ไปที่เนื้อหา

ภาพส่่วนประกอบเครื่องพิมพ์

  • พิมพ์พิมพ์

มุมมองด้านหน้า

M1130 Series

รูปภาพ 1: ภาพด้านหน้าของเครื่อง
1 - ฝาสแกนเนอร์
2 - ชุดสแกนเนอร์
3 - ถาดจ่ายกระดาษพร้อมส่วนรองเสริมสำหรับกระดาษที่ยาวเป็นพิเศษ
4 - แถบยกช่องตลับหมึกพิมพ์
5 - ถาดป้อนกระดาษ
6 - ส่วนรองเสริมสื่อพิมพ์แบบสั้น
7 - ปุ่มเปิดปิด
8 - แผงควบคุม

M1210 Series

รูปภาพ 2: ภาพด้านหน้าของเครื่อง
1 - ตัวป้อนเอกสาร
2 - ถาดจ่ายตัวป้อนเอกสาร
3 - ฝาสแกนเนอร์
4 - ชุดสแกนเนอร์
5 - ถาดจ่ายกระดาษพร้อมส่วนรองเสริมสำหรับกระดาษที่ยาวเป็นพิเศษ
6 - แถบยกช่องตลับหมึกพิมพ์
7 - ถาดกระดาษ
8 - ส่วนรองเสริมสื่อพิมพ์แบบสั้น
9 - ปุ่มเปิดปิด
10 - แผงควบคุม

มุมมองด้านหลัง

M1130 Series

รูปภาพ 3: ภาพด้านหลังของผลิตภัณฑ์
1 - ช่องสำหรับล็อคสายล็อคนิรภัย
2 - พอร์ต Hi-Speed USB 2.0
3 - การเชื่อมต่อสายไฟ

M1210 Series

รูปภาพ 4: ภาพด้านหลังของผลิตภัณฑ์
1 - ช่องสำหรับล็อคสายล็อคนิรภัย
2 - พอร์ตเครือข่าย RJ-45
3 - พอร์ต Hi-Speed USB 2.0
4 - พอร์ตแฟกซ์ RJ-11
5 - การเชื่อมต่อสายไฟ

ตำแหน่งซีเรียลนัมเบอร์และเลขรุ่น

ฉลากแจ้งซีเรียลนัมเบอร์และเลขรุ่นอยู่ด้านหลังของเครื่อง
รูปภาพ 5: ตำแหน่งซีเรียลนัมเบอร์และเลขรุ่น

เค้าโครงแผงควบคุม

M1130 Series

รูปภาพ 6: ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง
1 - ส่วนแสดงผล - แสดงจำนวนสำเนา
2 - - ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง - ใช้เพื่อเพิ่ม/ลดจำนวนสำเนาที่จะจัดทำ และปรับความเข้ม/จาง หรือลด/ขยายขนาด
3 - - LED แจ้งการลด/ขยายขนาด (ติดสว่างขณะใช้งาน) - ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับค่าลด/ขยายขนาดสำหรับงานถ่ายสำเนาถัดไป
4 - - LED แจ้งความเข้ม/จาง (ติดสว่างขณะใช้งาน) - ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับค่าความเข้ม/จางสำหรับงานถ่ายสำเนาถัดไป
5 - - LED แจ้งจำนวนสำเนา (ติดสว่างขณะใช้งาน) - ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับจำนวนสำเนาสำหรับการถ่ายสำเนาถัดไป
6 - - ปุ่มสลับค่าการถ่ายสำเนา - ใช้เพื่อสลับค่าถ่ายสำเนา 3 ค่าที่สามารถเลือกได้ตามต้องการ
7 - - ปุ่มถ่ายสำเนา - กดเพื่อถ่ายสำเนาโดยใช้ค่าปัจจุบัน
8 - - ปุ่มยกเลิก - ใช้เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ สแกนหรือถ่ายสำเนา
9 - - LED ระดับหมึก - กะพริบเมื่อเกิดปัญหากับหมึก (มีปัญหากับตลับหมึก ไม่มีตลับหมึก ฯลฯ)
10 - - LED แจ้งเตือน - กะพริบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
11 - - LED แสดงการทำงาน - ติดค้างเมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน และกะพริบเมื่อไม่ว่าง

M1210 Series

รูปภาพ 7: ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง
1 - - LED ระดับหมึก - กะพริบเมื่อมีปัญหากับหมึก (ปัญหากับตลับหมึก ไม่มีตลับหมึก ฯลฯ) และมักแสดงพร้อมข้อความที่จอแสดงผล
2 - - LED แจ้งเตือน - กะพริบเมื่อเกิดปัญหา (มักแสดงพร้อมข้อความที่จอแสดงผล (กระดาษติด ฝาเปิดค้าง ฯลฯ)
3 - - LED แสดงการทำงาน - ติดค้างเมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน และกะพริบเมื่อไม่ว่าง
4 - ส่วนแสดงผล 2 บรรทัด - ใช้เพื่อแสดงข้อความ โครงสร้างเมนู สถานะเครื่องพิมพ์ เวลา ฯลฯ
5 - - ปุ่มตั้งค่าการถ่ายสำเนา - กดปุ่มเพื่อเรียกค้นค่าถ่ายสำเนาต่าง ๆ (ลด/ขยายขนาด จำนวนสำเนา ความเข้ม/จาง ฯลฯ)
6 - - ปุ่มตั้งค่า - เรียกใช้เมนูบนหน้าจอ
7 - - ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา - ใช้เพื่อเรียกค้นเมนูและตัวเลือกต่าง ๆ
8 - - ปุ่มตกลง - ใช้เพื่อยืนยันการแก้ไขในเมนู
9 - - ปุ่มยกเลิก - ใช้เพื่อยกเลิกการพิมพ์ สแกนหรือถ่ายสำเนา และย้อนเมนูไปที่หน้าจอหลัก
10 - - ปุ่มถ่ายสำเนา - กดเพื่อถ่ายสำเนาโดยใช้ค่าปัจจุบัน
11 - - ปุ่มย้อนกลับ - ใช้เพื่อย้อนเมนูไปที่หน้าจอหลัก
12 - - ปุ่มส่งแฟกซ์ - กดเพื่อเริ่มการส่งแฟกซ์
13 - - ปุ่มเรียกหมายเลขซ้ำ - ใช้เพื่อลองส่งแฟกซ์ซ้ำ หรือเรียกหมายเลขแฟกซ์ล่าสุดใหม่
14 - - ชอร์ตคัทค่าความเข้ม/จางในการถ่ายสำเนา - ใช้เพื่อไปที่ค่าการถ่ายสำเนา - หน้าจอกำหนดความเข้ม/จาง
15 - ปุ่มตัวเลข - ใช้เพื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับส่งแฟกซ์ หรือเพื่อระบุจำนวนสำเนาตามที่ต้องการ (ขณะอยู่ในค่าถ่ายสำเนา จะหมายถึงจำนวนสำเนาหน้าจอ)