Gå till innehåll

HP Pavilion t3555.se stationär PC support

datorn startar inte och avger en indikator- eller signalkod

 • Skriv utSkriv ut
Det här dokumentet avser stationära HP- och Compaq-datorer.
Det är normalt om det hörs ett eller två korta pip från datorn innan den startar. Det innebär endast att datorn indikerar att BIOS har startats. Om det hörs ett pip utan att datorn startar har sannolikt ett mer allvarligt maskinvarufel inträffat. Det här supportdokumentet innehåller information om problemet och förslag på hur du löser det.

Gör så här om du hör en signalkod

En indikator- eller signalkod innebär vanligtvis att en grundläggande funktion inte kan startas. Det kan röra sig om att det inte går att läsa minnet, visa grafik eller skicka information till en hårddisk. De vanligaste problemen som ger upphov till indikator- och signalkoder är minnesproblem och värmerelaterade fel som orsakas av att damm samlas på områden där det krävs ordentlig kylning.
Använd följande steg om datorn avger en indikator- eller signalkod:

Steg 1: Ta bort damm från kylningsområden

Om datorn är ny och aldrig använts kan du hoppa över det här steget.
Med tiden kan damm samlas i datorns ventilationshål. För mycket damm kan blockera luftflödet och därmed leda till att känsliga komponenter överhettas och fallerar. Innan du påbörjar felsökningen av startkoder är det viktigt att ta bort eventuellt damm som ansamlats.
Använd tryckluftssprej eller änden av en dammsugare till att göra rent ventilationshål, medan du bär ögonskydd och helst utomhus.
Figur 1: Dammsuga damm från ventilationshål
Änden av ett dammsugarmunstycke över ventilationshål på sidopanelen

Steg 2: Utför en strömåterställning

Om datorn inte startar återställer du först all ström till enheten. Förhoppningsvis är problemet tillfälligt och kan rättas till genom att utföra följande steg:
 1. Koppla bort all kringutrustning, t.ex. skrivare, och avlägsna alla USB-lagringsenheter och mediekort.
 2. Koppla bort nätsladden från datorn.
 3. Håll strömbrytaren nedtryckt i minst 15 sekunder tills strömindikatorn på strömförsörjningen släcks.
 4. Återanslut nätsladden och tryck på strömbrytaren .
 5. Lyssna efter ljud som indikerar att enheter och fläktar är igång.
 6. Om datorn fortfarande inte startar och ljudsignaler hörs fortsätter du till nästa avsnitt.

Steg 3: Anteckna indikator- eller signalkoden

Anteckna felsymptomen på en pappersbit genom att utföra följande steg.
 1. Tryck på strömbrytaren för att starta datorn.
 2. Titta på strömbrytaren på datorns hölje och anteckna dess tillstånd. Om indikatorn blinkar räknar du antalet gånger den blinkar mellan pauserna.
 3. Lyssna nära datorn efter höga pipljud. Om datorn avger ett pipljud antecknar du typ av ljud och antalet pip mellan pauserna. Exempel: Två långa pip följda av ett kort.
 4. Anteckna det du har noterat på en pappersbit så att du lättare kommer ihåg felet när du utför nästa steg.
OBS:Start- eller POST-koder har ändras med tiden. För äldre datorer används en serie pip. Antalet och typ av pip beror på datorns ålder, moderkortets tillverkare och BIOS-typ. EFI (Extensible Firmware Interface, utbyggbart gränssnitt för fast programvara) har utvecklats och installerats på bärbara HP Pavilion- och Compaq Presario-datorer tillverkade år 2011 eller senare. I denna miljö används blinkande indikatorer för att identifiera maskinvarukomponenter som rapporterar fel under systemstart. De här koderna gäller inte för äldre modeller.

Steg 4: Matcha koden med en misstänkt maskinvarukomponent

Läs avsnittet med beskrivningar av signalkoderna i det här supportdokumentet för att försöka hitta den komponent där det inträffat problem. Du kan använda den här informationen i nästa steg när du utför felsökningen. I den händelse att det krävs service av datorn kan du använda koden och informationen när du pratar med servicepersonal.

