Jump to content

Informacje na temat narzedzia Menedzer urzadzen (Windows 7)

 • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 7.
Ten dokument zawiera informacje dotyczące korzystania z narzędzia Menedżer urządzeń oraz wyświetlanych kodów błędów.
NOTE:Musisz być zalogowany jako administrator, aby zmienić ustawienia w Menedżerze urządzeń. Inni użytkownicy mogą wyświetlać ustawienia, ale nie mogą dokonywać zmian.
Figure 1: Menedżer urządzeń
Menedżer urządzeń przechowuje informacje na temat urządzeń zainstalowanych w komputerze. Menedżer urządzeń przechowuje następujące informacje:
 • Czy urządzenie działa prawidłowo oraz komunikaty o błędach, jeśli nie działa prawidłowo
 • Zainstalowane urządzenia
 • Porty IRQ
 • Przydziały pamięci
 • Sterowniki
Menedżer urządzeń umożliwia wprowadzanie zmian we właściwościach urządzeń.

Jak uruchamiać Menedżera urządzeń i wyświetlać kody błędów

Aby wyświetlić kody błędów w Menedżerze urządzeń, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start , a następnie w polu wyszukiwania wpisz Menedżer urządzeń. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
  Figure 2: Uruchamianie Menedżera urządzeń
 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia (na przykład Karty graficzne), aby wyświetlić urządzenia w tej kategorii.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  Figure 3: Kliknij Właściwości
 4. Kliknij kartę Ogólne, aby wyświetlić stan urządzenia.
  Figure 4: Przykład komunikatu o prawidłowym stanie urządzenia
  Figure 5: Przykład komunikatu o wystąpieniu problemu
  NOTE:Jeśli w urządzeniu wystąpił problem, zostanie wyświetlony typ tego problemu. Możliwe jest także wyświetlenie kodu problemu oraz sugerowanego rozwiązania. Więcej informacji na temat kodów błędów i ich znaczenia można znaleźć w sekcji Szczegółowe informacje na temat kodów błędów .Jeśli dostępny jest przycisk Sprawdź rozwiązania, kliknij go, aby przesłać raport błędów Windows do firmy Microsoft.

Omówienie kart Menedżera urządzeń

W programie Menedżerze urządzeń kliknij znak plus (+) znajdujący się obok urządzenia, prawym przyciskiem myszy kliknij wybrane urządzenie, a następnie wybierz Właściwości. Wyświetlone zostanie okno właściwości.
Poniżej zostały przedstawione niektóre standardowe karty. Okno właściwości w przypadku niektórych urządzeń może zawierać karty, które nie zostały tutaj przedstawione:
 • Szczegóły
 • Wielkość
 • Zaawansowane (Advanced)
Kliknij nagłówek lub znajdujący się obok znak plus (+), aby rozwinąć informacje:
Karta Ogólne zawiera informacje takie jak typ urządzenia, producent oraz status urządzenia.
Figure 6: Karta Ogólne
Na karcie Sterownik widoczne są szczegóły dotyczące sterownika. Za pomocą tej karty można aktualizować, przywracać poprzednią wersję, wyłączać lub odinstalować sterownik.
Figure 7: Karta Sterownik
Po kliknięciu karty Zasoby w obszarze na środku karty są wyświetlane typy zasobów dostępnych dla wybranego urządzenia.
Figure 8: Karta Zasoby
 • W dolnej części karty znajduje się pole Lista urządzeń powodujących konflikty. W przypadku konfliktu na tej liście pokazywany jest kod błędu.
 • Jeśli system Windows wykrywa prawidłowo urządzenie, zaznaczone jest pole wyboru Użyj ustawień automatycznych. Urządzenie powinno działać prawidłowo.
 • Jeśli ustawienia zasobów urządzenia są dostępne jako Konfiguracja podstawowa <n> (gdzie <n> jest liczbą z zakresu od 0000 do 0009), można zmienić konfigurację, wybierając inne ustawienia zasobów z listy.
 • Jeśli ustawienia urządzenia nie są dostępne jako Konfiguracja podstawowa, kliknij przycisk Zmień ustawienie i ręcznie dostosuj wartości zasobów. Aby na przykład edytować ustawienie Zakres We/Wy, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij pole wyboru Użyj ustawień automatycznych, aby usunąć jego zaznaczenie.
  2. Kliknij przycisk Zmień ustawienie.
  3. Kliknij odpowiedni zakres We/Wy dla urządzenia.
  4. Zapisz nowe ustawienie i kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.
  5. Uruchom komputer ponownie, aby nowe ustawienie zostało rozpoznane.

