Jump to content

Drukarka HP Deskjet 2540 i Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One -- Apple AirPrint: Urządzenie przenośne Apple informuje, że zadanie drukowania jest wykonywane, ale drukarka nie drukuje

 • PrintPrint

Problem

Gdy użytkownik próbuje za pomocą urządzenia iPad, iPhone lub iPod Touch wydać drukarce HP polecenie drukowania za pomocą programu Apple AirPrint, urządzenie przenośne Apple informuje, że drukowanie jest w toku, mimo że zadanie drukowania nie jest wykonywane.
  Problem ten występuje, gdy urządzenie Apple i drukarka firmy HP są podłączone do tej samej sieci. Drukarka HP jest rozpoznawana przez urządzenie Apple i można wysłać do niej zadanie drukowania, ale nie jest ono wykonywane.
  Gdy dochodzi do tej sytuacji, wyświetlony na ekranie urządzenia Apple komunikat informujący, że plik jest drukowany lub jest w kolejce, może pozostać na ekranie lub zniknąć.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności. Jeżeli w wyniku zastosowania jednego z opisanych rozwiązań problem zostanie wyeliminowany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.

Rozwiązanie 1: Ponowne uruchamianie wszystkich urządzeń i sprawdzanie połączeń

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić router sieciowy, drukarkę HP i urządzenie Apple. Spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania.

Krok 1: Ponowne uruchamianie routera, drukarki HP i urządzenia Apple

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić router, drukarkę HP i urządzenie Apple.
 1. Wyłącz router. Instrukcje dotyczące wyłączania routera można znaleźć w instrukcjach producenta.
  NOTE:Nie resetuj routera.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę HP.
 3. Wyłącz urządzenie Apple.
 4. Włącz router i zaczekaj 30 sekund na jego całkowite uruchomienie.
 5. Włącz urządzenie Apple, przyciskając i przytrzymując przycisk Sleep/Wake (Uśpienie/Aktywność) () do czasu otwarcia logo firmy Apple.
 6. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę HP.

Krok 2: Drukowanie strony konfiguracji sieci

Na panelu sterowania drukarki naciśnij jednocześnie przycisk sieci bezprzewodowej () i przycisk kopiowania w czerni (). Zostanie wydrukowana strona konfiguracji sieci.

Krok 3: Sprawdzanie połączenia bezprzewodowego

Wykonując poniższe czynności, uwzględnij informacje znajdujące się na stronie konfiguracji, aby zapewnić podłączenie drukarki HP i urządzenia Apple do sieci.
 1. Sprawdź pozycję Typ aktywnego połączenia w sekcji Informacje ogólne na stronie konfiguracji, aby upewnić się, że drukarka HP dysponuje połączeniem bezprzewodowym. Parametr Typ aktywnego połączenia powinien mieć wartość Bezprzewodowe.
 2. Sprawdź pozycję Status w sekcji Połączenie bezprzewodowe 802.11 na stronie konfiguracji, aby upewnić się, że drukarka HP jest podłączona. Status powinien mieć wartość Połączono. Adres IP drukarki HP znajduje się w obszarze 802.11 na stronie konfiguracji aktywnych połączeń bezprzewodowych.
 3. Sprawdź nazwę sieci (SSID) na stronie konfiguracji. Upewnij się, że wartość SSID jest taka sama, jak nazwa sieci bezprzewodowej w ustawieniach sieciowej drukarki HP.
 4. Trzymaj stronę konfiguracji w pobliżu, aby korzystać z niej podczas kolejnych czynności.
 5. Upewnij się, że urządzenie Apple jest podłączone do tej samej sieci, co drukarka HP, wykonując następujące czynności:
  1. Na urządzeniu Apple naciśnij ikonę Ustawienia ().
  2. Dotknij pozycji Wi-Fi.
  3. Jeżeli w oknie wyboru obok Wi-Fi wybrano Wyłączone, naciśnij je, aby wybrać Włączone.
  4. W menu Wybierz sieć... sprawdź, czy obok nazwy odpowiedniej sieci bezprzewodowej znajduje się znacznik wyboru.
  5. Dotknij niebieskiej strzałki () obok odpowiedniej sieci bezprzewodowej. Zostaną wyświetlone informacje o sieci bezprzewodowej, w tym adresie IP.
  6. Spójrz na wydrukowaną wcześniej stronę konfiguracji. Upewnij się, że trzy pierwsze grupy cyfr adresu IP drukarki HP znajdującego się w raporcie są zgodne z trzema pierwszymi grupami cyfr adresu IP wyświetlonego w urządzeniu Apple. Na przykład jeśli adres IP drukarki HP to 192.168.1.xx, adres IP urządzenia Apple powinien mieć postać 192.168.1.xx. Ostatnie grupy cyfr, które w tym przykładzie oznaczono symbolami xx, powinny się różnić.
   Figure 1: Przykład listy adresów IP na stronie konfiguracji
   Ilustracja: Przykład listy adresów IP na stronie konfiguracji
   1 - Pierwsze trzy grupy cyfr odpowiadają urządzeniu Apple
   2 - Ostatnia grupa nie odpowiada

Krok 4: Próba drukowania z urządzenia Apple

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie wydrukować zadanie z urządzenia Apple na drukarce HP.
 1. Załaduj czysty zwykły biały papier do podajnika papieru drukarki HP.
 2. Otwórz zdjęcie lub stronę internetową za pomocą urządzenia Apple:
  • Zdjęcie: Uruchom Galerię zdjęć urządzenia Apple, a następnie otwórz wybrane zdjęcie.
  • Strona internetowa: Uruchom przeglądarkę Safari, a następnie przejdź do wybranej strony internetowej.
 3. Dotknij ikonę Działania () lub (), a następnie dotknij Drukuj.
 4. Jeżeli nazwa drukarki HP nie jest wyświetlana w wierszu Drukarka pod nagłówkiem Opcje drukarki, naciśnij polecenie Wybierz drukarkę, aby wyświetlić listę drukarek połączonych z siecią, a następnie wybierz z niej nazwę drukarki HP.
 5. Jeżeli nazwa drukarki HP zostanie wyświetlona w wierszu Drukarka, naciśnij polecenie Drukuj.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Wyczyść kolejkę wydruku w aplikacji Print Center urządzenia Apple

Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć aplikację Print Center urządzenia Apple i wyczyścić kolejkę wydruku.
 1. Na urządzeniu Apple dwukrotnie naciśnij przycisk Home (). Aplikacja Print Center otwiera się jako pierwsza aplikacja na liście ostatnio używanych w dolnej części ekranu urządzenia Apple.
  NOTE:Aplikacja Print Center otwiera się tylko, gdy w kolejce drukowania jest co najmniej jedno zadanie.
  Liczba w czerwonym kółku lub oznaczeniu w prawym górnym rogu aplikacji Print Center pokazuje, ile zadań drukowania jest w kolejce.
  Figure 2: Ikona aplikacji Print Center w urządzeniu Apple
  Ilustracja: Ikona aplikacji Print Center w urządzeniach przenośnych firmy Apple
 2. Jeżeli aplikacja Print Center nie zostanie otwarta, przewiń palcem listę ostatnio używanych w lewo lub w prawo, aby zobaczyć inne aplikacje.
  • Jeżeli aplikacja Print Center wciąż nie zostanie otwarta, przejdź do następnego rozwiązania oraz umieść urządzenie Apple i drukarkę HP bliżej routera.
  • Jeżeli po przewinięciu w lewo lub w prawo aplikacja Print Center zostanie otwarta, wykonaj czynności opisane poniżej.
 3. Stuknij aplikację Print Center. Jeżeli w kolejce wydruku są co najmniej dwa zadania drukowania, otwarte zostanie okno Kolejność druku.
  Figure 3: Okno Kolejność druku dla wielu zadań drukowania
  Ilustracja: Okno Kolejność druku dla wielu zadań drukowania
  NOTE:Jeżeli w kolejce wydruku jest tylko jedno zadanie drukowania, zostanie dla niego otwarte okno Podsumowanie drukowania.
  Figure 4: Zostanie otwarte okno Podsumowanie drukowania dla zadania
  Ilustracja: Zostanie otwarte okno Podsumowanie drukowania dla zadania
 4. Aby wyczyścić kolejkę wydruków, stuknij pierwsze zadanie w oknie Kolejność druku. Zostanie otwarte okno Podsumowanie drukowania dla tego zadania.
 5. W oknie Podsumowanie drukowania stuknij polecenie Anuluj drukowanie, a następnie zaczekaj na anulowanie zadania drukowania.
 6. Powtórz opisane czynności dla każdego zadania w oknie Kolejność druku.
 7. Załaduj czysty zwykły biały papier do podajnika papieru drukarki HP.
 8. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 9. Spróbuj ponownie wysłać do polecenie drukowania z urządzenia Apple do drukarki HP.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Umieszczanie urządzenia Apple i drukarki HP bliżej routera

Wykonaj poniższe kroki, aby przenieść urządzenie Apple i drukarkę HP bliżej routera sieciowego, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie skanowania.
 1. Jeżeli w aplikacji Print Center urządzenia Apple są jakieś zadania drukowania, wykonaj opisane w niniejszym dokumencie czynności, aby wyczyścić kolejkę wydruku.
 2. Umieść urządzenie Apple i drukarkę HP bliżej routera. Jeżeli urządzenie Apple i drukarka HP nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu co router, przenieś je tam.
  NOTE:Nie umieszczaj urządzenia Apple ani drukarki HP bliżej niż 1,8 metra od routera. W przeciwnym razie nawiązanie połączenia może się nie udać.
 3. Załaduj czysty zwykły biały papier do podajnika papieru drukarki HP.
 4. Jeżeli drukarka HP nie jest włączona, włącz je, naciskając przycisk zasilania.
 5. Sprawdź, czy na panelu sterowania drukarki HP występują komunikaty o błędach:
  • Jeżeli na panelu sterowania drukarki HP pojawi się komunikat o błędzie, przejdź do witryny Centrum obsługi klienta HP , a następnie znajdź dokument z rozwiązaniem problemu opisanego w komunikacie dotyczącym Twojej drukarki HP.
  • Jeśli na panelu sterowania drukarki HP nie pojawi się komunikat o błędzie, przejdź do następnego kroku.
 6. Spróbuj ponownie wysłać do polecenie drukowania z urządzenia Apple do drukarki HP.
Jeżeli po zastosowaniu wszystkich powyższych rozwiązań w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, przejrzyj następujące zasoby, aby uzyskać więcej informacji.
Centrum drukowania bezprzewodowego HP
Odwiedź Centrum drukowania bezprzewodowego HP . Zawiera ona informacje na temat przygotowywania sieci bezprzewodowej, konfiguracji drukarki i ponownej konfiguracji systemu.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+