ไปที่เนื้อหา

การตั้งค่าและใช้งานฟังก์ชั่น Scan to Email และ Scan to Network Folder

 • พิมพ์พิมพ์

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการตั้งค่าและใช้งานฟังก์ชั่น Scan to Email (สแกนไปอีเมล) และ Scan to Network Folder (สแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย) สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
คลิกที่เครื่องหมายบวก () เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบ Scan to Email (สแกนไปอีเมล) ใช้เพื่อส่งภาพสแกนไปยังอีเมลแอดเดรสผ่านแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP โดยตรง ใช้คุณสมบัตินี้โดยตั้งค่าโพรไฟล์อีเมล

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตั้งค่าสแกนไปอีเมล

คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับระบบปฏิบัติการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ในการตั้งค่าScan to Email สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
ใช้ Scan to Email Wizard เพื่อตั้งค่า Scan to Email
 1. เปิดซอฟต์แวร์ HP:
   คลิก Start (เริ่ม) () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกที่ HP จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก Programs (โปรแกรม) จากนั้นเลือก HP แล้วคลิกที่โฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นเลือก HP แล้วคลิกที่โฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
 2. คลิกเลือก Scan to E-mail Wizard หน้าต่าง Outgoing Email Profiles (โพรไฟล์อีเมลขาออก) จะเปิดขึ้นมา
 3. จากหน้าต่าง Outgoing Email Profiles (โพรไฟล์อีเมลขาออก) คลิก New (สร้าง) หน้าต่าง Scan to Email Setup (ตั้งค่าสแกนไปอีเมล) จะเปิดขึ้นมา
 4. จากหน้าต่าง Scan to Email Setup (ตั้งค่าสแกนไปอีเมล) ให้กรอกอีเมลแอดเดรสของคุณในช่องอีเมลแอดเดรส จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 5. จากช่อง Display Name (ชื่อจัดแสดง) พิมพ์ชื่อสำหรับอีเมลแอดเดรสที่ต้องการจัดแสดง จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) ชื่อจัดแสดงจะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP
  หมายเหตุ:คุณสามารถกรอก PIN 4 หลักเพื่อป้องกันโพรไฟล์อีเมลของคุณ หลังจากกำหนด PIN ให้กับโพรไฟล์แล้ว ให้พิมพ์ PIN ไว้ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP ก่อนส่งอีเมลผ่านโพรไฟล์ดังกล่าว
 6. หากต้องมีการตรวจรับรองอีเมล ให้พิมพ์ข้อมูลใน Email Login Authentication จากตัวช่วยดำเนินการ จากนั้นคลิกที่ Next (ถัดไป)
  ตัวช่วยดำเนินการจะพยายามกรอกชื่อ SMTP Server และเลข SMTP Port ให้อัตโนมัติ หากตัวช่วยดำเนินการไม่สามารถค้นหาข้อมูล SMTP ได้ ให้กรอกข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวเอง
  หมายเหตุ:หากไม่ทราบชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP เลขพอร์ต SMTP หรือข้อมูลตรวจรับรอง ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมล/อินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเพื่อสอบถามข้อมูล ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP และชื่อพอร์ตมักค้นหาได้ไม่ยากทางอินเทอร์เน็ต เช่น ใช้คำว่า "gmail smtp server name" หรือ "yahoo smtp server name" เพื่อค้นหา
 7. คลิก Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อทดสอบค่า
 8. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อปิด Scan to Email Wizard
  หมายเหตุ:คุณสามารถจัดทำโพรไฟล์อีเมลขาออกเพิ่มเติมได้หากต้องการสแกนไปยังบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งรายการ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ Embedded Web Server (EWS) สำหรับตั้งค่าสแกนไปอีเมล
 1. คุณจะต้องมีที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ HP เพื่อเปิด EWS หากไม่ทราบที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ HP ให้พิมพ์หน้าสรุปข้อมูลเครือข่ายเพื่อค้นหาที่อยู่ดังกล่าว
   ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้าสรุปข้อมูลเครือข่าย
   1. ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ
   2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ HP ให้กดเลือกไอคอน Setup ()
