Back HP Customer Care
סקירת תפריט ההפעלה של ‏HP
‏UEFI היא סביבת קדם-BIOS שמסוגלת לבצע משימות אבחון וקביעת תצורה מיוחדות. החל משלהי שנת 2008, מחשבים ניידים נבחרים מסוג ‏HP Pavilion ו-‏Compaq Presario תומכים בממשק הקושחה בר-ההרחבה המאוחד (‏UEFI). פירוש הדבר הוא שסביבת UEFI נמצאת ברוב המחשבים הניידים שמופצים עם Windows Vista, ובכל המחשבים הניידים שמופצים עם Windows 7.
סביבת UEFI מספקת גישה למידע טכני אודות המחשב, וכוללת כלי אבחון ותיקון שניתן להשתמש בהם בהליך האתחול - מחוץ למערכת ההפעלה. כלים אלה לא זמינים בדגמים ישנים יותר של מחשבים ניידים, למרות שה-BIOS המעודכן בדגמים ישנים יותר עשוי לתמוך בכלי אבחון המערכת של HP‏ (UEFI).
באתחול, אם מתרחשת בעיית מערכת, עשויות להופיע מספר הודעות שגיאה. הודעות שגיאה אלה מספקות לך ולטכנאי השירות של HP מידע אודות התקלה האפשרית בחומרה או בתוכנה של המחשב. אם השגיאה כוללת כשל בחומרה, המערכת יוצרת קוד מזהה אחריות שמאמת את תנאי הכשל עבור נציג שירות הלקוחות.
אפשרויות תפריט ההפעלה של ‏UEFI
כדי לקבוע אם במחשב שלך יש סביבת UEFI, לחץ על לחצן ה הפעלה כדי להפעיל את המחשב, ולאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על מקש Esc. יופיע תפריט הפעלה עם כמה מהאפשרויות הבאות. לא כל האפשרויות האלה זמינות, וזמינותן תלויה בדגם.
פתור שגיאות הפעלה בדגמים עם ‏UEFI
אם מחשב הכולל סביבת ממשק ‏קושחה בר-הרחבה מאוחד (UEFI) אינו מתחיל לפעול או שהוא מציג הודעת שגיאה בעת תהליך ההפעלה, עיין במסמכי פתרון הבעיות הבאים.
פתור שגיאות הפעלה בדגמים מוקדמים יותר שאינם כוללים ‏UEFI
אם מחשב מדגם מוקדם יותר, או מחשב עם תמונה שאינה תמונת ‏HP וללא סביבת ‏UEFI, אינו מתחיל לפעול או מציג הודעת שגיאה בעת תהליך ההפעלה, ראה סקירה של פתרון בעיות הקשורות בהפעלה או אתחול לא תקינים של המחשב.
התקן כלי ‏UEFI ו-‏BIOS עדכניים‏
להורדה והתקנה של ה-BIOS העדכני וכלי אבחון מערכת (UEFI) עדכניים של HP, עליך לדעת את מספר הדגם של המחשב שברשותך. שם המוצר ומספר הדגם מודפסים על גבי תווית בתחתית המארז, מתחת לסוללה, או בתוך המארז.
מצא עדכונים לכלי UEFI ול-BIOS
 1. עבור אל דף האינטרנט הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP עבור הדגם שברשותך.
 2. אם תתבקש להזין מידע נוסף, הזן את המדינה / האזור ואת שם הדגם או מספר המוצר שלך.
  לדוגמה: ‏ Pavilion dv6110us או Mini 210-1040nr.
 3. בחר את הגרסה המותקנת כעת של מערכת ההפעלה ‏Windows מתוך הרשימה הנפתחת, ולחץ על הבא.
 4. לחץ על סמל הפלוס לצד BIOS להצגת קישור לגרסת ה-BIOS העדכנית. לאחר מכן בחר והורד את התוכנה BIOS מערכת המחשב הנייד של HP.
 5. לחץ על סמל הפלוס לצד אבחון להצגת רשימת מנהלי התקן ותוכנות. לאחר מכן בחר והורד את אבחון המערכת של HP‏ (UEFI)‏.
 6. כשתתבקש להפעיל או לשמור את הקובץ, בחר שמור ושמור את הקובץ בשולחן העבודה שלך. לאחר מכן, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ שהורדת כדי להתקין את התוכנה העדכנית.
  NOTE:
  אל תנסה להפעיל עדכונים עד שהורדתם לכונן הקשיח תושלם.