Steg 5: Identifiera och åtgärda problemet

HP rekommenderar att anvisningarna nedan endast utförs av personer med erfarenhet av att arbeta med datormaskinvara. Felaktig hantering av känsliga interna komponenter kan ytterligare skada datorn och riskerar dessutom att leda till personskador.
VARNING:Säkerställ rätt förhållanden för arbete på datorn (vidta lämpliga försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar och använd lämpliga verktyg) och följ sedan anvisningarna nedan för att identifiera och lösa problemet:
 1. Starta datorn.
 2. Kontrollera systemfläkten och nätsladden:
  1. Stäng av datorn genom att hålla in strömbrytaren i fem sekunder.
  2. Dra ut nätsladden ur vägguttaget och koppla bort alla externa sladdar från datorn.
  3. Öppna datorn genom att ta bort sidopanelen.
  4. Om systemfläkten inte gick kontrollerar du att fläktens strömsladd är ansluten till rätt uttag på moderkortet. Byt fläkten om den bullrade onormalt mycket eller inte gick överhuvudtaget.
   Om du var tvungen att ansluta eller byta fläkten sätter du tillbaka sidopanelen, ansluter strömsladden till vägguttaget och startar datorn igen. Om signalkoden fortfarande ljuder går du vidare till nästa steg.
 3. Koppla bort strömsladden och ta bort sidopanelen. Utför följande åtgärder i ordning tills signalen tystnar:
  Dra ut strömsladden ur vägguttaget och ta bort sidopanelen innan du utför respektive åtgärd.
  När du har utfört en åtgärd sätter du tillbaka sidopanelen, ansluter strömsladden, slår på datorn och lyssnar efter signalkoden.
  OBS:Om avlägsnande eller frånkoppling av en maskinvarukomponent leder till att signalkoden tystnar orsakas problemet sannolikt av den aktuella komponenten. Observera dock att om det är fel på moderkortet kan det ge upphov till signalkoder som förknippas med andra komponenter än själva moderkortet.
  Rengör interna kylningskomponenter som täppts igen av damm. Om signalkoden inte tystnar går du vidare till nästa steg.
  Avlägsna en minnesmodul.
  Om datorn slutar pipa kan det hända att det är fel på minnesmodulen, att minnestypen inte är kompatibel med moderkortet eller att modulen inte satt som den skulle eller var ordentligt ansluten. Sätt tillbaka minnet igen för att kontrollera om det rör sig om ett anslutningsproblem; annars byter du ut modulen.
  Avlägsna och ersätt minnesmodulerna en i taget. Om signalkoden fortfarande ljuder när du har kontrollerat samtliga minnesmoduler går du vidare till nästa steg.
  Avlägsna grafikkortet om datorn har ett sådant.
  Om signalkoden ändras eller låter likadant när du tar bort grafikkortet kan det hända att det inte är något fel på kortet. Sätt tillbaka grafikkortet på sin plats och fortsätt med nästa steg.
  Om signalkoden tystnar kan det vara fel på grafikkortet. Sätt i grafikkortet igen. Se till att du låser det ordentligt på plats i uttaget på moderkortet. Byt ut kortet om problemet kvarstår.
  Avlägsna ett PCI-kort.
  Om signalkoden tystnar kan det vara fel på kortet. Sätt tillbaka kortet i uttaget på moderkortet. Byt ut kortet om problemet kvarstår.
  Avlägsna och ersätt PCI-korten ett i taget. Om signalkoden inte tystnar efter att du har kontrollerat alla kort går du vidare till nästa steg.
  Koppla bort respektive hårddisk och CD- eller DVD-enhetens kabel (IDE och ATA) från uttaget på moderkortet. Koppla bort och ersätt enhetskablarna en i taget tills du har kontrollerat alla.
  Om signalkoden tystnar kan det vara fel på kabeln eller uttaget. Kontrollera IDE-uttaget på moderkortet och räta ut stift som är böjda. Sätt tillbaka kablarna i uttagen. Om problemet kvarstår kan det vara fel på själva enheten. Den behöver då bytas.
  Om signalkoden fortfarande ljuder trots att du har kontrollerat alla anslutningar går du vidare till nästa steg.
  I det här läget är det sannolikt att problemet orsakas av moderkortet eller processorn. Kontrollera att inga byglar på moderkortet har fallit av stiften och ner i chassit. Kontrollera att byglarna är rätt fastsatta. Annars bör datorn få service av HP eller av ett godkänt servicecenter.