Pasek narzędzi Menedżera urządzeń

Pasek narzędzi w Menedżerze urządzeń służy do wykonywania różnych akcji dotyczących urządzeń znajdujących się w systemie. Więcej informacji na temat przycisków paska narzędzi można znaleźć w poniższej tabeli.
Figure 9: Przyciski na pasku narzędzi Menedżera urządzeń
SymbolDefinicja
Wyświetla/ukrywa drzewo konsoli narzędzia Menedżer urządzeń znajdujące się po lewej stronie okna.
Wyświetla właściwości wybranego urządzenia.
Otwiera pliki Pomocy Menedżera urządzeń (programu Microsoft Management Console).
Wyświetla okienko Działania Menedżera urządzeń, które zawiera możliwe działania umożliwiające rozwiązanie problemu z urządzeniem.
Skanuje w poszukiwaniu zmian sprzętu.
Aktualizuje sterownik urządzenia, jeśli jest on dostępny.
Odinstalowuje urządzenie z systemu.
Wyłącza urządzenie w systemie.

Przywracanie sterownika

Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie po aktualizacji sterownika, przywróć poprzednio zainstalowany sterownik.
 1. Otwórz Menedżera urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia. Na przykład, kliknij dwukrotnie Karty graficzne aby wyświetlić urządzenia w tej kategorii.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Przejdź do karty Sterownik.
 5. Kliknij przycisk Przywróć sterownik, a następnie wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
  NOTE:Jeżeli nie można skorzystać z przycisku Przywróć sterownik, sterownik nie był aktualizowany i nie może zostać przywrócony.
  Figure 10: Przywracanie sterownika
  Przywracanie sterownika

Symbole błędów w Menedżerze urządzeń

W Menedżerze urządzeń do powiadamiania o określonym stanie błędu są stosowane następujące symbole:
SymbolDefinicja
Wskazuje stan problemu z urządzeniem. Urządzenie będące w stanie problemu może działać. Wyświetlany jest także kod wyjaśniający dany problem.
Wskazuje wyłączone urządzenie. Wyłączone urządzenie jest fizycznie dostępne w systemie, wykorzystuje zasoby, ale nie ma w systemie załadowanego sterownika trybu chronionego dla tego urządzenia.
W zasobach komputera w oknie właściwości wskazuje, że dla urządzenia nie zaznaczono pola wyboru Użyj ustawień automatycznych i wybrano ustawienia ręczne. Nie wskazuje na problem lub stan wyłączenia urządzenia.
Wskazuje na brak dostępności sterownika przeznaczonego dla urządzenia oraz że został zainstalowany inny zgodny sterownik.

Szczegółowe informacje o kodach błędów

W poniższej tabeli wiele błędów można wyeliminować poprzez aktualizację sterownika. W przypadku aktualizacji sterowników, poprawek systemu BIOS i oprogramowania należy skorzystać ze strony wyszukiwania sterowników i programów do pobrania w witrynie firmy HP . Wyszukaj numer modelu komputera, aby uzyskać listę dostępnych aktualizacji.
NOTE:Aby usunąć urządzenie z Menedżera urządzeń, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia na liście, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.Sterownik można także zaktualizować z poziomu karty Sterownik w oknie Właściwości urządzenia. Dwukrotnie kliknij nazwę urządzenia, aby przejść na stronę Właściwości programu Menedżer urządzeń, kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
Kody błędów w Menedżerze urządzeń
Kod błęduOpis błęduSugerowane rozwiązanie
Kod 1Urządzenie nie jest prawidłowo skonfigurowaneAby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w oknie Stan urządzenia. Oprócz tego ten problem można rozwiązać poprzez usunięcie urządzenia w Menedżerze urządzeń, a następnie dodanie urządzenia w Panelu sterowania.
Kod 2W zależności od tego, które urządzenie nie działa, może pojawić się jeden z dwóch różnych komunikatów. Ten kod oznacza, że program ładowania urządzenia (DevLoader) nie załadował urządzenia. Jeśli tym urządzeniem jest Root Bus DevLoader (na przykład ISAPNP, PCI lub BIOS), zostanie wyświetlony następujący komunikat: System Windows nie mógł załadować sterownika dla tego urządzenia, ponieważ komputer zgłasza dwa typy magistrali. (Kod 2)

Jeśli tym urządzeniem nie jest Root Bus DevLoader, zostanie wyświetlony następujący komunikat: Program ładowania urządzenia dla tego urządzenia nie mógł załadować sterownika urządzenia. (Kod 2)
Spróbuj zaktualizować system BIOS .

Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod 3Urządzenie może być uszkodzone lub też w komputerze brakuje pamięci lub innych zasobów.Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia. Problem ten można także rozwiązać, uruchamiając ponownie komputer lub usuwając pliki z dysku twardego.
Kod 4Plik INF dla tego urządzenia jest nieprawidłowy lub rejestr jest uszkodzony. Na przykład jeśli w pliku .inf określone jest pole, które powinno być polem tekstowym, ale jest binarne. Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.

Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, zaktualizuj sterownik.
Kod 5Awaria urządzenia z powodu braku mechanizmu rozwiązywania konfliktów. Zaktualizuj sterownik zgodnie ze wskazówkami, aby usunąć ten kod błędu

Jeśli ten kod błędu nadal się pojawia, spróbuj usunąć urządzenie z Menedżera urządzeń, a następnie ponownie uruchomić komputer, aby ponownie zainstalować/zainicjować urządzenie.
Kod 6Konflikt pomiędzy tym i innym urządzeniem. Kliknij kartę Zasoby w oknie Właściwości urządzenia, aby ręcznie wprowadzić ustawienia lub wymienić urządzenie na zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 7Skonfigurowanie urządzenia jest niemożliwe. Jeśli urządzenie działa prawidłowo, nie ma potrzeby wykonywania żadnych czynności w celu rozwiązania problemu. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.

Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, spróbuj zaktualizować sterownik.
Kod 8Nie można znaleźć programu ładowania urządzenia (DevLoader). Na przykład plik .inf urządzenia może wskazywać na brakujący lub nieprawidłowy plik. W większości przypadków problem można rozwiązać, instalując ponownie lub aktualizując sterownik. Jako rozwiązanie alternatywne, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.

Jeśli ten błąd będzie pojawiać się nadal, skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania zaktualizowanego sterownika.
Kod 8Jeśli program DevLoader jest systemowym programem DevLoader, zostanie wyświetlony następujący tekst: To urządzenie nie działa prawidłowo, ponieważ system Windows nie może załadować pliku ładującego sterowniki dla urządzenia. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj procedurę przywracania systemu.
Kod 9Informacje w Rejestrze dotyczące tego urządzenia są nieprawidłowe. Ten problem może być rozwiązany za pomocą Menedżera urządzeń przez usunięcie i ponowne zainstalowanie urządzenia.

Jeśli ten błąd będzie nadal się pojawiać, skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania poprawnych ustawień rejestru.
Kod 10Nie można uruchomić urządzenia (na przykład, nie jest dostępne lub nie działa prawidłowo). Ten komunikat może różnić się znacznie od podanego, ponieważ pochodzi on ze sterownika.Aby rozwiązać problem o tym kodzie błędu, upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone do komputera. Upewnij się, czy na przykład zostały prawidłowo podłączone wszystkie przewody i wszystkie karty zostały całkowicie wsunięte w odpowiednie gniazda.

