Przejście do zawartości

Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows 8

 • DrukujDrukuj
Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8.
W niniejszym dokumencie wyjaśniono, jak przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne komputera. Został on podzielony na podrozdziały odpowiadające poszczególnym sposobom odzyskiwania systemu.
NOTA:Czynności w systemie Windows 8 niezbędne do przywrócenia ustawień fabrycznych komputera biurkowego różnią się od przywracania ustawień fabrycznych komputera przenośnego. Wykonaj czynności odpowiednie dla rodzaju swojego komputera.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
UWAGA: Jeżeli komputer został oryginalnie dostarczony z systemem Windows Vista lub Windows 7, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 8, w wyniku procesu odzyskiwania zostanie ponownie zainstalowany oryginalny system operacyjny. Po ukończeniu odzyskiwania systemu należy (ponownie) uaktualnić system do Windows 8. Jeżeli komputer został zakupiony z zainstalowanym systemem Windows Vista, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 8, zobacz dokument Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows Vista .Jeżeli komputer został zakupiony z zainstalowanym systemem Windows 7, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 8, zobacz dokument Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows 7 .
Cały proces odzyskiwania systemu może potrwać od 4 do ponad 6 godzin. Aby zapewnić najlepsze rezultaty, upewnij się, że komputer nie jest podłączony do Internetu. Podczas tego procesu komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Nie należy wyłączać zasilania ani przerywać operacji odzyskiwania do momentu wyświetlenia monitu logowania do systemu Windows.
NOTA: Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.

Rodzaje odzyskiwania

Na komputerze mogą być dostępne trzy lub tylko dwa typy procedur odzyskiwania systemu. Użyj tej procedury odzyskiwania systemu, która rozwiązuje problem bez wprowadzenia większej ilości zmian, niż jest to konieczne.
 • Odzyskiwanie systemu: Ta opcja odzyskiwania formatuje dysk systemowy (zwykle C:), na nowo instaluje system operacyjny oraz wszystkie oryginalne sterowniki sprzętu i oprogramowanie.
  OSTRZEŻENIE:Jeżeli rozmiar partycji systemu operacyjnego (zwykle C:) został zmniejszony poniżej wymaganego minimum, inne utworzone przez użytkownika partycje zostaną usunięte wraz z przechowywanymi na nich danymi.
 • Przywracanie ustawień fabrycznych: Opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego oraz wszystkich sterowników sprzętu i oprogramowania. Opcja pozwala także na odtworzenie wymaganej partycji odzyskiwania (zwykle D:) oraz partycji UEFI (zwykle E:), jak również ponowną instalację wymaganych programów.
  Procedura przywracania ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie oprogramowania do stanu z czasu zakupu komputera. Usunięte zostaną wszelkie zainstalowane dodatki i wprowadzone przez użytkownika zmiany.
 • Niepełne odzyskanie obrazu: Dostępna w wielu modelach komputerów przenośnych firmy HP opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego i sterowników sprzętu, a także najważniejszego oprogramowania HP, jak HP Support Assistant i HP Recovery Manager. Nie są również instalowane próbne wersje aplikacji i gry.

Odzyskiwanie systemu komputera przenośnego HP

W zależności od stanu systemu można przeprowadzić odzyskiwanie, korzystając z jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.

Zobacz film dotyczący przywracania systemu na komputerze przenośnym HP w systemie Windows 8

(w języku angielskim)
Jeżeli można prawidłowo uruchomić Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z menu Start systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer.
 4. Na ekranie startowym wpisz recovery manager , aby otworzyć panel wyszukiwania, a następnie wybierz Recovery Manager HP z listy wyników.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na zmiany komputera, kliknij przycisk Tak .
 5. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Środowisko odzyskiwania systemu Windows .
  Figure 1: Środowisko odzyskiwania systemu Windows
  Ilustracja: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager, zaznaczony przycisk Środowisko odzyskiwania systemu Windows
 6. Wyświetlony zostanie monit o ponowne uruchomienie i potwierdzenie uruchomienia środowiska odzyskiwania. Kliknij przycisk OK .
  Figure 2: Potwierdź odzyskiwanie systemu
  Ilustracja: Potwierdź uruchomienie środowiska odzyskiwania
 7. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję . Kliknij pozycję Rozwiąż problemy .
  Figure 3: Ekran Wybierz opcję
  Ilustracja: Ekran Wybierz opcję
 8. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager .
  Figure 4: Ekran Rozwiąż problem
  Ilustracja: Ekran Rozwiąż problem
 9. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego kliknij właściwy system operacyjny. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
 10. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Niepełne odzyskanie obrazu .
  Figure 5: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
 11. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeżeli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, zaznacz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 6: Opcje kopii zapasowej
   Ilustracja: Opcje kopii zapasowej
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, kliknij opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, kliknij opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 7: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
    Ilustracja: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym kopie zapasowe plików mają być zapisane, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 11: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 12: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej w toku
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 13: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 12. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego . Kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
  Figure 14: Ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja: Ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
 13. Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 15: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja: Przygotowywanie do odzyskiwania
 14. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj , aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania. Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 16: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 15. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 16. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 17: Ukończenie odzyskiwania
  Ilustracja: Ukończenie odzyskiwania
 17. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 18. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 19. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Rozpoczęcie procesu odzyskiwania za pomocą dysków do odzyskiwania lub Rozpoczęcie procesu odzyskiwania za pomocą dysku flash USB do odzyskiwania .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11 , mniej więcej co sekundę, aż zostanie wyświetlony ekran Wybierz układ klawiatury , a następnie wykonaj poniższe instrukcje:
  1. Wybierz układ klawiatury.
  2. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję . Kliknij pozycję Rozwiąż problemy .
   Figure 18: Ekran Wybierz opcję
   Ilustracja: Ekran Wybierz opcję
  3. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager .
   Figure 19: Ekran Rozwiąż problem
   Ilustracja: Ekran Rozwiąż problem
  4. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego kliknij właściwy system operacyjny. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 20: Ekran wyboru systemu operacyjnego
   Ilustracja: Ekran wyboru systemu operacyjnego
 4. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Niepełne odzyskanie obrazu .
  Figure 21: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
 5. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeżeli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, zaznacz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 22: Opcje kopii zapasowej
   Ilustracja: Opcje kopii zapasowej
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, kliknij opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, kliknij opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 23: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
    Ilustracja: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym kopie zapasowe plików mają być zapisane, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 27: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 28: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej w toku
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 29: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 6. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie odłącz podłączone urządzenia i kable, takie jak dysk Personal Media Drive, napędy flash USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego . Kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
  Figure 30: Ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja: Ekran powitalny narzędzia HP Recovery Manager
 7. Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 31: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja: Przygotowywanie do odzyskiwania
 8. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj , aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania. Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 32: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 9. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
 10. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 33: Ukończenie odzyskiwania
  Ilustracja: Ukończenie odzyskiwania
 11. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 12. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 13. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie dysków do odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 2. Po wyłączeniu komputera naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć komputer.
 3. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 34: Menu startowe
  Ilustracja: Menu startowe
 4. Naciśnij klawisz F9 , aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 5. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać napęd CD/DVD. Następnie naciśnij klawisz Enter .
  Figure 35: Menu Urządzenia rozruchowe
  Ilustracja: Menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeżeli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym w tym dokumencie.
 6. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z dysku , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 36: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja: Uruchom program z dysku
 7. Zostanie uruchomiony program HP Recovery Manager. Kliknij przycisk Niepełne odzyskanie obrazu .
  Figure 37: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
 8. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeżeli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, zaznacz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 38: Opcje kopii zapasowej
   Ilustracja: Opcje kopii zapasowej
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz sposób wyboru plików, których kopia zapasowa ma być utworzona:
    • Aby wybrać kategorie plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, kliknij opcję Wybór automatyczny . Opcja umożliwia wybór typu plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, zamiast wyboru poszczególnych plików. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików obrazów, wszystkich plików dokumentów i wszystkich plików wideo.
    • Aby zaznaczyć poszczególne pliki, kliknij opcję Wybór użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 39: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
    Ilustracja: Wybierz sposób utworzenia kopii zapasowej
   3. Wykonaj jedną z poniższych czynności zależnie od wybranego sposobu:
   4. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym kopie zapasowe plików mają być zapisane, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 43: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
    Ilustracja: Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana kopia zapasowa
   5. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   6. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 44: Tworzenie kopii zapasowej w toku
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej w toku
   7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    Figure 45: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
    Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej
 9. Komputer zostanie przygotowany do odzyskiwania przez narzędzie HP Recovery Manager.
  NOTA:Proces może zająć od 30 do 45 minut. Nie przerywaj pracy narzędzia HP Recovery Manager podczas procesu odzyskiwania.
  Figure 46: Przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja: Przygotowywanie do odzyskiwania
 10. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
  Figure 47: Włóż następny dysk do odzyskiwania
  Ilustracja: Włóż następny dysk do odzyskiwania
 11. Po zakończeniu przygotowywania do odzyskiwania kliknij przycisk Kontynuuj , aby przejść do etapu instalacji w ramach procesu odzyskiwania. Podczas odzyskiwania komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Jest to normalne. Nie zamykaj, wyłączaj ani odłączaj komputera podczas pracy narzędzia HP Recovery Manager.
  Figure 48: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
  Ilustracja: Ukończono przygotowywanie do odzyskiwania
 12. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 14. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
NOTA:Proces odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB jest bardzo podobny do procesu odzyskiwania za pomocą dysków do odzyskiwania. Zapoznaj się z instrukcjami z podrozdziału Odzyskiwanie za pomocą dysków do odzyskiwania , aby uzyskać więcej informacji na temat procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysku flash USB.
NOTA:Więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB można znaleźć w dokumencie Tworzenie dysków do odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku USB Flash w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i podłącz dysk flash USB do portu USB.
 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego .
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
  Figure 49: Menu startowe
  Ilustracja: Menu startowe
 5. Naciśnij klawisz F9 , aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 6. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać dysk flash USB. Następnie naciśnij klawisz Enter .
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub podłączonego dysku flash USB. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z dysku , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 50: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja: Uruchom program z dysku
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych i przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
 9. Po zakończeniu odzyskiwania i konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 10. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 11. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch w komputerze przenośnym

