ไปที่เนื้อหา

เครื่องพิมพ์ HP ไม่เปิดหรือไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

 • พิมพ์พิมพ์

ปัญหา

เครื่องพิมพ์ไม่ยอมเปิดทำงานหรือไม่ตอบสนองเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง ไม่มีไฟสถานะ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด เสียงหรือการเคลื่อนไหวใด ๆ จากเครื่องพิมพ์

วิดีโอ: เครื่องพิมพ์ HP ไม่เปิดทำงานหรือไม่ตอบสนองเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

วิดีโอแสดงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อกดปุ่ม Power () ที่เครื่องโดยเครื่องไม่เปิดหรือตอบสนองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube

แนวทางที่หนึ่ง: เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรง

หากคุณใช้ระบบป้องกันไฟกระชาก สายพ่วง หรือปลั๊กต่อพ่วง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้แหล่งจ่ายไฟทำงานอย่างถูกต้อง
หมายเหตุ:หากคุณมีเครื่องพิมพ์แบบพกพาและใช้แบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จไฟจนเต็ม
 1. ถอดสายไฟจากปลั๊กต่อพ่วง สายพ่วงหรือระบบป้องกันไฟกระชาก
 2. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง
 3. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้าสามารถทำงานได้ตามปกติ

 1. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 2. เสียบเครื่องไฟฟ้าอื่นเข้าที่เต้ารับไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้าใช้งานได้หรือไม่
  • หากเต้ารับไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้ ให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์กับเต้ารับไฟฟ้าอื่นที่ใช้การได้
  • หากเต้ารับไฟฟ้าใช้การได้ แต่เครื่องพิมพ์ไม่ยอมเปิดทำงาน ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่สาม: ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟมีพิกัดตรงกันกับเครื่องพิมพ์ HP

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อระบุประเภทแหล่งจ่ายไฟ หลังจากนั้นตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์และแหล่งจ่ายไฟนั้นใช้ด้วยกันได้ HP แนะนำให้ใช้อุปกรณ์จ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์จ่ายไฟ
คำว่า "อุปกรณ์จ่ายไฟ" ในที่นี้ หมายรวมถึงทั้งชุดจ่ายไฟและสายไฟ
อาจมีชุดจ่ายไฟภายในหรือต่อพ่วงซึ่งอาจจะสามารถเปลี่ยนแทนได้หรือเปลี่ยนแทนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ HP ต้องเสียบต่อสายไฟโดยตรงจากเต้ารับไฟฟ้าเข้ากับเครื่องพิมพ์ หรือเสียบต่อเข้ากับชุดจ่ายไฟแบบต่อพ่วงจากเต้ารับที่ผนังเข้ากับเครื่องพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งจ่ายไฟ
ตัวอย่างสายไฟ
ตัวอย่างสายไฟตัวอย่างสายไฟ
ในตัวอย่างนี้ สายไฟต่อเข้ากับชุดจ่ายไฟต่อพ่วงจากเต้ารับไฟฟ้าในตัวอย่างนี้ สายไฟต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรง

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ระบุประเภทแหล่งจ่ายไฟของท่าน

พิจารณาตารางต่อไปนี้เพื่อระบุประเภทแหล่งจ่ายไฟของท่าน
ประเภทแหล่งจ่ายไฟวิธีปฏิบัติขั้นต่อไป
ชุดจ่ายไฟแบบต่อพ่วงชนิดเปลี่ยนได้

ภาพ: ชุดจ่ายไฟแบบต่อพ่วง

หมายเหตุ:อุปกรณ์จ่ายไฟอาจต่ออยู่กับสายไฟแบบถาวร หรือสายไฟสามารถถอดแยกจากอุปกรณ์จ่ายไฟได้
หากท่านมีชุดจ่ายไฟแบบต่อพ่วง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ชุดจ่ายไฟภายในที่อยู่ด้านหลังเครื่องพิมพ์

ภาพ: ชุดจ่ายไฟภายในที่อยู่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ตัวอย่างชุดจ่ายไฟภายในชนิดเปลี่ยนได้ซึ่งอยู่ด้านหลังเครื่องพิมพ์
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ถูกเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และเต้ารับไฟฟ้าอย่างแน่นหนาแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อ รีเซ็ทชุดจ่ายไฟ แล้วทดลองเปิดเครื่อง
ชุดจ่ายไฟภายในชนิดเปลี่ยนได้ที่อยู่ในช่องตลับหมึก

ภาพ: ชุดจ่ายไฟภายในที่อยู่ในช่องตลับหมึก

หมายเหตุ:ชุดจ่ายไฟภายในชนิดเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีไฟแจ้งสถานะ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ถูกเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และเต้ารับไฟฟ้าอย่างแน่นหนาแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อ รีเซ็ทชุดจ่ายไฟ แล้วทดลองเปิดเครื่อง
ชุดจ่ายไฟภายในชนิดเปลี่ยนไม่ได้

ชุดจ่ายไฟภายในชนิดเปลี่ยนไม่ได้

หมายเหตุ:ชุดจ่ายไฟภายในชนิดเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีไฟแจ้งสถานะ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ถูกเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และเต้ารับไฟฟ้าอย่างแน่นหนาแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อ รีเซ็ทชุดจ่ายไฟ แล้วทดลองเปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบความเข้ากันได้ของชุดจ่ายไฟแบบต่อพ่วง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าชุดจ่ายไฟแบบต่อพ่วงสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์
 1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟที่แจ้งบนชุดจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ:นอกจากนี้ ยังสามารถดูแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟที่กำหนดได้จากคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์ หรือจากเว็บไซต์ของ HP คลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าบริการทางด้านเทคนิคของเครื่องพิมพ์ของท่าน เพื่อดูข้อกำหนดกำลังไฟที่สามารถใช้กับเครื่อง
  พิกัดแรงดันและกำลังไฟฟ้าสำหรับชุดจ่ายไฟต่อพ่วงพิกัดแรงดันและกำลังไฟฟ้าที่เครื่องพิมพ์ HP
  ภาพ: พิกัดแรงดันและกำลังไฟฟ้าที่จัดพิมพ์บนชุดจ่ายไฟต่อพ่วงภาพ: แรงดันและกำลังไฟฟ้าที่จัดพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ HP
  จากตัวอย่าง แรงดันไฟฟ้า (+32 V) และกำลังไฟ (2000 mA) จากแหล่งจ่ายไฟสามารถใช้งานร่วมกับแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟที่ระบุบนเครื่องพิมพ์ HP
 2. หากแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟของเครื่องพิมพ์กับแหล่งจ่ายไฟสามารถใช้งานร่วมกันได้ ให้ตรวจสอบว่าขั้วต่อที่สายไฟมีรูปทรงและสีตรงกับขั้วต่อที่เครื่องพิมพ์ HP
  คำเตือน:อย่าฝืนเสียบต่อสายไฟกับเครื่องพิมพ์ HP ที่ไม่รองรับ (รูปทรงหรือขนาดไม่เหมือนกัน)
 • หากอุปกรณ์จ่ายไฟสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์ไม่ยอมเปิดทำงาน ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากอุปกรณ์จ่ายไฟไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ ให้ติดต่อ HP เพื่อเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟที่มีสายไฟหรือชุดจ่ายไฟที่สามารถใช้ร่วมกันได้
คลิก Contact HP (ติดต่อ HP) ในหน้านี้เพื่อดูทางเลือกในการรับบริการเพิ่มเติม

แนวทางที่สี่: รีเซ็ตชุดจ่ายไฟ จากนั้นทำการทดสอบระบบไฟ

ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตชุดจ่ายไฟ จากนั้นให้ทำการทดสอบระบบไฟฟ้า

ขั้นตอนที่หนึ่ง: รีเซ็ตอุปกรณ์จ่ายไฟ

ชุดจ่ายไฟมีระบบนิรภัยที่ช่วยป้องกันเครื่องพิมพ์ระหว่างที่กระแสไฟกระชาก หากพบว่ามีกระแสไฟกระชากก่อนหน้านี้ คุณอาจต้องรีเซ็ตชุดจ่ายไฟใหม่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตชุดจ่ายไฟ
 1. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟจากเต้ารับไฟฟ้า ปลั๊กต่อพ่วงหรือระบบป้องกันไฟกระชาก
 3. หากเครื่องพิมพ์ใช้ชุดจ่ายไฟที่มาพร้อมกับสายไฟแบบถอดแยกได้ ให้ปลดสายไฟจากชุดจ่ายไฟ
 4. รอ 15 วินาที
 5. หากเครื่องพิมพ์ใช้ชุดจ่ายไฟที่มาพร้อมกับสายไฟแบบถอดแยกได้ ให้ต่อสายไฟเข้ากับชุดจ่ายไฟใหม่
 6. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 7. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง อย่าใช้สายไฟต่อพ่วงหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
 8. ตรวจสอบว่าชุดจ่ายไฟมีไฟสถานะหรือไม่ และไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่หรือไม่
  หมายเหตุ:ชุดจ่ายไฟต่อพ่วงหรือสายไฟบางรุ่นอาจจะไม่มีไฟสถานะ
  รูปภาพ 1: ไฟสถานะที่ชุดจ่ายไฟต่อพ่วง
  ภาพ: ไฟสถานะที่ชุดจ่ายไฟต่อพ่วง
  รูปภาพ 2: ไฟแสดงสถานะบนสายไฟ
  ภาพ: ไฟแสดงสถานะบนสายไฟ
 9. เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้ตามสถานะที่แสดงบนไฟแสดงสถานะ:
  • หากไฟแสดงสถานะบนชุดจ่ายไฟติดอยู่ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ แต่ดับไปหลังจากที่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ให้ไปยังหัวข้อ นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม ที่อยู่ด้านท้ายของเอกสารฉบับนี้
  • หากไฟสถานะติดสว่าง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
  • หากไฟสถานะดับ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 1. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟจากเต้ารับไฟฟ้า ปลั๊กต่อพ่วงหรือระบบป้องกันไฟกระชาก
 3. รอ 15 วินาที
 4. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 5. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง อย่าใช้สายไฟต่อพ่วงหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
 6. ตรวจสอบว่าชุดจ่ายไฟมีไฟแสดงสถานะหรือไม่
  รูปภาพ 3: ไฟแสดงสถานะติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ไฟแสดงสถานะติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ 4: ไฟแสดงสถานะติดอยู่ในช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ไฟแสดงสถานะติดอยู่ในช่องตลับหมึกพิมพ์
  หมายเหตุ:ชุดจ่ายไฟภายในชนิดเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีไฟแจ้งสถานะ
 7. ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สอง: ทดสอบระบบไฟของเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทดสอบระบบไฟของเครื่องพิมพ์
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ และเสียบเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง
 2. กดแล้วปล่อยปุ่ม Power อย่างรวดเร็วเพื่อเดินรอบเปิด/ปิดเครื่อง อย่ากดปุ่มค้างไว้
  รูปภาพ 5: กดและปล่อยปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว
  ภาพ: กดและปล่อยปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว
  หากกดปุ่ม Power ค้างไว้นานเกินไป เครื่องพิมพ์อาจเปิดทำงาน จากนั้นปิดทำงานโดยไม่มีการรีสตาร์ท ในกรณีนี้ ให้กดและปล่อยปุ่ม Power อีกครั้งอย่างรวดเร็ว
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาใดต่อไปอีก
 • หากปัญหายังคงอยู่ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากไฟแสดงสถานะบนชุดจ่ายไฟดับ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
  • หากไฟแสดงสถานะบนชุดจ่ายไฟติด แต่เครื่องพิมพ์ยังไม่สามารถเปิดทำงาน ให้ไปที่หัวข้อนำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม ที่อยู่ด้านท้ายของเอกสารฉบับนี้
  • หากเครื่องพิมพ์มีชุดจ่ายไฟภายในชนิดเปลี่ยนไม่ได้ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่ห้า: ทดสอบระบบไฟโดยใช้สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ของเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น

หากมีสายไฟอื่นที่สามารถใช้ได้และรองรับกับเครื่องพิมพ์ ให้ใช้สายไฟสำรองและทวนซ้ำขั้นตอนในแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อรีเซ็ตชุดจ่ายไฟ จากนั้นทำการทดสอบระบบไฟฟ้า
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาใดต่อไปอีก
 • หากเครื่องพิมพ์เปิดทำงานเมื่อต่อด้วยสายไฟสำรอง แสดงว่าสายไฟเดิมเป็นปัญหาในการทำงาน ติดต่อ HP เพื่อเปลี่ยนสายไฟใหม่
คลิก Contact HP (ติดต่อ HP) ในหน้านี้เพื่อดูทางเลือกในการรับบริการเพิ่มเติม
 • หากปัญหายังคงอยู่ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากเครื่องพิมพ์มีชุดจ่ายไฟภายในชนิดเปลี่ยนไม่ได้ ให้ไปยังหัวข้อ นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถเปิดทำงาน เมื่อใช้สายไฟสำรองและไฟแสดงสถานะของชุดจ่ายไฟดับ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่หก: ตรวจสอบแบตเตอรี่และสายไฟ (เครื่องพิมพ์ HP แบบพกพาเท่านั้น)

หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่เครื่องพิมพ์หรือสายไฟ หากเครื่องพิมพ์ไม่มีแบตเตอรี่ ให้ข้ามไปวิธีแก้ไขปัญหาถัดไป
ข้อสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จไฟก่อนลองขั้นตอนต่อไปนี้ ให้ติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในเครื่องและเสียบสายไฟเอาไว้ จากนั้นรอให้แบตเตอรี่ชาร์จเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานได้โดยไม่มีแบตเตอรี่

 1. ให้เสียบสายไฟทิ้งไว้ จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ 6: ตัวอย่างการถอดแบตเตอรี่
  ภาพ: การถอดแบตเตอรี่
  1 - เลื่อนแถบเลื่อนถอดแบตเตอรี่ในทิศทางตามลูกศร
  2 - นำแบตเตอรี่ออก
 2. เปิดเครื่องพิมพ์โดยไม่ใช้แบตเตอรี่โดยกดปุ่มเปิดปิด
  • หากเครื่องพิมพ์เปิดทำงานได้โดยที่ถอดแบตเตอรี่ออก ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงาน ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานได้เฉพาะเมื่อใช้แบตเตอรี่เท่านั้น

 1. ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่
  รูปภาพ 7: ตัวอย่างการติดตั้งแบตเตอรี่
  ภาพ: ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่
  1 - เลื่อนแบตเตอรี่เข้าในช่องใส่แบตเตอรี่โดยเอียงเล็กน้อย
  2 - กดแบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่จนมีเสียงคลิกเข้าที่
 2. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 3. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  • หากเครื่องพิมพ์เปิดทำงานได้เฉพาะเมื่อต่อแบตเตอรี่เท่านั้น ให้เปลี่ยนสายไฟใหม่
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงาน ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

แนวทางที่เจ็ด: ต่อชุดจ่ายไฟ

หากไฟแสดงสถานะบนชุดจ่ายไฟดับ หรือหากชุดจ่ายไฟไม่มีไฟแสดงสถานะ และท่านได้ลองแนวทางแก้ไขปัญหาข้างต้นทุกขั้นตอนแล้ว ให้ติดต่อ HP เพื่อเปลี่ยนชุดจ่ายไฟ
ข้อสำคัญ! ห้ามเปลี่ยนชุดจ่ายไฟใหม่เมื่อไฟแสดงสถานะติดอยู่บนชุดจ่ายไฟ
คลิก Contact HP (ติดต่อ HP) ในหน้านี้เพื่อดูทางเลือกในการรับบริการเพิ่มเติม
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่แปด: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ติดต่อ HP เพื่อขอรับบริการในเอเชียแปซิฟิค
หากคุณทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมด และยังพบปัญหา คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจาก HP เพื่อแก้ไขข้อกังวลที่มี
กรุณาติดต่อ HP โดยใช้ตัวเลือกที่พบใน Contact HP (ติดต่อ HP) เพื่อขอรับบริการ