   3. กดเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกดเลือก Network Summary (ข้อมูลสรุปเครือข่าย) เครื่องพิมพ์ HP จะพิมพ์หน้าสรุปข้อมูลเครือข่ายออกมา
 2. จากหน้าสรุปข้อมูลเครือข่าย ให้ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์จากฟิลด์ TCP/IP (IPv4 หรือ IPv6)
 3. จากบรรทัดที่อยู่ของเบราเซอร์ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ตามที่ปรากฏในหน้าสรุปข้อมูลเครือข่าย จากนั้นกด Enter จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ 1: ตัวอย่างที่อยู่ IP ในหน้าต่างเบราเซอร์
  ภาพ: ตัวอย่างที่อยู่ IP ในหน้าต่างเบราเซอร์
 4. จาก EWS คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) จากนั้นคลิก Scan to Email Setup (ตั้งค่าสแกนไปอีเมล)
 5. คลิก Outgoing Email Profiles (โพรไฟล์อีเมลขาออก) จากนั้นคลิก New (สร้าง)
 6. จากหัวข้อ Outgoing E-mail Profiles ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • Email address - บัญชีอีเมลที่เครื่องพิมพ์ใช้ส่งอีเมล
  • Display Name – ชื่อจัดแสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP
  • SMTP Server Name – ชื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก SMTP
  • SMTP Port – เลขพอร์ต SMTP ของเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก
  • SMTP Authentication information – เฉพาะเซิร์ฟเวอร์อีเมล SMTP ขาออกบางตัวเท่านั้น
   หมายเหตุ:หากไม่ทราบชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP เลขพอร์ต SMTP หรือข้อมูลตรวจรับรอง ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมล/อินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเพื่อสอบถามข้อมูล ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP และชื่อพอร์ตมักค้นหาได้ไม่ยากทางอินเทอร์เน็ต เช่น ใช้คำว่า "gmail smtp server name" หรือ "yahoo smtp server name"
  • Maximum email size (เผื่อเลือก) - จำกัดขนาดของเอกสารแนบอีเมลขาออก
 7. คลิกที่ Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
  หมายเหตุ:คุณสามารถจัดทำโพรไฟล์อีเมลขาออกเพิ่มเติมได้หากต้องการสแกนไปยังบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งรายการ
ใช้ Embedded Web Server (EWS) เพื่อตั้งค่าสแกนไปอีเมล ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิด EWS
 1. คุณจะต้องมีที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ HP เพื่อเปิด EWS หากไม่ทราบที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ HP ให้พิมพ์หน้าสรุปข้อมูลเครือข่ายเพื่อค้นหาที่อยู่ดังกล่าว
   ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้าสรุปข้อมูลเครือข่าย
   1. ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ
   2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ HP ให้กดเลือกไอคอน Setup ()
   3. กดเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกดเลือก Network Summary (ข้อมูลสรุปเครือข่าย) เครื่องพิมพ์ HP จะพิมพ์หน้าสรุปข้อมูลเครือข่ายออกมา
 2. จากหน้าสรุปข้อมูลเครือข่าย ให้ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์จากฟิลด์ TCP/IP (IPv4 หรือ IPv6)
 3. เปิดเว็บเบราเซอร์
 4. จากบรรทัดที่อยู่ของเบราเซอร์ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ตามที่ปรากฏในหน้าสรุปข้อมูลเครือข่าย จากนั้นกด Enter จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ 2: ตัวอย่างที่อยู่ IP ในหน้าต่างเบราเซอร์
  ภาพ: ตัวอย่างที่อยู่ IP ในหน้าต่างเบราเซอร์
 5. จาก EWS คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) จากนั้นคลิก Outgoing E-Mail Profiles (โพรไฟล์อีเมลขาออก) จากนั้นคลิก New (สร้าง)
 6. จากหัว Outgoing E-mail Profiles ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • Email address - บัญชีอีเมลที่เครื่องพิมพ์ใช้ส่งอีเมล
  • Display Name – ชื่อจัดแสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP
  • SMTP Server Name – ชื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก SMTP
  • SMTP Port – เลขพอร์ต SMTP ของเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก
  • SMTP Authentication information – เฉพาะเซิร์ฟเวอร์อีเมล SMTP ขาออกบางตัวเท่านั้น
   หมายเหตุ:หากไม่ทราบชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP เลขพอร์ต SMTP หรือข้อมูลตรวจรับรอง ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมล/อินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเพื่อสอบถามข้อมูล ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP และชื่อพอร์ตมักค้นหาได้ไม่ยากทางอินเทอร์เน็ต เช่น ใช้คำว่า "gmail smtp server name" หรือ "yahoo smtp server name"
  • Maximum email size (เผื่อเลือก) - จำกัดขนาดของเอกสารแนบอีเมลขาออก
 7. คลิกที่ Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
  หมายเหตุ:คุณสามารถจัดทำโพรไฟล์อีเมลขาออกเพิ่มเติมได้หากต้องการสแกนไปยังบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งรายการ
 1. จาก Dock คลิกที่ไอคอน HP Utility ()
  หมายเหตุ:หาก HP Utility ไม่อยู่ใน Dock ให้เปิด Finder เปิดโฟลเดอร์ Applications จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ Hewlett-Packard แล้วดับเบิลคลิกที่ HP Utility
 2. จาก HP Utility คลิกที่ Additional Settings (ค่าเพิ่มเติม) จากนั้นคลิก Open Embedded Web Server (เปิด EWS) EWS จะเปิดขึ้นมา
 3. จาก EWS คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) จากนั้นคลิก Outgoing E-Mail Profiles (โพรไฟล์อีเมลขาออก) จากนั้นคลิก New (สร้าง)
 4. จากหัว Outgoing E-mail Profiles ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • Email address - บัญชีอีเมลที่เครื่องพิมพ์ใช้ส่งอีเมล
  • Display Name – ชื่อจัดแสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP
  • SMTP Server Name – ชื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก SMTP
  • SMTP Port – เลขพอร์ต SMTP ของเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก
  • SMTP Authentication information – เฉพาะเซิร์ฟเวอร์อีเมล SMTP ขาออกบางตัวเท่านั้น
   หมายเหตุ:หากไม่ทราบชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP เลขพอร์ต SMTP หรือข้อมูลตรวจรับรอง ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมล/อินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเพื่อสอบถามข้อมูล ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP และชื่อพอร์ตมักค้นหาได้ไม่ยากทางอินเทอร์เน็ต เช่น ใช้คำว่า "gmail smtp server name" หรือ "yahoo smtp server name"
 5. คลิกที่ Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
  หมายเหตุ:คุณสามารถจัดทำโพรไฟล์อีเมลขาออกเพิ่มเติมได้หากต้องการสแกนไปยังบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งรายการ

ขั้นตอนที่สอง: ใช้ฟังก์ชั่นสแกนไปอีเมล

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนไฟล์โดยตรงไปยังอีเมลแอดเดรส ไฟล์สแกนจะถูกส่งไปยังที่อยู่เป็นเอกสารแนบข้อความอีเมล
 1. ใส่เอกสารต้นฉบับบนกระจกสแกน หรือที่ตัวป้อนเอกสาร
   1. นำต้นฉบับออกจากถาด ADF
   2. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
   3. วางต้นฉบับโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนมุมซ้ายบนของกระจกสแกน
   4. ปิดฝาสแกนเนอร์
   1. ตรวจสอบสภาพของต้นฉบับ และเปลี่ยนกระดาษที่ขาด มีฝุ่น ม้วน ยับหรืองอ
    คำเตือน:เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ ห้ามใช้ต้นฉบับที่มีเทปลบคำผิด น้ำยาลบคำผิด คลิปหนีบกระดาษหรือลวดเย็บ อย่าใส่ภาพ ต้นฉบับขนาดเล็กหรือต้นฉบับที่เปราะบางในตัวป้อนเอกสาร
   2. กดที่ขอบด้านล่างของกระดาษบนพื้นผิวเรียบเพื่อให้ปึกกระดาษเรียบเท่ากันทุกด้าน
   3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกให้สุดตามความเหมาะสม
   4. วางหน้ากระดาษให้ด้านพิมพ์หันขึ้นที่ตัวป้อนเอกสาร ขอบด้านบนของต้นฉบับจะต้องเข้าไปก่อน
    หมายเหตุ:ความจุตัวป้อนเอกสารคือ 35 แผ่นสำหรับกระดาษขนาด 75 g/m2 หรือ 20 ปอนด์
   5. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าจนกระทั่งชนกับขอบกระดาษพอดี
 2. จากจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์ กดเลือก Scan (สแกน) จากนั้นเลือก Scan to E-mail (สแกนไปอีเมล)
 3. กด Address Book (สมุดที่อยู่) เพื่อสแกนเอกสารไปยังอีเมลแอดเดรสที่บันทึกไว้ หรือกด Send an E-mail (ส่งอีเมล) เพื่อสแกนเอกสารไปยังอีเมลแอดเดรสใหม่
 4. หากเลือก Send an E-mail (ส่งอีเมล) ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสของผู้รับใน To: (ถึง) จากนั้นกด OK (ตกลง) หน้าจอ Settings (ค่าปรับตั้ง) จะปรากฏขึ้น
  • หากต้องการปรับค่าใด ๆ ให้กดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นจึงทำการแก้ไขท่า
  • หากค่าถูกต้อง ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
 5. กดเลือก Scan (สแกน) เพื่อเริ่มการสแกน
ฟังก์ชั่น Scan to Network Folder (สแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย) ใช้เพื่อบันทึกภาพสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายแชร์จากแผงควบคุม ใช้ฟังก์ชั่นนี้โดยต้องตั้งค่าก่อน
ข้อสำคัญ: ให้ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบซึ่งมีรหัสผ่านป้องกัน กำหนดรหัสผ่านให้แก่บัญชีผู้ดูแระบบหากยังไม่ได้เพิ่มไว้ก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตั้งค่าสแกนไฟโฟลเดอร์เครือข่าย

คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับระบบปฏิบัติการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ใช้วิธีการตอไปนี้เพื่อตั้งค่าสแกนไปโฟลเดอร์เครือข่ายในเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
 1. เปิดซอฟต์แวร์ HP:
   คลิก Start (เริ่ม) () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกที่ HP จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก Programs (โปรแกรม) จากนั้นเลือก HP แล้วคลิกที่โฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นเลือก HP แล้วคลิกที่โฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
 2. คลิกเลือก Scan to Network Folder Wizard
 3. จากหน้าต่าง Network Folder Profiles (โพรไฟล์โฟลเดอร์เครือข่าย) คลิกเลือก New (สร้าง) หน้าต่าง Scan to Network Folder Setup (ตั้งค่าสแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย) จะเปิดขึ้นมา
 4. จากหน้าต่าง Scan to Network Folder Setup (ตั้งค่าสแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย) คลิก Browse (เรียกดู)
 5. เรียกดูจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่มี (หากมีโฟลเดอร์อยู่แล้ว) หรือคลิกที่ Make New Folder (สร้างโฟลเดอร์ใหม่) เพื่อจัดทำโฟลเดอร์ใหม่สำหรับบันทึกภาพสแกน
 6. หากทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ในฟิลด์ Display Name (ชื่อจัดแสดง) ชื่อจัดแสดงจะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP
 7. หากต้องการจัดทำชอร์ตคัท ให้ทำเครื่องหมายที่ create a Desktop shortcut to the network folder (จัดทำชอร์ตคัทเดสก์ทอปไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
 8. คลิก Next (ถัดไป)
 9. เลือกระดับความปลอดภัย จากนั้นคลิกที่ Next (ถัดไป)
  หมายเหตุ:
  • หากต้องการให้บุคคลอื่นในเครือข่ายสามารถเรียกค้นโฟลเดอร์ได้ ให้เลือก Share this folder with everyone (Read Only) Currently, only you have full access to the shared folder (แชร์โฟลเดอร์กับทุกคน (อ่านอย่างเดียว) ปัจจุบันคุณสามารถเรียกค้นโฟลเดอร์แชร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ)
  • หากต้องการกำหนดตัวบุคคลที่สามารถสแกนจากเครื่องพิมพ์ไปยังโฟลเดอร์ดังกล่าว ให้กรอก PIN 4 หลัก จากนั้นให้ผู้ใช้กรอก PIN ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP ทุกครั้งที่ทำการสแกน
 10. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ Windows และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 11. คลิก Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อทดสอบการตั้งค่าและบันทึกค่า
 12. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อปิด Network Folder Wizard
  หมายเหตุ:หากต้องการจัดทำโฟลเดอร์เครือข่ายเพิ่มเติมสำหรับสแกน ให้ทวนซ้ำขั้นตอนสำหรับแต่ละรายการ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ Embedded Web Server (EWS) สำหรับตั้งค่าสแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย
 1. คุณจะต้องมีที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ HP เพื่อเปิด EWS หากไม่ทราบที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ HP ให้พิมพ์หน้าสรุปข้อมูลเครือข่ายเพื่อค้นหาที่อยู่ดังกล่าว
   ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้าสรุปข้อมูลเครือข่าย
   1. ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ
   2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ HP ให้กดเลือกไอคอน Setup ()
   3. กดเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกดเลือก Network Summary (ข้อมูลสรุปเครือข่าย) เครื่องพิมพ์ HP จะพิมพ์หน้าสรุปข้อมูลเครือข่ายออกมา
 2. จากหน้าสรุปข้อมูลเครือข่าย ให้ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์จากฟิลด์ TCP/IP (IPv4 หรือ IPv6)
 3. จากบรรทัดที่อยู่ของเบราเซอร์ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ตามที่ปรากฏในหน้าสรุปข้อมูลเครือข่าย จากนั้นกด Enter จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ 3: ตัวอย่างที่อยู่ IP ในหน้าต่างเบราเซอร์
  ภาพ: ตัวอย่างที่อยู่ IP ในหน้าต่างเบราเซอร์
 4. จาก EWS คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) คลิกที่ Network Folder Setup (ตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่าย) จากนั้นคลิก New (สร้าง)
 5. จากหัวข้อ Network Folder Information ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • Display Name – ชื่อจัดแสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP
  • Network Path – เส้นทางโฟลเดอร์ที่จะบันทึกภาพสแกน
   หมายเหตุ:โฟลเดอร์จะต้องมีอยู่แล้ว คุณไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้จาก Embedded Web Server
  • User Name – ชื่อสำหรับล็อกอินเข้าในคอมพิวเตอร์
  • Password – รหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าในคอมพิวเตอร์
   หมายเหตุ:สามารถกรอก PIN 4 หลักเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลสแกนไปยังเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้กรอก PIN จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ทุกครั้งที่ทำการสแกน หากกำหนด PIN ไว้สำหรับโฟลเดอร์เครือข่าย
 6. คลิกที่ Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
  หมายเหตุ:หากต้องการจัดทำโฟลเดอร์เครือข่ายเพิ่มเติมสำหรับสแกน ให้ทวนซ้ำขั้นตอนสำหรับแต่ละรายการ
ใช้ Embedded Web Server (EWS) เพื่อตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่าย ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิด EWS
 1. คุณจะต้องมีที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ HP เพื่อเปิด EWS หากไม่ทราบที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ HP ให้พิมพ์หน้าสรุปข้อมูลเครือข่ายเพื่อค้นหาที่อยู่ดังกล่าว
   1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือกไอคอน Setup ()
   2. กดเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกดเลือก Network Summary (ข้อมูลสรุปเครือข่าย) หน้าสรุปข้อมูลเครือข่ายจะจัดพิมพ์ออกมา ที่อยู่ IP ของเครื่องมีแจ้งไว้ในฟิลด์ TCP/IP – (IPv4 or IPv6) ที่หน้าเอกสาร
 2. เปิดเว็บเบราเซอร์
 3. จากบรรทัดที่อยู่ของเบราเซอร์ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ตามที่ปรากฏในหน้าสรุปข้อมูลเครือข่าย จากนั้นกด Enter จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ 4: ตัวอย่างที่อยู่ IP ในหน้าต่างเบราเซอร์
  ภาพ: ตัวอย่างที่อยู่ IP ในหน้าต่างเบราเซอร์
 4. จาก EWS คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) คลิกที่ Network Folder Setup (ตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่าย) จากนั้นคลิก New (สร้าง)
 5. จากหัวข้อ Network Folder Information ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • Display Name – ชื่อจัดแสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP
  • Network Path – เส้นทางโฟลเดอร์ที่จะบันทึกภาพสแกน
   หมายเหตุ:โฟลเดอร์จะต้องมีอยู่แล้ว คุณไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้จาก Embedded Web Server
  • User Name – ชื่อสำหรับล็อกอินเข้าในคอมพิวเตอร์
  • Password – รหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าในคอมพิวเตอร์
   หมายเหตุ:สามารถกรอก PIN 4 หลักเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลสแกนไปยังเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้กรอก PIN จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ทุกครั้งที่ทำการสแกน หากกำหนด PIN ไว้สำหรับโฟลเดอร์เครือข่าย
 6. คลิกที่ Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
  หมายเหตุ:หากต้องการจัดทำโฟลเดอร์เครือข่ายเพิ่มเติมสำหรับสแกน ให้ทวนซ้ำขั้นตอนสำหรับแต่ละรายการ
 1. จาก Dock คลิกที่ไอคอน HP Utility ()
  หมายเหตุ:หาก HP Utility ไม่อยู่ใน Dock ให้เปิด Finder เปิดโฟลเดอร์ Applications จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ Hewlett-Packard แล้วดับเบิลคลิกที่ HP Utility
 2. จาก HP Utility คลิกที่ Additional Settings (ค่าเพิ่มเติม) จากนั้นคลิก Open Embedded Web Server (เปิด EWS) EWS จะเปิดขึ้นมา
 3. จาก EWS คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) คลิกที่ Network Folder Setup (ตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่าย) จากนั้นคลิก New (สร้าง)
 4. จากหัวข้อ Network Folder Information ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • Display Name – ชื่อจัดแสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP
  • Network Path – เส้นทางโฟลเดอร์ที่จะบันทึกภาพสแกน
   หมายเหตุ:โฟลเดอร์จะต้องมีอยู่แล้ว คุณไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้จาก Embedded Web Server
  • User Name – ชื่อสำหรับล็อกอินเข้าในคอมพิวเตอร์
  • Password – รหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าในคอมพิวเตอร์
   หมายเหตุ:สามารถกรอก PIN 4 หลักเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลสแกนไปยังเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้กรอก PIN จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ทุกครั้งที่ทำการสแกน หากกำหนด PIN ไว้สำหรับโฟลเดอร์เครือข่าย
 5. คลิกที่ Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
  หมายเหตุ:หากต้องการจัดทำโฟลเดอร์เครือข่ายเพิ่มเติมสำหรับสแกน ให้ทวนซ้ำขั้นตอนสำหรับแต่ละรายการ

ขั้นตอนที่สอง: การใช้ฟังก์ชั่นสแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย

ใช้แผงควบคุมผลิตภัณฑ์เพื่อสแกนไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ในเครือข่าย เครื่องพิมพ์จะต้องต่อกับเครือข่ายเพื่อใช้คุณสมบัตินี้
 1. ใส่เอกสารต้นฉบับบนกระจกสแกน หรือที่ตัวป้อนเอกสาร
   1. นำต้นฉบับออกจากถาด ADF
   2. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
   3. วางต้นฉบับโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนมุมซ้ายบนของกระจกสแกน
   4. ปิดฝาสแกนเนอร์
   1. ตรวจสอบสภาพของต้นฉบับ และเปลี่ยนกระดาษที่ขาด มีฝุ่น ม้วน ยับหรืองอ
    คำเตือน:เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ ห้ามใช้ต้นฉบับที่มีเทปลบคำผิด น้ำยาลบคำผิด คลิปหนีบกระดาษหรือลวดเย็บ อย่าใส่ภาพ ต้นฉบับขนาดเล็กหรือต้นฉบับที่เปราะบางในตัวป้อนเอกสาร
   2. กดที่ขอบด้านล่างของกระดาษบนพื้นผิวเรียบเพื่อให้ปึกกระดาษเรียบเท่ากันทุกด้าน
   3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกให้สุดตามความเหมาะสม
   4. วางหน้ากระดาษให้ด้านพิมพ์หันขึ้นที่ตัวป้อนเอกสาร ขอบด้านบนของต้นฉบับจะต้องเข้าไปก่อน
    หมายเหตุ:ความจุตัวป้อนเอกสารคือ 35 แผ่นสำหรับกระดาษขนาด 75 g/m2 หรือ 20 ปอนด์
   5. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าจนกระทั่งชนกับขอบกระดาษพอดี
 2. จากจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์ กดเลือก Scan (สแกน) จากนั้นเลือก Scan to Network Folder (สแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย)
 3. จากรายการโฟลเดอร์เครือข่าย กดเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์ จอสัมผัสของแผงควบคุมจะแสดงค่าการสแกนให้ทราบ
  • หากต้องการปรับค่าใด ๆ ให้กดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นจึงทำการแก้ไขท่า
  • หากค่าถูกต้อง ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
 4. กดเลือก Scan (สแกน) เพื่อเริ่มการสแกน