ไปที่เนื้อหา

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์)

 • พิมพ์พิมพ์

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อน ติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ หากคุณติดตั้งฮาร์ดแวร์ไว้แล้ว และต้องการคำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ไปที่หัวข้อลิงค์ไปยังคำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ท้ายเอกสารชุดนี้
เอกสารชุดนี้ครอบคลุมขั้นตอนต่อไปนี้ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์:
 • นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง
 • ต่อสายไฟและอะแดปเตอร์
 • เปิดเครื่องพิมพ์
 • เลือกภาษา/ภูมิภาค
 • ตั้งวันที่และเวลา
 • บรรจุกระดาษขาวธรรมดา
 • ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 • จัดเรียงตลับหมึก

การติดตั้งเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ หลังดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถคลิกที่ลิงค์ที่เกี่ยวข้องท้ายเอกสารนี้ หากต้องการคำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์
คำเตือน:ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้ เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่เชื่อมต่อผ่านสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้คุณจะได้รับแจ้งให้ทำการเชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
หมายเหตุ:HP Officejet J4680 และ J4680c สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ และไม่จำเป็น่ต้องใช้สาย USB หากคุณใช้เครือข่ายไร้สายอยู่

ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

 1. แกะเทปและดึงกระดาษแข็งออกจากภายในและรอบ ๆ เครื่องพิมพ์
 2. ติดตั้งถาดกระดาษโดยสอดตัวยึดเข้าที่ช่องเสียบด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ 1: การยึดถาดกระดาษ
  ภาพ: การยึดถาดกระดาษ
 3. ดึงและพับส่วนรองขยายออกมา
  รูปภาพ 2: ดึงส่วนรองขยายออก
  ภาพ: ดึงส่วนรองขยายออก

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง

อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์
หมายเหตุ:ต้องจัดซื้อสาย USB แยกต่างหาก HP แนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 ความเร็วสูงความยาวไม่เกิน 3 เมตร (10 ฟุต)

ขั้นตอนที่สาม: ต่อสายไฟและอะแดปเตอร์

 1. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 3. ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ 3: ต่อสายไฟและอะแดปเตอร์
  ภาพ: ต่อสายไฟและอะแดปเตอร์

ขั้นตอนที่สี่: เปิดเครื่องพิมพ์

กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
รูปภาพ 4: กดปุ่ม Power
ภาพ: กดปุ่ม Power

ขั้นตอนที่ห้า: เลือกภาษา/ภูมิภาค

หลังจากเปิดเครื่องอาจมีการแจ้งให้คุณตั้งค่าภาษาและประเทศ/ภูมิภาค
หากพอใจกับค่าภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเริ่มต้นแล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนไปได้ี้
หากต้องการแก้ไขค่าเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. กดปุ่มลูกศรหันซ้าย ( ) หรือหันขวา ( ) เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกด OK (ตกลง)
 2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อกรอกรหัสสองหลักสำหรับภาษาที่ต้องการ จากนั้นกด 1 เพื่อยืนยันรายการที่เลือก

ขั้นตอนที่หก: ตั้งวันที่และเวลา

 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้กดที่ไอคอน Setup (ตั้งค่า) ( ).
 2. กดปุ่มลูกศรหันซ้าย ( ) หรือหันขวา ( ) เพื่อเลือก Basic Setting (ค่าพื้นฐาน) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 3. กดปุ่มลูกศรหันซ้าย ( ) หรือหันขวา ( ) เพื่อเลือก Date and Time (วันที่และเวลา) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. หลังจากข้อความแจ้งให้ Enter date (กรอกวันที่) ปรากฏขึ้นที่ส่วนแสดงผลของแผงควบคุม ให้พิมพ์วันที่เป็นตัวเลขสองหลักระบุ ดด-วว-ปป (01-01-10) หลังจากกรอกวันที่แล้วกด OK (ตกลง)
 5. หลังจากข้อความ Enter time (กรอกเวลา) ปรากฏขึ้นที่ส่วนแสดงผลของแผงควบคุม ให้ใช้แป้นตัวเลขที่แผงควบคุมเพื่อพิมพ์เวลาเป็นเลขสองหลักระบุ ชม.:นาที (10:15) จากนั้นกดปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อสลับระหว่าง AM และ PM หลังจากกรอกเวลาแล้วกด OK (ตกลง)

ขั้นตอนที่เจ็ด: ใส่กระดาษธรรมดา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษธรรมดาลงในเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ:บรรจุกระดาษขาวธรรมดา กระดาษพิเศษหรือกระดาษสีอาจทำให้การจัดเรียงตลับหมึกล้มเหลว
 1. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด
 2. คว่ำกระดาษด้านที่จะพิมพ์ลงตามแนวด้านขวาของถาดกระดาษ
  ตรวจดูว่าปึกกระดาษติดขอบด้านขวาและด้านหลังของถาดแล้ว และไม่เกินออกไปจากเส้นเครื่องหมายของถาด
  รูปภาพ 5: ใส่กระดาษธรรมดา
  ภาพ: ใส่กระดาษธรรมดา
 3. เลื่อนแถบกำหนดความกว้างกระดาษเข้ามาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

ขั้นตอนที่แปด: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์

 1. ถอดตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่องบรรจุ สัมผัสที่พลาสติกสีดำเท่านั้น
 2. ค่อย ๆ ดึงเทปพลาสติกออก โดยดึงที่แถบสีชมพู
  รูปภาพ 6: ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
  1 - หน้าสัมผัสทองแดง
  2 - เทปพลาสติกที่มีแถบดึงสีชมพู (ต้องดึงออกก่อนการติดตั้ง)
  3 - หัวฉีดหมึกใต้เทป
  คำเตือน:ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ 7: ห้ามสัมผัสแถบทองแดงหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสแถบทองแดงหรือหัวฉีดหมึก
 3. เปิดฝาด้านหน้า ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านขวาสุดของผลิตภัณฑ์
  รูปภาพ 8: เปิดฝาด้านหน้า
  ภาพ: เปิดฝาด้านหน้า
 4. ถือตลับหมึกใหม่โดยให้โลโก้ HP หันขึ้น เลื่อนขึ้นทำมุมเข้าหาช่องติดตั้ง จากนั้นดันเข้าจนล็อคเข้าที่
  • หากคุณใส่ตลับหมึกพิมพ์สามสี ให้ใส่ตลับหมึกพิมพ์ลงในช่องทางด้านซ้าย
  • หากคุณใส่ตลับหมึกพิมพ์สีดำ ให้ใส่ลงในช่องทางด้านขวา
   รูปภาพ 9: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
   ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
 5. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ 10: ปิดฝาด้านหน้า
  ภาพ: ปิดฝาด้านหน้า

ขั้นตอนที่เก้า: จัดเรียงตลับหมึก

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์โดยการพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

วิดีโอแสดงการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์

วิดีโอด้านล่างนี้แสดงวิธีการพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวหมึก
หมายเหตุ:วิดีโอนี้แสดงเครื่องพิมพ์ HP Officejet J4580 All-in-One ด้านนอกของเครื่องพิมพ์อาจแตกต่างไปจากเครื่องพิมพ์ของคุณ ทั้งนี้ขั้นตอนที่ใช้จะไม่แตกต่างกัน
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. ต้องแน่ใจว่าคุณมีกระดาษเปล่าอยู่ในถาดป้อนกระดาษหลัก
 2. กด OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวหมึก
  รูปภาพ 11: พิมพ์หน้าจัดเรียงหัวหมึก
  ภาพ: พิมพ์หน้าจัดเรียงหัวหมึก
 3. ใส่ต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกโดยหันลงเข้าหาแผ่นกระจกสแกน
  รูปภาพ 12: ใส่ต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึก
  ภาพ: ใส่ต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึก
 4. ปิดฝาสแกนเนอร์
 5. กด OK (ตกลง) เพื่อสแกนหน้าจัดเรียงหมึกและสิ้นสุดขั้นตอนการจัดเรียงหมึก
 6. ทิ้งหรือนำต้นฉบับจัดเรียงหมึกกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะ

ลิงค์คำแนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งก่อนหน้า คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้โดยใช้แผ่น CD หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของ HP ดูคำแนะนำโดยคลิกที่ลิงค์สำหรับระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คำเตือน:ในกรณีที่ต่อผ่านสาย USB อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ คุณจะได้รับแจ้งให้เชื่อมต่อเมื่อถึงเวลาระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
การเชื่อมต่อ USB
Windows XP Windows XP
Windows Vista Windows Vista
Windows 7 Windows 7
Windows 8 Windows 8
Mac OS X v10.2-v10.5 Mac OS X ไม่เกินเวอร์ชั่น 10.5
Mac OS X v10.6 Mac OS X 10.6
Mac OS X v10.7 OS X 10.7
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (รุ่น J4680 และ J4680c)
การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สาย (c02285878)