Gå till innehåll

HP Pavilion t3555.se stationär PC support

datorn startar inte och avger en indikator- eller signalkod

 • Skriv utSkriv ut
Det här dokumentet avser stationära HP- och Compaq-datorer.
Det är normalt om det hörs ett eller två korta pip från datorn innan den startar. Det innebär endast att datorn indikerar att BIOS har startats. Om det hörs ett pip utan att datorn startar har sannolikt ett mer allvarligt maskinvarufel inträffat. Det här supportdokumentet innehåller information om problemet och förslag på hur du löser det.

Gör så här om du hör en signalkod

En indikator- eller signalkod innebär vanligtvis att en grundläggande funktion inte kan startas. Det kan röra sig om att det inte går att läsa minnet, visa grafik eller skicka information till en hårddisk. De vanligaste problemen som ger upphov till indikator- och signalkoder är minnesproblem och värmerelaterade fel som orsakas av att damm samlas på områden där det krävs ordentlig kylning.
Använd följande steg om datorn avger en indikator- eller signalkod:

Steg 1: Ta bort damm från kylningsområden på datorn

Om datorn är ny och aldrig använts kan du hoppa över det här steget.
Med tiden kan damm samlas i datorns ventilationshål. För mycket damm kan blockera luftflödet och därmed leda till att känsliga komponenter överhettas och fallerar. Innan du påbörjar felsökningen av startkoder är det viktigt att ta bort eventuellt damm som ansamlats.
Använd tryckluftssprej eller änden av en dammsugare till att göra rent ventilationshål, medan du bär ögonskydd och helst utomhus.
Figur 1: Dammsuga damm från ventilationshål
Änden av ett dammsugarmunstycke över ventilationshål på sidopanelen

Steg 2: Utför en omstart om din dator inte startar

Om datorn inte startar återställer du först all ström till enheten. Förhoppningsvis är problemet tillfälligt och kan rättas till genom att utföra följande steg:
 1. Koppla bort all kringutrustning, t.ex. skrivare, och avlägsna alla USB-lagringsenheter och mediekort.
 2. Koppla bort nätsladden från datorn.
 3. Håll strömbrytaren nedtryckt i minst 15 sekunder tills strömindikatorn på strömförsörjningen släcks.
 4. Återanslut nätsladden och tryck på strömbrytaren.
 5. Lyssna efter ljud som indikerar att enheter och fläktar är igång.
 6. Om datorn fortfarande inte startar och ljudsignaler hörs fortsätter du till nästa avsnitt.

Steg 3: Anteckna indikator- eller signalkoden för felsökning

Anteckna felsymptomen på en pappersbit genom att utföra följande steg.
 1. Tryck på strömbrytaren för att starta datorn.
 2. Titta på strömbrytaren på datorns hölje och anteckna dess tillstånd. Om indikatorn blinkar räknar du antalet gånger den blinkar mellan pauserna.
 3. Lyssna nära datorn efter höga pipljud. Om datorn avger ett pipljud antecknar du typ av ljud och antalet pip mellan pauserna. Exempel: Två långa pip följda av ett kort.
 4. Anteckna det du har noterat på en pappersbit så att du lättare kommer ihåg felet när du utför nästa steg.
OBS:Start- eller POST-koder har ändras med tiden. För äldre datorer används en serie pip. Antalet och typ av pip beror på datorns ålder, moderkortets tillverkare och BIOS-typ. EFI (Extensible Firmware Interface, utbyggbart gränssnitt för fast programvara) har utvecklats och installerats på bärbara HP Pavilion- och Compaq Presario-datorer tillverkade år 2011 eller senare. I denna miljö används blinkande indikatorer för att identifiera maskinvarukomponenter som rapporterar fel under systemstart. De här koderna gäller inte för äldre modeller.

Steg 4: Matcha signalkoden med en misstänkt maskinvarukomponent för felsökning

Läs avsnittet med beskrivningar av signalkoderna i det här supportdokumentet för att försöka hitta den komponent där det inträffat problem. Du kan använda den här informationen i nästa steg när du utför felsökningen. I den händelse att det krävs service av datorn kan du använda koden och informationen när du pratar med servicepersonal.

Steg 5: Isolera och åtgärda ett pipkodproblem

HP rekommenderar att endast personer med erfarenhet av att arbeta med datormaskinvara utför stegen nedan. Felaktig hantering av känsliga interna komponenter kan ytterligare skada datorn och riskerar dessutom att leda till personskador.
VARNING:Säkerställ rätt förhållanden för arbete på datorn (vidta lämpliga försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar och använd lämpliga verktyg) och följ sedan anvisningarna nedan för att identifiera och lösa problemet:
 1. Slå på datorn.
 2. Kontrollera systemfläkten och nätsladden:
  1. Håll ned strömknappen i fem sekunder för att stänga av datorn.
  2. Dra ut nätsladden ur vägguttaget och koppla bort alla externa sladdar från datorn.
  3. Öppna datorn genom att ta bort sidopanelen.
  4. Om systemfläkten inte gick kontrollerar du att fläktens strömsladd är ansluten till rätt uttag på moderkortet. Byt fläkten om den bullrade onormalt mycket eller inte gick överhuvudtaget.
   Om du var tvungen att ansluta eller byta fläkten sätter du tillbaka sidopanelen, ansluter strömsladden till vägguttaget och startar datorn igen. Om signalkoden fortfarande ljuder går du vidare till nästa steg.
 3. Utför nedanstående åtgärder i tur och ordning tills ljudsignalen upphör:
  Innan en åtgärd påbörjas drar du ut strömsladden ur vägguttaget och tar bort sidopanelen.
  Efter att en åtgärd avslutats sätter du tillbaka sidopanelen, ansluter strömsladden, slår på datorn och lyssnar efter signalkoden.
  OBS:Om avlägsnande eller frånkoppling av en maskinvarukomponent leder till att signalkoden tystnar orsakas problemet sannolikt av den aktuella komponenten. Observera dock att om det är fel på moderkortet kan det ge upphov till signalkoder som förknippas med andra komponenter än själva moderkortet. Om specifika signalkoder kvarstår när du har bytt den motsvarande komponenten med en fungerande bra del, kan moderkortet eventuellt inte identifiera maskinvaruändringarna och kan kräva en ny processor, moderkort eller båda.
  Rengör interna kylningskomponenter som täppts igen av damm.
  Om signalkoden inte tystnar går du vidare till nästa steg.
  Avlägsna och ersätt minnesmodulerna en i taget.
  OBS:För videor med produktspecifika anvisningar om hur man tar bort och byter ut den här delen, se HP Service Media Library . Sök efter din dator för de specifika stegen för den datorn.
  • Om datorn slutar pipa kan det hända att det är fel på minnesmodulen, att minnestypen inte är kompatibel med moderkortet eller att modulen inte satt som den skulle eller var ordentligt ansluten. Sätt tillbaka minnesmodulen igen för att kontrollera om det rör sig om ett anslutningsproblem. Byt ut modulen om problemet kvarstår.
  • Om signalkoden fortfarande ljuder när du har kontrollerat samtliga minnesmoduler går du vidare till nästa steg.
  Ta bort grafikkortet, om det finns ett.
  OBS:För videor med produktspecifika anvisningar om hur man tar bort och byter ut den här delen, se HP Service Media Library . Sök efter din dator för de specifika stegen för den datorn.
  • Om signalkoden ändras eller låter likadant när du tar bort grafikkortet kan det hända att det inte är något fel på kortet. Sätt tillbaka grafikkortet på sin plats och fortsätt med nästa steg.
  • Om signalkoden tystnar kan det vara fel på grafikkortet. Sätt i grafikkortet igen och se till att du låser det ordentligt på plats i uttaget på moderkortet. Byt ut kortet om problemet kvarstår.
  Avlägsna och ersätt PCI-korten ett i taget.
  OBS:För videor med produktspecifika anvisningar om hur man tar bort och byter ut den här delen, se HP Service Media Library . Sök efter din dator för de specifika stegen för den datorn.
  Om signalkoden tystnar kan det vara fel på kortet. Sätt tillbaka kortet i uttaget på moderkortet. Byt ut kortet om problemet kvarstår.
  Om signalkoden fortfarande ljuder när du har kontrollerat samtliga kort går du vidare till nästa steg.
  Koppla bort respektive hårddisk- och CD- eller DVD-enhetskabel (IDE och ATA) från uttaget på moderkortet och sätt sedan tillbaka den som kopplades bort tills alla kablar har kontrollerat.
  OBS:För videor med produktspecifika anvisningar om hur man tar bort och byter ut den här delen, se HP Service Media Library . Sök efter din dator för de specifika stegen för den datorn.
  • Om signalkoden tystnar kan det vara fel på kabeln eller uttaget. Kontrollera IDE-uttaget på moderkortet och räta ut stift som är böjda. Sätt tillbaka kablarna i uttagen. Om problemet kvarstår kan det vara fel på själva enheten. Den behöver då bytas.
  • Om signalkoden fortfarande ljuder när du har kontrollerat samtliga anslutningar går du vidare till nästa steg.
  I det här läget är det sannolikt att problemet orsakas av moderkortet eller processorn. Kontrollera att inga byglar på moderkortet har fallit av stiften och ner i chassit. Kontrollera att byglarna är fastsatta på korrekt sätt. I annat fall låt ett kvalificerat servicecenter eller HP-center serva datorn.
  OBS:För videor med produktspecifika anvisningar om hur man tar bort och byter ut den här delen, se HP Service Media Library . Sök efter din dator för de specifika stegen för den datorn.

Indikator- och signalkodbeskrivningar

Signalkodtabeller finns i följande avsnitt av det här dokumentet så att du kan identifiera och förstå problemet. Det kanske gör att du kan lösa problemet snabbare. Läs något av följande avsnitt:
På vissa datorer kan moderkortet blinka eller ändra färg på lamporna utanför höljet, t.ex. lysdioden på strömbrytaren och hårddiskaktiviteten utanför lysdioden. För datorer som stöder den här tekniken, blinkar lampor och avger en ljudsignal för att påvisa ett fel.
Indikator- och signalkoderBeskrivning
Lysdioden på strömbrytaren blinkar fyra gånger och avger fyra ljudsignalerStrömförsörjning
Lysdioden på strömbrytaren blinkar fem gånger och avger fem ljudsignalerMinne
Lysdioden på strömbrytaren blinkar sex gånger och avger sex ljudsignalerBildskärmskort eller grafik
Lysdioden på strömbrytaren blinkar sju gånger och avger sju ljudsignalerFel på moderkort eller systemkort
Lysdioden på strömbrytaren blinkar åtta gånger och avger åtta ljudsignalerBIOS eller CMOS-problem (ROM)
Exempel på LED-villkor: klicka på ett menyalternativ för att visa villkoret
Följande signalkoder är vanliga i många stationära HP- och Compaq-datorer. Använd dessa koder innan du hänvisar till de andra koderna när de inträffar.
LjudsignalerBeskrivning
Ett kort och ett långt pipMinnesproblem
Två korta och ett långt pip (upprepas fem gånger)Det gick inte att initiera grafiken eller det grafikkort som krävs, men som inte är installerat
Tre korta och ett långt pipKonfigurationsfel i processorn eller inkompatibel processortyp
Följande signalkoder är gemensamma för många stationära HP- och Compaq-datorer och kan inträffa när man återställer, uppgraderar eller uppdaterar BIOS:
LjudsignalerBeskrivning
Ett kort pipDet gick inte att hitta en äldre diskettenhet eller CD-/DVD-enhet
Två korta pipDet gick inte att hitta diskett eller CD
Tre korta pipDet gick inte att starta flashning (t.ex. när ett verktyg eller en BIOS-bild saknas)
Fyra korta pipFlashning misslyckades (kontrollsummefel, skadad bild osv.)
Fem korta pipBIOS-återställningen lyckades
Följande AMI-signalkoder hörs om det uppstår ett problem under den normala systemstartprocessen. Använd felkoderna för att identifiera fel som uppstår vid systemstart. För ytterligare felsökningsinformation, se avsnittet Gör så här om du hör en signalkod .
OBS:Följande koder kan variera beroende på BIOS-versionen.
LjudsignalerBeskrivning
1Minnestimingfel
2 Minnesparitetsfel
3Läs- eller skrivfel på minnet
4, 5, 6, 7Oåterkalleliga fel förknippade med kritiska moderkortskomponenter, t.ex. CPU.
8 Grafikminne
I nedanstående tabell listas AMI-signalkoder som kan förekomma när du försöker flasha eller återställa BIOS. Ta hjälp av de här felkoderna för att identifiera fel i samband med systemstart eller flashning av BIOS-minne (t.ex. vid BIOS-uppgraderingar).
OBS:Följande koder kan variera beroende på BIOS-versionen.
Antal pip POST-kod
1 Inga media identifieras
2ROM-filen finns inte i rotkatalogen
3Sätt i nästa medievolym
4 Flashprogrammering slutförd
5Fel vid läsning av filen
7Det går inte att hitta flash-EPROM-minnet
10 Fel vid radering av flashminne
11 Flashprogramfel
12 Problem med ROM-filens storlek
13ROM-bilden matchar inte BIOS-kraven
De flesta Award-POST-koder visas på skärmen. Om en signalkod hörs beror det sannolikt på att problemet inträffar innan systemet kan visa grafik (kontrollera grafikkortet eller minnet).
OBS:Följande koder kan variera beroende på BIOS-versionen.
LjudsignalerBeskrivning
Ett kort pipPOST-processen (självtest vid systemstart) har slutförts – normal startprocess
Ett långt pip följt av två eller tre korta pipDet går inte att initiera grafikvisning (för att visa POST-koden)
Kontinuerligt pip (utan pauser) Allvarligt systemproblem, t.ex. överhettad processor
Övriga tillstånd indikerade av ljudsignalerMinnesfel.
Använd felkoderna för att identifiera fel i samband med systemstart eller flashning av BIOS-minne (t.ex. vid BIOS-uppgraderingar). För ytterligare felsökningsinformation, se avsnittet Gör så här om du hör en signalkod .
Fyra serier med pip indikerar ett allvarligt fel; vilket innebär att det finns ett fel som förhindrar att datorn kan starta. Det kan till exempel vara två pip, en kort paus, ett pip, en kort paus, ett pip, en kort paus och sedan tre pip; det här visas som 2-1-1-3 i tabellen nedan.
OBS:Följande koder kan variera beroende på BIOS-versionen.
LjudsignalerPOST-kod Beskrivning av fel
Ett kort pip 0 POST-processen (självtest vid systemstart) har slutförts – normal startprocess
1-1-1-302hBekräfta realläge
1-1-2-104hHämta processortyp
1-1-2-306hInitiera systemmaskinvara
1-1-3-108hInitiera chipsetregister med ursprungliga POST-värden
1-1-3-209hKonfigurera i POST-flagga
1-1-3-30AhInitiera processorregister
1-1-4-10ChInitiera cache till ursprungliga POST-värden
1-1-4-30EhInitiera IO
1-2-1-110hInitiera energisparfunktionen
1-2-1-211hLadda alternativa register med ursprungliga POST-värden
1-2-1-312hGå till UserPatch0
1-2-2-114hInitiera styrenhet för tangentbord
1-2-2-316hKontrollsumma för BIOS ROM
1-2-3-118h8254 timerinitiering
1-2-3-31Ah8237 initiering av DMA-styrenhet
1-2-4-11ChÅterställ Programmable Interrupt Controller (PIC)
1-3-1-120hTesta DRAM-uppdatering
1-3-1-322hTesta 8742 styrenhet för tangentbord
1-3-2-124hStäll in ES-segmentregister på 4 GB
1-3-3-128hAutojustera DRAM-storleken
1-3-3-32AhRensa grundläggande RAM-minne (512 K)
1-3-4-12ChTesta 512 basadressrader
1-3-4-32EhTesta basminnet på 512 K
1-4-1-332hTesta processorns bussklockfrekvens
1-4-2-134hLäs- eller skrivfel på CMOS RAM
1-4-2-437hInitiera chipset på nytt
1-4-3-138hSkugga systemets BIOS ROM-minne
1-4-3-239hInitiera cache på nytt
1-4-3-33AhAutojustera cachestorlek
1-4-4-13ChKonfigurera avancerade chipsetregister
1-4-4-23DhLadda alternativa register med CMOS-värden
2-1-1-140hStäll in ursprunglig processorhastighet
2-1-1-342hsInitiera avbrottsvektor
2-1-2-144hInitiera BIOS-avbrott
2-1-2-346hKontrollera upphovsrättsmeddelande för ROM-minne
2-1-2-447hInitiera hanterare för ROM-minnen för PCI-alternativ
2-1-3-148hJämför grafikkonfigurationen med CMOS
2-1-3-249hInitiera PCI-buss och enheter
2-1-3-34AhInitiera alla grafikkort i systemet
2-1-4-14ChSkugga BIOS ROM-minne för grafik
2-1-4-34EhVisa upphovsrättsinformation
2-2-1-150hVisa processortyp och hastighet
2-2-1-352hTesta tangentbord
2-2-2-154hKonfigurera tangentklick om det är aktiverat
2-2-2-356hAktivera tangentbord
2-2-3-158hTesta med avseende på oväntade avbrott
2-2-3-35AhVisa meddelandet ”Press F2 to enter SETUP” (Tryck på F2 för att öppna inställningarna)
2-2-4-15ChTesta RAM-minnet mellan 512 och 640 K
2-3-1-160hTesta expanderat minne
2-3-1-362hTesta det utökade minnets adressrader
2-3-2-164hGå till UserPatch1
2-3-2-366hKonfigurera avancerade cacheregister
2-3-3-168hAktivera externa cacheminnen och processorcacheminnen
2-3-3-269hInitiera SMI-hanterare
2-3-3-36AhVisa extern cacheminnesstorlek
2-3-4-16ChVisa skuggmeddelande
2-3-4-36EhVisa permanenta segment
2-4-1-170hVisa felmeddelanden
2-4-1-372hSök efter konfigurationsfel
2-4-2-174hTesta realtidsklocka
2-4-2-376hSök efter tangentbordsfel
2-4-4-17ChKonfigurera maskinvarans avbrottsvektorer
2-4-4-37EhTesta flyttalsprocessor (om den är installerad)
3-1-1-180hInaktivera interna IO-portar
3-1-1-382hIdentifiera och installera externa RS232-portar
3-1-2-184hIdentifiera och installera externa parallellportar
3-1-2-386hInitiera interna IO-portar på nytt
3-1-3-188hInitiera BIOS-dataområdet
3-1-3-38AhInitiera utökat BIOS-dataområde
3-1-4-18ChInitiera styrenhet för diskettstation
3-2-1-190hInitiera styrenhet för hårddisk
3-2-1-291hInitiera styrenhet med lokal buss för hårddisk
3-2-1-392hGå till UserPatch2
3-2-2-194hInaktivera adressrad A20
3-2-2-396hRensa stort ES-segmentregister
3-2-3-198hSök efter alternativa ROM-minnen
3-2-3-39AhSkugga alternativa ROM-minnen
3-2-4-19ChKonfigurera energisparfunktionen
3-2-4-39EhAktivera maskinvaruavbrott
3-3-1-1A0hStäll in systemklockan
3-3-1-3A2hKontrollera tangentlås
3-3-3-1A8hRadera F2-meddelande
3-3-3-3AahSök efter F2-tangenttryckning
3-3-4-1AChPAnge SETUP
3-3-4-3AehRensa POST-flagga
3-4-1-1B0hSök efter fel
3-4-1-3B2hPOST slutförd – förbered att starta operativsystemet
3-4-2-1B4hEtt pip
3-4-2-3B6hKontrollera lösenord (ej obligatoriskt)
3-4-3-1B8hRensa global beskrivningstabell
3-4-4-1BChRensa paritetskontroller
3-4-4-3BehRensa skärm (ej obligatoriskt)
3-4-4-4BFhKontrollera påminnelser om virus och säkerhetskopiering
4-1-1-1C0hFörsök starta med INT 19
4-2-1-1D0hAvbrottsreferensfel
4-2-1-3D2hOkänt avbrottsfel
4-2-2-1D4hVäntande avbrottsfel
4-2-2-3D6hInitiera alternativt ROM-fel
4-2-3-1D8hFel vid avstängning
4-2-3-3DahUtökad blockförflyttning
4-2-4-1DChFel vid avstängning
4-2-4-3DehFel på styrenhet för tangentbord
4-3-1-3E2hInitiera chipset
4-3-1-4E3hInitiera uppdateringsräknaren
4-3-2-1E4hSök efter framtvingad flash
4-3-2-2E5hKontrollera maskinvarustatus för ROM-minne
4-3-2-3E6hBIOS ROM-minne är ok
4-3-2-4E7hUtför fullständigt RAM-minnestest
4-3-3-1E8hUtför OEM-initiering
4-3-3-2E9hInitiera styrenhet för avbrott
4-3-3-3EahLäs omstartskod
4-3-3-4EbhInitiera alla vektorer
4-3-4-1EchStarta flashprogrammet
4-3-4-2EdhInitiera systemstartenheten
4-3-4-3EehStartkoden har lästs in

Testa datorminne för felsökning

Om datorn kan komma åt en del av minnet kan du öppna verktyget för BIOS-inställningar och utföra ett minnessjälvtest för att kontrollera om det förekommer andra minnesproblem. Om datorn inte kan starta BIOS-verktyget kan du prova att avlägsna och installera om minnet och hårddisken innan du upprepar stegen nedan för att utföra minnessjälvtestet.
 1. Anslut nätadaptern till datorn.
 2. Stäng av datorn.
 3. Starta datorn genom att trycka på strömbrytaren och sedan upprepade gånger på F10 för att öppna menyn med BIOS-inställningarna.
 4. Använd vänster och höger piltangent till att navigera fram till menyalternativet Diagnostics (Diagnostik) i verktyget för BIOS-inställningar.
 5. Använd vänster och höger piltangent till att välja Memory Test (Minnestest).
 6. Tryck på Retur och sedan på Ja för att utföra minnestestet.
 7. När testet är slutfört trycker du på F10 för att spara och avsluta. Därefter trycker du på Retur när frågan Exit Saving Changes (Vill du avsluta och spara ändringarna?) visas.
Om minnestestet misslyckas kan det hända att en eller flera av minnesmodulerna inte sitter ordentligt på plats. Kontrollera om det finns några lösa moduler (och tryck dem på plats).

Hittar reparationsservice

För många av problemen som är relaterade till indikator- och signalkoder krävs service eller byte av komponenter. Om du vill söka efter ett HP-auktoriserat serviceställe besöker du www.hp.com/go/support .
HP Pavilion t3555.se stationär PC

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube