego (zwykle C:) został zmniejszony poniżej wymaganego minimum, inne utworzone przez użytkownika partycje zostaną usunięte wraz z przechowywanymi na nich danymi.
 • Przywracanie ustawień fabrycznych: Opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego oraz wszystkich sterowników sprzętu i oprogramowania. Opcja pozwala także na odtworzenie wymaganej partycji odzyskiwania (zwykle D:) oraz partycji UEFI (zwykle E:), jak również ponowną instalację wymaganych programów.
  Procedura przywracania ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie oprogramowania do stanu z czasu zakupu komputera. Usunięte zostaną wszelkie zainstalowane dodatki i wprowadzone przez użytkownika zmiany.
 • Niepełne odzyskanie obrazu: Dostępna w wielu modelach komputerów przenośnych firmy HP opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego i sterowników sprzętu, a także najważniejszego oprogramowania HP, jak HP Support Assistant i HP Recovery Manager. Nie są również instalowane próbne wersje aplikacji i gry.
W celu powrotu do poprzedniego stanu komputera, wykonaj odzyskiwanie systemu, aby przeprowadzić takie czynności jak:
 • Ponowne sformatowanie dysku systemowego
 • Ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego
 • Ponowna instalacja oryginalnych sterowników sprzętu i oprogramowania
Dowiedz się, jak przeprowadzić odzyskiwanie komputera przenośnego HP z systemem Windows 8 za pomocą jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
Jeżeli można prawidłowo uruchomić system Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z ekranu startowego systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer.
 4. Na ekranie startowym wpisz recovery manager , aby otworzyć panel wyszukiwania, a następnie wybierz HP Recovery Manager z listy wyników.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak .
 5. W obszarze Pomoc kliknij przycisk Środowisko odzyskiwania HP .
  Figure 1: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
  Ilustracja: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
 6. Wyświetlony zostanie monit o ponowne uruchomienie i potwierdzenie uruchomienia środowiska odzyskiwania. Kliknij przycisk OK .
  Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, zostanie wyświetlony ekran narzędzia Recovery Manager.
  Figure 2: Potwierdź odzyskiwanie systemu
  Ilustracja: Potwierdź odzyskiwanie systemu
 7. W obszarze Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie z obrazu minimalnego .
  Figure 3: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie z obrazu minimalnego
 8. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 4: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Ilustracja: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 5: Wybór automatyczny
    Ilustracja: Wybór automatyczny
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 9: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 10: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej w toku
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Zakończ , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 11: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 9. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy.
 10. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 11. Kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
  Figure 12: Ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 13: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja: Przygotowywanie do odzyskiwania
 12. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj , aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 14: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja przedstawiająca ukończenie przygotowań do odzyskiwania
 13. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 14. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 15: Ukończenie odzyskiwania
  Ilustracja: Odzyskiwanie zostało zakończone
 15. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 16. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 17. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) lub Odzyskiwanie systemu z dysku flash USB (Windows 8) .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11 , mniej więcej co sekundę, aż wyświetlony zostanie ekran Wybierz układ klawiatury , a następnie wykonaj poniższe czynności:
  1. Wybierz układ klawiatury.
  2. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję . Kliknij pozycję Rozwiąż problemy .
   Figure 16: Ekran Wybierz opcję
   Ilustracja przedstawiająca ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
  3. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager .
   Figure 17: Ekran Rozwiąż problem
   Ilustracja przedstawiająca ekran Rozwiązywanie problemów z zaznaczoną pozycją Recovery Manager
  4. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego wybierz właściwy system operacyjny.
   Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 18: Ekran wyboru systemu operacyjnego
   Ilustracja: Ekran wyboru systemu operacyjnego z zaznaczoną opcją Windows 8
 4. W obszarze Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie z obrazu minimalnego .
  Figure 19: Minimized Image Recovery (Niepełne odzyskanie obrazu):
  Ilustracja: Minimized Image Recovery (Niepełne odzyskanie obrazu):
 5. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
   Figure 20: Opcje kopii zapasowej
   Ilustracja: Zaznaczona opcja Utwórz najpierw kopie zapasowe plików (zalecane)
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 21: Wybór automatyczny
    Ilustracja: Wybór automatyczny
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 25: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 26: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej w toku
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Zakończ , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 27: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
 6. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy.
 7. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 8. Kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
  Figure 28: Ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 29: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja: Przygotowywanie do odzyskiwania
 9. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj , aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 30: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja przedstawiająca ukończenie przygotowań do odzyskiwania
 10. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 11. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 31: Ukończenie odzyskiwania
  Ilustracja przedstawiająca ukończenie odzyskiwania
 12. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 14. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 2. Włóż pierwszy dysk do odzyskiwania systemu do napędu i wyłącz komputer.