Indikator- och signalkodbeskrivningar

Signalkodtabeller finns i följande avsnitt av det här dokumentet så att du kan identifiera och förstå problemet. Det kanske gör att du kan lösa problemet snabbare. Läs ett av följande avsnitt:
På vissa datorer kan moderkortet blinka eller ändra färg på lamporna utanför höljet, t.ex. lysdioden på strömbrytaren och hårddiskaktiviteten utanför lysdioden. För datorer som stöder den här tekniken, blinkar lampor och avger en ljudsignal för att påvisa ett fel.
Indikator- och signalkoderBeskrivning
Lysdioden på strömbrytaren blinkar fyra gånger och avger fyra ljudsignalerStrömförsörjning
Lysdioden på strömbrytaren blinkar fem gånger och avger fem ljudsignalerMinne
Lysdioden på strömbrytaren blinkar sex gånger och avger sex ljudsignalerBildskärmskort eller grafik
Lysdioden på strömbrytaren blinkar sju gånger och avger sju ljudsignalerFel på moderkort eller systemkort
Lysdioden på strömbrytaren blinkar åtta gånger och avger åtta ljudsignalerBIOS eller CMOS-problem (ROM)
Exempel på LED-villkor: klicka på ett menyalternativ för att visa villkoret
Följande signalkoder är vanliga i många stationära HP- och Compaq-datorer. Använd dessa koder innan du hänvisar till de andra koderna när de inträffar.
LjudsignalerBeskrivning
Ett kort och ett långt pipMinnesproblem
Två korta och ett långt pip (upprepas fem gånger)Det gick inte att initiera grafiken eller det grafikkort som krävs, men som inte är installerat
Tre korta och ett långt pipKonfigurationsfel i processorn eller inkompatibel processortyp
Följande signalkoder är gemensamma för många stationära HP- och Compaq-datorer och kan inträffa när man återställer, uppgraderar eller uppdaterar BIOS :
LjudsignalerBeskrivning
Ett kort pipDet gick inte att hitta en äldre diskettenhet eller CD-/DVD-enhet
Två korta pipDet gick inte att hitta diskett eller CD
Tre korta pipDet gick inte att starta flashning (t.ex. när ett verktyg eller en BIOS-bild saknas)
Fyra korta pipFlashning misslyckades (kontrollsummefel, skadad bild osv.)
Fem korta pipBIOS-återställningen lyckades
Följande AMI-signalkoder hörs om det uppstår ett problem under den normala systemstartprocessen. Använd felkoderna för att identifiera fel som uppstår vid systemstart. För ytterligare felsökningsinformation, se avsnittet Gör så här om du hör en signalkod .
OBS:Följande koder kan variera beroende på BIOS-versionen.
LjudsignalerBeskrivning
1Minnestimingfel
2 Minnesparitetsfel
3Läs- eller skrivfel på minnet
4, 5, 6, 7Oåterkalleliga fel förknippade med kritiska moderkortskomponenter, t.ex. CPU.
8 Grafikminne
I nedanstående tabell listas AMI-signalkoder som kan förekomma när du försöker flasha eller återställa BIOS. Ta hjälp av de här felkoderna för att identifiera fel i samband med systemstart eller flashning av BIOS-minne (t.ex. vid BIOS-uppgraderingar).
OBS:Följande koder kan variera beroende på BIOS-versionen.
Antal pip POST-kod
1 Inga media identifieras
2ROM-filen finns inte i rotkatalogen
3Sätt i nästa medievolym
4 Flashprogrammering slutförd
5Fel vid läsning av filen
7Det går inte att hitta flash-EPROM-minnet
10 Fel vid radering av flashminne
11 Flashprogramfel
12 Problem med ROM-filens storlek
13ROM-bilden matchar inte BIOS-kraven
De flesta Award-POST-koder visas på skärmen. Om en signalkod hörs beror det sannolikt på att problemet inträffar innan systemet kan visa grafik (kontrollera grafikkortet eller minnet).
OBS:Följande koder kan variera beroende på BIOS-versionen.
LjudsignalerBeskrivning
Ett kort pipPOST-processen (självtest vid systemstart) har slutförts – normal startprocess
Ett långt pip följt av två eller tre korta pipDet går inte att initiera grafikvisning (för att visa POST-koden)
Kontinuerligt pip (utan pauser) Allvarligt systemproblem, t.ex. överhettad processor
Övriga tillstånd indikerade av ljudsignalerMinnesfel.
Använd felkoderna för att identifiera fel i samband med systemstart eller flashning av BIOS-minne (t.ex. vid BIOS-uppgraderingar). För ytterligare felsökningsinformation, se avsnittet Gör så här om du hör en signalkod .
Fyra serier med pip indikerar ett allvarligt fel; vilket innebär att det finns ett fel som förhindrar att datorn kan starta. Det kan till exempel vara två pip, en kort paus, ett pip, en kort paus, ett pip, en kort paus och sedan tre pip; det här visas som 2-1-1-3 i tabellen nedan.
OBS:Följande koder kan variera beroende på BIOS-versionen.
LjudsignalerPOST-kod Beskrivning av fel
Ett kort pip 0 POST-processen (självtest vid systemstart) har slutförts – normal startprocess
1-1-1-3 02h Bekräfta realläge
1-1-2-1 04h Hämta processortyp
1-1-2-3 06h Initiera systemmaskinvara
1-1-3-1 08h Initiera chipsetregister med ursprungliga POST-värden
1-1-3-2 09h Konfigurera i POST-flagga
