Gå till innehåll

HP Pavilion dv7-1170eo Entertainment Notebook PC support

Datorn startar inte (Windows 7, Vista, XP)

 • Skriv utSkriv ut
Detta dokument avser HP Notebook-datorer med Windows 7, Vista och XP.
Det här dokumentet listar symptomen som du ser när datorn inte startar samt en översikt över den fullständiga felsökningsprocessen. Det listar även länkar till andra dokument med detaljerade anvisningar om hur du återställer datorn till normal funktion. Följ anvisningarna i det här dokumentet för att felsöka och rätta till problem med att datorn eller Windows inte startar.

GÖR DETTA FÖRST - Utför en maskinvaruåterställning

Om datorn inte startar ordentligt ska du som första åtgärd utföra en hård omstart. Genom en maskinvaruåterställning kan många problem lösas. Om datorn fortfarande inte startar ordentligt väljer du symptomen från listan nedan för att visa rekommenderade åtgärder.
 1. Koppla bort all kringutrustning och avlägsna alla USB-enheter och SD-mediakort.
 2. Koppla bort nätadaptern, ta ut batteriet och håll sedan in strömbrytaren i minst 15 sekunder för att eliminera all residualspänning och återställa standardinställningarna för systemstart.
  OBS:Om datorn har ett förseglat batteri som inte kan tas bort utför du en tvingad återställning enligt beskrivningen i det här HP-supportdokumentet: Använd en framtvingad återställning för att åtgärda problem med maskinvaran eller programvaran på en bärbar dator med ett förseglat batteri som inte kan tas loss .
 3. Anslut nätadaptern igen (men sätt inte i batteriet) och tryck på strömbrytaren. Kontrollera om lysdioderna för Caps Lock och Num Lock lyser och lyssna efter ljud som surrande fläktar eller andra rörliga delar som roterar.
Om datorn startar normalt efter en maskinvaruåterställning är felsökningen klar. Om inte väljer du det nedanstående symtom som bäst beskriver problemet och utför felsökningsstegen.
Om ström inte är tillgänglig till anslutningarna inne i datorn, så lyser inte lysdioderna, inget fläktljud hörs och datorn kan inte starta. Det finns flera saker som du kan göra för att säkerställa att datorn har tillgång till ström.
SymptomMöjlig orsak


När du trycker på strömbrytaren: datorn reagerar inte, skärmen är svart, lysdioderna lyser inte och det hörs inga ljud.


Fel på nätadaptern eller strömkabeln, urladdat eller skadat batteri, glappkontakt till datorn eller defekt komponent på moderkortet.

Om datorn inte startar, lysdioderna inte lyser och skärmen är svart kan du vidta en eller flera av följande åtgärder för att lösa problemet.
  Kontrollera att nätadaptern inte är skadad och att den är ordentligt ansluten till ett fungerande vägguttag. Kontrollera att nätadaptern är ansluten till moderkortet genom att undersöka adaptern, ledningarna och anslutningsstiften med avseende på skador. Tangentbordets lysdioder ska lysa när nätström är anslutet till moderkortet.
  Om komponenter som nätadaptern eller stiftet i strömkabelns kontakt är skadade krävs en HP-certifierad reparation.
  Om du har tillgång till en annan nätadapter eller ett annat strömpaket för datorn kan du ansluta den/det och försöka starta datorn. Om du har tillgång till mer än en notebook-dator kontrollerar du att du använder den adapter som tillhör datorn.
  VIKTIGT:Datorn kan skadas om du använder en nätadapter som inte uppfyller strömkraven eller har fel typ av kontakt. På nyare notebook-datorer kan det hända att strömlampan blinkar utan att datorn strömförsörjs om man ansluter fel nätadapter.
  Ett urladdat eller defekt batteri kan hindra nätadaptern från att mata tillräckligt med ström till datorn för att den ska kunna starta. Kontrollera att ström finns tillgängligt från nätadaptern till datorn genom att ta bort batteriet, ansluta nätadaptern och trycka på strömknappen. Om du har tillgång till en annan nätadapter avsedd för datorn ansluter du den och göra om det här testet.
  En defekt nätadapter laddar inte batteriet, vilket förhindrar datorn från att startas på endast batteriet. Verifiera att batteriström finns tillgänglig för datorn genom att ansluta nätadaptern, låt batteriet ladda i 30 minuter eller mer, koppla bort nätadaptern och tryck på strömknappen. Om det är möjligt använder du ett fulladdat batteri av samma typ från en annan dator och upprepar det här testet.
  • Om lysdioderna inte lyser och fläkten eller hårddisken inte roterar behöver batteriet eventuellt bytas ut.
  • Om testerna av både batteriet och nätadaptern misslyckas behöver eventuellt HP utföra service på moderkortet.
  • Om lysdioderna lyser och datorn startar behöver eventuellt nätadaptern bytas ut.
  • Om lysdioderna lyser men datorn inte startar går du till symptomet: Lysdioderna lyser och fläktljud hörs, men skärmen är svart eller tom .
SymptomMöjlig orsak


När du trycker på strömknappen blinkar vissa av lysdioderna på tangentbordet, eller så hörs en ljudsignal som indikerar specifika maskinvarukomponentfel.
Ljudsignaler eller blinkande lysdioder vid systemstart indikerar normalt ett problem med den grundläggande funktionen hos en systemkritisk komponent. Kontakta teknisk support för att åtgärda felet.

De lysdioder som används mest är de som sitter vid tangenterna Caps Lock och Num Lock.

Antalet blinkningar eller ljudsignaler i en serie hjälper teknikern att diagnostisera problem med enskilda maskinvarukomponenter.

Antalet blinkningar eller ljudsignaler och deras innebörd skiljer sig åt för olika datorer.


När en ny dator används för första gången, blinkar den vita lysdioden för strömkontakten.
Batteriet är fortfarande i "transportläge". Lampan fortsätter med att blinka även när nätadaptern är ansluten.

Lös problemet genom att stäng av datorn, anslut nätadaptern och låt batteriet laddas i minst 30 minuter. Starta sedan datorn.
På äldre datormodeller används en serie ljudsignaler (pip) för att indikera fel i systemstartsdiagnostiken. Om du hör ljudsignaler (normalt 1-6 pip), kontakta HP:s tekniska support och rapportera signalernas antal och längd för hjälp.
På HP Pavilion- och Compaq Presario-datorer tillverkade 2009 eller senare används blinkande lysdioder för att indikera fel i systemstartsdiagnostiken. Om lysdioden vid Caps Lock eller Num Lock blinkar (normalt 1-8 blinkningar i serie), kontakta HP för teknisk support.
Blink- och ljudsignalskoder har liknande syfte, men antalet blinkningar eller ljudsignaler indikerar inte samma feltillstånd. Koderna är specifika för enskilda modeller och det är viktigt att du känner till det exakta modellnumret.
Vidta följande åtgärder om det uppstår ett systemstartsproblem och lysdioderna på tangentbordet blinkar några gånger eller om det hörs ljudsignaler:
 1. Tryck på strömbrytaren för att starta datorn och sök efter blinkade lysdioder på tangentbordet eller lyssna efter ljudsignaler.
 2. Räkna antalet blinkningar eller pip i sekvensen.
  Blink- eller ljudsignalssekvensen följs av några sekunders paus, varefter sekvensen upprepas (normalt tre gånger). När blinksekvensen har upprepats slocknar lysdioderna och lyser inte igen förrän strömbrytaren trycks in på nytt.
 3. Kontakta HP för teknisk support och rapportera antalet blinkningar eller ljudsignaler. Du måste också ange den exakta modellen eller produktnamnet på datorn.
Om du nyligen har bytt invändiga maskinvarukomponenter (minnesmoduler, hårddiskar osv.) och du upptäcker blink- eller ljudsignalskoder så är komponenten eventuellt inte ordentligt ansluten. För att korrigera det här problemet måste du ta bort och sätta tillbaka de nya komponenterna.
Om moderkortet har strömförsörjning lyser flera lysdioder när huvudströmbrytaren trycks in.
SymptomMöjlig orsak


När du trycker på strömbrytaren: Lysdioderna blinkar eller lyser med ett fast sken, fläktsurr hörs men skärmen förblir släckt och den bärbara datorn startar inte.
En svart skärm utan felmeddelande indikerar normalt ett problem med den grundläggande funktionen hos en systemkritisk komponent. Det finns vissa åtgärder som du kan vidta för att försöka lösa problemet innan du kontaktar HP för teknisk support.

En maskinvarukomponent, t.ex. en minnesmodul eller startbar hårddisk eller enhet, är felaktigt installerad eller sitter lös på grund av att datorn har utsatts för slag eller stötar.
Om lysdioderna lyser och det hörs fläktljud men skärmen förblir svart och datorn inte startar, så kan du vidta en eller flera av följande åtgärder för att försöka lösa problemet. Utför en maskinvaruåterställning om du inte redan har gjort det. Läs avsnittet GÖR DETTA FÖRST! Utför en maskinvaruåterställning om du vill ha mer information.
QUICK DISPLAY TEST Om det har uppstått ett problem med LCD-skärmens bakgrundsbelysning eller om grafikkortet är skadat kan det hända att skärmen är tom trots att datorn är igång. Anslut en extern bildskärm för att testa skärmen.
Figur 1: Extern bildskärm
Bild på bärbar dator med en extern skärm
Om bilden visas på den externa bildskärmen kan det finnas en konflikt med grafikdrivrutinen.
Lös problemet genom att stänga av datorn. Starta sedan datorn, tryck på F8 och välj Aktivera låg bildskärmsupplösning.
Om bilden visas i låg upplösning på LCD-skärmen kan du ladda ned den senaste uppdateringen till grafikkortet och installera den.
Kontakta HP för teknisk support om bilden inte visas på datorn.
Om datorn försöker inleda systemstarten men därefter slutar svara har det eventuellt uppstått en glappkontakt invändigt. Glappkontakt beror i allmänhet på att en eller flera maskinvarukomponenter, t.ex. minnesmoduler eller startbara hårddiskar eller enheter, är felaktigt installerade, inte kompatibla med datorn eller sitter löst på grund av att datorn har utsatts för slag eller stötar. Vidta var och en av åtgärderna nedan och försök sedan starta datorn igen.
Följ anvisningarna nedan om du nyligen har installerat eller bytt ut komponenter, t.ex. mer minne eller en större hårddisk:
 • Avlägsna och sätt tillbaka nyligen utbytta komponenter för att kontrollera att kontakterna sitter ordentligt.
 • Avlägsna alla nya delar och installera om de ursprungliga komponenterna. Installera de nya komponenterna en i taget för att se om någon av dem är defekt.
 • Om du har installerat flera minnesmoduler, avlägsna dem och installera en av dem på en minnesplats. Starta sedan om datorn. Om datorn inte startar, flytta minnesmodulen till en annan modulplats och försök igen. Upprepa den här proceduren och testa varje minnesmodul på samtliga modulplatser.
Om datorn har strömförsörjning kan du eventuellt öppna EFI- eller BIOS-inställningarna och köra de diagnostiska minnes- och hårddisktesterna. Läs något av följande dokument för mer information.
Om datorn inte svarar trots att du har utfört alla andra åtgärder i det här dokumentet kan du återställa datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna om du har tillgång till återställningsskivorna för operativsystemet och om datorn kan läsa dvd-enheten.
SymptomMöjlig orsak


När du trycker på strömbrytaren: Lysdioderna lyser och fläktljud hörs men datorn startar inte och ett felmeddelande visas på en svart skärm.
Det kan finnas ett problem med instruktionen som skickas från BIOS till en maskinvarukomponent (t.ex. tangentbordsfel) eller en inkompatibel enhetsdrivrutin.

Problemet kan vanligtvis lösas genom att den inbyggda programvaran uppgraderas för den systemkritiska komponenten i fråga.

Du kan söka efter en specifik lösning på HP:s supportwebbplats eller i Microsofts Knowledge Base.
Sök på följande webbplatser efter en specifik lösning om felmeddelandet finns i listan:
Du bör också utföra en eller flera av de felsökningsåtgärder som listas för symptomen: Lysdioderna lyser och fläktljud hörs, men skärmen är svart eller tom . Dessa åtgärder löser de flesta problem som gör att datorn låser sig och en svart skärm visas.
SymptomMöjlig orsak


När du trycker på strömbrytaren: Lysdioderna lyser och fläktljud hörs men ett textmeddelande visas på en blå skärm och datorn slutar svara.

Alternativt, datorn startar om eller låser sig utan att något meddelande visas på en blå skärm.
Det har uppstått en konflikt vid laddningen av drivrutiner och tjänster.

Problemet kan vanligtvis lösas genom att uppgraderade drivrutiner installeras eller laddningssekvensen ändras.

Ett felmeddelande visas, men raderas om datorn försöker starta om automatiskt.
I vissa fall kan det hända att datorn fungerar korrekt i Windows men plötsligt inte fungerar när du öppnar eller stänger ett program. Vid problem som ger upphov till en blå skärm visas vanligtvis ett specifikt meddelande. Sådana problem har en specifik lösning. Datorn kan normalt startas om genom att strömmen slås av och på, men att ignorera felmeddelandet löser inte ett återkommande problem.
Om datorn är inställd på automatisk omstart när ett fel inträffar, startar datorn om utan att visa felmeddelandet. I det här fallet ska du använda de anvisningarna nedan för att Inaktivera alternativet för automatisk omstart i Avancerade startalternativ. Anteckna sedan det specifika blåskärmsfelmeddelandet.
Använd en dator med åtkomst till Internet för att söka efter lösningar till det specifika felmeddelande på följande webbplatser.
Om inget felmeddelande visas och datorn inte kan starta Windows, följ anvisningarna nedan för att inaktivera den automatiska omstartsfunktionen i Avancerade startalternativ.
 1. Starta datorn och tryck på F8 för att öppna skärmen Windows avancerade startalternativ.
 2. Välj Inaktivera automatisk omstart vid systemfel för att visa felmeddelanden.
OBS:Windows XP: För att inaktivera funktionen för automatisk omstart vid systemfel installera Service Pack 2 eller senare.
Sök på följande webbplatser efter en specifik lösning om felmeddelandet finns i listan:
Om du inte kan söka efter ett specifikt felmeddelande kan du vidta en eller flera av följande Åtgärder för att lösa problem förknippade med felmeddelanden på en blå skärm .
Om en blå skärm visas och datorn slutar svara kan du vidta en eller flera av följande åtgärder för att försöka lösa problemet med systemstarten.
Om datorn har strömförsörjning kan du eventuellt öppna EFI- eller BIOS-inställningarna och köra de diagnostiska minnes- och hårddisktesterna. Läs något av följande dokument för att få information om att utföra diagnostiska minnes- och hårdisktest.
Om Windows inte startar slår du på strömmen och trycker på F8. Pa skärmen Windows avancerade startalternativ väljer du ett eller flera av följande alternativ. Välj alternativen ett i taget och tryck på Enter för att starta om systemet.
 • Inaktivera automatisk omstart vid systemfel för att visa felmeddelanden.
 • Reparera datorn för att Avinstallera nyligen installerade program och låta Windows köra diagnostiska tester.
 • Välj senast fungerande konfiguration (avancerat) för att återstalla datorns inställningar till en tidigare tidpunkt.
 • Starta i felsäkert läge och sedan Avinstallera nyligen installerade program.
  Starta datorn i felsäkert läge och klicka på Start > Kontrollpanelen > Avinstallera ett program. När datorn fungerar igen går du in på programtillverkarens webbplats för supportinformation.
  Klicka på Start, skriv återställ i sökfältet och välj Systemåterställning i listan. Välj en återställningspunkt från en tidpunkt då datorn fungerade normalt och följ sedan anvisningarna på skärmen.
  Klicka på Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Systemåterställning. Välj en återställningspunkt från en tidpunkt då datorn fungerade normalt och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Vidta följande åtgärder om du kan öppna fönstret Avancerade startalternativ och kan välja Felsäkert läge med nätverk samt har tillgång till en Internetanslutning.
 • Öppna en webbläsare (helst Internet Explorer för denna specifika åtgärd). Gå in på webbplatsen www.update.microsoft.com och kör Windows Update.
 • Öppna en webbläsare (helst Internet Explorer för denna specifika åtgärd). Gå in på HP:s webbplats för hämtning av programvara och drivrutiner . Välj land och språk, följt av Ladda ned drivrutiner och programvara. Ange modellnamn eller produktnummer och ladda sedan ned och installera den senaste BIOS-versionen.
SymptomMöjlig orsak


Under systemstarten visas skärmen med Windows-logotypen, men därefter avbryts startprocessen. Varken tangentbord eller mus svarar.
Det har uppstått en konflikt vid laddningen av tjänster och program i Windows-miljön.

I vissa fall försöker datorn stänga av och starta om men utan att Windows startas fullständigt.

Det kan vara nödvändigt att trycka ned och hålla in strömknappen i minst 15 sekunder för att tvinga fram en avstängning.
Windows-logotypen visas på en i övrigt tom skärm eller så visas ett specifikt felmeddelande. Det går ofta att starta om datorn genom att slå av och på strömmen. I Windows 7 och Windows Vista kan du bli ombedd att välja ett Windows startreparationsalternativ när du trycker på strömbrytaren igen efter ett systemstartsfel.
Om inget felmeddelande visas och datorn inte kan starta Windows, följ anvisningarna nedan för att inaktivera den automatiska omstartsfunktionen. Starta datorn och tryck på F8 för att öppna skärmen Windows avancerade startalternativ. Välj Inaktivera automatisk omstart vid systemfel för att visa felmeddelanden.
  Om Windows inte startar, slå på strömmen och tryck sedan på F8. Pa skärmen Windows avancerade startalternativ väljer du ett eller flera av följande alternativ. Välj alternativen ett i taget och tryck på Enter för att starta om systemet.
  • Välj Reparera datorn för att låta Windows köra diagnostiska tester.
  • Välj senast fungerande konfiguration (avancerat) för att återstalla datorns inställningar till en tidigare tidpunkt.
  • Välj Felsäkert läge och kör Windows Systemåterställning för att återställa datorkonfigurationen till en tidigare tidpunkt.
  • Välj Starta i felsäkert läge och sedan Avinstallera nyligen installerade program.
  För att återställa BIOS-konfigurationen till standardinställningarna, slå på datorn och tryck på F10 för att öppna BIOS-inställningarna. Tryck på F9 för att återställa BIOS till standardinställningarna.
  Om det har uppstått en grafikdrivrutinskonflikt, starta datorn och tryck på F8 och välj sedan Aktivera låg bildskärmsupplösning. Detta ger dig möjlighet att ladda ned och installera de senaste grafikdrivrutinerna. Så snart korrekt drivrutin är installerad kan du välja önskad upplösning.
  Utför en virussökning för att avlägsna virus och annan fientlig programvara. Mer information finns i Förhindra och lösa virusproblem på datorn (Windows 7, Vista, XP ).
  De flesta fel kan repareras med hjälp av HP:s självtest av hårddisken. Starta datorn och tryck på F10 för att öppna BIOS-inställningarna. Välj Hårddisktest.
  Starta datorn och tryck på F8. Välj Starta i felsäkert läge. I Windows klickar du på Start, skriver Återställ i sökfältet och väljer Systemåterställning. Välj en återställningspunkt då du vet att datorn fungerade normalt.
Starta om datorn. Om ett specifikt startfelsmeddelande visas går du in på följande webbplatser för att hitta en lösning på problemet:
Om du inte kan söka efter ett specifikt felmeddelande kan du utföra en eller flera av de åtgärder som beskrivs ovan i avsnittet Åtgärder när specifika felmeddelanden visas .
Om datorn inte svarar trots att du har utfört alla andra åtgärder i det här dokumentet kan du återställa datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna om du har tillgång till återställningsskivorna för operativsystemet och om datorn kan läsa dvd-enheten.
Om datorn startade med endast nätdrift efter en maskinvaruåterställning bör du stänga av datorn, sätta i batteriet och starta om datorn på endast batteridrift. Du bör även testa och kalibrera batteriet för bästa möjliga prestanda. Se Vanliga frågor om HP Batterikontroll för Notebook-datorer med Vista eller Windows 7 eller Vanliga frågor om HP Batterikontroll för Notebook-datorer med Windows XP .
Om du har utfört en eller flera av felsökningsåtgärderna och datorn och Windows startar normalt bör du göra följande för att förhindra framtida problem:
 • Kör HP Support Assistant för att uppgradera HP:s programvara och drivrutiner.
 • Kör Windows Update för att uppdatera operativsystem och programvara.
 • Kör antivirusprogram för att söka efter och avlägsna eventuella virus.