 3. Po wyłączeniu komputera naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć komputer.
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 32: Menu startowe
  Ilustracja menu startowego
 5. Naciśnij klawisz F9 , aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać napęd CD/DVD i naciśnij Enter .
  Figure 33: Menu Urządzenia rozruchowe
  Ilustracja przedstawiająca menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeśli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Zostanie uruchomiony program HP Recovery Manager.
  Figure 34: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja przedstawiająca zaznaczoną opcję Uruchom program z nośnika
 8. W obszarze Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie z obrazu minimalnego .
  Figure 35: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie z obrazu minimalnego
 9. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 36: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Ilustracja: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 37: Wybór automatyczny
    Ilustracja: Wybór automatyczny
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 41: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 42: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej w toku
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 43: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 44: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Ilustracja: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   2. Wybierz pozycję Utwórz nośnik odzyskiwania, korzystając z pustego dysku DVD .
    Figure 45: Tworzenie nośnika odzyskiwania danych – ekran powitalny
    Ilustracja: Tworzenie nośnika odzyskiwania danych – ekran powitalny
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących.
    Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej.
    Figure 46: Gdzie chcesz utworzyć nowy nośnik odzyskiwania danych
    Ilustracja: Gdzie chcesz utworzyć nowy nośnik odzyskiwania danych
   4. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 47: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej w toku
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 48: W ten sposób program Recovery Manager pomyślnie utworzy nośnik odzyskiwania danych
    Ilustracja: W ten sposób program Recovery Manager pomyślnie utworzy nośnik odzyskiwania danych
 10. Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 49: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja: Przygotowywanie do odzyskiwania
 11. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
  Figure 50: Włóż następny dysk do odzyskiwania
  Ilustracja polecenia Włóż następny dysk do odzyskiwania
 12. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj , aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 51: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja przedstawiająca ukończenie przygotowań do odzyskiwania
 13. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 14. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 15. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
NOTA:Proces odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB jest bardzo podobny do procesu odzyskiwania za pomocą dysków do odzyskiwania. Zapoznaj się z instrukcjami z podrozdziału Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) , aby uzyskać więcej informacji na temat procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB.
NOTA:Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB, zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej HP Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 w przypadku komputerów przenośnych wyprodukowanych w roku 2013 lub wcześniej (czarne tło) lub przejdź do sekcji Utwórz nośnik odzyskiwania na dysku flash USB w przypadku komputerów przenośnych wyprodukowanych w roku 2014 i nowszych (białe tło).
 1. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego .
 3. Podłącz dysk flash USB do portu USB, a następnie włącz komputer.
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 52: Menu startowe
  Ilustracja menu startowego
 5. Naciśnij klawisz F9 , aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać dysk flash USB i naciśnij Enter .
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub podłączonego dysku flash USB. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 53: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja przedstawiająca zaznaczoną opcję Uruchom program z nośnika
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych i przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
 9. Po zakończeniu odzyskiwania i konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 10. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 11. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć nośnik odzyskiwania danych na dysku flash USB.
NOTA:Dysk flash USB musi pomieścić co najmniej 9,64 GB (maks. 32 GB) danych.
 1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
 2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
  • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
  • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 54: Wybór automatyczny
  Ilustracja: Wybór automatyczny
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
 4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
  Figure 58: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
  Ilustracja polecenia Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
 5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku flash USB. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
 6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Zakończ , aby kontynuować proces odzyskiwania.
  Figure 59: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
  Ilustracja ekranu Ukończono tworzenie kopii zapasowej

Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8)

W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Użyj jednej z następujących metod, aby uruchomić narzędzie konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Następnie naciśnij klawisz F10 .
  Przełączanie pomiędzy ekranami w celu wyboru menu odbywa się poprzez naciskanie klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się wewnątrz listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter , aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie zmodyfikuj ustawienia za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo. Naciśnij klawisz F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z menu podrzędnego, lub naciśnij klawisz Esc , aby wyjść z menu podrzędnego bez zapisywania zmian.
 2. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu , używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu , a następnie naciśnij klawisz Enter .
  Figure 60: Menu Konfiguracja systemu
  Ilustracja okna menu Konfiguracja systemu
  Figure 61: Menu Opcje rozruchu
  Ilustracja przedstawiająca menu Opcje rozruchu
 3. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Bezpieczny rozruch , naciśnij klawisz Enter , a następnie za pomocą strzałki w dół zmień ustawienie na wartość Wyłącz .
 4. Naciśnij klawisz F10 , aby zatwierdzić zmiany i wyjść z programu.
 5. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się ekran zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu. Wpisz kod widoczny na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter , aby potwierdzić zmianę.
 6. Za pomocą strzałki w lewo wybierz menu Plik , używając strzałki w dół wybierz następnie opcję Zapisz zmiany i zakończ , a następnie naciśnij klawisz Enter , aby wybrać opcję Tak .