1-1-3-3 0Ah Initiera processorregister
1-1-4-1 0Ch Initiera cache till ursprungliga POST-värden
1-1-4-3 0Eh Initiera IO
1-2-1-1 10h Initiera energisparfunktionen
1-2-1-2 11h Ladda alternativa register med ursprungliga POST-värden
1-2-1-3 12h Gå till UserPatch0
1-2-2-1 14h Initiera styrenhet för tangentbord
1-2-2-3 16h Kontrollsumma för BIOS ROM
1-2-3-1 18h 8254 timerinitiering
1-2-3-3 1Ah 8237 initiering av DMA-styrenhet
1-2-4-1 1Ch Återställ Programmable Interrupt Controller (PIC)
1-3-1-1 20h Testa DRAM-uppdatering
1-3-1-3 22h Testa 8742 styrenhet för tangentbord
1-3-2-1 24h Ställ in ES-segmentregister på 4 GB
1-3-3-1 28h Autojustera DRAM-storleken
1-3-3-3 2Ah Rensa grundläggande RAM-minne (512 K)
1-3-4-1 2Ch Testa 512 basadressrader
1-3-4-3 2Eh Testa basminnet på 512 K
1-4-1-3 32h Testa processorns bussklockfrekvens
1-4-2-1 34h Läs- eller skrivfel på CMOS RAM
1-4-2-4 37h Initiera chipset på nytt
1-4-3-1 38h Skugga systemets BIOS ROM-minne
1-4-3-2 39h Initiera cache på nytt
1-4-3-3 3Ah Autojustera cachestorlek
1-4-4-1 3Ch Konfigurera avancerade chipsetregister
1-4-4-2 3Dh Ladda alternativa register med CMOS-värden
2-1-1-1 40h Ställ in ursprunglig processorhastighet
2-1-1-3 42hs Initiera avbrottsvektor
2-1-2-1 44h Initiera BIOS-avbrott
2-1-2-3 46h Kontrollera upphovsrättsmeddelande för ROM-minne
2-1-2-4 47h Initiera hanterare för ROM-minnen för PCI-alternativ
2-1-3-1 48h Jämför grafikkonfigurationen med CMOS
2-1-3-2 49h Initiera PCI-buss och enheter
2-1-3-3 4Ah Initiera alla grafikkort i systemet
2-1-4-1 4Ch Skugga BIOS ROM-minne för grafik
2-1-4-3 4Eh Visa upphovsrättsinformation
2-2-1-1 50h Visa processortyp och hastighet
2-2-1-3 52h Testa tangentbord
2-2-2-1 54h Konfigurera tangentklick om det är aktiverat
2-2-2-3 56h Aktivera tangentbord
2-2-3-1 58h Testa med avseende på oväntade avbrott
2-2-3-3 5Ah Visa meddelandet ”Press F2 to enter SETUP” (Tryck på F2 för att öppna inställningarna)
2-2-4-1 5Ch Testa RAM-minnet mellan 512 och 640 K
2-3-1-1 60h Testa expanderat minne
2-3-1-3 62h Testa det utökade minnets adressrader
2-3-2-1 64h Gå till UserPatch1
2-3-2-3 66h Konfigurera avancerade cacheregister
2-3-3-1 68h Aktivera externa cacheminnen och processorcacheminnen
2-3-3-2 69h Initiera SMI-hanterare
2-3-3-3 6Ah Visa extern cacheminnesstorlek
2-3-4-1 6Ch Visa skuggmeddelande
2-3-4-3 6Eh Visa permanenta segment
2-4-1-1 70h Visa felmeddelanden
2-4-1-3 72h Sök efter konfigurationsfel
2-4-2-1 74h Testa realtidsklocka
2-4-2-3 76h Sök efter tangentbordsfel
2-4-4-1 7Ch Konfigurera maskinvarans avbrottsvektorer
2-4-4-3 7Eh Testa flyttalsprocessor (om den är installerad)
3-1-1-1 80h Inaktivera interna IO-portar
3-1-1-3 82h Identifiera och installera externa RS232-portar
3-1-2-1 84h Identifiera och installera externa parallellportar
3-1-2-3 86h Initiera interna IO-portar på nytt
3-1-3-1 88h Initiera BIOS-dataområdet
3-1-3-3 8Ah Initiera utökat BIOS-dataområde
3-1-4-1 8Ch Initiera styrenhet för diskettstation
3-2-1-1 90h Initiera styrenhet för hårddisk
3-2-1-2 91h Initiera styrenhet med lokal buss för hårddisk
3-2-1-3 92h Gå till UserPatch2
3-2-2-1 94h Inaktivera adressrad A20
3-2-2-3 96h Rensa stort ES-segmentregister
3-2-3-1 98h Sök efter alternativa ROM-minnen
3-2-3-3 9Ah Skugga alternativa ROM-minnen
3-2-4-1 9Ch Konfigurera energisparfunktionen
3-2-4-3 9Eh Aktivera maskinvaruavbrott
3-3-1-1 A0h Ställ in systemklockan
3-3-1-3 A2h Kontrollera tangentlås
3-3-3-1 A8h Radera F2-meddelande
3-3-3-3 Aah Sök efter F2-tangenttryckning
3-3-4-1 AChP Ange SETUP
3-3-4-3 Aeh Rensa POST-flagga
3-4-1-1 B0h Sök efter fel
3-4-1-3 B2h POST slutförd – förbered att starta operativsystemet
3-4-2-1 B4h Ett pip
3-4-2-3 B6h Kontrollera lösenord (ej obligatoriskt)
3-4-3-1 B8h Rensa global beskrivningstabell
3-4-4-1 BCh Rensa paritetskontroller
3-4-4-3 Beh Rensa skärm (ej obligatoriskt)
3-4-4-4 BFh Kontrollera påminnelser om virus och säkerhetskopiering
4-1-1-1 C0h Försök starta med INT 19
4-2-1-1 D0h Avbrottsreferensfel
4-2-1-3 D2h Okänt avbrottsfel
4-2-2-1 D4h Väntande avbrottsfel
4-2-2-3 D6h Initiera alternativt ROM-fel
4-2-3-1 D8h Fel vid avstängning
4-2-3-3 Dah Utökad blockförflyttning
4-2-4-1 DCh Fel vid avstängning
4-2-4-3 Deh Fel på styrenhet för tangentbord
4-3-1-3 E2h Initiera chipset
4-3-1-4 E3h Initiera uppdateringsräknaren
4-3-2-1 E4h Sök efter framtvingad flash
4-3-2-2 E5h Kontrollera maskinvarustatus för ROM-minne
4-3-2-3 E6h BIOS ROM-minne är ok
4-3-2-4 E7h Utför fullständigt RAM-minnestest
4-3-3-1 E8h Utför OEM-initiering
4-3-3-2 E9h Initiera styrenhet för avbrott
4-3-3-3 Eah Läs omstartskod
4-3-3-4 Ebh Initiera alla vektorer
4-3-4-1 Ech Starta flashprogrammet
4-3-4-2 Edh Initiera systemstartenheten
4-3-4-3 Eeh Startkoden har lästs in

Testa minnet

Om datorn kan identifiera en del av minnet kan du öppna verktyget för BIOS-inställningar och utföra ett minnessjälvtest för att kontrollera om det förekommer andra minnesproblem. Om datorn inte kan starta BIOS-verktyget kan du pröva att avlägsna och installera om minnet och hårddisken innan du upprepar stegen nedan för att utföra minnessjälvtestet.
 1. Anslut nätadaptern till datorn.
 2. Stäng av datorn.
 3. Starta datorn genom att trycka på strömbrytaren och sedan upprepade gånger på F10 för att öppna menyn med BIOS-inställningarna.
 4. Använd vänster och höger piltangent till att navigera fram till menyalternativet Diagnostics (Diagnostik) i verktyget för BIOS-inställningar.
 5. Använd vänster och höger piltangent till att välja Memory Test (Minnestest).
 6. Tryck på Retur och sedan på Ja för att utföra minnestestet.
 7. När testet är slutfört trycker du på F10 för att spara och avsluta . Därefter trycker du på Retur när frågan Exit Saving Changes (Vill du avsluta och spara ändringarna?) visas.
Om minnestestet misslyckas kan det hända att en eller flera av minnesmodulerna inte sitter ordentligt på plats. Kontrollera om det finns några lösa moduler (och tryck dem på plats).

Hitta service

För många av problemen som är relaterade till indikator- och signalkoder krävs service eller byte av komponenter. Om du vill söka efter ett HP-auktoriserat serviceställe besöker du www.hp.com/go/support .
HP Pavilion t3555.se stationär PC

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube