ไปที่เนื้อหา
 • พิมพ์พิมพ์

ไฟกระพริบ

ไฟที่ด้านหน้าของเครื่องใช้แจ้งสถานะของตัวเครื่อง ไฟเหล่านี้สามารถเปิด ปิด หรือกระพริบได้ ขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่อง หัวข้อต่อไปนี้ระบุรูปแบบการกะพริบเพื่อแจ้งสถานะทั่ว ๆ ไป ความหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา
รูปแบบไฟสถานะ
ไฟดับ
ติดสว่างค้าง
ติดกะพริบ
รูปภาพ 1: ไฟสถานะทั้งหมดดับ
ภาพประกอบ: ไฟสถานะทั้งหมดดับ
ปัญหา

ไฟแสดงการทำงานและไฟเตือนดับ

การแก้ปัญหา

 1. กดสวิตช์เปิดปิดที่ด้านหลังเครื่องเพื่อเปิดใช้งาน
 2. หากเครื่องไม่เปิดทำงาน ให้ปลดสายไฟจากด้านหลังของเครื่อง จากนั้นถอดสายไฟจากเต้ารับไฟฟ้า
 3. ต่อสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิ แล้วเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนัง
 4. กดสวิตช์เปิดปิดที่ด้านหลังเครื่องเพื่อเปิดใช้งาน
รูปภาพ 2: ไฟเตือนดับและไฟแสดงความพร้อมติดสว่าง
ภาพประกอบ: ไฟเตือนดับและไฟแสดงความพร้อมติดสว่าง
ปัญหา

ไฟเตือนดับและไฟแสดงความพร้อมติดสว่าง

การแก้ปัญหา

เครื่องพร้อมพิมพ์งาน คุณไม่ต้องดำเนินการอะไร
รูปภาพ 3: ไฟแสดงความพร้อมและไฟเตือนกะพริบ
ภาพประกอบ: ไฟแสดงความพร้อมและไฟเตือนกะพริบ
ปัญหา

ไฟแสดงความพร้อมและไฟเตือนกะพริบพร้อม ๆ กัน

การแก้ปัญหา

เครื่องกำลังเริ่มทำงาน คุณไม่ต้องดำเนินการอะไร
รูปภาพ 4: ไฟแสดงความพร้อมติดกะพริบ
ปัญหา

ไฟแสดงความพร้อมติดกะพริบ

การแก้ปัญหา

เครื่องกำลังรับหรือกำลังประมวลข้อมูล รอให้งานพิมพ์สิ้นสุด
รูปภาพ 5: ไฟสถานะติดกะพริบเป็นรูปแบบซ้ำ ๆ กัน
ภาพประกอบ: ไฟสถานะติดกะพริบเป็นรูปแบบซ้ำ ๆ กัน
ปัญหา

ไฟที่ด้านหน้ากะพริบเป็นรูปแบบซ้ำ ๆ กันจากบนลงล่าง โดยแสดงผลวนไปมาเรื่อย ๆ

การแก้ปัญหา

เครื่องอยู่ในโหมดทำความสะอาด รอจนกว่าจะทำความสะอาดเสร็จและหน้าพิมพ์ทดสอบพิมพ์ออกมา จากนั้นเครื่องจะกลับเข้าสู่สถานะพร้อม ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาถึงสองนาที
รูปภาพ 6: ไฟเตือนกระพริบ
ภาพประกอบ: ไฟเตือนกระพริบ
ประเด็นที่หนึ่ง

หน่วยความจำเครื่องเต็ม

แนวทางที่หนึ่ง:

เอกสารที่ต้องการพิมพ์อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับความจุของหน่วยความจำเครื่อง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลดความละเอียดของเอกสาร:

 1. นำกระดาษออกจากเครื่อง
 2. Windows XP: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และแฟกซ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนผลิตภัณฑ์ของคุณ เลือกงานพิมพ์ จากนั้นคลิก Cancel (ยกเลิก)
  Windows Vista: จากทาสก์บาร์ คลิกที่ไอคอน Windows ( ) คลิก Printers (เครื่องพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสำหรับผลิตภัณฑ์ จากนั้นเลือกงานพิมพ์ของคุณ แล้วคลิกที่ Cancel (ยกเลิก)
 3. จากโปรแกรมที่ต้องการพิมพ์ ให้คลิกเลือก File (ไฟล์) จากนั้นคลิกที่ Print (พิมพ์)
 4. จากกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) คลิก Properties (คุณสมบัติ) กล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) ของเครื่องจะปรากฏขึ้นมา
 5. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
 6. จากส่วนแสดงรายการ Print Quality (คุณภาพการพิมพ์) เลือกระดับความละเอียดที่ต่ำลง
 7. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปรับใช้ค่าปรับตั้ง
 8. ลองสั่งพิมพ์เอกสารอีกครั้ง
ประเด็นที่สอง

ฝาช่องตลับหมึกพิมพ์เปิดอยู่

แนวทางที่สอง:

เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ เปิดฝา จากนั้นปิดใหม่ กดลงให้สุด

รูปภาพ 7: ปิดฝาครอบตลับหมึก
ภาพประกอบ: การปิดฝาช่องตลับหมึก
ประเด็นที่สาม

เครื่องไม่มีกระดาษ

แนวทางที่สาม:

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษเข้าในเครื่อง:

 1. ตรวจสอบปึกกระดาษว่ามีกระดาษไม่เกิน 150 แผ่น
 2. เคาะปึกกระดาษกับโต๊ะหรือบนพื้นที่ราบเรียบเพื่อจัดให้ขอบกระดาษเสมอกัน
 3. ใส่กระดาษลงในถาดหลักโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้าไปในเครื่องและด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวของกระดาษไปทางปึกกระดาษจนชิดขอบกระดาษ
ประเด็นที่สี่

ตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งไม่ถูกต้อง

แนวทางที่สี่:

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์:

 1. เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่อง
  รูปภาพ 8: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพประกอบ: ยกฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ แล้วนำตลับหมึกพิมพ์ออก
 2. เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่เครื่อง อุปกรณ์จะต้องล็อคเข้าที่
  รูปภาพ 9: ใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
  ภาพประกอบ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 3. ปิดฝาช่องตลับหมึก
ประเด็นที่ห้า

ตรวจสอบว่ามีกระดาษติดค้างด้านในเครื่องหรือไม่

แนวทางที่ห้า:

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออก:

 1. นำกระดาษที่ติดหลวม ๆ ออกจากถาดหลัก ช่องป้อนหลักและถาดจ่ายกระดาษออก
  คำเตือน:ห้ามนำกระดาษที่ติดค้างออกในขั้นตอนนี้
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่อง
  รูปภาพ 10: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพประกอบ: ยกฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ แล้วนำตลับหมึกพิมพ์ออก
 3. ใช้สองมือจับที่กระดาษในส่วนที่มองเห็นได้ชัดที่สุด รวมไปถึงตรงกลางด้วย จากนั้นดึงกระดาษออกจากเครื่องตรง ๆ อย่างระมัดระวัง
  รูปภาพ 11: ดึงกระดาษที่ติดออก
  ภาพประกอบ: ดึงกระดาษที่ติดออก
 4. ตรวจดูด้านในเครืองว่ามีกระดาษหรือฉลากที่ขาดหรือไม่ จากนั้นนำออก
 5. หากมีกระดาษติดค้างในถาดป้อนกระดาษหรือถาดจ่ายกระดาษ ให้จับโดยใช้มือทั้งสองข้างแล้วดึงออกอย่างเบามือ
 6. ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไป จากนั้นปิดฝาช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ 12: ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่ จากนั้นปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพประกอบ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์


ดูรายละเอียดและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ Paper Jam (c00311028) (ภาษาอังกฤษ) สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ในเว็บไซต์ของ HP
รูปภาพ 13: ไฟสถานะทั้งหมดติดสว่าง
ภาพประกอบ: ไฟสถานะทั้งหมดติดสว่าง
ปัญหา

มีข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เครื่อง

การแก้ปัญหา

 1. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 2. รอ 30 นาที จากนั้นเสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า
 3. หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และยังคงประสบปัญหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องพิมพ์เข้ารับบริการ