 7. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera użyj przycisku zasilania, aby wyłączyć komputer.
W celu powrotu do poprzedniego stanu komputera, wykonaj odzyskiwanie systemu, aby przeprowadzić takie czynności jak:
 • Ponowne sformatowanie dysku systemowego
 • Ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego
 • Ponowna instalacja oryginalnych sterowników sprzętu i oprogramowania
Dowiedz się, jak przeprowadzić odzyskiwanie komputera przenośnego HP z systemem Windows 8 za pomocą jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.

Zobacz film dotyczący przywracania systemu na komputerze przenośnym HP w systemie Windows 8

(w języku angielskim)
Jeżeli można prawidłowo uruchomić system Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z ekranu startowego systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer.
 4. Na ekranie startowym wpisz recovery manager , aby otworzyć panel wyszukiwania, a następnie wybierz HP Recovery Manager z listy wyników.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak .
 5. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Środowisko odzyskiwania systemu Windows .
  Figure 62: Środowisko odzyskiwania systemu Windows
  Ilustracja przedstawiająca ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Środowisko odzyskiwania systemu Windows
 6. Wyświetlony zostanie monit o ponowne uruchomienie i potwierdzenie uruchomienia środowiska odzyskiwania. Kliknij przycisk OK .
  Figure 63: Potwierdź odzyskiwanie systemu
  Ilustracja przedstawiająca potwierdzanie wyboru uruchomienia środowiska odzyskiwania
 7. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję . Kliknij pozycję Rozwiąż problemy .
  Figure 64: Menu Wybierz opcję
  Ilustracja przedstawiająca menu Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
 8. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager .
  Figure 65: Ekran Rozwiąż problem
  Ilustracja przedstawiająca ekran Rozwiązywanie problemów z zaznaczoną pozycją Recovery Manager
 9. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego wybierz właściwy system operacyjny.
  Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
 10. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Niepełne odzyskanie obrazu .
  Figure 66: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie z obrazu minimalnego
 11. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 67: Opcje kopii zapasowej
   Ilustracja przedstawiająca Opcje kopii zapasowej
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 68: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
    Ilustracja przedstawiająca wybieranie sposobu utworzenia kopii zapasowej
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 72: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja polecenia Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 73: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Ilustracja tworzenia kopii zapasowej w toku
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 74: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja ekranu Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 12. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy.
 13. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 14. Kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
  Figure 75: Ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 76: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja przygotowań do odzyskiwania
 15. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj , aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania. Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 77: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja przedstawiająca ukończenie przygotowań do odzyskiwania
 16. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 17. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 78: Ukończenie odzyskiwania
  Ilustracja przedstawiająca ukończenie odzyskiwania
 18. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 19. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 20. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) lub Odzyskiwanie systemu z dysku flash USB (Windows 8) .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11 , mniej więcej co sekundę, aż wyświetlony zostanie ekran Wybierz układ klawiatury , a następnie wykonaj poniższe czynności:
  1. Wybierz układ klawiatury.
  2. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję . Kliknij pozycję Rozwiąż problemy .
   Figure 79: Ekran Wybierz opcję
   Ilustracja przedstawiająca ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
  3. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager .
   Figure 80: Ekran Rozwiąż problem
   Ilustracja przedstawiająca ekran Rozwiązywanie problemów z zaznaczoną pozycją Recovery Manager
  4. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego wybierz właściwy system operacyjny.
   Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 81: Ekran wyboru systemu operacyjnego
   Ilustracja przedstawiająca ekran wyboru systemu operacyjnego z zaznaczoną opcją Windows 8
 4. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Niepełne odzyskanie obrazu .
  Figure 82: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie z obrazu minimalnego
 5. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 83: Opcje kopii zapasowej
   Ilustracja przedstawiająca zaznaczoną opcję Utwórz najpierw kopie zapasowe plików (zalecane)
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 84: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
    Ilustracja przedstawiająca wybieranie sposobu utworzenia kopii zapasowej
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 88: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja polecenia Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 89: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Ilustracja tworzenia kopii zapasowej w toku
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 90: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja ekranu Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 6. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy.
 7. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 8. Kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
  Figure 91: Ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran powitalny narzędzia Recovery Manager
  Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 92: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja przygotowań do odzyskiwania
 9. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj , aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania. Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 93: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja przedstawiająca ukończenie przygotowań do odzyskiwania
 10. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 11. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 94: Ukończenie odzyskiwania
  Ilustracja przedstawiająca ukończenie odzyskiwania
 12. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 14. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
NOTA:Proces odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB jest bardzo podobny do procesu odzyskiwania za pomocą dysków do odzyskiwania. Zapoznaj się z instrukcjami z podrozdziału Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) , aby uzyskać więcej informacji na temat procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB.
NOTA:Więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB można znaleźć w dokumencie Tworzenie dysków do odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku USB Flash w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i podłącz dysk flash USB do portu USB.
 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego .
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 95: Menu startowe
  Ilustracja menu startowego
 5. Naciśnij klawisz F9 , aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać dysk flash USB i naciśnij Enter .
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub podłączonego dysku flash USB. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 96: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja przedstawiająca zaznaczoną opcję Uruchom program z nośnika
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych i przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
 9. Po zakończeniu odzyskiwania i konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 10. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 11. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 2. Po wyłączeniu komputera naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć komputer.
 3. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 97: Menu startowe
  Ilustracja menu startowego
 4. Naciśnij klawisz F9 , aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 5. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać napęd CD/DVD i naciśnij Enter .
  Figure 98: Menu Urządzenia rozruchowe
  Ilustracja przedstawiająca menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeśli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 6. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Zostanie uruchomiony program HP Recovery Manager.
  Figure 99: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja przedstawiająca zaznaczoną opcję Uruchom program z nośnika
 7. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Niepełne odzyskanie obrazu .
  Figure 100: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie z obrazu minimalnego
 8. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 101: Opcje kopii zapasowej
   Ilustracja przedstawiająca Opcje kopii zapasowej
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 102: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
    Ilustracja przedstawiająca wybieranie sposobu utworzenia kopii zapasowej
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 106: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja polecenia Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 107: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Ilustracja tworzenia kopii zapasowej w toku
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 108: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja ekranu Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 9. Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 109: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja przygotowań do odzyskiwania
 10. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
  Figure 110: Włóż następny dysk do odzyskiwania
  Ilustracja polecenia Włóż następny dysk do odzyskiwania
 11. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj , aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 111: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja przedstawiająca ukończenie przygotowań do odzyskiwania
 12. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 14. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8)

W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Użyj jednej z następujących metod, aby uruchomić narzędzie konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Następnie naciśnij klawisz F10 .
  Przełączanie pomiędzy ekranami w celu wyboru menu odbywa się poprzez naciskanie klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się wewnątrz listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter , aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie zmodyfikuj ustawienia za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo. Naciśnij klawisz F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z menu podrzędnego, lub naciśnij klawisz Esc , aby wyjść z menu podrzędnego bez zapisywania zmian.
 2. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu , używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu , a następnie naciśnij klawisz Enter .
  Figure 112: Menu Konfiguracja systemu
  Ilustracja okna menu Konfiguracja systemu
  Figure 113: Menu Opcje rozruchu
  Ilustracja przedstawiająca menu Opcje rozruchu
 3. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Bezpieczny rozruch , naciśnij klawisz Enter , a następnie za pomocą strzałki w dół zmień ustawienie na wartość Wyłącz .
 4. Naciśnij klawisz F10 , aby zatwierdzić zmiany i wyjść z programu.
 5. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się ekran zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu. Wpisz kod widoczny na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter , aby potwierdzić zmianę.
 6. Za pomocą strzałki w lewo wybierz menu Plik , używając strzałki w dół wybierz następnie opcję Zapisz zmiany i zakończ , a następnie naciśnij klawisz Enter , aby wybrać opcję Tak .
 7. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera użyj przycisku zasilania, aby wyłączyć komputer.
W celu powrotu do poprzedniego stanu komputera, wykonaj odzyskiwanie systemu, aby przeprowadzić takie czynności jak:
 • Ponowne sformatowanie dysku systemowego
 • Ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego
 • Ponowna instalacja oryginalnych sterowników sprzętu i oprogramowania
Dowiedz się, jak przeprowadzić odzyskiwanie komputera stacjonarnego HP z systemem Windows 8 za pomocą jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
Jeżeli można prawidłowo uruchomić system Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z ekranu startowego systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer.
 4. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu, kliknij pole Szukaj i wpisz recovery .
 5. W okienku wyników wyszukiwania po lewej stronie ekranu kliknij pozycję Recovery Manager .
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak .
 6. W obszarze Pomoc kliknij przycisk Środowisko odzyskiwania HP .
  Figure 114: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
  Ilustracja: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
 7. Narzędzie HP Recovery Manager wyświetli monit o przywrócenie fabrycznych ustawień komputera. Kliknij przycisk Tak , a następnie Dalej .
  Figure 115: Ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
 8. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, zostanie wyświetlone okno narzędzia Recovery Manager.
  NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, uruchomienie odzyskiwania systemu wymaga użycia zestawu dysków do odzyskiwania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) .
 9. showhide
  Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskiwanie systemu .
   Aby utworzyć kopię zapasową plików osobistych, wykonaj poniższe czynności.
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 116: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Ilustracja: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 117: Kopia zapasowa plików
    Ilustracja: Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager skanuje komputer w poszukiwaniu plików i tworzy kopie zapasowe.
    Figure 118: Skanowanie
    Ilustracja: Skanowanie
   4. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 119: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja polecenia Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 120: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja okna Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 121: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja przedstawiająca tworzenie nośnika kopii zapasowej
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Zakończ , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
    Figure 122: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja ekranu Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   8. Przejdź do następnej sekcji, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
  Figure 123: Odzyskiwanie systemu
  Ilustracja: Odzyskiwanie systemu
 10. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 124: Ukończono przywracanie
  Ilustracja: Ukończono przywracanie
 11. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 12. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 13. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) lub Odzyskiwanie systemu z dysku flash USB (Windows 8) .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11 (mniej więcej co sekundę), aż zostanie wyświetlony pierwszy ekran, a następnie wykonaj poniższe instrukcje:
  1. Wybierz język.
  2. Wybierz układ klawiatury.
  3. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję . Kliknij pozycję Rozwiąż problemy .
   Figure 125: Menu Wybierz opcję
   Ilustracja przedstawiająca ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
  4. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager . Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 126: Ekran Rozwiąż problem
   Ilustracja przedstawiająca ekran Rozwiązywanie problemów z zaznaczoną pozycją Recovery Manager
  5. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego kliknij właściwy system operacyjny. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
 4. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskiwanie systemu .
   Aby utworzyć kopię zapasową plików osobistych, wykonaj poniższe czynności.
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 127: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Ilustracja: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 128: Kopia zapasowa plików
    Ilustracja: Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager skanuje komputer w poszukiwaniu plików i tworzy kopie zapasowe.
    Figure 129: Skanowanie
    Ilustracja: Skanowanie
   4. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 130: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja polecenia Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 131: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja okna Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 132: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja przedstawiająca tworzenie nośnika kopii zapasowej
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
    Figure 133: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja ekranu Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   8. Przejdź do następnej opcji, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
  Figure 134: Odzyskiwanie systemu
  Ilustracja: Odzyskiwanie systemu
 5. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 6. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 135: Ukończono przywracanie
  Ilustracja: Ukończono przywracanie
 7. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 8. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 9. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i włóż pierwszy dysk odzyskiwania do napędu.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby wyłączyć komputer.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 4. Włóż dysk do odzyskiwania systemu do napędu i włącz komputer.
 5. Włącz komputer.
 6. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
 7. Naciśnij klawisz F9 , aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 8. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać napęd CD/DVD. Następnie naciśnij klawisz Enter .
  Figure 136: Menu Urządzenia rozruchowe
  Ilustracja: Menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeżeli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 9. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 137: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja przedstawiająca zaznaczoną opcję Uruchom program z nośnika
 10. Wybierz opcję odpowiednią do typu posiadanych dysków do odzyskiwania.
   Kliknij przycisk Przywracanie ustawień fabrycznych w obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak , a następnie Dalej . Jeżeli monit o potwierdzenie nie zostanie wyświetlony, przejdź do następnego kroku.
   Figure 138: Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
   Ilustracja przedstawiająca program Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
  • Dyski do odzyskiwania otrzymane od pomocy technicznej firmy HP:
   W zależności od ustawień wyświetlonych na ekranie wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   • Przywracanie ustawień fabrycznych - Zresetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   • Resetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
 11. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
 12. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskiwanie systemu .
   Aby utworzyć kopię zapasową plików osobistych, wykonaj poniższe czynności.
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 139: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Ilustracja: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 140: Kopia zapasowa plików
    Ilustracja: Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager skanuje komputer w poszukiwaniu plików i tworzy kopie zapasowe.
    Figure 141: Skanowanie
    Ilustracja: Skanowanie
   4. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 142: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja polecenia Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 143: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja okna Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 144: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
    Figure 145: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja ekranu Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   8. Przejdź do następnej opcji, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
  Figure 146: Odzyskiwanie systemu
  Ilustracja: Odzyskiwanie systemu
 13. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
 14. Po ukończeniu odzyskania systemu wyjmij dysk. Jeżeli taca z dyskiem nie zostanie wysunięta, naciśnij przycisk wysuwania na obudowie komputera, aby wysunąć dysk.
  Figure 147: Ukończono przywracanie
  Ilustracja: Ukończono przywracanie
 15. Kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer.
 16. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
  NOTA: W przypadku korzystania z dysków do odzyskiwania przesłanych przez pomoc techniczną firmy HP proces odzyskiwania może potrwać ponad godzinę. Nie przerywaj procesu odzyskiwania. Operacja odzyskiwania jest ukończona, gdy zostanie wyświetlony ekran Instalator systemu Windows.
 17. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 18. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 19. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 20. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
NOTA:Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB, zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej HP Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 w przypadku komputerów stacjonarnych wyprodukowanych w roku 2013 lub wcześniej (czarne tło) lub przejdź do sekcji Utwórz nośnik odzyskiwania na dysku flash USB w przypadku komputerów stacjonarnych wyprodukowanych w roku 2014 i nowszych (białe tło).
 1. Włącz komputer i podłącz dysk flash USB do portu USB.
 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego .
 4. Podłącz dysk flash USB i włącz komputer.
 5. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
 6. Naciśnij klawisz F9 , aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 7. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać dysk flash USB do odzyskiwania. Następnie naciśnij klawisz Enter .
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 8. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 148: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja przedstawiająca zaznaczoną opcję Uruchom program z nośnika
 9. W obszarze Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie systemu .
  Figure 149: Odzyskiwanie systemu
  Ilustracja przedstawiająca wybraną opcję Odzyskiwanie systemu
 10. Na następnym ekranie kliknij przycisk Tak , aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
  Figure 150: Weryfikacja przywracania komputera
  Ilustracja przedstawiająca weryfikację przywracania komputera
 11. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskiwanie systemu .
   Aby utworzyć kopię zapasową plików osobistych, wykonaj poniższe czynności.
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 151: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Ilustracja: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 152: Kopia zapasowa plików
    Ilustracja: Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager skanuje komputer w poszukiwaniu plików i tworzy kopie zapasowe.
    Figure 153: Skanowanie
    Ilustracja: Skanowanie
   4. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 154: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja polecenia Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 155: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja okna Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 156: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja przedstawiająca tworzenie nośnika kopii zapasowej
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
    Figure 157: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   8. Przejdź do następnej opcji, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
  Figure 158: Odzyskiwanie systemu
  Ilustracja: Odzyskiwanie systemu
 12. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Zostanie wyświetlony postęp przywracania.
 13. Odłącz dysk flash USB od portu USB.
 14. Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 159: Ukończono przywracanie
  Ilustracja: Ukończono przywracanie
 15. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
 16. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 17. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 18. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 19. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć nośnik odzyskiwania danych na dysku flash USB.
NOTA:Dysk flash USB musi pomieścić co najmniej 9,64 GB (maks. 32 GB) danych.
 1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
 2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
  • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
  • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 160: Wybór automatyczny
  Ilustracja: Wybór automatyczny
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
 4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
  Figure 164: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
  Ilustracja polecenia Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
 5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku flash USB. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
 6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Zakończ , aby kontynuować proces odzyskiwania.
  Figure 165: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
  Ilustracja ekranu Ukończono tworzenie kopii zapasowej
W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
 3. Za pomocą klawisza strzałki w lewo i w prawo wybierz menu Zabezpieczenia , używając klawisza strzałki w górę lub w dół wybierz opcję Konfiguracja bezpiecznego rozruchu , a następnie naciśnij klawisz Enter .
  Figure 166: Menu Zabezpieczenia
  Ilustracja: Menu Zabezpieczenia
 4. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konfiguracji bezpiecznego rozruchu. Naciśnij przycisk F10 , aby kontynuować.
  Figure 167: Ekran ostrzegawczy konfiguracji bezpiecznego rozruchu
  Ilustracja przedstawiająca ekran ostrzegawczy konfiguracji bezpiecznego rozruchu
 5. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania funkcji Secure Boot , a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Wyłącz .
  Figure 168: Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Ilustracja: Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania opcji Obsługa starszych urządzeń , a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Włącz .
 7. Naciśnij klawisz F10 , aby zaakceptować wprowadzone zmiany.
 8. Naciśnij ponownie klawisz F10 , a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Enter , aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 169: Zapisz zmiany i zakończ
  Ilustracja menu Plik z wybraną opcją Zapisz zmiany i zakończ
 9. Gdy tylko komputer się uruchomi, na ekranie pojawi się komunikat informujący o zmianie trybu rozruchu.
  Figure 170: Komunikat o zmianie trybu rozruchu
  Ilustracja: Komunikat o zmianie trybu rozruchu
 10. Wpisz czterocyfrowy kod podany w komunikacie, a następnie naciśnij klawisz Enter , aby potwierdzić zmianę.
  NOTA:Żadne pole tekstowe do wpisania kodu nie zostanie wyświetlone. Takie działanie jest celowe. W trakcie wpisywania cyfr kod logowany jest bez pola tekstowego.
  Komputer uruchomi system Windows 8.
W celu powrotu do poprzedniego stanu komputera, wykonaj odzyskiwanie systemu, aby przeprowadzić takie czynności jak:
 • Ponowne sformatowanie dysku systemowego
 • Ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego
 • Ponowna instalacja oryginalnych sterowników sprzętu i oprogramowania
Dowiedz się, jak przeprowadzić odzyskiwanie komputera stacjonarnego HP z systemem Windows 8 za pomocą jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.

Zobacz film dotyczący przywracania systemu na komputerze stacjonarnym HP w systemie Windows 8

(w języku angielskim)
Jeżeli można prawidłowo uruchomić system Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z ekranu startowego systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer.
 4. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu, kliknij pole Szukaj i wpisz recovery .
 5. W okienku wyników wyszukiwania po lewej stronie ekranu kliknij pozycję Recovery Manager .
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak .
 6. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu .
  Figure 171: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie systemu
 7. Narzędzie HP Recovery Manager wyświetli monit o przywrócenie fabrycznych ustawień komputera. Kliknij przycisk Tak , a następnie Dalej .
  Figure 172: Ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
 8. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, zostanie wyświetlone okno narzędzia Recovery Manager.
  NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, uruchomienie odzyskiwania systemu wymaga użycia zestawu dysków do odzyskiwania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) .
  Figure 173: Narzędzie Recovery Manager po ponownym uruchomieniu komputera
  Ilustracja przedstawiająca program Recovery Manager po ponownym uruchomieniu komputera
 9. Kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu .
 10. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 174: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Ilustracja przedstawiająca opcje kopii zapasowej plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 179: Okno Kopia zapasowa plików
    Ilustracja przedstawiająca okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 180: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Ilustracja przedstawiająca wybór lokalizacji kopii zapasowych
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 181: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja okna Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 182: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja przedstawiająca tworzenie nośnika kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 183: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ilustracja przedstawiająca ukończenie tworzenia kopii zapasowej danych
 11. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym oknie ostrzeżenia.
  Figure 184: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ilustracja ostrzeżenia o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 185: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ilustracja ostrzeżenia o utracie wszystkich danych użytkownika
 12. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
  Figure 186: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
  Ilustracja przedstawiająca postęp przywracania obrazu fabrycznego
 13. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 187: Ukończono przywracanie
  Ilustracja ekranu Ukończono przywracanie
 14. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 15. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 16. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) lub Odzyskiwanie systemu z dysku flash USB (Windows 8) .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11 (mniej więcej co sekundę), aż zostanie wyświetlony pierwszy ekran, a następnie wykonaj poniższe instrukcje:
  1. Wybierz język.
  2. Wybierz układ klawiatury.
  3. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję . Kliknij pozycję Rozwiąż problemy .
   Figure 188: Menu Wybierz opcję
   Ilustracja przedstawiająca ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
  4. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager . Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 189: Ekran Rozwiąż problem
   Ilustracja przedstawiająca ekran Rozwiązywanie problemów z zaznaczoną pozycją Recovery Manager
  5. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego kliknij właściwy system operacyjny. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
 4. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu .
  Figure 190: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie systemu
 5. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 191: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Ilustracja przedstawiająca opcje kopii zapasowej plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 192: Okno Kopia zapasowa plików
    Ilustracja przedstawiająca okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 193: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Ilustracja przedstawiająca wybór lokalizacji kopii zapasowej
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 194: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja okna Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 195: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja przedstawiająca tworzenie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 196: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ilustracja przedstawiająca ukończenie tworzenia kopii zapasowej danych
 6. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym oknie ostrzeżenia.
  Figure 197: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ilustracja ostrzeżenia o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 198: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ilustracja ostrzeżenia o utracie wszystkich danych użytkownika
 7. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
  Figure 199: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
  Ilustracja przedstawiająca postęp przywracania obrazu fabrycznego
 8. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 200: Ukończono przywracanie
  Ilustracja ekranu Ukończono przywracanie
 9. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 10. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 11. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i włóż pierwszy dysk odzyskiwania do napędu.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby wyłączyć komputer.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 4. Włącz komputer.
 5. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
 6. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać napęd CD/DVD. Następnie naciśnij klawisz Enter .
  Figure 201: Menu Urządzenia rozruchowe
  Ilustracja przedstawiająca menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeżeli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 202: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja przedstawiająca zaznaczoną opcję Uruchom program z nośnika
 8. Wybierz opcję odpowiednią do typu posiadanych dysków do odzyskiwania.
   Kliknij przycisk Przywracanie ustawień fabrycznych w obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak , a następnie Dalej . Jeżeli monit o potwierdzenie nie zostanie wyświetlony, przejdź do następnego kroku.
   Figure 203: Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
   Ilustracja przedstawiająca program Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
  • Dyski do odzyskiwania otrzymane od pomocy technicznej firmy HP:
   W zależności od ustawień wyświetlonych na ekranie wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   • Przywracanie ustawień fabrycznych - Zresetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   • Resetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   Figure 204: Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania otrzymanymi od firmy HP
   Ilustracja przedstawiająca program Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania otrzymanymi od firmy HP
 9. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 205: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Ilustracja przedstawiająca opcje kopii zapasowej plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 206: Okno Kopia zapasowa plików
    Ilustracja przedstawiająca okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 207: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Ilustracja przedstawiająca wybór lokalizacji kopii zapasowej
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 208: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja okna Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 209: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja przedstawiająca tworzenie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 210: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ilustracja przedstawiająca ukończenie tworzenia kopii zapasowej danych
 10. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym oknie ostrzeżenia.
  Figure 211: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ilustracja ostrzeżenia o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 212: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ilustracja ostrzeżenia o utracie wszystkich danych użytkownika
 11. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
  Figure 213: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
  Ilustracja przedstawiająca postęp przywracania obrazu fabrycznego
 12. Po ukończeniu odzyskania systemu wyjmij dysk. Jeżeli taca z dyskiem nie zostanie wysunięta, naciśnij przycisk wysuwania na obudowie komputera, aby wysunąć dysk.
  Figure 214: Ukończono przywracanie
  Ilustracja ekranu Ukończono przywracanie
 13. Kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer.
 14. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
  NOTA: W przypadku korzystania z dysków do odzyskiwania przesłanych przez pomoc techniczną firmy HP proces odzyskiwania może potrwać ponad godzinę. Nie przerywaj procesu odzyskiwania. Operacja odzyskiwania jest ukończona, gdy zostanie wyświetlony ekran Instalator systemu Windows.
 15. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 16. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 17. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 18. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
NOTA:Więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB można znaleźć w dokumencie Tworzenie dysków do odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku USB Flash w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i podłącz dysk flash USB do portu USB.
 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego .
 4. Włącz komputer.
 5. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
 6. Naciśnij klawisz F9 , aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 7. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać dysk flash USB do odzyskiwania. Następnie naciśnij klawisz Enter .
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 8. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 215: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja przedstawiająca opcję Uruchom program z nośnika
 9. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu .
  Figure 216: Odzyskiwanie systemu
  Ilustracja przedstawiająca wybraną opcję Odzyskiwanie systemu
 10. Na następnym ekranie kliknij przycisk Tak , aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
  Figure 217: Weryfikacja przywracania komputera
  Ilustracja przedstawiająca weryfikację przywracania komputera
 11. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 218: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Ilustracja przedstawiająca opcje kopii zapasowej plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 219: Okno Kopia zapasowa plików
    Ilustracja przedstawiająca okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 220: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Ilustracja przedstawiająca wybór lokalizacji kopii zapasowej
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 221: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja okna Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 222: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja przedstawiająca tworzenie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 223: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ilustracja przedstawiająca ukończenie tworzenia kopii zapasowej danych
 12. Kliknij przycisk Dalej . Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy z informacją, że należy odłączyć wszystkie urządzenia od komputera. Upewnij się, że wszystkie urządzenia poza dyskiem przywracania Flash są odłączone, a następnie kliknij przycisk OK .
  Figure 224: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ilustracja ostrzeżenia o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 225: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ilustracja ostrzeżenia o utracie wszystkich danych użytkownika
 13. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Zostanie wyświetlony postęp przywracania.
  Figure 226: Postęp przywracania
  Ilustracja postępu przywracania
 14. Odłącz dysk flash USB od portu USB.
 15. Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 227: Ukończono przywracanie
  Ilustracja ekranu Ukończono przywracanie
 16. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
 17. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 18. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 19. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 20. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
 3. Za pomocą klawisza strzałki w lewo i w prawo wybierz menu Zabezpieczenia , używając klawisza strzałki w górę lub w dół wybierz opcję Konfiguracja bezpiecznego rozruchu , a następnie naciśnij klawisz Enter .
  Figure 228: Menu Zabezpieczenia
  Ilustracja: Menu Zabezpieczenia
 4. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konfiguracji bezpiecznego rozruchu. Naciśnij przycisk F10 , aby kontynuować.
  Figure 229: Ekran ostrzegawczy konfiguracji bezpiecznego rozruchu
  Ilustracja przedstawiająca ekran ostrzegawczy konfiguracji bezpiecznego rozruchu
 5. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania funkcji Secure Boot , a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Wyłącz .
  Figure 230: Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Ilustracja: Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania opcji Obsługa starszych urządzeń , a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Włącz .
 7. Naciśnij klawisz F10 , aby zaakceptować wprowadzone zmiany.
 8. Naciśnij ponownie klawisz F10 , a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Enter , aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 231: Zapisz zmiany i zakończ
  Ilustracja menu Plik z wybraną opcją Zapisz zmiany i zakończ
 9. Gdy tylko komputer się uruchomi, na ekranie pojawi się komunikat informujący o zmianie trybu rozruchu.
  Figure 232: Komunikat o zmianie trybu rozruchu
  Ilustracja: Komunikat o zmianie trybu rozruchu
 10. Wpisz czterocyfrowy kod podany w komunikacie, a następnie naciśnij klawisz Enter , aby potwierdzić zmianę.
  NOTA:Żadne pole tekstowe do wpisania kodu nie zostanie wyświetlone. Takie działanie jest celowe. W trakcie wpisywania cyfr kod logowany jest bez pola tekstowego.
  Komputer uruchomi system Windows 8.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube