Przejście do zawartości

Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows 8

 • DrukujDrukuj
Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8.
W niniejszym dokumencie wyjaśniono, jak przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne komputera. Został on podzielony na podrozdziały odpowiadające poszczególnym sposobom odzyskiwania systemu.
Czynności w systemie Windows 8 niezbędne do przywrócenia ustawień fabrycznych komputera stacjonarnego różnią się od przywracania ustawień fabrycznych komputera przenośnego. Poniższe instrukcje również różnią się w zależności od tego, kiedy wyprodukowano komputer. Wykonaj czynności odpowiednie dla rodzaju swojego komputera. Jeśli nie wiesz, kiedy komputer został wyprodukowany, możesz wybrać wersję w oparciu o wygląd okna przywracania systemu przedstawionego w poniższych tabelach.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
Cały proces odzyskiwania systemu może potrwać od 4 do ponad 6 godzin. Aby zapewnić najlepsze rezultaty, upewnij się, że komputer nie jest podłączony do Internetu. Podczas tego procesu komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Nie należy wyłączać zasilania ani przerywać operacji odzyskiwania do momentu wyświetlenia monitu logowania do systemu Windows.
NOTA: Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.
Jeżeli komputer został zakupiony z zainstalowanym systemem Windows Vista lub Windows 7, a następnie uaktualniony do wersji Windows 8, należy zapoznać się z następującymi instrukcjami:
Jeżeli komputer został zakupiony z zainstalowanym systemem Windows Vista, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 8, zobacz dokument Wykonywanie przywracania systemu HP w systemie Windows Vista .
Jeżeli komputer został zakupiony z zainstalowanym systemem Windows 7, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 8, zobacz dokument Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows 7 .

Rodzaje odzyskiwania systemu (Windows 8)

Na komputerze mogą być dostępne trzy lub tylko dwa typy procedur odzyskiwania systemu. Użyj tej procedury odzyskiwania systemu, która rozwiązuje problem bez wprowadzenia większej ilości zmian, niż jest to konieczne.
 • Odzyskiwanie systemu: Ta opcja odzyskiwania formatuje dysk systemowy (zwykle C:), na nowo instaluje system operacyjny oraz wszystkie oryginalne sterowniki sprzętu i oprogramowanie.
  OSTRZEŻENIE:Jeżeli rozmiar partycji systemu operacyjnego (zwykle C:) został zmniejszony poniżej wymaganego minimum, inne utworzone przez użytkownika partycje zostaną usunięte wraz z przechowywanymi na nich danymi.
 • Przywracanie ustawień fabrycznych: Opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego oraz wszystkich sterowników sprzętu i oprogramowania. Opcja pozwala także na odtworzenie wymaganej partycji odzyskiwania (zwykle D:) oraz partycji UEFI (zwykle E:), jak również ponowną instalację wymaganych programów.
  Procedura przywracania ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie oprogramowania do stanu z czasu zakupu komputera. Usunięte zostaną wszelkie zainstalowane dodatki i wprowadzone przez użytkownika zmiany.
 • Niepełne odzyskanie obrazu: Dostępna w wielu modelach komputerów przenośnych firmy HP opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego i sterowników sprzętu, a także najważniejszego oprogramowania HP, jak HP Support Assistant i HP Recovery Manager. Nie są również instalowane próbne wersje aplikacji i gry.
W celu powrotu do poprzedniego stanu komputera, wykonaj odzyskiwanie systemu, aby przeprowadzić takie czynności jak:
 • Ponowne sformatowanie dysku systemowego
 • Ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego
 • Ponowna instalacja oryginalnych sterowników sprzętu i oprogramowania
Dowiedz się, jak przeprowadzić odzyskiwanie komputera przenośnego HP z systemem Windows 8 za pomocą jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
Jeżeli można prawidłowo uruchomić system Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z ekranu startowego systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 3. Włącz komputer.
 4. Na ekranie startowym wpisz recovery manager, aby otworzyć panel wyszukiwania, a następnie wybierz HP Recovery Manager z listy wyników.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak.
 5. W obszarze Pomoc kliknij przycisk Środowisko odzyskiwania HP.
  Figure 1: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
  Ekran główny narzędzia Recovery Manager
 6. Wyświetlony zostanie monit o ponowne uruchomienie i potwierdzenie uruchomienia środowiska odzyskiwania. Kliknij przycisk OK.
  Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, zostanie wyświetlony ekran narzędzia Recovery Manager.
  Figure 2: Potwierdź odzyskiwanie systemu
  Potwierdź odzyskiwanie systemu
 7. W sekcji Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie z obrazu minimalnego, aby przywrócić wyłącznie system operacyjny, sterowniki i część oprogramowania, lub opcję Odzyskiwanie systemu, aby przywrócić pierwotną, fabryczną konfigurację komputera. W zależności od konfiguracji komputera opcja Odzyskiwanie z obrazu minimalnego może nie być dostępna.
 8. Figure 3: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran główny narzędzia Recovery Manager
 9. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 4: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 5: Wybór automatyczny
    Wybór automatyczny
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 9: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Wybór lokalizacji, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż nośnik do komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić wykonanie kopii zapasowej.
    Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 10: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Następny wybór
    Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 11: Wyświetlanie postępu
    Wyświetlanie postępu tworzenia kopii zapasowej plików
    Figure 12: Kopiowanie kopii zapasowej
    Kopiowanie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 13: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ekran Ukończono tworzenie kopii zapasowej z wybraną opcją Dalej
 10. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy.
 11. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 12. Wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
  Figure 14: Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików
  Wybór odzyskiwania bez tworzenia kopii zapasowej plików
  Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 15: Postęp odzyskiwania systemu
  Proces odzyskiwania
 13. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 16: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja przedstawiająca ukończenie przygotowań do odzyskiwania
 14. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 15. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 17: Ukończenie odzyskiwania
  Ilustracja: Odzyskiwanie zostało zakończone
 16. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 17. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 18. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) lub Odzyskiwanie systemu z dysku flash USB (Windows 8) .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11, mniej więcej co sekundę, aż wyświetlony zostanie ekran Wybierz układ klawiatury, a następnie wykonaj poniższe czynności:
  1. Wybierz układ klawiatury.
  2. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję. Kliknij pozycję Rozwiąż problemy.
   Figure 18: Ekran Wybierz opcję
   Ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
  3. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager.
   Figure 19: Ekran Rozwiąż problem
   Ekran Rozwiąż problem z wybraną opcją Recovery Manager
  4. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego wybierz właściwy system operacyjny.
   Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 20: Ekran wyboru systemu operacyjnego
   Ekran wyboru systemu operacyjnego z zaznaczoną opcją Windows 8
 4. W sekcji Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie z obrazu minimalnego, aby przywrócić wyłącznie system operacyjny, sterowniki i część oprogramowania, lub opcję Odzyskiwanie systemu, aby przywrócić pierwotną, fabryczną konfigurację komputera.
  Figure 21: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran główny narzędzia Recovery Manager
 5. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
   Figure 22: Opcje kopii zapasowej
   Utwórz lub odzyskaj kopię zapasową plików bez tworzenia kopii zapasowej przycisków
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 23: Wybór automatyczny
     Wybrana pozycja Wybór automatyczny
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 27: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ekran Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa, z wybraną lokalizacją
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 28: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Tworzenie kopii zapasowej w toku
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 29: Tworzenie kopii zapasowej
     Pasek postępu tworzenia kopii zapasowej
    Figure 30: Kopiowanie kopii zapasowej
     Kopiowanie kopii zapasowej
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 31: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
     Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
 6. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy.
 7. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 8. Wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
  Figure 32: Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików
  Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików
  Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 33: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Przygotowywanie do odzyskiwania
 9. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 34: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 10. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 11. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 35: Ukończenie odzyskiwania
   Ekran Ukończono odzyskiwanie z wybraną opcją Zakończ
 12. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 14. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Odzyskiwanie systemu za pomocą dysków do odzyskiwania wysłanych przez firmę HP może potrwać nawet od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 2. Włóż pierwszy dysk do odzyskiwania systemu do napędu i wyłącz komputer.
 3. Po wyłączeniu komputera naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć komputer.
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 36: Menu startowe
   Menu startowe
 5. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać napęd CD/DVD i naciśnij Enter.
  Figure 37: Menu Urządzenia rozruchowe
   Menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeśli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie uruchomiony program HP Recovery Manager.
  Figure 38: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Wybrano opcję Uruchom program z dysku
 8. W sekcji Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie z obrazu minimalnego, aby przywrócić wyłącznie system operacyjny, sterowniki i część oprogramowania, lub opcję Odzyskiwanie systemu, aby przywrócić pierwotną, fabryczną konfigurację komputera.
  Figure 39: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie z obrazu minimalnego
 9. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 40: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 41: Wybór automatyczny
    Wybór automatyczny
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 45: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 46: Kopia zapasowa plików jest gotowa
    Kopia zapasowa plików jest gotowa
    Figure 47: Tworzenie kopii zapasowej
    Tworzenie kopii zapasowej
    Figure 48: Kopiuj kopię zapasową
     Kopiuj kopię zapasową
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 49: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
     Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 10. Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 50: Przygotowywanie do odzyskiwania
   Przygotowywanie do odzyskiwania
 11. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
  Figure 51: Włóż następny dysk do odzyskiwania
   Włóż następny dysk do odzyskiwania
 12. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 52: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
   Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 13. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 14. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 15. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć kopię zapasową plików na dysku flash USB.
 1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
  • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
  • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 53: Wybór automatyczny
  Wybór automatyczny
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
 4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
  Figure 57: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
  Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
 5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku flash USB. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
 6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby kontynuować proces odzyskiwania.
  Figure 58: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
  Ukończono tworzenie kopii zapasowej
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.

Utwórz nośnik odzyskiwania danych na dysku flash USB dla komputerów stacjonarnych wyprodukowanych w roku 2014 i nowszych

Jeśli do tej pory nie utworzono nośników odzyskiwania na dysku flash USB, należy je utworzyć , wykonując poniższe czynności.
NOTA:Dysk flash USB musi być w stanie pomieścić ilość danych wyświetloną na ekranie, maksymalnie 32 GB. Dysk USB może pomieścić więcej niż 32 GB.
 1. Otwórz aplikację Recovery Manager.
 2. Kliknij opcję Tworzenie nośnika odzyskiwania.
  Figure 59: Program Recovery Media Creation
  Ekran Recovery Manager z zaznaczonym programem Recovery Media Creation
 3. Wybierz opcję Utwórz nośniki odzyskiwania za pomocą dysku flash USB i kliknij przycisk Dalej.
  Figure 60: Utwórz nośniki odzyskiwania za pomocą dysku flash USB
  Opcja Utwórz nośniki odzyskiwania za pomocą dysku flash USB i wybrany przycisk Dalej
 4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików (nazwa dysku może być inna), a następnie kliknij Dalej. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej na nośniku kopii zapasowej.
  Wybór miejsca zapisu kopii zapasowej i wybrana opcja dalej
 5. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby kontynuować proces odzyskiwania.
  Ekran Recovery Media Creations z wybraną opcją Zakończ
NOTA:Proces odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB jest bardzo podobny do procesu odzyskiwania za pomocą dysków do odzyskiwania. Zapoznaj się z instrukcjami z podrozdziału Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) , aby uzyskać więcej informacji na temat procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB.
NOTA:Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB, zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej HP Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 w przypadku komputerów przenośnych wyprodukowanych w roku 2013 lub wcześniej (czarne tło) lub przejdź do sekcji Utwórz nośnik odzyskiwania na dysku flash USB w przypadku komputerów przenośnych wyprodukowanych w roku 2014 i nowszych (białe tło).
 1. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego.
 3. Podłącz dysk flash USB do portu USB, a następnie włącz komputer.
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 61: Menu startowe
  Ilustracja menu startowego
 5. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać dysk flash USB i naciśnij Enter.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub podłączonego dysku flash USB. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 62: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Wybrano opcję Uruchom program z dysku
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych i przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
 9. Po zakończeniu odzyskiwania i konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 10. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 11. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Wyłączanie bezpiecznego rozruchu w komputerze przenośnym (Windows 8)

W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Użyj jednej z następujących metod, aby uruchomić narzędzie konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Następnie naciśnij klawisz F10.
  Przełączanie pomiędzy ekranami w celu wyboru menu odbywa się poprzez naciskanie klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się wewnątrz listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie zmodyfikuj ustawienia za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z menu podrzędnego, lub naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z menu podrzędnego bez zapisywania zmian.
 2. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu, używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Figure 63: Menu Konfiguracja systemu
  Menu Konfiguracja systemu
  Figure 64: Menu Opcje rozruchu
  Menu Opcje rozruchu
 3. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Bezpieczny rozruch, naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą strzałki w dół zmień ustawienie na wartość Wyłącz.
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno lub za pomocą klawisza strzałki w lewo wybierz opcję Wyjdź, za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję Wyjdź i zapisz zmiany, a następnie naciśnij Enter, aby wybrać opcję Tak.
 5. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się ekran zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu. Wpisz kod widoczny na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę.
 6. Za pomocą strzałki w lewo wybierz menu Plik, używając strzałki w dół wybierz następnie opcję Zapisz zmiany i zakończ, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Tak.
 7. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera użyj przycisku zasilania, aby wyłączyć komputer.
W celu powrotu do poprzedniego stanu komputera, wykonaj odzyskiwanie systemu, aby przeprowadzić takie czynności jak:
 • Ponowne sformatowanie dysku systemowego
 • Ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego
 • Ponowna instalacja oryginalnych sterowników sprzętu i oprogramowania
Dowiedz się, jak przeprowadzić odzyskiwanie komputera przenośnego HP z systemem Windows 8 za pomocą jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.

Zobacz film dotyczący przywracania systemu na komputerze przenośnym HP w systemie Windows 8

(w języku angielskim)
Jeżeli można prawidłowo uruchomić system Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z ekranu startowego systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 3. Włącz komputer.
 4. Na ekranie startowym wpisz recovery manager, aby otworzyć panel wyszukiwania, a następnie wybierz HP Recovery Manager z listy wyników.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak.
 5. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Środowisko odzyskiwania systemu Windows.
  Figure 65: Środowisko odzyskiwania systemu Windows
  Ekran główny programu Recovery Manager z wybraną opcją Środowisko odzyskiwania systemu Windows
 6. Wyświetlony zostanie monit o ponowne uruchomienie i potwierdzenie uruchomienia środowiska odzyskiwania. Kliknij przycisk OK.
  Figure 66: Potwierdź odzyskiwanie systemu
  Potwierdzanie uruchomienia środowiska odzyskiwania
 7. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję. Kliknij pozycję Rozwiąż problemy.
  Figure 67: Menu Wybierz opcję
  Menu Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
 8. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager.
  Figure 68: Ekran Rozwiąż problem
  Ekran Rozwiąż problem z wybraną opcją Recovery Manager
 9. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego wybierz właściwy system operacyjny.
  Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
 10. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Niepełne odzyskanie obrazu.
  Figure 69: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie z obrazu minimalnego
 11. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 70: Opcje kopii zapasowej
   Opcje kopii zapasowej
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 71: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
    Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 75: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 76: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Tworzenie kopii zapasowej w toku
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 77: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 12. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy.
 13. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 14. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
  Figure 78: Ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran powitalny narzędzia Recovery Manager
  Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 79: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Przygotowywanie do odzyskiwania
 15. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania. Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 80: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 16. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 17. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 81: Ukończenie odzyskiwania
  Odzyskiwanie zostało zakończone
 18. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 19. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 20. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) lub Odzyskiwanie systemu z dysku flash USB (Windows 8) .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11, mniej więcej co sekundę, aż wyświetlony zostanie ekran Wybierz układ klawiatury, a następnie wykonaj poniższe czynności:
  1. Wybierz układ klawiatury.
  2. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję. Kliknij pozycję Rozwiąż problemy.
   Figure 82: Ekran Wybierz opcję
   Ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
  3. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager.
   Figure 83: Ekran Rozwiąż problem
   Ekran Rozwiąż problem z wybraną opcją Recovery Manager
  4. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego wybierz właściwy system operacyjny.
   Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 84: Ekran wyboru systemu operacyjnego
   Ekran wyboru systemu operacyjnego z zaznaczoną opcją Windows 8
 4. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Niepełne odzyskanie obrazu.
  Figure 85: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie z obrazu minimalnego
 5. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 86: Opcje kopii zapasowej
   Zaznaczona opcja Utwórz najpierw kopie zapasowe plików (zalecane)
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 87: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
    Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 91: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 92: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Tworzenie kopii zapasowej w toku
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 93: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 6. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy.
 7. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
  Figure 94: Ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran powitalny narzędzia Recovery Manager
  Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 95: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Przygotowywanie do odzyskiwania
 9. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania. Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 96: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 10. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 11. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 97: Ukończenie odzyskiwania
  Odzyskiwanie zostało zakończone
 12. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 14. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
NOTA:Proces odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB jest bardzo podobny do procesu odzyskiwania za pomocą dysków do odzyskiwania. Zapoznaj się z instrukcjami z podrozdziału Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) , aby uzyskać więcej informacji na temat procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB.
NOTA:Więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB można znaleźć w dokumencie Tworzenie dysków do odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku USB Flash w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i podłącz dysk flash USB do portu USB.
 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego.
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 98: Menu startowe
  Menu startowe
 5. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać dysk flash USB i naciśnij Enter.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub podłączonego dysku flash USB. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 99: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Wybrano opcję Uruchom program z dysku
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych i przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
 9. Po zakończeniu odzyskiwania i konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 10. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 11. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 2. Po wyłączeniu komputera naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć komputer.
 3. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 100: Menu startowe
  Menu startowe
 4. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 5. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać napęd CD/DVD i naciśnij Enter.
  Figure 101: Menu Urządzenia rozruchowe
   Menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeśli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 6. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie uruchomiony program HP Recovery Manager.
  Figure 102: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Wybrano opcję Uruchom program z dysku
 7. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Niepełne odzyskanie obrazu.
  Figure 103: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie z obrazu minimalnego
 8. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 104: Opcje kopii zapasowej
   Opcje kopii zapasowej
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 105: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
    Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 109: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 110: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Tworzenie kopii zapasowej w toku
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 111: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 9. Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 112: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Przygotowywanie do odzyskiwania
 10. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
  Figure 113: Włóż następny dysk do odzyskiwania
  Włóż następny dysk do odzyskiwania
 11. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 114: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 12. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 14. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Wyłączanie bezpiecznego rozruchu w komputerze przenośnym (Windows 8)

W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Użyj jednej z następujących metod, aby uruchomić narzędzie konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Następnie naciśnij klawisz F10.
  Przełączanie pomiędzy ekranami w celu wyboru menu odbywa się poprzez naciskanie klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się wewnątrz listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie zmodyfikuj ustawienia za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z menu podrzędnego, lub naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z menu podrzędnego bez zapisywania zmian.
 2. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu, używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Figure 115: Menu Konfiguracja systemu
  Menu Konfiguracja systemu
  Figure 116: Menu Opcje rozruchu
   Menu Opcje rozruchu
 3. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Bezpieczny rozruch, naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą strzałki w dół zmień ustawienie na wartość Wyłącz.
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno lub za pomocą klawisza strzałki w lewo wybierz opcję Wyjdź, a następnie za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję Wyjdź i zapisz zmiany i naciśnij Enter, aby wybrać opcję Tak.
 5. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się ekran zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu. Wpisz kod widoczny na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę.
 6. Za pomocą strzałki w lewo wybierz menu Plik, używając strzałki w dół wybierz następnie opcję Zapisz zmiany i zakończ, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Tak.
 7. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera użyj przycisku zasilania, aby wyłączyć komputer.
W celu powrotu do poprzedniego stanu komputera, wykonaj odzyskiwanie systemu, aby przeprowadzić takie czynności jak:
 • Ponowne sformatowanie dysku systemowego
 • Ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego
 • Ponowna instalacja oryginalnych sterowników sprzętu i oprogramowania
Dowiedz się, jak przeprowadzić odzyskiwanie komputera stacjonarnego HP z systemem Windows 8 za pomocą jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
Jeżeli można prawidłowo uruchomić system Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z ekranu startowego systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 3. Włącz komputer.
 4. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu, kliknij pole Szukaj i wpisz recovery.
 5. W okienku wyników wyszukiwania po lewej stronie ekranu kliknij pozycję Recovery Manager.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak.
 6. W obszarze Pomoc kliknij przycisk Środowisko odzyskiwania HP.
  Figure 117: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
  Ekran główny narzędzia Recovery Manager
 7. Narzędzie HP Recovery Manager wyświetli monit o przywrócenie fabrycznych ustawień komputera. Kliknij przycisk Tak, a następnie Dalej.
  Figure 118: Ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
  Ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
 8. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, zostanie wyświetlone okno narzędzia Recovery Manager.
  NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, uruchomienie odzyskiwania systemu wymaga użycia zestawu dysków do odzyskiwania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) .
 9. showhide
  Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskiwanie systemu.
   Aby utworzyć kopię zapasową plików osobistych, wykonaj poniższe czynności.
   1. Wybierz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), wybierz pliki, których kopia zapasowa ma być utworzona, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 119: Pliki, których kopia zapasowa ma być utworzona
    Wybór typów plików, których kopia zapasowa ma być utworzona
   2. Kreator kopii zapasowej plików wyszukuje pliki, których kopia zapasowa ma być utworzona, a następnie tworzy pliki kopii zapasowej.
    Figure 120: Wyszukiwanie plików kopii zapasowej
    Wyszukiwanie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona
   3. Wybierz miejsce zapisu plików kopii zapasowej i kliknij przycisk Dalej.
    Figure 121: Wybór lokalizacji kopii zapasowej plików
    Wybór lokalizacji kopii zapasowej plików
   4. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 122: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Wybór lokalizacji, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 123: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Kopia zapasowa plików
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 124: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
     Tworzenie nośnika kopii zapasowej
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
    Figure 125: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
     Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   8. Przejdź do następnej sekcji, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
   9. Ukończono przywracanie systemu.
   10. Ukończono przywracanie
    Figure 126: Ukończono przywracanie
    Odzyskiwanie systemu
 10. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 127: Ukończono przywracanie
  Ilustracja: Ukończono przywracanie
 11. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 12. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 13. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) lub Odzyskiwanie systemu z dysku flash USB (Windows 8) .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11 (mniej więcej co sekundę), aż zostanie wyświetlony pierwszy ekran, a następnie wykonaj poniższe instrukcje:
  1. Wybierz język.
  2. Wybierz układ klawiatury.
  3. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję. Kliknij pozycję Rozwiąż problemy.
   Figure 128: Menu Wybierz opcję
   Ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
  4. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 129: Ekran Rozwiąż problem
   Ekran Rozwiąż problem z wybraną opcją Recovery Manager
  5. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego kliknij właściwy system operacyjny. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
 4. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskiwanie systemu.
   Aby utworzyć kopię zapasową plików osobistych, wykonaj poniższe czynności.
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 130: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Ilustracja: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 131: Kopia zapasowa plików
    Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager skanuje komputer w poszukiwaniu plików i tworzy kopie zapasowe.
    Figure 132: Skanowanie
     Skanowanie
   4. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 133: Rozpoczynanie tworzenia kopii zapasowej
    Rozpoczynanie tworzenia kopii zapasowej
    Figure 134: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 135: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 136: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
    Figure 137: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   8. Przejdź do następnej opcji, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
  Figure 138: Ukończono przywracanie
  Ekran Ukończono przywracanie
  Figure 139: Odzyskiwanie systemu
  Ilustracja: Odzyskiwanie systemu
 5. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 6. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 140: Ukończono przywracanie
  Ilustracja: Ukończono przywracanie
 7. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 8. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 9. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i włóż pierwszy dysk odzyskiwania do napędu.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby wyłączyć komputer.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 4. Włóż dysk do odzyskiwania systemu do napędu i włącz komputer.
 5. Włącz komputer.
 6. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
 7. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 8. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać napęd CD/DVD. Następnie naciśnij klawisz Enter.
  Figure 141: Menu Urządzenia rozruchowe
  Ilustracja: Menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeżeli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 9. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 142: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja przedstawiająca zaznaczoną opcję Uruchom program z nośnika
 10. Wybierz opcję odpowiednią do typu posiadanych dysków do odzyskiwania.
   Kliknij przycisk Przywracanie ustawień fabrycznych w obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak, a następnie Dalej. Jeżeli monit o potwierdzenie nie zostanie wyświetlony, przejdź do następnego kroku.
   Figure 143: Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
   Ilustracja przedstawiająca program Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
  • Dyski do odzyskiwania otrzymane od pomocy technicznej firmy HP:
   W zależności od ustawień wyświetlonych na ekranie wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Przywracanie ustawień fabrycznych - Zresetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   • Resetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
 11. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
 12. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskiwanie systemu.
   Aby utworzyć kopię zapasową plików osobistych, wykonaj poniższe czynności.
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 144: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Najpierw tworzenie kopii zapasowej plików
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 145: Kopia zapasowa plików
    Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager skanuje komputer w poszukiwaniu plików i tworzy kopie zapasowe.
    Figure 146: Lokalizacja kopii zapasowej
    Lokalizacje kopii zapasowych
   4. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 147: Rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowej plików
    Rozpoczynanie tworzenia kopii zapasowej plików
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 148: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
     Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 149: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
    Figure 150: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
     Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   8. Przejdź do następnej opcji, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
  Figure 151: Ukończono odzyskiwanie systemu
  Ukończono odzyskiwanie systemu
 13. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
 14. Po ukończeniu odzyskania systemu wyjmij dysk. Jeżeli taca z dyskiem nie zostanie wysunięta, naciśnij przycisk wysuwania na obudowie komputera, aby wysunąć dysk.
  Figure 152: Ukończono przywracanie
  Ukończono przywracanie
 15. Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
 16. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
  NOTA: W przypadku korzystania z dysków do odzyskiwania przesłanych przez pomoc techniczną firmy HP proces odzyskiwania może potrwać ponad godzinę. Nie przerywaj procesu odzyskiwania. Operacja odzyskiwania jest ukończona, gdy zostanie wyświetlony ekran Instalator systemu Windows.
 17. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 18. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 19. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 20. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
NOTA:Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB, zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej HP Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 w przypadku komputerów stacjonarnych wyprodukowanych w roku 2013 lub wcześniej (czarne tło) lub przejdź do sekcji Utwórz nośnik odzyskiwania na dysku flash USB w przypadku komputerów stacjonarnych wyprodukowanych w roku 2014 i nowszych (białe tło).
 1. Włącz komputer i podłącz dysk flash USB do portu USB.
 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego.
 4. Podłącz dysk flash USB i włącz komputer.
 5. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
 6. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 7. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać dysk flash USB do odzyskiwania. Następnie naciśnij klawisz Enter.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 8. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 153: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
   Wybrano opcję Uruchom program z dysku
 9. W obszarze Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie systemu.
  Figure 154: Odzyskiwanie systemu
  Wybrano opcję Odzyskiwanie systemu
 10. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików i przejdź do następnego kroku, lub jeśli chcesz utworzyć najpierw kopię zapasową plików, kliknij opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) i kontynuuj.
   Aby utworzyć kopię zapasową plików osobistych, wykonaj poniższe czynności.
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 155: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 156: Skanowanie
     Kopia zapasowa plików, wyszukiwanie
   3. Recovery Manager skanuje komputer w poszukiwaniu plików i tworzy kopie zapasowe.
    Figure 157: Zapisywanie kopii zapasowej
     Tworzenie kopii zapasowej
   4. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 158: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
     Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 159: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
     Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 160: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Tworzenie nośnika kopii zapasowej
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
    Figure 161: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ukończono tworzenie kopii zapasowej
   8. Przejdź do następnej opcji, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
    Figure 162: Odzyskiwanie systemu
    Odzyskiwanie systemu
 11. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Zostanie wyświetlony postęp przywracania.
 12. Odłącz dysk flash USB od portu USB.
 13. Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 163: Ukończono przywracanie
  Ukończono przywracanie
 14. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
 15. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 16. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 17. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 18. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć nośnik odzyskiwania danych na dysku flash USB.
 1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
  • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
  • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 164: Wybór automatyczny
   Wybór automatyczny
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
 4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
  Figure 168: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
  Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
 5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku flash USB. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
 6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby kontynuować proces odzyskiwania.
  Figure 169: Zakończenie procesu odzyskiwania
  Ukończono tworzenie kopii zapasowej
W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
 3. Za pomocą klawisza strzałki w lewo i w prawo wybierz menu Zabezpieczenia, używając klawisza strzałki w górę lub w dół wybierz opcję Konfiguracja bezpiecznego rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Figure 170: Menu Zabezpieczenia
   Menu Zabezpieczenia
 4. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konfiguracji bezpiecznego rozruchu. Naciśnij przycisk F10, aby kontynuować.
  Figure 171: Ekran ostrzegawczy konfiguracji bezpiecznego rozruchu
  Ekran ostrzegawczy konfiguracji bezpiecznego rozruchu
 5. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania funkcji Secure Boot, a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Wyłącz.
  Figure 172: Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania opcji Obsługa starszych urządzeń, a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Włącz.
 7. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować wprowadzone zmiany.
 8. Naciśnij ponownie klawisz F10, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 173: Zapisz zmiany i zakończ
  Menu Plik z wybraną opcją Zapisz zmiany i zakończ
 9. Gdy tylko komputer się uruchomi, na ekranie pojawi się komunikat informujący o zmianie trybu rozruchu.
  Figure 174: Komunikat o zmianie trybu rozruchu
  Komunikat o zmianie trybu rozruchu
 10. Wpisz czterocyfrowy kod podany w komunikacie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę.
  NOTA:Żadne pole tekstowe do wpisania kodu nie zostanie wyświetlone. Takie działanie jest celowe. W trakcie wpisywania cyfr kod logowany jest bez pola tekstowego.
  Komputer uruchomi system Windows 8.
W celu powrotu do poprzedniego stanu komputera, wykonaj odzyskiwanie systemu, aby przeprowadzić takie czynności jak:
 • Ponowne sformatowanie dysku systemowego
 • Ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego
 • Ponowna instalacja oryginalnych sterowników sprzętu i oprogramowania
Dowiedz się, jak przeprowadzić odzyskiwanie komputera stacjonarnego HP z systemem Windows 8 za pomocą jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.

Zobacz film dotyczący przywracania systemu na komputerze stacjonarnym HP w systemie Windows 8

(w języku angielskim)
Jeżeli można prawidłowo uruchomić system Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z ekranu startowego systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 3. Włącz komputer.
 4. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu, kliknij pole Szukaj i wpisz recovery.
 5. W okienku wyników wyszukiwania po lewej stronie ekranu kliknij pozycję Recovery Manager.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak.
 6. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu.
  Figure 175: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
  Ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie systemu
 7. Narzędzie HP Recovery Manager wyświetli monit o przywrócenie fabrycznych ustawień komputera. Kliknij przycisk Tak, a następnie Dalej.
  Figure 176: Ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
   Ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
 8. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, zostanie wyświetlone okno narzędzia Recovery Manager.
  NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, uruchomienie odzyskiwania systemu wymaga użycia zestawu dysków do odzyskiwania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) .
  Figure 177: Narzędzie Recovery Manager po ponownym uruchomieniu komputera
  Narzędzie Recovery Manager po ponownym uruchomieniu komputera
 9. Kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu.
 10. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 178: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Opcje kopii zapasowej plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 183: Okno Kopia zapasowa plików
    Okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 184: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Wybierz lokalizację kopii zapasowych
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 185: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 186: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Tworzenie nośnika kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 187: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
 11. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym oknie ostrzeżenia.
  Figure 188: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 189: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ostrzeżenie o utracie wszystkich danych użytkownika
 12. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
  Figure 190: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
  Postęp przywracania obrazu fabrycznego
 13. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 191: Ukończono przywracanie
   Ekran Ukończono przywracanie
 14. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 15. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 16. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) lub Odzyskiwanie systemu z dysku flash USB (Windows 8) .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11 (mniej więcej co sekundę), aż zostanie wyświetlony pierwszy ekran, a następnie wykonaj poniższe instrukcje:
  1. Wybierz język.
  2. Wybierz układ klawiatury.
  3. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję. Kliknij pozycję Rozwiąż problemy.
   Figure 192: Menu Wybierz opcję
   Ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
  4. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 193: Ekran Rozwiąż problem
    Ekran Rozwiąż problem z wybraną opcją Recovery Manager
  5. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego kliknij właściwy system operacyjny. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
 4. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu.
  Figure 194: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
   Ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie systemu
 5. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 195: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Opcje kopii zapasowej plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 196: Okno Kopia zapasowa plików
     Okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 197: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Wybierz lokalizację kopii zapasowych
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 198: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 199: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Tworzenie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 200: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
 6. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym oknie ostrzeżenia.
  Figure 201: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 202: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ostrzeżenie o utracie wszystkich danych użytkownika
 7. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
  Figure 203: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
   Postęp przywracania obrazu fabrycznego
 8. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 204: Ukończono przywracanie
   Ukończono przywracanie
 9. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 10. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 11. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i włóż pierwszy dysk odzyskiwania do napędu.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby wyłączyć komputer.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 4. Włącz komputer.
 5. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
 6. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać napęd CD/DVD. Następnie naciśnij klawisz Enter.
  Figure 205: Menu Urządzenia rozruchowe
   Menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeżeli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 206: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Wybrano opcję Uruchom program z dysku
 8. Wybierz opcję odpowiednią do typu posiadanych dysków do odzyskiwania.
   Kliknij przycisk Przywracanie ustawień fabrycznych w obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak, a następnie Dalej. Jeżeli monit o potwierdzenie nie zostanie wyświetlony, przejdź do następnego kroku.
   Figure 207: Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
    Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
  • Dyski do odzyskiwania otrzymane od pomocy technicznej firmy HP:
   W zależności od ustawień wyświetlonych na ekranie wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Przywracanie ustawień fabrycznych - Zresetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   • Resetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   Figure 208: Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania otrzymanymi od firmy HP
    Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania otrzymanymi od firmy HP
 9. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 209: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Opcje kopii zapasowej plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 210: Okno Kopia zapasowa plików
     Okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 211: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Wybierz lokalizację kopii zapasowych
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 212: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 213: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
     Tworzenie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 214: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
    Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
 10. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym oknie ostrzeżenia.
  Figure 215: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 216: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ostrzeżenie o utracie wszystkich danych użytkownika
 11. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
  Figure 217: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
   Postęp przywracania obrazu fabrycznego
 12. Po ukończeniu odzyskania systemu wyjmij dysk. Jeżeli taca z dyskiem nie zostanie wysunięta, naciśnij przycisk wysuwania na obudowie komputera, aby wysunąć dysk.
  Figure 218: Ukończono przywracanie
   Ukończono przywracanie
 13. Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
 14. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
  NOTA: W przypadku korzystania z dysków do odzyskiwania przesłanych przez pomoc techniczną firmy HP proces odzyskiwania może potrwać ponad godzinę. Nie przerywaj procesu odzyskiwania. Operacja odzyskiwania jest ukończona, gdy zostanie wyświetlony ekran Instalator systemu Windows.
 15. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 16. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 17. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 18. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
NOTA:Więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB można znaleźć w dokumencie Tworzenie dysków do odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku USB Flash w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i podłącz dysk flash USB do portu USB.
 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego.
 4. Włącz komputer.
 5. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
 6. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 7. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać dysk flash USB do odzyskiwania. Następnie naciśnij klawisz Enter.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 8. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 219: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Uruchom program z dysku
 9. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu.
  Figure 220: Odzyskiwanie systemu
   Wybrano opcję Odzyskiwanie systemu
 10. Na następnym ekranie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
  Figure 221: Weryfikacja przywracania komputera
  Weryfikacja przywracania komputera
 11. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 222: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Opcje kopii zapasowej plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 223: Okno Kopia zapasowa plików
    Okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 224: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Wybierz lokalizację kopii zapasowych
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 225: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 226: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Tworzenie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 227: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
 12. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy z informacją, że należy odłączyć wszystkie urządzenia od komputera. Upewnij się, że wszystkie urządzenia poza dyskiem przywracania Flash są odłączone, a następnie kliknij przycisk OK.
  Figure 228: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 229: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ostrzeżenie o utracie wszystkich danych użytkownika
 13. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Zostanie wyświetlony postęp przywracania.
  Figure 230: Postęp przywracania
  Przywracanie w toku
 14. Odłącz dysk flash USB od portu USB.
 15. Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 231: Ukończono przywracanie
  Ukończono przywracanie
 16. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
 17. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 18. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 19. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 20. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
 3. Za pomocą klawisza strzałki w lewo i w prawo wybierz menu Zabezpieczenia, używając klawisza strzałki w górę lub w dół wybierz opcję Konfiguracja bezpiecznego rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Figure 232: Menu Zabezpieczenia
  Menu Zabezpieczenia
 4. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konfiguracji bezpiecznego rozruchu. Naciśnij przycisk F10, aby kontynuować.
  Figure 233: Ekran ostrzegawczy konfiguracji bezpiecznego rozruchu
  Ekran ostrzegawczy konfiguracji bezpiecznego rozruchu
 5. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania funkcji Secure Boot, a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Wyłącz.
  Figure 234: Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania opcji Obsługa starszych urządzeń, a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Włącz.
 7. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować wprowadzone zmiany.
 8. Naciśnij ponownie klawisz F10, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 235: Zapisz zmiany i zakończ
  Menu Plik z wybraną opcją Zapisz zmiany i zakończ
 9. Gdy tylko komputer się uruchomi, na ekranie pojawi się komunikat informujący o zmianie trybu rozruchu.
  Figure 236: Komunikat o zmianie trybu rozruchu
  Komunikat o zmianie trybu rozruchu
 10. Wpisz czterocyfrowy kod podany w komunikacie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę.
  NOTA:Żadne pole tekstowe do wpisania kodu nie zostanie wyświetlone. Takie działanie jest celowe. W trakcie wpisywania cyfr kod logowany jest bez pola tekstowego.
  Komputer uruchomi system Windows 8.
W celu powrotu do poprzedniego stanu komputera, wykonaj odzyskiwanie systemu, aby przeprowadzić takie czynności jak:
 • Ponowne sformatowanie dysku systemowego
 • Ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego
 • Ponowna instalacja oryginalnych sterowników sprzętu i oprogramowania
Dowiedz się, jak przeprowadzić odzyskiwanie komputera przenośnego HP z systemem Windows 8 za pomocą jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
Jeżeli można prawidłowo uruchomić system Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z ekranu startowego systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 3. Włącz komputer.
 4. Na ekranie startowym wpisz recovery manager, aby otworzyć panel wyszukiwania, a następnie wybierz HP Recovery Manager z listy wyników.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak.
 5. W obszarze Pomoc kliknij przycisk Środowisko odzyskiwania HP.
  Figure 237: Ekran główny narzędzia Recovery Manager
  Ekran główny narzędzia Recovery Manager
 6. Wyświetlony zostanie monit o ponowne uruchomienie i potwierdzenie uruchomienia środowiska odzyskiwania. Kliknij przycisk OK.
  Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, zostanie wyświetlony ekran narzędzia Recovery Manager.
  Figure 238: Potwierdź odzyskiwanie systemu
  Potwierdź odzyskiwanie systemu
 7. W sekcji Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie z obrazu minimalnego, aby przywrócić wyłącznie system operacyjny, sterowniki i część oprogramowania, lub opcję Odzyskiwanie systemu, aby przywrócić pierwotną, fabryczną konfigurację komputera. W zależności od konfiguracji komputera opcja Odzyskiwanie z obrazu minimalnego może nie być dostępna.
  Figure 239: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran główny narzędzia Recovery Manager
 8. W obszarze Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie z obrazu minimalnego.
 9. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 240: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 241: Wybór automatyczny
    Wybór automatyczny
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 245: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż nośnik do komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić wykonanie kopii zapasowej.
    Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 246: Tworzenie kopii zapasowej w toku
     Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Figure 247: Tworzenie kopii zapasowej
    Tworzenie kopii zapasowej
    Figure 248: Kopiowanie kopii zapasowej
    Kopiowanie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 249: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
     Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 10. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy.
 11. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 12. Wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
  Figure 250: Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików
   Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików
  Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 251: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Przygotowywanie do odzyskiwania
 13. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 252: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
   Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 14. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 15. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 253: Ukończenie odzyskiwania
  Odzyskiwanie zostało zakończone
 16. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 17. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 18. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) lub Odzyskiwanie systemu z dysku flash USB (Windows 8) .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11, mniej więcej co sekundę, aż wyświetlony zostanie ekran Wybierz układ klawiatury, a następnie wykonaj poniższe czynności:
  1. Wybierz układ klawiatury.
  2. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję. Kliknij pozycję Rozwiąż problemy.
   Figure 254: Ekran Wybierz opcję
    Ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
  3. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager.
   Figure 255: Ekran Rozwiąż problem
   Ekran Rozwiąż problem z wybraną opcją Recovery Manager
  4. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego wybierz właściwy system operacyjny.
   Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 256: Ekran wyboru systemu operacyjnego
   Ekran wyboru systemu operacyjnego z zaznaczoną opcją Windows 8
 4. W obszarze Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie z obrazu minimalnego.
  Figure 257: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran główny narzędzia Recovery Manager
 5. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
   Figure 258: Opcje kopii zapasowej
    Zaznaczona opcja Utwórz najpierw kopie zapasowe plików (zalecane)
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 259: Wybór automatyczny
    Wybór automatyczny
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 263: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
     Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 264: Tworzenie kopii zapasowej w toku
     Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Figure 265: Tworzenie kopii zapasowej
     Tworzenie kopii zapasowej
    Figure 266: Kopiowanie kopii zapasowej
     Kopiowanie kopii zapasowej
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 267: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
     Ukończono tworzenie kopii zapasowej
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
 6. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy.
 7. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 8. Wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
  Figure 268: Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików
  Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików
  Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 269: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Przygotowywanie do odzyskiwania
 9. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 270: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 10. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 11. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 271: Ukończenie odzyskiwania
   Odzyskiwanie zostało zakończone
 12. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 14. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Odzyskiwanie systemu za pomocą dysków do odzyskiwania wysłanych przez firmę HP może potrwać nawet od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego.
 2. Włóż pierwszy dysk do odzyskiwania systemu do napędu i wyłącz komputer.
 3. Po wyłączeniu komputera naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć komputer.
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 272: Menu startowe
  Menu startowe
 5. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać napęd CD/DVD i naciśnij Enter.
  Figure 273: Menu Urządzenia rozruchowe
   Menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeśli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie uruchomiony program HP Recovery Manager.
  Figure 274: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
   Wybrano opcję Uruchom program z dysku
 8. W obszarze Pomoc kliknij opcję Odzyskiwanie z obrazu minimalnego.
  Figure 275: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ekran główny programu Recovery Manager z zaznaczoną pozycją Odzyskiwanie z obrazu minimalnego
 9. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 276: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
    Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Figure 277: Wybór automatyczny
     Wybór automatyczny
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
    Figure 281: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
     Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 282: Kopia zapasowa plików jest gotowa
     Kopia zapasowa plików jest gotowa
    Figure 283: Tworzenie kopii zapasowej
     Tworzenie kopii zapasowej
    Figure 284: Kopiuj kopię zapasową
     Kopiuj kopię zapasową
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 285: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
     Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 10. Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 286: Przygotowywanie do odzyskiwania
   Przygotowywanie do odzyskiwania
 11. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
  Figure 287: Włóż następny dysk do odzyskiwania
   Włóż następny dysk do odzyskiwania
 12. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania.
  Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 288: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 13. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 14. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 15. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć kopię zapasową plików na dysku flash USB.
 1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
  • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, wybierz opcję Wybór automatyczny. Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
  • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, wybierz opcję Wybór użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 289: Wybór automatyczny
   Wybór automatyczny
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
 4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej.
  Figure 293: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
  Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
 5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku flash USB. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
 6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby kontynuować proces odzyskiwania.
  Figure 294: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
  Ukończono tworzenie kopii zapasowej
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.

Utwórz nośnik odzyskiwania danych na dysku flash USB dla komputerów stacjonarnych wyprodukowanych w roku 2014 i nowszych

Jeśli do tej pory nie utworzono nośników odzyskiwania na dysku flash USB, należy je utworzyć , wykonując poniższe czynności.
NOTA:Dysk flash USB musi być w stanie pomieścić ilość danych wyświetloną na ekranie, maksymalnie 32 GB. Dysk USB może pomieścić więcej niż 32 GB.
 1. Otwórz aplikację Recovery Manager.
 2. Kliknij opcję Tworzenie nośnika odzyskiwania.
  Figure 295: Program Recovery Media Creation
  Ekran Recovery Manager z zaznaczonym programem Recovery Media Creation
 3. Wybierz opcję Utwórz nośniki odzyskiwania za pomocą dysku flash USB i kliknij przycisk Dalej.
  Figure 296: Utwórz nośniki odzyskiwania za pomocą dysku flash USB
  Opcja Utwórz nośniki odzyskiwania za pomocą dysku flash USB i wybrany przycisk Dalej
 4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików (nazwa dysku może być inna), a następnie kliknij Dalej. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej na nośniku kopii zapasowej.
  Wybór miejsca zapisu kopii zapasowej i wybrana opcja dalej
 5. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby kontynuować proces odzyskiwania.
  Ekran Recovery Media Creations z wybraną opcją Zakończ
NOTA:Proces odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB jest bardzo podobny do procesu odzyskiwania za pomocą dysków do odzyskiwania. Zapoznaj się z instrukcjami z podrozdziału Odzyskiwanie systemu z dysków do odzyskiwania (Windows 8) , aby uzyskać więcej informacji na temat procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB.
NOTA:Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB, zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej HP Tworzenie obrazu odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 w przypadku komputerów przenośnych wyprodukowanych w roku 2013 lub wcześniej (czarne tło) lub przejdź do sekcji Utwórz nośnik odzyskiwania na dysku flash USB w przypadku komputerów przenośnych wyprodukowanych w roku 2014 i nowszych (białe tło).
 1. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable, takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego.
 3. Podłącz dysk flash USB do portu USB, a następnie włącz komputer.
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 297: Menu startowe
  Menu startowe
 5. Naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, by wybrać dysk flash USB i naciśnij Enter.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym (Windows 8) w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub podłączonego dysku flash USB. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z nośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 298: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Wybrano opcję Uruchom program z dysku
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych i przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
 9. Po zakończeniu odzyskiwania i konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 10. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, które było zainstalowane przed wykonaniem odzyskiwania systemu.
 11. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Wyłączanie bezpiecznego rozruchu w komputerze przenośnym (Windows 8)

W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Użyj jednej z następujących metod, aby uruchomić narzędzie konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Następnie naciśnij klawisz F10.
  Przełączanie pomiędzy ekranami w celu wyboru menu odbywa się poprzez naciskanie klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się wewnątrz listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie zmodyfikuj ustawienia za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z menu podrzędnego, lub naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z menu podrzędnego bez zapisywania zmian.
 2. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu, używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Figure 299: Menu Konfiguracja systemu
   Menu Konfiguracja systemu
  Figure 300: Menu Opcje rozruchu
   Menu Opcje rozruchu
 3. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Bezpieczny rozruch, naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą strzałki w dół zmień ustawienie na wartość Wyłącz.
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno lub za pomocą klawisza strzałki w lewo wybierz opcję Wyjdź, za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję Wyjdź i zapisz zmiany, a następnie naciśnij Enter, aby wybrać opcję Tak.
 5. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się ekran zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu. Wpisz kod widoczny na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmianę.
 6. Za pomocą strzałki w lewo wybierz menu Plik, używając strzałki w dół wybierz następnie opcję Zapisz zmiany i zakończ, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Tak.
 7. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera użyj przycisku zasilania, aby wyłączyć komputer.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube