Jump to content

Konfiguracja drukarki w sieci bezprzewodowej

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące instalacji urządzenia w istniejącej sieci bezprzewodowej z punktem dostępu, takim jak router. Tego typu sieć nosi nazwę sieci infrastrukturalnej. W celu uzyskania połączenia bezprzewodowego z urządzeniem firma HP zaleca używanie sieci typu infrastrukturalnego.
NOTE:Z instrukcji tych można także skorzystać przy zmianie połączenie na bezprzewodowe, gdy pierwotnie zainstalowane zostało oprogramowania do połączenia przez złącze USB.
Figure 1: Przykład sieci bezprzewodowej z punktem dostępu
Ilustracja: Przykład sieci bezprzewodowej z punktem dostępu
Kliknij znak plus () obok nazwy posiadanego systemu operacyjnego, aby uzyskać więcej informacji.
Wykonaj poniższe czynności w przypadku systemu operacyjnego Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.
Oprogramowanie drukarki zawiera narzędzie, które umożliwia łatwą zmianę sposobu połączenia z kabla USB na połączenie bezprzewodowe. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uruchomić narzędzie USB to Wireless.
NOTE:Przed kontynuowaniem należy upewnić się, że komputer jest połączony z siecią bezprzewodową.
 1. Uruchom narzędzie USB to Wireless.
   Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, HP, Photosmart serii D110, a następnie USB to Wireless.
   Kliknij kolejno ikonę Windows (), Wszystkie programy, HP, Photosmart serii D110, a następnie USB to Wireless.
   Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję Szukaj. Wpisz USB w polu wyszukiwania, a następnie kliknij opcję USB to Wireless.
  NOTE:Jeśli w systemie zainstalowano więcej niż jedną drukarkę HP, sprawdź, czy u góry okna narzędzia USB to Wireless wyświetlana jest nazwa drukarki, którą chcesz zmienić. Jeśli nie jest wyświetlana, zamknij okno i powtórz powyższe kroki, aby znaleźć odpowiednie narzędzie.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. (Aby skonfigurować sieć, wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi dostarczonej z routerem lub punktem dostępu.)
   Jeśli podczas konfiguracji filtrowania urządzeń w punkcie dostępu wymagane jest podanie adresu IP lub MAC urządzenia HP, przejdź do sekcji Informacje dodatkowe na końcu tego dokumentu.
  • Urządzenie HP obsługujące łączność bezprzewodową. Na czas instalacji należy umieścić urządzenie w pobliżu komputera.
  • Uprawnienia administratora lub hasło (tylko w przypadku systemu Vista)
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
  • Hasło: Klucz WEP lub hasło WPA
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.

   Możesz także spróbować skorzystać z narzędzia HP Print and Scan Doctor, aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone oraz że komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
Narzędzie HP Print and Scan Doctor szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów z drukowaniem, skanowaniem i łącznością. Umożliwia także szybką lokalizację danych logowania do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Narzędzie HP Print and Scan Doctor jest dostępne dla większości produktów firmy HP. Jest ponadto dostępne w większości języków. Może być jednak niedostępne w przypadku starszych modeli produktów firmy HP. Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X.
 1. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację. Narzędzie HP Print and Scan Doctor otwiera się.
 3. Na pasku Menu w oknie narzędzia Print and Scan Doctor kliknij Sieć, a następnie kliknij opcję Pokaż zaawansowane informacje.
 4. Kliknij Pokaż informacje o sieci bezprzewodowej.
 5. W sekcji Ustawienia sieci bezprzewodowej nazwa sieci bezprzewodowej jest podana w kolumnie SSID, a kolumna Klucz sieciowy wyświetla odpowiednie hasło sieci bezprzewodowej.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Drukarka obsługuje dwie metody konfiguracji sieci bezprzewodowej: Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej i Wi-Fi Protected Setup. Podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej, korzystając z jednego z poniższych sposobów.
Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć drukarkę WLAN z siecią bezprzewodową WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa znajdujący się z przodu drukarki.
 2. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie dotknij przycisku OK.
 3. Sprawdź, czy moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED na przycisku Sieć bezprzewodowa świeci się, oznacza to, że moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED nie świeci się, naciśnij przycisk OK, aby wybrać polecenie Włącz połączenie bezprzewodowe.
 4. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 5. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać nazwę sieci (SSID), a następnie naciśnij przycisk OK.
  NOTE:Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej na drukarce wyświetla instrukcje dotyczące konfiguracji połączenia bezprzewodowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki lub wykonaj poniższe czynności.
  Jeśli dana sieć nie znajduje się na liście dostępnych sieci, wykonaj poniższe czynności, aby dodać ją ręcznie.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Wprowadź nową nazwę sieci (SSID), a następnie naciśnij przycisk OK.
  Za pomocą panelu sterowania drukarki wpisz nazwę swojej sieci, a następnie naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Gotowe. Dotknij opcji OK, aby potwierdzić.
  NOTE:Nazwę sieci wprowadź z uwzględnieniem wielkości liter (małe i wielkie litery). Jeżeli nie zostaną wprowadzone poprawnie, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  NOTE:Jeżeli sieć nie zostanie znaleziona, drukarka oferuje opcję użycia sieci mimo wszystko. Opcja ta umożliwia rozwiązanie problemu z siecią bezprzewodową w późniejszym czasie.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Infrastruktura, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Szyfrowanie WEP lub Szyfrowanie WPA, a następnie naciśnij przycisk OK.
  NOTE:Jeśli nie korzystasz z szyfrowania, wybierz opcję Bez szyfrowania.
 6. W przypadku wyświetlenia odpowiedniego monitu wprowadź hasło WPA lub klucz WEP, a następnie naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Gotowe. Dotknij opcji OK, aby potwierdzić.
  NOTE:Nazwę sieci wprowadź z uwzględnieniem wielkości liter (małe i wielkie litery). Jeżeli nie zostaną wprowadzone poprawnie, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
 7. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo połączone z siecią.
  NOTE: W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie dotyczącego połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa zostały wpisane prawidłowo, a następnie ponownie wprowadź informacje zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 8. Po podłączeniu drukarki do sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk Raport z testu, aby wydrukować raport z testu sieci bezprzewodowej.
Użyj jednej z poniższych opcji, aby podłączyć drukarkę do sieci bezprzewodowej za pośrednictwem protokołu WPS.
NOTE:Do połączenia drukarki w ten sposób potrzebny jest bezprzewodowy router z obsługą WPS. Nie wszystkie routery obsługują metodę WPS.
 1. Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa znajdujący się z przodu drukarki.
 2. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie dotknij przycisku OK.
 3. Sprawdź, czy moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED na przycisku Sieć bezprzewodowa świeci się, oznacza to, że moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED nie świeci się, naciśnij przycisk OK, aby wybrać polecenie Włącz połączenie bezprzewodowe.
 4. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Wi-Fi Protected Setup, a następnie naciśnij OK.
 5. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Naciśnij przycisk, a następnie naciśnij OK.
  Drukarka wyświetli monit o naciśnięcie przycisku WPS na routerze bezprzewodowym.
  NOTE:Włączy się zegar odliczający dwie minuty, w ciągu których należy nacisnąć przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
 6. Naciśnij przycisk WPS na routerze. Drukarka automatycznie odnajdzie sieć bezprzewodową i skonfiguruje połączenie.
 1. Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa znajdujący się z przodu drukarki.
 2. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie dotknij przycisku OK.
 3. Sprawdź, czy moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED na przycisku Sieć bezprzewodowa świeci się, oznacza to, że moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED nie świeci się, naciśnij przycisk OK, aby wybrać polecenie Włącz połączenie bezprzewodowe.
 4. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Wi-Fi Protected Setup, a następnie naciśnij OK.
 5. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję PIN, a następnie naciśnij OK.
 6. Drukarka wyświetli kod PIN, który należy wprowadzić w routerze bezprzewodowym. Wprowadź kod PIN w routerze bezprzewodowym.
  NOTE:W drukarce włączy się zegar odliczający cztery minuty, w ciągu których należy wprowadzić kod PIN w routerze bezprzewodowym.
  Drukarka automatycznie odnajdzie sieć bezprzewodową i skonfiguruje połączenie.

Krok 3: Zdecyduj, czy chcesz zainstalować oprogramowanie z płyty CD, czy pobrać je z witryny internetowej HP, czy też posłużyć się kreatorem instalacji drukarki HP

Jeśli wcześniej zostało zainstalowane oprogramowanie dla urządzenia podłączonego za pomocą kabla USB, kliknij tutaj, aby przejść do zawartych w niniejszym dokumencie instrukcji dotyczących narzędzia USB to Wireless .
Posiadanie płyty CD oryginalnie dołączonej do drukarki nie jest konieczne do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu drukarki można zainstalować bezpłatnie z witryny internetowej firmy HP. W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows 8 kreator instalacji drukarki HP szybko i prosto wyszukuje najlepszy sterownik druku dla drukarki. Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji:
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Instalacja z płyty CD jest szybka i prosta.
  W przypadku starszego modelu drukarki:Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka.

  Na przykład system Windows 7 został wydany w 2009 roku. Jeśli Twoja drukarka HP została wyprodukowana wcześniej, dostarczona z nią płyta CD może nie działać prawidłowo na komputerze z tym systemem.
  Informacje na temat oprogramowaniaOprogramowanie na płycie CD jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Użytkownicy, którzy nie dysponują płytą CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
  W przypadku starszego modelu drukarki:Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie optymalnych wyników instalacji w przypadku starszych modeli drukarek. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z płyty CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

  Pobranie oprogramowania jest zalecane w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż model drukarki.
  Informacje na temat oprogramowaniaOprogramowanie, które można pobrać ze strony internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla danej drukarki. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki i płyty CD na rynek.
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik druku dla danej drukarki.
  W przypadku starszego modelu drukarki:Kreator instalacji drukarki pomaga w korzystaniu z drukarki w taki sam sposób, jak w przypadku starego systemu operacyjnego Windows. Kreator jest dostępny tylko dla systemów Windows 7 i Windows 8. Nie jest też dostępny dla wszystkich drukarek.
  Informacje na temat oprogramowaniaKreator instalacji drukarki HP zapewnia najbardziej aktualne oprogramowanie dla drukarki. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki i płyty CD na rynek.

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Jeśli wcześniej zostało zainstalowane oprogramowanie dla urządzenia podłączonego za pomocą kabla USB, kliknij tutaj, aby przejść do zawartych w niniejszym dokumencie instrukcji dotyczących narzędzia USB to Wireless .
Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, wykonaj czynności zgodnie z wybranym sposobem instalacji (z płyty CD lub z Internetu). Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który będzie współpracował z drukarką w tej samej sieci bezprzewodowej.
Ważne: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat dotyczący zapory sieciowej, kliknij przycisk odblokuj, akceptuj, kontynuuj, tak, pozwól lub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
 1. Włóż płytę CD dołączoną do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż zostanie uruchomiony instalator oprogramowania.
  Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, wykonaj poniższe czynności, aby go uruchomić:
   Kliknij przycisk Start, a następnie Mój komputer i kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
   Kliknij ikonę Windows (), kliknij Komputer, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD.
   Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję Eksplorator plików. Kliknij lub dotknij opcji Mój komputer, a następnie kliknij ikonę napędu CD lub DVD. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól, aby kontynuować.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
 3. Po wyświetleniu monitu o podanie typu połączenia wybierz opcję Połączenie sieci bezprzewodowej (802.11).
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie zainstalować je w komputerze.
Krok 1: Pobieranie oprogramowania
Dla wielu drukarek na stronie pobierania dostępnych jest kilka sterowników. Do wyboru mogą być sterowniki w wersji podstawowej lub pełnej. Jeśli dostępne są obie opcje, poniższe informacje mogą pomóc w wyborze odpowiedniego sterownika.
Typ podstawowyTyp pełny

(Zalecany)
Firma HP nie zaleca instalowania sterownika typu podstawowego, z wyjątkiem następujących okoliczności:

 • Urządzenie wielofunkcyjne będzie używane tylko do druku.
 • Do skanowania będą używane sterowniki WIA firmy Microsoft, sterowniki Twain lub inne oprogramowanie.


Rozmiar sterownika typu podstawowego jest mniejszy, a czas pobierania jest krótszy. Sterownik ten nie zawiera jednak elementów używanych przez większość użytkowników do kopiowania i wysyłania faksów z komputera. Nie pozwala także wykorzystywać wszystkich funkcji związanych ze skanowaniem.
Pełne wykorzystanie wszystkich funkcji urządzenia: Sterownik w wersji pełnej umożliwia wykorzystanie wszystkich funkcji drukowania, skanowania, kopiowania i faksu.

HP udostępnia również przydatne oprogramowanie, które pozwala maksymalnie wykorzystywać różne funkcje produktu. Oprogramowanie różni się w zależności od produktu. Kilka przykładów:

 • Centrum obsługi HP: Istotne narzędzie umożliwiające kontrolowanie ustawień druku, kopiowania i skanowania. Umożliwia także konserwację urządzenia, rozwiązywanie problemów, aktualizację oprogramowania oraz uzyskiwanie informacji na temat zamawiania materiałów eksploatacyjnych.
 • Pliki pomocy urządzenia z możliwością przeszukiwania
 • Oprogramowanie do edycji obrazów


NOTE: Podczas procesu pełnej instalacji można wybrać instalację niestandardową, która umożliwia wybranie określonych opcji instalowanego oprogramowania.
Firma HP zaleca wybranie opcji Pełna wersja, jeśli jest dostępna, ponieważ pozwala ona wykorzystać wszystkie możliwości drukarki.
Aby pobrać i zapisać w komputerze oprogramowanie drukarki, wykonaj następujące czynności.
 1. Otwórz nowe okno, aby przejść na stronę Wybierz oprogramowanie i sterowniki:
  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij łącze Wybierz oprogramowanie i sterowniki , a następnie wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie.
  2. W razie potrzeby podaj numer drukarki. Drukarkę można także wybrać przez kliknięcie odpowiedniej pozycji na liście podobnych drukarek.
  3. Kliknij swój system operacyjny.
   Zostanie otwarta strona Wybierz oprogramowanie i sterowniki.
 2. Kliknij sterownik, który zamierzasz pobrać. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w powyższej tabeli.
 3. Kliknij opcję Tylko pobierz. Opcja ta umożliwia zainstalowanie oprogramowania w dowolnym czasie po pobraniu.
 4. Kliknij opcję Zapisz, a następnie wybierz folder na dysku twardym, w którym plik zostanie zapisany.
 5. Kliknij przycisk Zapisz. Oprogramowanie zostanie pobrane i zapisane na dysku twardym komputera.
  Wskazówka: Zapamiętaj miejsce, w którym plik został zapisany, aby później łatwo móc go odnaleźć i zainstalować.
Krok 2: Instalacja oprogramowania
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 2: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Kreator instalacji drukarki HP w szybki i łatwy sposób wyszukuje najlepszy sterownik druku Windows dla danej drukarki. Aby zaoszczędzić czas, spróbuj skorzystać z tego automatycznego narzędzia zamiast sięgać po pozostałe metody instalacji przedstawione w niniejszym dokumencie.
Poniżej opisano kilka częstych problemów z instalacją, w których rozwiązaniu pomóc może Kreator instalacji drukarki HP:
 • Nie możesz znaleźć odpowiedniego sterownika dla systemu Windows.
 • Potrzebujesz pomocy, aby móc używać swojej drukarki HP w taki sam sposób, jak w poprzednim systemie operacyjnym
 • Nie wiesz, który sterownik najlepiej wybrać.


NOTE:Kreator instalacji drukarki HP jest dostępny tylko dla wybranych drukarek HP. Narzędzie to jest dostępne tylko dla systemu operacyjnego Windows 7 i Windows 8.Kreator instalacji drukarki HP działa z drukarkami podłączonymi za pomocą kabla USB lub za pośrednictwem sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej. Aby podłączyć bezprzewodowo drukarkę, która nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej, należy tymczasowo podłączyć drukarkę za pomocą kabla USB w celu uruchomienia Kreatora instalacji drukarki.
Krok 1: Pobierz kreatora
 1. Pobierz Kreatora instalacji drukarki HP (2 MB), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Krok 2: Uruchom Kreatora instalacji drukarki HP
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Należy sprawdzić, czy drukarka USB jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB, sieci przewodowej lub bezprzewodowej.
  NOTE: Aby podłączyć bezprzewodowo drukarkę, która nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej, należy tymczasowo podłączyć drukarkę za pomocą kabla USB w celu uruchomienia Kreatora instalacji drukarki.
 3. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem. Aby kreator działał poprawnie, musi mieć zapewniony dostęp do Internetu.
 4. Kliknij Dalej, aby uruchomić kreatora. Wyświetli on listę wykrytych urządzeń.
 5. Jeśli kreator wykryje kilka drukarek, wybierz swoją drukarkę HP z listy.
  Jeśli Twoja drukarka nie widnieje na liście, kliknij pozycję Moja drukarka nie widnieje na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Kreator automatycznie wyświetli najlepszy dostępny sterownik dla danej drukarki HP.
  • Jeśli dostępna jest pełna wersja sterownika
   Ten sterownik zapewnia pełną obsługę funkcji urządzenia. HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji drukarki.
   , kreator ją wykryje. Kliknij Dalej, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności HP radzi zainstalować pełną wersję sterownika, jeśli jest dostępna.
  • Jeśli sterownik systemowy
   Sterownik systemowy to sterownik wbudowany w system operacyjny. Nie ma konieczności pobierania ani instalowania dodatkowego oprogramowania od HP.
   jest dostępny, kreator wyświetli komunikat informujący o tym, że sterownik jest już zainstalowany. Poda on także łącze do dalszych informacji na temat używania sterownika systemowego z daną drukarką.
  • Jeśli sterownik Windows Update
   Windows Update automatycznie wyszukuje i instaluje najnowszy sterownik drukarki po podłączeniu drukarki do komputera.
   jest dostępny, kreator wyświetli komunikat informujący o tym, że sterownik jest już zainstalowany. Poda on także łącze do dalszych informacji na temat używania sterownika Windows Update.
  • Jeśli jest dostępny alternatywny sterownik
   Dla drukarek, które nie posiadają sterownika, może być dostępny inny zgodny sterownik, którego można użyć.
   , kreator wyświetli łącze umożliwiające uzyskanie informacji na temat instalacji i konfiguracji alternatywnego sterownika dla danej drukarki.
   NOTE:Alternatywne sterowniki są obsługiwane tylko przez system Windows 7.
Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować stronę konfiguracji.
 1. Naciśnij przycisk () znajdujący się obok ikony konfiguracji () w lewym dolnym rogu panelu sterowania.
 2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Sieć bezprzewodowa, a następnie naciśnij OK.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Naciśnij strzałkę w prawo, aby wybrać opcję Wydrukuj stronę konfiguracji sieci, a następnie naciśnij przycisk OK, co spowoduje wydruk tej strony.
HP ePrint
Ikona i odnośnik do serwisu HP ePrintAby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji i korzystania z usługi ePrint, kliknij tutaj .
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wybierz posiadany system operacyjny, aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji oprogramowania umożliwiającego łączność bezprzewodową.
Wykonaj poniższe czynności dla systemu operacyjnego Mac OS X 10.5 lub 10.6.
NOTE:Jeśli podczas konfiguracji filtrowania urządzeń w punkcie dostępu wymagane jest podanie adresu IP lub MAC urządzenia, przejdź do sekcji „Jak wydrukować stronę konfiguracji sieci?”, która znajduje się w niniejszym dokumencie.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu: Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
NOTE:Dodatkowe informacje o sieci możesz uzyskać, drukując stronę konfiguracji sieci. Na stronie tej znajdują się informacje na temat adresu IP i adresu MAC urządzenia, a także stanu urządzenia w sieci.
 1. Naciśnij przycisk () znajdujący się obok ikony konfiguracji () w lewym dolnym rogu panelu sterowania.
 2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Sieć bezprzewodowa, a następnie naciśnij OK.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Naciśnij strzałkę w prawo, aby wybrać opcję Wydrukuj stronę konfiguracji sieci, a następnie naciśnij przycisk OK, co spowoduje wydruk tej strony.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej.
 1. Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa znajdujący się z przodu drukarki.
 2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij OK.
 3. Sprawdź, czy moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED na przycisku Sieć bezprzewodowa świeci się, oznacza to, że moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED nie świeci się, naciśnij przycisk OK, aby wybrać polecenie Włącz połączenie bezprzewodowe.
 4. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 5. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać nazwę swojej sieci (SSID), a następnie naciśnij przycisk OK.
  NOTE:Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej zawiera instrukcje konfiguracji połączenia bezprzewodowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania lub wykonaj poniższe czynności.
  Jeśli dana sieć nie znajduje się na liście dostępnych sieci, wykonaj poniższe czynności, aby dodać ją ręcznie.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Wprowadź nową nazwę sieci (SSID), a następnie naciśnij przycisk OK.
  Wpisz nazwę sieci. Upewnij się, że małe i wielkie litery są wpisane prawidłowo. Skorzystaj ze strzałki w prawo, aby wybrać opcję Gotowe. Następnie dotknij przycisku OK, aby potwierdzić swój wybór.
  NOTE:Jeśli sieć nie zostanie znaleziona, drukarka oferuje opcję użycia sieci mimo wszystko. Opcja ta umożliwia rozwiązanie problemu z siecią bezprzewodową w późniejszym czasie.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Infrastruktura, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Szyfrowanie WEP lub Szyfrowanie WPA, a następnie naciśnij przycisk OK.
  NOTE:Jeśli nie korzystasz z szyfrowania, wybierz opcję Bez szyfrowania.
 6. Jeżeli pojawi się odpowiedni monit, wpisz klucz WPA lub WEP. Upewnij się, że małe i wielkie litery są wpisane prawidłowo. Skorzystaj ze strzałki w prawo, aby wybrać opcję Gotowe. Następnie dotknij przycisku OK, aby potwierdzić swój wybór.
  NOTE: W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie dotyczącego połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa zostały wpisane prawidłowo, a następnie ponownie wprowadź informacje zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 7. Gdy drukarka połączy się z siecią bezprzewodową, wciśnij przycisk OK. Urządzenie wydrukuje raport z testu sieci bezprzewodowej, aby potwierdzić nawiązanie połączenia.

Krok 3: Wybierz metodę instalacji oprogramowania

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby dowiedzieć się, która metoda instalacji jest odpowiednia.
Aktualny kompletny pakiet oprogramowania HP dla Twojego urządzenia jest dostępny na stronie Pobieranie oprogramowania i sterowników HP . Pakiet do pobrania zawiera sterownik druku HP, narzędzie HP Utility oraz Instalator HP, który przeprowadzi użytkownika przez procedurę instalacji. W zależności od modelu urządzenia, może zawierać także program HP Scan i sterownik faksu HP.
Firma HP zaleca skorzystanie z tej metody instalacji dla wszystkich nowych lub starszych wersji urządzenia.
Metoda ta zalecana jest również, gdy:
 • użytkownik nie posiada już płyty CD z oprogramowaniem urządzenia;
 • używany system operacyjny został zaktualizowany do wersji, która została wprowadzona na rynek później niż dane urządzenie HP.
Usługa Apple Software Update to szybka i prosta w obsłudze metoda pobierania dostępna bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego Mac OS.
Jeżeli korzystasz z usługi Apple Software Update, nie ma konieczności pobierania sterownika ze strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP. Pobrany w ten sposób pakiet zawiera już sterownik drukowania HP. W zależności od modelu drukarki pakiet ten może zawierać także narzędzie HP Utility, oprogramowanie skanera i sterownik faksu HP.
NOTE:Jeśli drukarka obsługuje funkcję skanowania, to oprogramowanie do skanowania, z którego korzystano przed instalacją nowszej wersji systemu operacyjnego, może różnić się od bieżącego. W zależności od aktualizacji sterownika drukarki dostęp do funkcji skanowania można uzyskać za pomocą funkcji Podgląd, Pobieranie obrazów lub ikony Skanuj widocznej w kolejce wydruku.
Ponadto firma HP zaleca tę metodę instalacji, gdy:
 • nie dysponujesz już dyskiem CD z oprogramowaniem dostarczonym razem z drukarką,
 • zaktualizowany kompletny pakiet oprogramowania HP dla nowej wersji systemu Mac OS nie jest jeszcze dostępny na stronie Pobieranie oprogramowania i sterowników HP,
 • system operacyjny Mac OS został zaktualizowany do nowej wersji, która została wprowadzona na rynek później niż dany model drukarki,
 • wykonujesz pierwszą instalację nowej wersji systemu Mac OS na nowym komputerze Mac,
 • zainstalowano już oprogramowanie HP na komputerze Mac z zainstalowaną starszą wersją systemu Mac OS i dokonano aktualizacji do nowej wersji systemu Mac OS.
Instalacja z wykorzystaniem dostarczonej wraz z urządzeniem płyty CD przebiega szybko i jest łatwa do przeprowadzenia. Płyta CD zawiera sterownik druku HP, narzędzie HP Utility oraz Instalator HP, który przeprowadzi użytkownika przez procedurę instalacji. W zależności od modelu urządzenia, może zawierać także program HP Scan i sterownik faksu HP. Oprogramowanie to jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.
Ważne: W przypadku próby instalacji oprogramowania na komputerze wyposażonym w nowszą wersję systemu operacyjnego, wydaną PÓŹNIEJ niż urządzenie HP, instalacja z wykorzystaniem płyty CD może być niemożliwa. Odwiedź stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP , aby zainstalować najbardziej aktualną wersję oprogramowania urządzenia, zgodną z nowszym systemem operacyjnym.