W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Użyj jednej z następujących metod, aby uruchomić narzędzie konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Następnie naciśnij klawisz F10 .
  Przełączanie pomiędzy ekranami w celu wyboru menu odbywa się poprzez naciskanie klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się wewnątrz listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter , aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie zmodyfikuj ustawienia za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo. Naciśnij klawisz F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z menu podrzędnego, lub naciśnij klawisz Esc , aby wyjść z menu podrzędnego bez zapisywania zmian.
 2. Za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Konfiguracja systemu , używając klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Opcje rozruchu , a następnie naciśnij klawisz Enter .
  Figure 51: Menu Konfiguracja systemu
  Menu Konfiguracja systemu
  Figure 52: Menu Opcje rozruchu
  Menu Opcje rozruchu
 3. Za pomocą strzałki w dół wybierz opcję Bezpieczny rozruch , naciśnij klawisz Enter , a następnie za pomocą strzałki w dół zmień ustawienie na wartość Wyłącz .
 4. Naciśnij klawisz F10 , aby zatwierdzić zmiany i wyjść z programu.
 5. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się ekran zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu. Wpisz kod widoczny na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter , aby potwierdzić zmianę.
 6. Za pomocą strzałki w lewo wybierz menu Plik , używając strzałki w dół wybierz następnie opcję Zapisz zmiany i zakończ i naciśnij klawisz Enter , aby wybrać opcję Tak .
 7. Nastąpi zamknięcie narzędzia konfiguracji komputera oraz ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera użyj przycisku zasilania, aby wyłączyć komputer.

Odzyskiwanie systemu komputera biurkowego HP

W zależności od stanu systemu można przeprowadzić odzyskiwanie, korzystając z jednego z poniższych sposobów:
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie, gdy system Windows 8 nie uruchamia się prawidłowo
 • Odzyskiwanie przy użyciu nośników odzyskiwania, takich jak dyski lub dyski flash USB.

Zobacz film dotyczący przywracania systemu na komputerze stacjonarnym HP w systemie Windows 8

(w języku angielskim)
Jeżeli można prawidłowo uruchomić Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z menu Start systemu Windows 8.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer.
 4. Umieść wskaźnik myszy w górnym prawym rogu ekranu, kliknij pole Szukaj i wpisz recovery .
 5. W okienku wyników wyszukiwania po lewej stronie ekranu kliknij pozycję Recovery Manager .
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na zmiany komputera, kliknij przycisk Tak .
 6. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu .
  Figure 53: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
 7. Narzędzie HP Recovery Manager wyświetli monit o przywrócenie fabrycznych ustawień komputera. Kliknij przycisk Tak , a następnie przycisk Dalej .
  Figure 54: Ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
  Ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
 8. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, zostanie wyświetlone okno narzędzia Recovery Manager.
  NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, uruchomienie odzyskiwania systemu wymaga użycia zestawu dysków do odzyskiwania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podrozdziale Rozpoczęcie procesu odzyskiwania za pomocą dysków do odzyskiwania .
  Figure 55: Narzędzie Recovery Manager po ponownym uruchomieniu komputera
  Narzędzie Recovery Manager po ponownym uruchomieniu komputera
 9. Kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu .
 10. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeżeli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, zaznacz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 56: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Czy chcesz utworzyć najpierw kopie zapasowe plików?
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 61: Okno Kopia zapasowa plików
    Okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym kopie zapasowe plików mają być zapisane, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 62: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Okno Kopia zapasowa plików, wybór lokalizacji kopii zapasowych
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 63: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 64: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 65: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
 11. Kliknij przycisk OK na wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
  Figure 66: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ilustracja: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 67: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ilustracja: Ostrzeżenie o utracie wszystkich danych użytkownika
 12. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
  Figure 68: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
  Ilustracja: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
 13. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 69: Ukończono przywracanie
  Ilustracja: Ukończono przywracanie
 14. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 15. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 16. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 8, wykonaj poniższe czynności, aby odzyskać system:
NOTA:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania lub napęd flash USB do odzyskiwania. Wykonaj czynności z jednego z poniższych podrozdziałów, zależnie od dostępnego nośnika do odzyskiwania: Rozpoczęcie procesu odzyskiwania za pomocą dysków do odzyskiwania lub Rozpoczęcie procesu odzyskiwania za pomocą dysku flash USB do odzyskiwania .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 3. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11 , mniej więcej co sekundę, aż zostanie wyświetlony pierwszy ekran, a następnie wykonaj poniższe instrukcje:
  1. Wybierz język.
  2. Wybierz układ klawiatury.
  3. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlony zostanie ekran Wybierz opcję . Kliknij pozycję Rozwiąż problemy .
   Figure 70: Ekran Wybierz opcję
   Ilustracja: Ekran Wybierz opcję
  4. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij pozycję Recovery Manager . Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
   Figure 71: Ekran Rozwiąż problem
   Ilustracja: Ekran Rozwiąż problem
  5. Na ekranie wyboru systemu operacyjnego wybierz właściwy system operacyjny. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager.
 4. Uruchomiony zostanie program Recovery Manager. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu .
  Figure 72: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
  Ilustracja: Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
 5. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeżeli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, zaznacz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 73: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Czy chcesz utworzyć najpierw kopie zapasowe plików?
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 74: Okno Kopia zapasowa plików
    Okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym kopie zapasowe plików mają być zapisane, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 75: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Okno Kopia zapasowa plików, wybór lokalizacji kopii zapasowych
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 76: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 77: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 78: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
 6. Kliknij przycisk OK w oknie ostrzeżenia.
  Figure 79: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ilustracja: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 80: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ilustracja: Ostrzeżenie o utracie wszystkich danych użytkownika
 7. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie.
  Figure 81: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
  Ilustracja: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
 8. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
  Figure 82: Ukończono przywracanie
  Ilustracja: Ukończono przywracanie
 9. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 10. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 11. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTA:Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie dysków do odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i włóż pierwszy dysk do odzyskiwania do napędu.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby wyłączyć komputer.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani kabla zasilającego .
 4. Włącz komputer.
 5. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
 6. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać napęd CD/DVD. Następnie naciśnij klawisz Enter .
  Figure 83: Menu Urządzenia rozruchowe
  Ilustracja: Menu Urządzenia rozruchowe
  NOTA: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeżeli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie powtórz powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
  NOTA:Jeśli nie można wybrać napędu dysku z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym w tym dokumencie.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z dysku , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 84: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja: Uruchom program z dysku
 8. Wybierz opcję odpowiednią do typu posiadanych dysków do odzyskiwania.
   Kliknij przycisk Przywracanie ustawień fabrycznych w obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak , a następnie Dalej . Jeżeli monit o potwierdzenie nie zostanie wyświetlony, przejdź do następnego kroku.
   Figure 85: Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
   Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
  • Dyski do odzyskiwania otrzymane od pomocy technicznej firmy HP:
   W zależności od ustawień wyświetlonych na ekranie wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   • Przywracanie ustawień fabrycznych - Zresetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   • Resetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   Figure 86: Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania otrzymanymi od firmy HP
   Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania otrzymanymi od firmy HP
 9. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeżeli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, zaznacz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 87: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Czy chcesz utworzyć najpierw kopie zapasowe plików?
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 88: Okno Kopia zapasowa plików
    Okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym kopie zapasowe plików mają być zapisane, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 89: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Okno Kopia zapasowa plików, wybór lokalizacji kopii zapasowych
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 90: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 91: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 92: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
 10. Kliknij przycisk OK w oknie ostrzeżenia.
  Figure 93: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ilustracja: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 94: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ilustracja: Ostrzeżenie o utracie wszystkich danych użytkownika
 11. Zostanie ponownie sformatowana partycja systemu Windows i zainstalowane oryginalne oprogramowanie. Włóż dyski do odzyskiwania do napędu CD/DVD po wyświetleniu monitu.
  Figure 95: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
  Ilustracja: Postęp przywracania obrazu fabrycznego
 12. Po ukończeniu odzyskania systemu wyjmij dysk. Jeżeli taca z dyskiem nie zostanie wysunięta, naciśnij przycisk wysuwania na obudowie komputera, aby wysunąć płytę.
  Figure 96: Ukończono przywracanie
  Ilustracja: Ukończono przywracanie
 13. Kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer.
 14. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
  NOTA: W przypadku korzystania z dysków do odzyskiwania przesłanych przez pomoc techniczną firmy HP proces odzyskiwania może potrwać ponad godzinę. Nie przerywaj procesu odzyskiwania. Operacja odzyskiwania jest ukończona, gdy zostanie wyświetlony ekran Instalator systemu Windows.
 15. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 16. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 17. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 18. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
NOTA:Więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB można znaleźć w dokumencie Tworzenie dysków do odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku USB Flash w systemie Windows 8 .
 1. Włącz komputer i podłącz dysk flash USB do portu USB.
 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani kabla zasilającego .
 4. Włącz komputer.
 5. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlone menu startowe.
 6. Naciśnij klawisz F9 , aby wyświetlić menu Urządzenia rozruchowe.
 7. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać dysk flash USB do odzyskiwania. Następnie naciśnij klawisz Enter .
  NOTA:Jeśli nie można wybrać dysku flash USB z menu rozruchu, wyłącz funkcję bezpiecznego rozruchu i włącz tryb zgodności w systemie BIOS. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z częścią Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym w tym dokumencie.
 8. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego nośnika. Po wyświetleniu tego okna zaznacz opcję Uruchom program z dysku , a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Figure 97: Wybierz opcję Uruchom program z dysku
  Ilustracja: Uruchom program z dysku
 9. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu .
  Figure 98: Odzyskiwanie systemu
  Ilustracja: Odzyskiwanie systemu
 10. Na następnym ekranie kliknij przycisk Tak , aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
  Figure 99: Przywracanie weryfikacji komputera
  Przywracanie weryfikacji komputera
 11. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeżeli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, zaznacz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 100: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Czy chcesz utworzyć najpierw kopie zapasowe plików?
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopia zapasowa ma być utworzona, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 101: Okno Kopia zapasowa plików
    Okno Kopia zapasowa plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym kopie zapasowe plików mają być zapisane, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    NOTA:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystego dysku.
    Figure 102: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Okno Kopia zapasowa plików, wybór lokalizacji kopii zapasowych
   4. Zostanie wyświetlony monit o włożenie pustego dysku CD/DVD lub podłączenie dysku flash USB, w zależności od nośnika wybranego do zapisania plików kopii zapasowej. Włóż pusty dysk CD/DVD lub podłącz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
    Figure 103: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
    Ilustracja: Okno Kopia zapasowa plików, włożony nośnik
   5. Zostanie wyświetlony postęp tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na nośnik kopii zapasowej.
    Figure 104: Tworzenie nośnika kopii zapasowej
    Ilustracja: Tworzenie kopii zapasowej
   6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij dysk lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTA: Jeżeli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
   Figure 105: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
   Ilustracja: Ukończono tworzenie kopii zapasowej danych
 12. Kliknij przycisk Dalej . Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy z informacją, że należy odłączyć wszystkie urządzenia od komputera. Upewnij się, że wszystkie urządzenia poza dyskiem flash USB do odzyskiwania są odłączone, a następnie kliknij przycisk OK .
  Figure 106: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Ilustracja: Ostrzeżenie o odłączeniu wszystkich urządzeń
  Figure 107: Ostrzeżenie o skasowaniu danych użytkownika
  Ilustracja: Ostrzeżenie o utracie wszystkich danych użytkownika
 13. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zostanie wyświetlony postęp przywracania.
  Figure 108: Postęp przywracania
  Ilustracja: Przywracanie w toku
 14. Odłącz dysk flash USB od portu USB.
 15. Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 109: Ukończono przywracanie
  Ilustracja: Ukończono przywracanie
 16. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund, a następnie włącz go ponownie.
 17. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 18. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 19. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 20. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Wyłączenie funkcji Bezpieczny rozruch i włączenie funkcji Obsługa starszych urządzeń w komputerze stacjonarnym

W niektórych przypadkach może być wymagane wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu dysków odzyskiwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć funkcję Bezpieczny rozruch w systemie BIOS.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
 3. Za pomocą klawisza strzałki w lewo i w prawo wybierz menu Zabezpieczenia , używając klawisza strzałki w górę lub w dół wybierz opcję Konfiguracja bezpiecznego rozruchu , a następnie naciśnij klawisz Enter .
  Figure 110: Menu Zabezpieczenia
  Ilustracja przedstawiająca menu Zabezpieczenia
 4. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konfiguracji bezpiecznego rozruchu. Naciśnij przycisk F10 , aby kontynuować.
  Figure 111: Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Ilustracja przedstawiająca ekran ostrzegawczy konfiguracji bezpiecznego rozruchu
 5. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania funkcji Bezpieczny rozruch , a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Wyłącz .
  Figure 112: Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
  Ilustracja przedstawiająca funkcję Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 6. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wybrania funkcji Obsługa starszych urządzeń , a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Włącz .
 7. Naciśnij klawisz F10 , aby zaakceptować wprowadzone zmiany.
 8. Naciśnij ponownie klawisz F10 , a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Enter , aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 113: Zapisz zmiany i zakończ
  Ilustracja przedstawiająca menu Plik
 9. Gdy tylko komputer się uruchomi, na ekranie pojawi się komunikat informujący o zmianie trybu rozruchu.
  Figure 114: Komunikat o zmianie trybu rozruchu
  Komunikat o zmianie trybu rozruchu
 10. Wpisz czterocyfrowy kod podany w komunikacie, a następnie naciśnij klawisz Enter , aby potwierdzić zmianę.
  NOTA:Żadne pole tekstowe do wpisania kodu nie zostanie wyświetlone. Takie działanie jest celowe. W trakcie wpisywania cyfr kod logowany jest bez pola tekstowego.
  Komputer uruchomi system Windows 8.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube