Jump to content

Komputery stacjonarne HP i Compaq -- Ustawienia systemu BIOS w przypadku płyty głównej Azara i Azara2

 • PrintPrint
Poniższe informacje dotyczą komputerów stacjonarnych HP i Compaq z płytą główną Azara lub Azara2.
Płyta główna Azara i Azara 2 wykorzystuje AMI BIOS wersja 8, zgodny z interfejsem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).
Podstawowy system wejścia/wyjścia (BIOS) odpowiada za włączanie systemu składników sprzętowych komputera po włączeniu zasilania komputera. Narzędzie konfiguracji komputera umożliwia zmianę i zapis ustawień konfiguracyjnych systemu, takich jak włączanie i wyłączanie komponentów zainstalowanych na płycie, ustawienia sekwencji uruchamiania systemu i regulację wsparcia zarządzania energią.

Uruchamianie narzędzia konfiguracji komputera

Użyj jednej z następujących metod, aby uruchomić narzędzie konfiguracji komputera.
 • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
 • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Następnie naciśnij klawisz F10.
Przełączanie pomiędzy ekranami menu w celu wyboru menu odbywa się poprzez naciskanie klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się w górę i w dół listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie za pomocą klawiszy strzałki w lewo oraz w prawo zmodyfikuj ustawienia. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z menu podrzędnego lub naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z menu podrzędnego bez zapisywania zmian.
CAUTION:Informacje przechowywane przez system BIOS są bardzo istotne. Zmiana niektórych ustawień może spowodować, że komputer przestanie działać prawidłowo i konieczne będzie zresetowania systemu BIOS. Ustawień systemu BIOS nie należy modyfikować, jeżeli nie ma pewności, że wprowadzone zmiany nie wpłyną negatywnie na działanie systemu.

Ekran Settings (Ustawienia) aplikacji BIOS

Narzędzie konfiguracji komputera obejmuje pięć menu do wyboru. Użyj jednej z następujących sekcji do zmiany ustawień systemu BIOS.
NOTE:Nazwy urządzeń i ustawienia mogą się różnić w zależności od konfiguracji komputera.
Figure 1: Menu File (Plik)
Ilustracja przedstawiająca menu File (Plik)
Menu File (Plik) zawiera następujące opcje:
System Information (Informacje o systemie) - Zawiera informacje na temat komputera.
About (O programie) - Zawiera informacje na temat narzędzia do konfiguracji.
Set Time and Date (Ustawienia daty i godziny) - Umożliwia ustawienie daty i godziny.
Apply Defaults and Exit (Zaakceptuj ustawienia domyślne i zakończ) - Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień komputera i wyjście z menu Konfiguracji.
Ignore Changes and Exit (Zignoruj zmiany i zakończ) - Umożliwia zignorowanie wprowadzonych zmian i wyjście z menu Konfiguracji.
Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakończ) - Umożliwia zapisanie zmian i wyjście z menu Konfiguracji.
Więcej informacji na temat każdej z opcji można znaleźć w poniższych sekcjach:
Figure 2: Informacje o systemie
Informacje o systemie
Ekran ten zawiera następujące informacje o komputerze:
Menu główneWyświetlane informacje
Nazwa produktuWyświetla numer modelu Twojego komputera HP.
SKU Number (Numer SKU)Wyświetla numer produktu Twojego komputera HP.
Processor Type (Typ procesora) Wyświetla informacje na temat typu procesora Twojego komputera HP.
Processor Speed (Szybkość procesora)Wyświetla informacje na temat szybkości procesora Twojego komputera HP.
Processor Stepping (Taktowanie procesora)Wyświetla informacje na temat wersji mikroprocesora Twojego komputera HP.
Cache Size (Rozmiar pamięci podręcznych) (L1/L2/L3) Wyświetla rozmiar każdej z pamięci podręcznych.
Memory Size (Rozmiar pamięci) Wyświetla informacje na temat całkowitego rozmiaru pamięci RAM komputera, rodzaju i szybkości procesora, jak również ilości pamięci zainstalowanej w każdym gnieździe.
Integrated MAC (Zintegrowany kontroler MAC) Wyświetla informacje na temat adresu MAC zintegrowanej karty sieciowej.
System BIOS Wyświetla informacje na temat wersji systemu BIOS.
Chassis Serial Number (Numer seryjny podstawy montażowej) Wyświetla numer seryjny Twojego komputera HP.
Za pomocą klawisza strzałki w górę i w dół wybierz ustawienie daty i godziny. Za pomocą klawiszy strzałki w górę i w dół ustaw datę i godzinę - strzałką w lewo można zmniejszyć wartości, a strzałką w prawo je zwiększyć. Po wybraniu odpowiednich ustawień naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby wyjść bez zapisywania zmian.
Figure 3: Setting the time and date (Ustawianie daty i godziny)
Setting the time and date (Ustawianie daty i godziny)
Figure 4: Menu Storage (Przechowywanie)
Obraz menu Storage (Przechowywanie)
Menu Storage zawiera następujące pozycje:
Device Configuration (Konfiguracja urządzenia) — Wybierz tę opcję, aby wyświetlić informacje o urządzeniu i skonfigurować urządzenia magazynujące.
Storage Options (Opcje zapisywania) — Wybierz tę opcję, aby zmienić tryb kontrolera SATA.
DPS Self-test (Autotest DPS) — Wybierz tę opcję, aby wykonać test diagnostyczny dysku twardego.
Boot Order (Sekwencja rozruchu) — Wybierz tę opcję, aby zmienić sekwencję urządzeń używanych podczas rozruchu.
Więcej informacji na temat każdej z opcji można znaleźć w poniższych sekcjach:
Skorzystaj z polecenia Konfiguracja urządzeń, aby wyświetlić informacje o urządzeniu i zmienić rodzaj emulacji dla dysku twardego i napędu optycznego. Za pomocą klawisza strzałki w górę i w dół wybierz daną opcję. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać dostęp do menu podrzędnego Device Configuration (Konfiguracja urządzeń) dla tego napędu.
Figure 5: Device Configuration (Konfiguracja urządzeń)
Device Configuration (Konfiguracja urządzeń)
W menu podrzędnym Device configuration (Konfiguracja urządzeń) dostępne mogą być następujące informacje: rozmiar, model, wersja oprogramowania układowego, numer seryjny oraz typ emulacji. Aby zmienić typ emulacji, naciśnij strzałkę w lewo i w prawo, aby odpowiednio zmienić ustawienie. Następnie naciśnij przycisk F10, aby zatwierdzić zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu.
Figure 6: Menu podrzędne Device configuration (Konfiguracja urządzeń) dla dysku twardego
Menu podrzędne Device configuration (Konfiguracja urządzeń)
Następująca tabela przedstawia informacje dostępne na ekranie menu podrzędnego Device Configuration (Konfiguracja urządzeń):
Size (Hard drive only) (Wielkość (tylko dysk twardy))Wyświetla ilość wolnego miejsca na dysku twardym.
ModelWyświetla informacje na temat numeru modelu urządzenia.
Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)Wyświetla informacje na temat wersji oprogramowania układowego urządzenia.
Numer seryjnyWyświetla informacje na temat numeru seryjnego urządzenia.
Aby zmienić tryb kontrolera SATA, użyj klawiszy strzałki w lewo i w prawo, aby wybrać opcję AHCI lub IDE. Następnie naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany lub ESC, aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu bez zapisywania zmian.
Więcej informacji na temat trybów kontrolera SATA znajduje się w dokumencie pomocy technicznej HP Informacje o dyskach twardych SATA i trybach kontrolera .
Figure 7: Storage Options (Opcje przechowywania)
Storage Options (Opcje przechowywania)
Autotest systemu ochrony dysku (Drive Protection System, DPS) jest narzędziem diagnostycznym wbudowanym w dysk twardy, które diagnozuje problemy z dyskiem. Naciśnij Enter, aby rozpocząć test.
Figure 8: DPS Self-Test (Autotest DPS)
DPS Self-Test (Autotest DPS)
Wyświetli się ekran wskazujący szacunkowy czas do zakończenia testu. Naciśnij OK, aby rozpocząć test.
Figure 9: Starting the DPS test (Rozpoczęcie testu DPS)
Starting the DPS test (Rozpoczęcie testu DPS)
Na ekranie wyświetli się schemat przedstawiający postęp testu. Aby na tym etapie anulować test, naciśnij klawisz ESC.
Figure 10: Ekran DPS progress (Postęp DPS)
Ekran DPS progress (Postęp DPS)
Po zakończeniu testu lub jego przerwaniu wyświetlony zostanie ekran wyników.
Figure 11: DPS test results (Wyniki testu DPS)
DPS test results (Wyniki testu DPS)
Na tym ekranie istnieje możliwość określenia kolejności, w jakiej źródła uruchamiania UEFI (takie jak wewnętrzny dysk twardy, dysk twardy USB, dysk optyczny USB lub wewnętrzny dysk optyczny) lub tradycyjne źródła uruchamiania (takie jak karta interfejsu sieciowego, wewnętrzny dysk twardy, dysk optyczny USB lub wewnętrzny dysk optyczny) są sprawdzane dla obrazu możliwego do uruchomienia systemu. Źródła rozruchu UEFI mają zawsze pierwszeństwo w stosunku do tradycyjnych źródeł uruchamiania.
Aby zmienić kolejność uruchamiania, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół w celu wyboru pozycji przeznaczonej do zmiany. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby przeciągnąć urządzenie do nowej lokalizacji. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmianę lub ESC, aby anulować zmianę i powrócić do poprzedniego menu.
Figure 12: Ekran Boot Order (Kolejność rozruchu)
Ekran Boot Order (Kolejność rozruchu)
Figure 13: Menu Security (Zabezpieczenia)
Menu Security (Zabezpieczenia)
Menu Security (Zabezpieczenia) zawiera następujące pozycje:
Setup Password (Hasło konfiguracji) — Wybierz to polecenie, aby utworzyć hasło i zabezpieczyć dostęp do Narzędzia konfiguracji komputera przed niepożądanymi osobami.
Power-On Password (Hasło uruchamiania) — Wybierz tę opcję, aby utworzyć hasło dla zabezpieczenia procesu uruchamiania komputera.
Device Security (Zabezpieczenia urządzeń) — Wybierz tę opcję, aby zmienić ustawienia urządzenia z Device available (Urządzenie dostępne) na Device hidden (Urządzenie ukryte).
USB Security (Zabezpieczenia USB) — Wybierz tę opcję aby włączyć lub wyłączyć porty USB na komputerze.
Network Boot (Rozruch sieciowy) — Wybierz tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Rozruchu sieciowego.
System IDs (Identyfikatory systemu) — Wybierz tę opcję, aby wyświetlić identyfikatory systemu dla danego komputera.
System Security (Zabezpieczenia systemu) — Wybierz tę opcję, aby zmienić ustawienia zabezpieczeń systemu.
Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu) — Wybierz tę opcję, aby zmienić ustawienia bezpiecznego rozruchu.
NOTE:Opcja konfiguracji bezpiecznego rozruchu nie jest dostępna we wszystkich komputerach stacjonarnych HP. Opcja ta dotyczy wyłącznie komputerów stacjonarnych z systemem Windows 8.
Więcej informacji na temat każdej z opcji można znaleźć w poniższych sekcjach:
Na ekranie Setup Password (Hasło konfiguracji) można utworzyć nowe hasło lub zmienić istniejące w celu uzyskania dostępu do narzędzia konfiguracji komputera.
W przypadku tworzenia nowego hasła wpisz je w obszarze New Password (Nowe hasło), a następnie wpisz je ponownie w obszarze Confirm Password (Potwierdź hasło). Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować wprowadzone hasło lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu.
Figure 14: Ekran Setup Password (Hasło konfiguracji)
Ekran Setup Password (Hasło konfiguracji)
W przypadku zmiany hasła wpisz aktualne hasło w obszarze Old Password (Stare hasło). Następnie wpisz nowe hasło w obszarze New Password (Nowe hasło) i wpisz je ponownie w obszarze Confirm Password (Potwierdź hasło). Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować nowe hasło lub klawisz ESC, aby anulować zmiany, zachować istniejące hasło i powrócić do poprzedniego menu.
Figure 15: Ekran Change Password (Zmień hasło)
Ekran Change Password (Zmień hasło)
Na ekranie Power-On Password (Hasło uruchamiania) utwórz hasło lub zmień istniejące w celu włączania zasilania komputera.
W przypadku tworzenia nowego hasła wpisz je w obszarze New Password (Nowe hasło), a następnie wpisz je ponownie w obszarze Confirm Password (Potwierdź hasło). Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować wprowadzone hasło lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu.
Figure 16: Ekran Power-On Password (Hasło uruchamiania)
Ekran Power-On Password (Hasło uruchamiania)
W przypadku zmiany hasła wpisz aktualne hasło w obszarze Old Password (Stare hasło). Następnie wpisz nowe hasło w obszarze New Password (Nowe hasło) i wpisz je ponownie w obszarze Confirm Password (Potwierdź hasło). Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować nowe hasło lub klawisz ESC, aby anulować zmiany, zachować istniejące hasło i powrócić do poprzedniego menu.
Figure 17: Ekran Power-On Password (Hasło uruchamiania)
Ekran Power-On Password (Hasło uruchamiania)
Na ekranie Device Security (Zabezpieczenia urządzeń) znajduje się lista wszystkich urządzeń w komputerze, dzięki której istnieje możliwość ustawienia każdego z nich jako dostępnego lub ukrytego. Aby zmienić ustawienie, za pomocą klawisza strzałki w górę i w dół wskaż wybrane urządzenie. Następnie za pomocą klawiszy strzałek w lewo lub w prawo odpowiednio zmień ustawienie. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania.
NOTE: Zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa nie możne zostać ukryta. Dlatego też jeżeli komputer korzysta ze zintegrowanej karty audio, pozycja System Audio nie jest wymieniona na liście. Pozycja System Audio jest uwzględniona na liście tylko wtedy, gdy zainstalowana jest osobna karta dźwiękowa.
Figure 18: Device Security (Zabezpieczenia urządzeń)
Device Security (Zabezpieczenia urządzeń)
Wybierz tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć porty USB na komputerze. Za pomocą klawisza strzałki w górę i w dół przejdź do danego portu. Następnie za pomocą klawiszy strzałek w lewo lub w prawo odpowiednio zmień ustawienie na Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz). Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania.
Figure 19: USB Security (Zabezpieczenia USB)
USB Security (Zabezpieczenia USB)

Slot Security (Zabezpieczenia gniazda)

Aktywuj gniazdo minikart, aby umożliwić komputerowi korzystanie z tych kart. Następnie za pomocą klawiszy strzałek w lewo lub w prawo odpowiednio zmień ustawienie. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania.
Figure 20: Slot Security (Zabezpieczenia gniazda)
Slot Security (Zabezpieczenia gniazda)
Włącz rozruch sieciowy, aby umożliwić rozruch komputera z dysku sieciowego. Następnie za pomocą klawiszy strzałek w lewo lub w prawo odpowiednio zmień ustawienie. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania.
Figure 21: Network Boot (‏Rozruch sieciowy)
Network Boot (‏Rozruch sieciowy)
Ekran identyfikatorów systemu wyświetla informacje o komputerze, w tym nazwę urządzenia, numer seryjny i wbudowane ID.
Figure 22: System IDs
System IDs
Dostępne są następujące informacje:
 • Nazwa produktu
 • Numer seryjny
 • UUID (Unikatowy identyfikator uniwersalny)
 • SKU Number (Numer SKU)
 • Family Name (Nazwa rodzajowa)
 • Feature Byte (Bajt funkcyjny)
 • Build ID (Wbudowany identyfikator) - konfiguracja sprzętu i oprogramowania na komputerze
 • Keyboard (Klawiatura)
Użyj opcji System Security (Zabezpieczenia systemu), aby zmienić ustawienia funkcji Virtualization Technology (Technologia wirtualizacji). Włącz tę funkcję, jeżeli wymaga tego oprogramowanie do wirtualizacji.
Za pomocą klawisza strzałki w górę i w dół przejdź do danej pozycji. Następnie za pomocą klawiszy strzałek w lewo lub w prawo odpowiednio zmień ustawienie. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania.
Figure 23: System Security (Zabezpieczenia systemu)
System Security (Zabezpieczenia systemu)
Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu) jest nową funkcją w systemie BIOS 8, która pozwala komputerowi potwierdzać autentyczność komponentów, takich jak oprogramowanie sprzętowe. W okresie produkcji komputera UEFI utworzył listę kluczy identyfikujących zaufanie oprogramowanie sprzętowe i kod programu ładowania systemu operacyjnego. Utworzył też listę kluczy służących do identyfikacji znanego złośliwego oprogramowania. Po włączeniu opcji bezpiecznego rozruchu komputer sprawdza, czy wszystko, co się ładuje i jest używane przed uruchomieniem systemu Windows, jest bezpieczne i rozpoznawane. Dowolne złośliwe oprogramowanie lub nierozpoznawany kod sprzętowy są blokowane. Funkcja Secure Boot (Bezpieczny rozruch) może na przykład uchronić komputer przed uruchomieniem z nielegalnie skopiowanych płyt CD lub DVD, co mogłoby uszkodzić komputer. Funkcja Secure Boot (Bezpieczny rozruch) nie blokuje ważnych płyt odzyskiwania ani dysków Windows.
NOTE:Opcja ta jest dostępna wyłącznie w systemie BIOS 8 i w przypadku komputerów z zainstalowanym systemem Windows 8.
CAUTION:Zmiana opcji bezpiecznego rozruchu może powodować problemy z komputerem. Komputer może być bardziej narażony na wirusy lub złośliwe oprogramowanie, może też nie uruchamiać się prawidłowo. Wprowadzaj tylko takie zmiany, które są konieczne dla zabezpieczenia komputera.
Przed rozpoczęciem korzystania z tego menu pojawi się ostrzeżenie. Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system Windows 8, naciśnij klawisz F10, aby przejść do menu konfiguracji bezpiecznego rozruchu. W przeciwnym razie naciśnij klawisz Esc, aby anulować.
Figure 24: Ostrzeżenie funkcji Secure boot (Bezpieczny rozruch)
Ostrzeżenie funkcji Secure boot (Bezpieczny rozruch)
Figure 25: Menu Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu)
Menu Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu)
Menu Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu) zawiera następujące elementy:
Legacy Support (Obsługa starszych urządzeń) — Wybierz tę opcję w celu przeprowadzenia normalnego rozruchu, bez włączonej funkcji Secure Boot (Bezpieczny rozruch). Włączenie obsługi starszych urządzeń automatycznie dezaktywuje funkcję bezpiecznego rozruchu. Funkcja Legacy Support (Obsługa starszych urządzeń) pozwala na uruchomienie dowolnego oprogramowania sprzętowego lub kodu programu ładowania systemu operacyjnego.
Secure Boot (Bezpieczny rozruch) —- Wybierz tę opcję, aby włączyć funkcję bezpiecznego rozruchu. Włączenie funkcji Secure Boot (Bezpieczny rozruch) automatycznie dezaktywuje funkcję Legacy Support (Obsługa starszych urządzeń).
Clear Secure Boot Keys (Wyczyść klucze bezpiecznego rozruchu) — Wybierz opcję Clear (Wyczyść), aby usunąć listę rozpoznawanego oprogramowania sprzętowego, programu ładowania systemu operacyjnego i klucze znanego oprogramowania złośliwego. Wybierz opcję Don't clear (Nie czyść), aby zachować klucze utworzone podczas produkcji komputera.
Key Ownership (Własność kluczy) — Wybierz opcję Custom keys (Klucze niestandardowe), aby określić rozpoznawane oprogramowanie sprzętowe lub klucze programu ładowania systemu operacyjnego. Wybierz opcję HP keys (Klucze HP), aby używać kluczy utworzone podczas produkcji komputera.
Fast Boot (Szybki rozruch) — Włączenie funkcji szybkiego rozruchu skraca czas potrzebny komputerowi na rozruch. W czasie szybkiego rozruchu urządzenia USB są niedostępne do czasu pełnego zakończenia rozruchu systemu operacyjnego.
Figure 26: Menu Power (Zasilanie)
Menu Power (Zasilanie)
Menu Power (Zasilanie) zawiera następujące pozycje:
Hardware Power Management (Zarządzanie zasilaniem sprzętu) - Wybierz to polecenie, aby zmienić ustawienia Zarządzania zasilaniem sprzętu.
Thermal (Termiczna) - Wybierz tę opcje, aby wyświetlić prędkość wentylatora wewnątrz komputera.
Więcej informacji na temat każdej z opcji można znaleźć w poniższych sekcjach:
Zmień ustawienia zarządzania zasilaniem sprzętu, takie jak zarządzanie energią SATA.
Figure 27: Hardware Power Management (Zarządzanie zasilaniem sprzętu)
Hardware Power Management (Zarządzanie zasilaniem sprzętu)
Zmień ustawienia zarządzania zasilaniem sprzętu na komputerze. Za pomocą klawisza strzałki w górę i w dół przejdź do danej pozycji. Następnie za pomocą klawiszy strzałek w lewo lub w prawo odpowiednio zmień ustawienie. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania.
W menu zarządzania zasilaniem sprzętu dostępne są następujące pozycje:
Menu Hardware Power Management (Zarządzanie zasilaniem sprzętu)Ustawienia
SATA Power Management (Zarządzanie zasilaniem SATA)Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
WOL w trybie zasilania S4/S5Włącz to ustawienie, aby włączać komputer poprzez komunikat sieciowy.

Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
Wybierz opcję Thermal (Termiczna), aby wyświetlić prędkość wentylatora systemu.
Figure 28: Menu ustawień termicznych
Menu ustawień termicznych
Figure 29: Menu Advanced (Zaawansowane)
Menu Advanced (Zaawansowane)
Menu Advanced (Zaawansowane) zawiera następujące pozycje:
Power-On Options (Opcje uruchamiania) - Wybierz tę opcję, aby zmienić ustawienia zachowania komputera w momencie utraty zasilania i aby zmienić ustawienia procedury testowej POST.
BIOS Power-On (Uruchomienie systemu BIOS) — Wybierz tę opcję, aby automatycznie włączać komputer w określonym dniu i o wskazanej godzinie.
Bus Options (Opcje magistrali) —- Wybierz tę opcję, aby zmienić opcje magistrali.
Device Options (Opcje urządzeń) — Wybierz tę opcję, aby zmienić opcje urządzeń, jak np. zachowanie po naciśnięciu klawisza Num Lock.
Więcej informacji na temat każdej z opcji można znaleźć w poniższych sekcjach:
Użyj menu opcji uruchamiania, aby włączyć lub wyłączyć komunikaty procedury testowej POST, aby zmienić ustawienia zachowania komputera w przypadku przerwy w zasilaniu, jak również ustawić opóźniony start procedury POST. Użyj klawiszy strzałki w górę i w dół, aby przejść do pożądanej pozycji. Następnie naciśnij klawisze strzałek w lewo lub w prawo, aby odpowiednio zmienić ustawienie. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania.
Figure 30: Power-On Options (Opcje uruchamiania)
Power-On Options (Opcje uruchamiania)
Menu Power-On Options (Opcje uruchamiania) zawiera następujące pozycje:
Menu Power-On Options (Opcje uruchamiania)Settings (Ustawienia)
POST (Power On Self Test) Messages (Komunikaty POST (Power On Self Test))Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
Po wystąpieniu przerwy w zasilaniuPrevious State (Stan poprzedni), On (Wł.) lub Off (Wył.)
POST Delay (in seconds) (Opóźnienie autotestu POST) (w sekundach)None (Brak), 5, 10, 15, 20, 60 sekund
Włącz funkcje BIOS Power-On (Uruchomienie systemu BIOS), aby włączyć komputer określonego dnia o wskazanej godzinie). Następnie za pomocą klawiszy strzałek w lewo lub w prawo odpowiednio zmień ustawienie. Jeśli chcesz włączyć funkcję uruchamiania systemu BIOS, za pomocą klawisza strzałki w dół przejdź do pozycji Time (Godzina), a następnie za pomocą klawisza strzałek w prawo i w lewo ustaw godzinę włączenia komputera. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania.
Figure 31: BIOS Power-On (Uruchomienie systemu BIOS)
BIOS Power-On menu (Menu uruchomieniowe systemu BIOS)
W menu opcji uruchamiania systemu BIOS dostępne są następujące pozycje:
Day of week / Time (Dzień tygodnia/godzina)Ustawienia
Sunday (Niedziela)Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
Monday (Poniedziałek)Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
Tuesday (Wtorek)Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
Wednesday (Środa)Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
Thursday (Czwartek)Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
Friday (Piątek)Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
Saturday (Sobota)Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
Time (Godzina) (hh:mm)Wprowadź godzinę włączenia komputera
Użyj klawiszy strzałki w górę i w dół, aby przejść do pożądanej pozycji. Następnie za pomocą klawiszy strzałek w lewo lub w prawo odpowiednio zmień ustawienie. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania.
Figure 32: Menu Bus Options (Opcje magistrali)
Menu Bus Options (Opcje magistrali)
Menu opcji magistrali zawiera następujące pozycje:
Menu Bus Options (Opcje magistrali)Settings (Ustawienia)
PCI SERR# Generation (Generowanie PCI SERR#)Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
PCI VGA Palette Snooping (Podgląd palety VGA PCI)Ustawia podgląd palety kolorów VGA w przestrzeni konfiguracyjnej PCI. Niezbędne jedynie w przypadku zainstalowania więcej niż jednego kontrolera graficznego.

Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)
Aby dokonać zmian w menu opcji urządzeń, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby przejść do pożądanej pozycji. Następnie za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo odpowiednio zmień ustawienie. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany lub klawisz ESC, aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania.
Figure 33: Device Options (Opcje urządzeń)
Device Options (Opcje urządzeń)
Menu Device Options (Opcje urządzeń) zawiera następujące opcje:
Menu Device Options (Opcje urządzeń)Settings (Ustawienia)
Num Lock State at Power-On (Aktywacja klawisza Num Lock przy uruchamianiu komputera)On (Włączona) lub Off (Wyłączona)
NIC PXE Option ROM Download (Pobieranie opcji ROM podczas uruchamiania NIC PXE)Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz)

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+