Krok 4: Instalacja oprogramowania

Wybierz jeden z poniższych sposobów, aby zainstalować oprogramowanie drukarki. Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który będzie współpracował z drukarką w tej samej sieci bezprzewodowej.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 3: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Aby zainstalować oprogramowanie za pomocą usługi Apple Software Update, wykonaj poniższe czynności.
NOTE:Program Apple Software Update nie jest obsługiwany przez system operacyjny Mac OS X 10.5. Oprogramowanie zgodne z tym systemem operacyjnym (Leopard) jest dostępne w witrynie internetowej firmy HP oraz na płycie CD.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie Preferencje systemowe. Otworzy się okno Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Drukarka i faks. Zostanie otwarte okno Drukarka i faks.
 3. Kliknij znak plus (). Wyświetlona zostanie nazwa danego urządzenia.
 4. Wybierz urządzenie HP, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 5. Aby zainstalować oprogramowanie i dodać urządzenie do kolejki, kliknij polecenie Zainstaluj, a następnie przycisk Wyrażam zgodę widoczny w oknie akceptacji umowy licencyjnej.
 6. Po zakończeniu procedury instalacyjnej sprawdź, czy nazwa urządzenia jest wyświetlana w kolejce.
  NOTE:Jeśli urządzenie nie zostało dodane do kolejki, kliknij znak plus (), wybierz swoje urządzenie HP, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem dla komputera Macintosh do napędu CD komputera.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku z oprogramowaniem HP, wyświetloną pod ikoną dysku twardego komputera Macintosh.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Instalator HP.
  Zostanie otwarty program Instalator HP.
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz produkt HP i kliknij przycisk OK.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Aby zainstalować drukarkę na komputerze z systemem operacyjnym Lion, należy wykonać następujące czynności.
NOTE:Jeśli podczas konfiguracji filtrowania urządzeń w punkcie dostępu wymagane jest podanie adresu IP lub MAC urządzenia, przejdź do sekcji „Jak wydrukować stronę konfiguracji sieci?”, która znajduje się w niniejszym dokumencie.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu: Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
NOTE:Dodatkowe informacje o sieci możesz uzyskać, drukując stronę konfiguracji sieci. Na stronie tej znajdują się informacje na temat adresu IP i adresu MAC urządzenia, a także stanu urządzenia w sieci.
 1. Naciśnij przycisk () znajdujący się obok ikony konfiguracji () w lewym dolnym rogu panelu sterowania.
 2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Sieć bezprzewodowa, a następnie naciśnij OK.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Naciśnij strzałkę w prawo, aby wybrać opcję Wydrukuj stronę konfiguracji sieci, a następnie naciśnij przycisk OK, co spowoduje wydruk tej strony.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej.
 1. Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa znajdujący się z przodu drukarki.
 2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij OK.
 3. Sprawdź, czy moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED na przycisku Sieć bezprzewodowa świeci się, oznacza to, że moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED nie świeci się, naciśnij przycisk OK, aby wybrać polecenie Włącz połączenie bezprzewodowe.
 4. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 5. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać nazwę swojej sieci (SSID), a następnie naciśnij przycisk OK.
  NOTE:Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej zawiera instrukcje konfiguracji połączenia bezprzewodowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania lub wykonaj poniższe czynności.
  Jeśli dana sieć nie znajduje się na liście dostępnych sieci, wykonaj poniższe czynności, aby dodać ją ręcznie.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Wprowadź nową nazwę sieci (SSID), a następnie naciśnij przycisk OK.
  Wpisz nazwę sieci. Upewnij się, że małe i wielkie litery są wpisane prawidłowo. Skorzystaj ze strzałki w prawo, aby wybrać opcję Gotowe. Następnie dotknij przycisku OK, aby potwierdzić swój wybór.
  NOTE:Jeśli sieć nie zostanie znaleziona, drukarka oferuje opcję użycia sieci mimo wszystko. Opcja ta umożliwia rozwiązanie problemu z siecią bezprzewodową w późniejszym czasie.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Infrastruktura, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Szyfrowanie WEP lub Szyfrowanie WPA, a następnie naciśnij przycisk OK.
  NOTE:Jeśli nie korzystasz z szyfrowania, wybierz opcję Bez szyfrowania.
 6. Jeżeli pojawi się odpowiedni monit, wpisz klucz WPA lub WEP. Upewnij się, że małe i wielkie litery są wpisane prawidłowo. Skorzystaj ze strzałki w prawo, aby wybrać opcję Gotowe. Następnie dotknij przycisku OK, aby potwierdzić swój wybór.
  NOTE: W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie dotyczącego połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa zostały wpisane prawidłowo, a następnie ponownie wprowadź informacje zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 7. Gdy drukarka połączy się z siecią bezprzewodową, wciśnij przycisk OK. Urządzenie wydrukuje raport z testu sieci bezprzewodowej, aby potwierdzić nawiązanie połączenia.

Krok 3: Instalacja oprogramowania

Aby zainstalować oprogramowanie za pomocą usługi Apple Software Update, wykonaj poniższe czynności. Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który będzie współpracował z drukarką w tej samej sieci bezprzewodowej.
NOTE:Starsze oprogramowanie HP może nie być zgodne z systemem operacyjnym OS X 10.7 Lion. Nie należy instalować oprogramowania obsługującego starsze wersje systemu operacyjnego Mac. Dotyczy to zarówno oprogramowania zamieszczonego na oryginalnej płycie CD urządzenia, jak i pobranego z witryny internetowej firmy HP.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie Preferencje systemowe. Otworzy się okno Preferencje systemowe.
 2. Kliknij polecenie Drukarka i skaner. Wyświetli się okno Drukarka i skaner.
 3. Kliknij znak plus (). Zostanie wyświetlona nazwa drukarki.
 4. Kliknij opcję Dodaj drukarkę lub skaner.
 5. Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 6. Aby zainstalować oprogramowanie i dodać drukarkę do kolejki, kliknij przycisk Zainstaluj, a następnie Wyrażam zgodę w oknie umowy licencyjnej.
 7. Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy nazwa urządzenia jest wyświetlana w kolejce.
  NOTE:Jeśli urządzenie nie zostało dodane do kolejki, kliknij znak plus (), wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie na komputerze Mac z systemem operacyjnym Mountain Lion.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu: Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
NOTE:Dodatkowe informacje o sieci możesz uzyskać, drukując stronę konfiguracji sieci. Na stronie tej znajdują się informacje na temat adresu IP i adresu MAC urządzenia, a także stanu urządzenia w sieci.
 1. Naciśnij przycisk () znajdujący się obok ikony konfiguracji () w lewym dolnym rogu panelu sterowania.
 2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Sieć bezprzewodowa, a następnie naciśnij OK.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Naciśnij strzałkę w prawo, aby wybrać opcję Wydrukuj stronę konfiguracji sieci, a następnie naciśnij przycisk OK, co spowoduje wydruk tej strony.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej.
 1. Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa znajdujący się z przodu drukarki.
 2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij OK.
 3. Sprawdź, czy moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED na przycisku Sieć bezprzewodowa świeci się, oznacza to, że moduł łączności bezprzewodowej jest włączony.
  • Jeśli niebieska kontrolka LED nie świeci się, naciśnij przycisk OK, aby wybrać polecenie Włącz połączenie bezprzewodowe.
 4. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 5. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać nazwę swojej sieci (SSID), a następnie naciśnij przycisk OK.
  NOTE:Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej zawiera instrukcje konfiguracji połączenia bezprzewodowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania lub wykonaj poniższe czynności.
  Jeśli dana sieć nie znajduje się na liście dostępnych sieci, wykonaj poniższe czynności, aby dodać ją ręcznie.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Wprowadź nową nazwę sieci (SSID), a następnie naciśnij przycisk OK.
  Wpisz nazwę sieci. Upewnij się, że małe i wielkie litery są wpisane prawidłowo. Skorzystaj ze strzałki w prawo, aby wybrać opcję Gotowe. Następnie dotknij przycisku OK, aby potwierdzić swój wybór.
  NOTE:Jeśli sieć nie zostanie znaleziona, drukarka oferuje opcję użycia sieci mimo wszystko. Opcja ta umożliwia rozwiązanie problemu z siecią bezprzewodową w późniejszym czasie.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Infrastruktura, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Szyfrowanie WEP lub Szyfrowanie WPA, a następnie naciśnij przycisk OK.
  NOTE:Jeśli nie korzystasz z szyfrowania, wybierz opcję Bez szyfrowania.
 6. Jeżeli pojawi się odpowiedni monit, wpisz klucz WPA lub WEP. Upewnij się, że małe i wielkie litery są wpisane prawidłowo. Skorzystaj ze strzałki w prawo, aby wybrać opcję Gotowe. Następnie dotknij przycisku OK, aby potwierdzić swój wybór.
  NOTE: W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie dotyczącego połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa zostały wpisane prawidłowo, a następnie ponownie wprowadź informacje zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 7. Gdy drukarka połączy się z siecią bezprzewodową, wciśnij przycisk OK. Urządzenie wydrukuje raport z testu sieci bezprzewodowej, aby potwierdzić nawiązanie połączenia.

Krok 3: Instalacja oprogramowania

Aby zainstalować oprogramowanie za pomocą usługi Apple Software Update, wykonaj poniższe czynności. Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który będzie współpracował z drukarką w tej samej sieci bezprzewodowej.
NOTE:Starsze oprogramowanie HP może nie być zgodne z systemem operacyjnym OS X 10.8 Mountain Lion. Nie należy instalować oprogramowania obsługującego starsze wersje systemu operacyjnego Mac. Dotyczy to zarówno oprogramowania zamieszczonego na oryginalnej płycie CD urządzenia, jak i pobranego z witryny internetowej firmy HP.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie polecenie Aktualizacja oprogramowania. Narzędzie Software Update wyszuka dostępne aktualizacje i zaktualizuje bazę danych używaną przez komputer w celu ustalenia dostępnego oprogramowania drukarki.
 2. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły, zaznacz dostępne aktualizacje oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
  NOTE: Aby zapewnić optymalną wydajność i funkcjonalność drukarki, zaleca się zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji oprogramowania.
 3. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że w podajniku papieru znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 4. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej lub bezprzewodowej albo jest podłączona do portu USB urządzenia Time Capsule lub stacji bazowej AirPort.
 5. Kliknij menu Apple, a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 6. Kliknij opcję Drukarka i skaner, a następnie znak plus () w lewym dolnym rogu okna.
 7. W polu Drukarki w pobliżu kliknij nazwę drukarki.
  NOTE:Jeżeli drukarki nie ma na liście, kliknij opcję Dodaj drukarkę lub skaner, aby wyświetlić pełną listę drukarek.
 8. W polu Nazwa kliknij odpowiednią nazwę drukarki.
  NOTE:Upewnij się, że typ drukarki to Bonjour lub Bonjour Multifunction.
 9. Kliknij pole Użyj, a następnie wybierz nazwę drukarki z listy rozwijanej.
 10. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać drukarkę do kolejki.
 11. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania drukarki, kliknij przycisk Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
  NOTE: Zamknij i ponownie uruchom wszystkie aplikacje, które były otwarte przed dodaniem drukarki, aby korzystać z funkcji zaktualizowanego oprogramowania HP.
HP ePrint
Ikona i odnośnik do serwisu HP ePrintAby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji i korzystania z usługi ePrint, kliknij tutaj .
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+