Postępuj zgodnie z instrukcjami po naciśnięciu sugerowanego przycisku rozwiązania i zaktualizuj sterownik urządzenia. Możliwe jest usunięcie, a następnie automatyczne ponowne wykrycie urządzenia.
Kod błęduOpis błęduSugerowane rozwiązanie
Kod 11Awaria urządzenia. Spróbuj zaktualizować sterownik.

Spróbuj usunąć i ponownie zainstalować urządzenie

Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z zainstalowaną wersją Windows.
Kod 12Dwa urządzenia zostały przypisane do tych samych zasobów lub ustawienia systemu BIOS nie zapewniają sterownika z odpowiednimi zasobami. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz lub usuń jedno z tych urządzeń.

Kliknij kartę Zasoby w oknie Właściwości urządzenia, aby ręcznie wprowadzić ustawienia lub wymień urządzenie na zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 13Nie można uruchomić urządzenia z powodu problemu ze sterownikiem urządzenia. Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod 14W urządzeniu wystąpił problem, który można rozwiązać przez ponowne uruchomienie komputera. Ponownie uruchom komputer.
Kod 15Zasoby urządzenia wywołują konflikt z zasobami innego urządzenia. Aby rozwiązać ten problem, kliknij kartę Zasoby w oknie właściwości urządzenia, aby wprowadzić ręcznie ustawienia lub zamień urządzenie na inne, zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 16Urządzenie nie zostało całkowicie wykryte. Kiedy urządzenie nie zostało całkowicie wykryte, wszystkie jego zasoby mogły nie zostać zarejestrowane. Aby rozwiązać ten problem, kliknij kartę Zasoby w oknie właściwości urządzenia, aby wprowadzić ręcznie ustawienia lub zamień urządzenie na inne, zgodne z technologią Plug and Play.

Zaktualizuj sterownik, jeśli jest to możliwe.
Kod 17Sprzęt jest urządzeniem wielofunkcyjnym i w pliku .inf urządzenia zawarte są nieprawidłowe informacje o sposobie przydzielania zasobów urządzenia urządzeniom podrzędnym. Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.

Jeśli ten kod błędu nadal się pojawia, skontaktuj się z producentem urządzenia, aby uzyskać zaktualizowane sterowniki lub pliki instalacyjne.
Kod 18Urządzenie należy zainstalować ponownie. Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli to nie pozwoli rozwiązać problemu, spróbuj usunąć urządzenie z Menedżera urządzeń, a następnie ponownie uruchomić komputer, aby ponownie zainstalować/zainicjować urządzenie.
Kod 19Rejestr zwrócił nieznany wynik. Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie oznaczające uruchomienie programu Scanreg.exe.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wpisz scanreg/restore w wierszu polecenia.

Na końcu usuń urządzenie w Menedżerze urządzeń, a następnie zainstaluj je ponownie i poczekaj na jego wykrycie w systemie.
Kod 20Program ładowania sterownika VxD (Vxdldr) zwrócił nieznany wynik. Na przykład może występować niezgodność wersji między sterownikiem urządzenia i systemem operacyjnym. Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie.

Jeśli to nie pozwoli rozwiązać problemu, spróbuj usunąć urządzenie z Menedżera urządzeń, a następnie ponownie zainstaluj urządzenie.
Kod błęduOpis błęduSugerowane rozwiązanie
Kod 21W urządzeniu wystąpił problem, który można rozwiązać przez ponowne uruchomienie komputera. Ponownie uruchom komputer.
Kod 22To urządzenie jest wyłączone. Aby rozwiązać ten problem, włącz urządzenie. W tym celu prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę urządzenia w Menedżerze urządzeń, wybierz pozycję Włącz, a następnie ponownie uruchom komputer.

Jeśli to nie pozwoli rozwiązać problemu, spróbuj usunąć urządzenie z programu Menedżer urządzeń, a następnie ponownie uruchomić komputer, aby ponownie zainstalować/zainicjować urządzenie.

Czy urządzenie zostało wyłączone w systemie BIOS? Spróbuj włączyć urządzenie za pomocą narzędzia konfiguracji systemu BIOS .
Kod 23Program ładowania urządzenia opóźnił uruchomienie urządzenia i nie przekazał do systemu Windows informacji o tym, kiedy będzie gotowy do uruchomienia urządzenia. Aby rozwiązać ten problem, sprawdź ustawienia podstawowej karty graficznej w oknie dialogowym Właściwości ekranu. Spróbuj usunąć podstawową i dodatkową kartę graficzną w Menedżerze urządzeń, a następnie uruchom ponownie komputer.

Sprawdź, czy sterowniki są aktualne i poprawnie zainstalowane.

W przypadku urządzeń innych niż karta graficzna zastosuj zalecane rozwiązanie.

Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer.
Kod 24Urządzenie nie jest obecne, nie działa prawidłowo lub nie zostały zainstalowane wszystkie jego sterowniki. Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązania.

Jeśli urządzenie nadal nie działa, upewnij się, że zostało prawidłowo podłączone do komputera. Na przykład sprawdź, czy przewody zostały prawidłowo podłączone oraz czy karty adapterów zostały prawidłowo wsunięte w odpowiednie gniazda.
Kod 25Ten problem zwykle pojawia się tylko podczas pierwszego i drugiego rozruchu po skopiowaniu wszystkich plików przez Instalatora systemu Windows. Jeśli ten kod zostanie zidentyfikowany, najprawdopodobniej oznacza niekompletną instalację. Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Może być wymagane przeprowadzenie odzyskiwania systemu.
Kod 26Urządzenie nie ładuje się prawidłowo. Może to oznaczać problem w sterowniku urządzenia lub że nie wszystkie sterowniki zostały zainstalowane. Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia, a następnie uruchom ponownie komputer.

Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, spróbuj zaktualizować sterownik.
Kod 27Część rejestru opisująca dostępne zasoby dla urządzenia nie zawiera poprawnych wpisów. Na przykład urządzenie jest oznaczone jako konfigurowane, ale informacje o konfiguracji w pliku .inf wskazują, że urządzenia nie można konfigurować. Aby rozwiązać ten problem, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia, a następnie uruchom ponownie komputer.

Jeśli urządzenie nadal nie będzie działać, spróbuj zaktualizować sterownik.
Kod 28Sterowniki nie są zainstalowane.Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer.

Jeśli błąd będzie występować nadal, może być konieczne uzyskanie sterowników.
Kod 29Oprogramowanie układowe urządzenia nie zapewnia wystarczających zasobów.Zaktualizuj sterownik urządzenia.

Jeśli błąd występuje nadal, może to oznaczać, że urządzenie nie jest zgodne z używaną wersją systemu Windows, urządzenie jest uszkodzone lub też połączenie z urządzeniem jest nieprawidłowe.
Kod 30Nie można współdzielić przerwania IRQ. Mogą występować dwa urządzenia przydzielone do jednego przerwania IRQ. Zaktualizuj urządzenia do wersji zgodnych z technologią Plug and Play lub popraw ustawienia zworek.
Kod błęduOpis błęduSugerowane rozwiązanie
Kod 31System Windows nie może załadować sterowników wymaganych dla tego urządzenia.Zaktualizuj sterownik urządzenia.

Jeśli błąd występuje nadal, może to oznaczać, że urządzenie nie jest zgodne z używaną wersją systemu Windows, urządzenie jest uszkodzone lub też połączenie z urządzeniem jest nieprawidłowe.
Kod 32Sterownik (usługa) wymagany dla tego urządzenia został wyłączony.W rejestrze uruchamianie tego sterownika jest wyłączone.

Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod 33 System Windows nie może określić, jakie zasoby są wymagane.Czy urządzenie jest zgodne z używaną wersją systemu Windows? Może być konieczna wymiana urządzenia na zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 34 System Windows nie może określić ustawień konfiguracyjnych dla instalowanego urządzenia.Aby rozwiązać ten problem, kliknij kartę Zasoby w oknie właściwości urządzenia, aby wprowadzić ręcznie ustawienia lub zamień urządzenie na inne, zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 35Nie można prawidłowo skonfigurować instalowanego urządzenia.Spróbuj zaktualizować system BIOS .
Kod 36Parametry żądania przerwania urządzenia (IRQ) wymagają ponownego skonfigurowania.Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną ze sprzętem oraz zmień ustawienia przerwań (IRQ) za pomocą narzędzia konfiguracji systemu BIOS .
Kod 37System Windows nie może zainicjować sterownika urządzenia. Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.

Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, zaktualizuj sterownik.
Kod 38Nie można zainstalować sterownika, ponieważ w pamięci systemu już istnieje wystąpienie sterownika.Ponownie uruchom komputer.

Zaktualizuj sterownik, jeśli ten błąd nadal występuje.
Kod 39System Windows nie może znaleźć sterownika urządzenia.Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.

Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, zaktualizuj sterownik.
Kod 40 System Windows nie może uzyskać dostępu do urządzenia, ponieważ informacje klucza usługi są nieprawidłowe lub nie istnieją w rejestrze.Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.

Jeśli problem występuje nadal, wykonaj procedurę przywracania systemu w celu przywrócenia rejestru.
Kod błęduOpis błęduSugerowane rozwiązanie
Kod 41 System Windows pomyślnie załadował sterownik tego urządzenia, ale nie może znaleźć urządzenia.Wykonaj poniższe czynności:

 1. Usuń nazwę urządzenia w Menedżerze urządzeń i wyłącz komputer.
 2. Usuń urządzenie z komputera, a następnie podłącz je ponownie, aby upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
 3. Włącz komputer.


Jeśli błąd występuje nadal, upewnij się, że urządzenie jest zgodne z używaną wersją systemu Windows.
Kod 42Nie można zainstalować sterownika urządzenia, ponieważ w pamięci systemowej znajduje się już wystąpienie urządzenia.Ponownie uruchom komputer.

Jeśli problem występuje nadal, zapoznaj się z kartą Rozwiązywanie problemów w celu jego rozwiązania. Jeśli używasz dwóch urządzeń tego samego typu i jednego producenta, odłącz jedno z nich od komputera.
Kod 43 Sterownik urządzenia nie działa prawidłowo.Ponownie uruchom komputer.

Jeśli problem występuje nadal, zapoznaj się z kartą Rozwiązywanie problemów w celu jego rozwiązania.
Kod 44Nastąpiło przypadkowe wyłączenie urządzenia. Ponownie uruchom komputer.

Jeśli problem występuje nadal, zapoznaj się z kartą Rozwiązywanie problemów w celu jego rozwiązania.
Kod 45Obecnie urządzenie nie jest podłączone do komputera.Ten kod błędu nie wymaga żadnych czynności.
Kod 46 Nie można uzyskać dostępu do urządzenia, ponieważ trwa proces zamykania systemu. Urządzenie powinno działać prawidłowo po ponownym uruchomieniu komputera. Ten kod błędu nie wymaga żadnych czynności.
Kod 47Nie można uzyskać dostępu do urządzenia, ponieważ działa w trybie bezpiecznego usuwania, ale nie zostało jeszcze odinstalowane. Odłącz urządzenie od komputera, a następnie podłącz je ponownie.

Aby uaktywnić ponownie urządzenie, uruchom ponownie komputer.
Kod 48Oprogramowanie dla tego urządzenia zostało zablokowane przed uruchamianiem, ponieważ wiadomo o nim, że powoduje problemy z systemem Windows.Zaktualizuj sterownik lub zamień urządzenie na inny zgodny sprzęt.
Kod 49 System Windows nie może uruchomić nowego urządzenia, ponieważ został przekroczony limit rozmiaru rejestru. Aby rozwiązać ten problem, użyj Menedżera urządzeń do odinstalowania niepotrzebnych lub nieużywanych urządzeń, a następnie uruchom ponownie komputer. W celu przywrócenia rejestru może być wymagane wykonanie procedury odzyskiwania systemu.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+